10771 | 23.01.1991 Dec. tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer [Mina-fonds]

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 02.02.1991, V.161, (24), 2164-2166; Zitting 1990-1991: Stukken 408/1-6, handelingen 08 en 09.01.1991; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 131; De Gem., april 1991, V.66, (431), 198

Het MINA-fonds financiert de uitgaven, ongeacht de aard, tot al wat dienen kan m.b.t. het beleid van het Vlaamse Gewest inzake de preventie, de bescherming, de administratie, het beheer en de sanering van het leefmilieu, met inbegrip van de watervoorziening, het natuurbehoud en de bos- en groenvoorziening in de ruime zin, in het Vlaamse Gewest. Noot (KC): In de memorie van toelichting staat te lezen dat, wat de op het fonds aanrekenbare uitgaven betreft, er onder meer prioriteit zal verleend worden aan de ondersteuning van de uitbouw van gemeentelijk initiatieven inzake milieu- en natuurbehoud. Noot: Zie het artikel door K. Colpaert, 'Nieuwe reglementering inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreining door meststoffen' p. 169

nvdr: Art. 3, punt 4°, van het decreet tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer 23.01.1991 wordt opgeheven door het decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie (zie doc. nr. 210802).