268426 | 20.08.2012 MB tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-09-24

Ter uitvoering van art. 2.3.6.3, par. 3, tweede lid van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wordt de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen vastgesteld. De code is opgenomen in de bijlage die bij dit ministerieel besluit is gevoegd.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) wordt gemachtigd om de kaart inzake de kwetsbaarheid van de waterlopen te wijzigen naar aanleiding van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde wijzigingen aan het BVR 23.06.2010 tot principiële vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats en aan het BVR 03.04.2009 betreffende de aanwijzing van Speciale Beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen.

De CIW wordt gemachtigd om de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen te verduidelijken via technische toelichtingen.

De CIW is belast met de verspreiding van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.

De omzendbrief 31.07.1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties wordt opgeheven (zie doc. nr. 103249).

nvdr: De bijlage werd niet gepubliceerd in het BS van 24.09.2012. Een erratum zal waarschijnlijk in de volgende dagen gepubliceerd worden.