228319 | 21.03.2008 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorieën A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater, ter omzetting van Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15.02.2006 betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANACKERE Steven

BS 2008-05-05

In het kader van de omzetting van een Europese richtlijn over de zwemwaterkwaliteit wijzigt dit besluit de regelgeving over de vaststelling van het Vlaams reglement over de milieuvergunning en het besluit over de algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM). De richtlijn heeft betrekking op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting, in zal worden gezwommen, met uitzondering van het water van zwem- en gezondheidsbaden, ingesloten wateren die worden behandeld of worden gebruikt voor therapeutische doeleinden en kunstmatig van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wateren.

In het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wordt een nieuwe rubriek ingevoerd: 'zwemwaterkwaliteit' (EG-Richtlijn 2006/7/EG van 15.02.2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG).

Een definitie wordt er gegeven voor de volgende begrippen 'oppervlaktewater', ' overgangswater', 'strandwater', 'stroomgebied', 'verontreiniging', 'badseizoen', 'kortstondige verontreiniging', 'reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens', 'beoordeling van de zwemwaterkwaliteit', 'proliferatie van cyanobacteriën'.

Een nieuwe afdeling 'beoordeling en beheer van de zwemwaterkwaliteit' wordt eveneens ingevoerd.

Deze afdeling verdeelt zich als volgt:

  • Doelstellingen en toepassingsgebied;
  • Aanwijzing van zwemwateren;
  • Indeling en kwaliteitsstatus van zwemwateren;
  • Opstellen van een zwemwaterprofiel;
  • Beheersmaatregelen voor uitzonderlijke omstandigheden;
  • Samenwerking inzake grensoverschrijdende wateren;
  • Voorlichting van het publiek;
  • Meldpunt voor het publiek;
  • Rapportage aan de Europese Commissie.
De Vlaamse Milieumaatschappij een permanent meldpunt op. Via dat meldpunt kan het publiek met alle mogelijke communicatiemiddelen voorstellen, opmerkingen of klachten formuleren over de toestand van de zwemwaterkwaliteit.

In het BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater wordt art. 2 vervangen.Bijlage Ib van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Het KB 30.07.1987 tot vaststelling van de zwemzones in de Noordzee wordt opgeheven.