140947 | *08.11.1998 KB tot uitvoering van art. 2, derde lid, van KB 27.11.1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere(...)
Min. van Sociale Zaken, DE GALAN Magda
Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, SMET Miet

BS 1998-11-27

*08.11.1998. - KB tot uitvoering van art. 2, derde lid, van het KB 27.11.1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, in toepassing van art. 3, par. 1, 4° van de wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en van de art. 2, tweede lid, en 5, derde lid, van het KB 27.01.1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van art. 7, par. 2, van de wet 26.07.1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

De volgende werkgevers worden onttrokken aan het toepassingsgebied van het KB 27.11.1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, in toepassing van art. 3, par. 1, 4°, van de wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en van de art. 2 en 5 van het KB 27.01.1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van art. 7, par. 2, van de wet 26.07.1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen:

  • - (...)
  • - de gemeenschappen en de gewesten;
  • - (...)
  • - de diensten voor school- en beroepsoriëntering en de vrije psycho-medico-sociale centra;
  • - de waringen en de polders;
  • - de provincies, verenigingen van provincies, de instellingen ondergeschikt aan de provincies;
  • - de gemeenten, de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de instellingen ondergeschikt aan de gemeenten, de instellingen van openbaar nut die afhangen van de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn alsook de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  • - (...)
  • - de beschermde werkplaatsen en revalidatiecentra die afhangen van het Rijksfonds voor de sociale reclassering van de minder-validen of van zijn rechtsopvolgers.