220565 | Stad Namen / Waals Gewest en Neverlest n.v.
Cass., 4 november 2005, 1e K.

Uit de art. 10, 11 en 14 van de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen volgt dat buitengewone werken van verbetering die betrekking hebben op waterlopen van de derde categorie onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen en dat buitengewone werken van wijziging van onbevaarbare waterlopen onder de bevoegdheid van het Gewest vallen. Het Hof stelt echter dat uit de in die bepalingen vastgelegde verdeling van bevoegdheden evenwel niet voortvloeit uit dat het Waalse Gewest in de juridische onmogelijkheid verkeert om de door de eigenaar geleden schade in natura te herstellen.

Het Hof verwerpt het argument van het Gewest waarin gesteld wordt dat het herstel in natura in deze zaak onmogelijk is, aangezien het Gewest volgens de wet van 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen niet bevoegd is voor de uitvoering van de werken waartoe zij door het arrest wordt veroordeeld.

Het Hof stelt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat de partijen de art. 10, 11 en 14 van de wet 28.12.1967 ten onrechte aanvoeren, zijn beslissing om het Gewest te veroordelen om de door de deskundige aanbevolen herstellingswerken uit te voeren, regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt.