224801 | 16.11.1988 KB tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de polders en wateringen betreft
Min. van Binnenlandse Zaken, TOBBACK Louis
Min. van Justitie, WATHELET Melchior

BS 1988-12-03

Dit besluit strekt ertoe de ontvangers-griffiers te machtigen het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken voor het interne beheer van de bestanden en de repertoria die zij ter uitvoering van wets- of verordeningsbepalingen belast zijn bij te houden. Deze machtiging geldt ook voor de uitwisseling van informatiegegevens met de openbare overheden en de instellingen.

 

 link