132097 | 17.03.1998 BVR houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-05-07

Binnen de grenzen van de begrotingskredieten kan de minister volgens de in het decreet 21.12.1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en in dit besluit vastgestelde bepalingen een subsidie verlenen aan de aanvragers die belast werden met de uitvoering van een landinrichtingsplan of een gedeelte ervan, nadat zij een verzoek tot subsidiëring hebben ingediend bij de afdeling Land van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De aanvragers zijn de Vlaamse Landmaatschappij, de provincies, de gemeenten, de polders, de wateringen, de ruilverkavelingscomités, de door de Vlaamse regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen, de privaatrechtelijke rechtspersonen en de natuurlijke personen bedoeld in art. 13 van het decreet.
Ieder verzoek tot subsidiëring omvat minstens de beschrijving van de werken, een raming van de kostprijs en een sluitend financieringsplan.

nvdr: Het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken wordt op 01.11.2014 opgeheven door het BVR 06.06.2014 betreffende de landinrichting (zie doc. nr. 287419).

 

 link