274297 | 08.05.2013 KB wijz. KB 05.05.2008 betr. de bestrijding van aviaire influenza
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine
Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, ONKELINX Laurette

BS 2013-06-04

Dit besluit wijzigt de algemene maatregelen van toepassing op het hele grondgebied om tegen de aviaire influenza te bestrijden. Het voert overigens in nieuwe algemene maatregelen van toepassing op pluimveebedrijven, bijkomende maatregelen geldend in gevoelige natuurgebieden alsook maatregelen geldend in een periode van verhoogd risico. Het voorziet ook een verplichting om een risico-evaluatie op pluimveebedrijven als bijkomende algemene maatregel uit te voeren.

Nieuwe definities worden in het KB 05.05.2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza ingevoerd: 'gevoelig natuurgebied, verzameling, periode met verhoogd risico, toegelaten biocide, controlegebied, monitoringsgebied, broedeieren, bVrij vederwild, HPAI H5N1 en Sanitel'.

Voortaan moet de verantwoordelijke van een geregistreerd pluimveebedrijf elk jaar aan zijn bedrijfsdierenarts vragen om een risico-evaluatie uit te voeren aangaande de insleep van aviaire influenza. Het model van de risico-evaluatie en de wijze waarop de risico-evaluatie moet worden gebruikt, worden door het Voedselagentschap meegedeeld.

In gevoelige natuurgebieden gelden de volgende bijkomende maatregelen:

  1. Het voederen en het drenken van pluimvee en van andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is;
  2. Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren;
  3. In gevangenschap gehouden eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden;
  4. Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt;
  5. Het Voedselagentschap kan bijkomende klinische, pathologische, serologische of virologische onderzoeken voorschrijven.

Indien in een beschermingsgebied of een toezichtsgebied, afgebakend naar aanleiding van een uitbraak met hoogpathogene aviaire influenza, wordt vermoed of bevestigd dat wilde vogels met HPAI H5N1 besmet zijn, dan zal het Voedselagentschap:

  • een controlegebied en een monitoringsgebied instellen;
  • een risico-evaluatie uitvoeren om na te gaan of de straal van het controlegebied en het monitoringsgebied moet worden vergroot of verkleind zodat deze beide zones samenvallen met het beschermingsgebied en/of het toezichtsgebied.

Worden opgheven:

  • Het MB 10.07.2012 houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels (zie doc. nr. 266972);
  • Het MB 03.04.2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (zie doc. nr. 208756).

De art. 2, 3, 17, 20, 40 50 en 61 alsook bijlage VI van het KB 05.05.2008 worden gewijzigd. Art. 3/1 tot 3/5 en 40/1 tot 40/7 worden ingevoerd in hetzelfde besluit. Bijlagen X 'Document dat de ontsmetting bevestigt van materieel en vervoermiddelen die gediend hebben voor het vervoer van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren of consumptie-eieren in een derde land of in een risicogebied gelegen buiten Belgiƫ' en XI [Afwijkingen voor levende vogels en eendagskuikens en Afwijkingen voor broedeieren] worden ook ingevoerd.