Juridische database: algemeen lijst - last update 1/11/2018

MEURANT Annick / Vlaamse Gewest

R.v.St., 14 september 2018, 10e K., nr. 242336

Tegen de beslissingen inzake waterlopen die geklasseerd zijn op grond van de wet 07.05.1877 betreffende de politie der niet bevaarbare en niet vlotbare waterlopen, kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld. Een dergelijk beroep kan ingesteld worden tegen elke deputatiebeslissing die steunt op art. 4 van de wet onbevaarbare waterlopen. Dit geldt ook, bijvoorbeeld, voor de wijzigingen aan de klassering van waterlopen in de gemeente of de beslissing om de rankschikking als onbevaarbare waterloop te ontnemen van een geklasseerde waterloop.


MB houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in art. 8 van het BVR 05.05.2017 betr. de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het tweede deelprogramma 2018

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 04.04.2018, V.188, (80), 32061-32062

In uitvoering van art. 32duodecies, par. 2, en art. 32terdecies, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt het het ontwerpsubsidiëringsprogramma van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen voor het tweede deelprogramma 2018 vastgesteld zoals weergegeven in de bijlagen gevoegd bij dit besluit.


Gemeentelijk zakboekje - Databank 2018

x

Mechelen:Kluwer, 2018,872 p.

Dit zakboekje bevat alle praktische gegevens en contactinformatie van de gemeenten, districten, provincies, intercommunales, polders en wateringen, en politie- en hulpverleningzones in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De versie van 2018 bevat de geactualiseerde gegevens op basis van een jaarlijkse enquête.


Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2018

WARNEZ Brecht

Diegem:Kluwer, 2018,776 p.

Dit zakboekje geeft een overzicht van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van de Vlaamse en Brusselse lokale besturen. De editie 2018 bespreekt de nieuwigheden inzake de inkanteling van de OCMW's, de afslanking van de provincies en bespreekt het Decreet Lokaal Bestuur (DLB).


22.06.2018 V. nr. 563 (Vl. P.): Voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden - Brief CIW

PIRA Ingrid

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 30.08.2018

In de procedure voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden is bepaald dat voorafgaand advies gevraagd wordt aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het watergevoelig openruimtegebied gelegen is, waarbij advies kan uitgebracht worden binnen de dertig dagen na ontvangst van de adviesvraag van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Er zijn geen specifieke richtlijnen vastgelegd voor het advies van het college van burgemeester en schepenen. Het college kan vrij beslissen een al dan niet positief advies te geven.


18.05.2018 Dec. houdende de Vlaamse sociale bescherming

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANDEURZEN Jo *

B.S., 17.08.2018, V.188, (193), 65011-65046

Dit decreet bepaalt de modaliteiten van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming is een volksverzekering, waarbij de rechten gekoppeld zijn aan de betaling van een jaarlijkse premie. De Vlaamse sociale bescherming draagt bij tot een integrale zorg en ondersteuning en het verhogen van de zelfredzaamheid en neemt de behoeften, vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving en het nastreven van kwaliteit van leven als uitgangspunt.


15.06.2018 BVR houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 30.07.2018, V.188, (178), 60033-60035

Dit besluit bevat regels voor de voorlopige aanduiding, de consultatie en het openbaar onderzoek die voorafgaan aan een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en geeft daarmee invulling aan de procedure zoals ze is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).


Omgevingsrecht geannoteerd

DE WAELE Tom

et al.

Brugge:Die Keure, (Geannoteerde Wetboeken), 2018, [paginering onbekend]

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het boek is ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Komen aan bod: het Omgevingsvergunningsdecreet, het Decreet Complexe Projecten, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Rooilijnendecreet, het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, het Bodemdecreet, het Natuurbehoudsdecreet, de Milieustakingswet ...


09.03.2018 BVR wijz. titel II van het VLAREM 01.06.1995 en titel III van het VLAREM van 16.05.2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 27.06.2018, V.188, (152), 52533-52577; Verslag aan de Vlaamse Regering 52488-52532

De Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij worden toegevoegd aan titel III van het VLAREM. Het wijzigt ook de sectorale norm voor de lozing in oppervlaktewater van de non-ferrometalen.


06.07.2018 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 - Omgeving - Opheffing Fonds Grondwaterbeheer (art. 8-9)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,BOURGEOIS Geert *

et al.

B.S., 30.08.2018, V.188, (204), 67198

Het Fonds Grondwaterbeheer wordt opgeheven en het saldo van het Fonds wordt overgedragen naar het actieve Fonds voor de Waterhuishouding. Dat fonds behartigt tevens de doelstellingen die betrekking hebben op het grondwater, waarvoor de goede chemische en de goede kwantitatieve toestand bereikt moet worden. De middelen van het Fonds voor de Waterhuishouding kunnen aangewend worden voor al wat dienen kan in het raam van het beleid inzake waterhuishouding, en voor de polders en de wateringen.


30.05.2018 Richtlijn (EU) 2018/850 wijz. Richtlijn 1999/31/EG betr. het storten van afvalstoffen

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 14.06.2018, L150/100-107+bijlage 108

Deze richtlijn wijzigt de richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen met als doel het storten van afval dat bestemd is voor stortplaatsen voor niet-gevaarlijk afval geleidelijk tot een minimum te beperken. De lidstaten moeten ernaar streven te waarborgen dat alle afval dat zich leent voor recycling of andere nuttige toepassing, in het bijzonder in stedelijk afval, vanaf 2030 niet langer in een stortplaats wordt aanvaard, met uitzondering van afval waarvoor storten het beste milieuresultaat oplevert overeenkomstig de afvalhiërarchie. De Commissie zal tevens een unienorm vastleggen voor de bemonstering van afvalstoffen.


Viabuild beton en asfalt b.v.b.a. / Vlaamse milieumaatschappij

Cass., 25 januari 2018, 1e K., C150274

Voor de bepaling van het statuut van de belastingplichtige in het kader van de oppervlaktewaterheffing, namelijk om te bepalen of deze kleingebruiker of grootverbruiker is, moet rekening worden gehouden met hemelwater.


02.03.2018 V. nr. 346 (Vl. P.): Polder Land van Waas - Behandeling klachten ten aanzien van dijkgraaf

DANIëLS Koen

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.04.2018

Klachten tegen de dijkgraaf van een polder moeten aan de algemene vergadering van de polder voorgelegd worden. Daarna wordt het dossier eventueel overgebracht aan de deputatie en kan de gouverneur de dijkgraaf schorsen of afzetten.


09.03.2018 BVR wijz. diverse besluiten naar aanleiding van het dec. 15.07.2016 betr. het integraal handelsvestigingsbeleid en het dec. 08.12.2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport,MUYTERS Philippe *

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 24.04.2018, V.188, (98), 35497-35522+bijlagen 35523-35661

Naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving ('Codextrein'), regelt dit besluit de integratie van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de procedure voor de omgevingsvergunning. Het werkt ook de bevoegdheid uit van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep en de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar. Verder verduidelijkt het de lijst van provinciale projecten en de lijst van Vlaamse projecten (waaronder de bevoegdheid voor gasvervoersleidingen) en voert het een aantal technische aanpassingen uit.


23.03.2018 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. van 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 13.04.2018, V.188, (89), 33558-33559

Dit besluit voert terminologische aanpassingen uit in het BVR 09.09.2005 om het besluit af te stemmen op de gewijzigde structuren in het decreet integraal waterbeleid. Zo wordt de opsplitsing van het bekkenbestuur in de substructuren 'algemene bekkenvergadering' en 'bekkenbureau' verlaten. Daarnaast wordt het aanwezigheidsquorum aangepast aan de gewijzigde structuren.


25.01.2018 V. nr. 263 (Vl. P.): Rubberkorrels als instrooimiddel voor kunstgrasvelden - Impact op milieu en gezondheid

MOYAERS Bert

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.03.2018

Het gebruik van rubbergranulaat als instrooimateriaal (gerecycleerde autobanden) in kunstgrasvelden is toegelaten onder de voorwaarden opgesomd in onderafdeling 5.3.6 van het VLAREMA. Onderzoeken tonen volgens de minister aan dat de bodem en het grond- en oppervlaktewater niet worden aangetast door kunstgrasveld. Terreinen met kunstgrasvelden zijn bovendien geen risicogronden. Op kunstgrasvelden is dan ook geen periodiek bodemonderzoek of een bodemonderzoek bij overdracht vereist.


12.02.2018 Besluit (EU) 2018/229 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG, en tot intrekking van Besluit 2013/480/EU

Europese Commissie

Publ.EU, 20.02.2018, L47/1-3+bijlagen L47/4-91

De lidstaten moeten de oppervlaktewateren beschermen, verbeteren en herstellen met de bedoeling een goede toestand van het oppervlaktewater te bereiken. Rubriek 1.4.1 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid van de resultaten van de biologische monitoring tussen de lidstaten als kernelement van de indeling in ecologische toestandsklassen moet garanderen. Voor de toepassing van die rubriek gebruiken de lidstaten bij de classificatie voor hun monitoringsystemen de waarden van de grenzen tussen de klassen die in de bijlagen I en II bij dit besluit worden vermeld.


08.02.2018 MB wijz. diverse bepalingen van het MB 23.06.2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 19.02.2018, V.188, (40), 13672-13673+bijlagen 13673-13679

Dit besluit brengt een wijziging aan voor het indienen van de verzamelaanvraag voor steunaanvragen voor landbouwers. De landbouwer moet daarbij voortaan aangeven of hij activiteiten uitvoert waardoor hij niet als actieve landbouwer beschouwd wordt. Indien de landbouwer de verzamelaanvraag wijzigt moet hij deze wijzigingen meedelen. Voor wisselingen in het landbouwgebruik van percelen in het kader van de toepassing van groenbedekker als ecologisch aandachtsgebied moeten de wijzigingen worden meegedeeld tot 1 november van het jaar in kwestie, met uitzondering van wisselingen in het landbouwgebruik van de percelen in de landbouwstreek Polders en Duinen.


08.02.2018 MB wijz. MB 13.07.2015 houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 16.02.2018, V.188, (39), 12125-12126

Dit besluit wijzigt de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.


BVR houdende de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 25.04.2018, V.188, (99), 36270-36271+bijlage 36272

Dit besluit bevat de lijst van polders die, in het kader van de modernisering van polders en wateringen, worden samengevoegd om te komen tot een daadkrachtigere invulling van de doelstellingen vermeld in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid. Het laatste besluit bepaalt de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek.


Projectoproep 2017 aankoop gronden voor bebossing

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

www.natuurenbos.be - Geraadpleegd op 15.06.2018

Via deze projectoproep wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de kans bieden aan zowel privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, als alle publiekrechterlijke rechtspersonen om een bijdrage te leveren tot bebossing. In die laatste categorie komen naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De projectvoorstellen kunnen tot 30.04.2018 ingediend worden.


MB betr. de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANDEURZEN Jo *

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 30.05.2018, V.188, (127), 45171+bijlagen 45172-45183

Dit besluit wijst de zwemwateren voor het badseizoen 2018 aan.


x

Cass., 10 oktober 2017, P160639

Het onrechtstreeks lozen of inbrengen van verontreinigende stoffen in de openbare riolen is strafbaar op grond van art. 2 van het decreet Oppervlaktewateren en art. 16.6.2. DABM. De personen die niet voldoende voorzorgen namen om de verontreiniging van het op de bielzen vallend regenwater te voorkomen met als gevolg dat het verontreinigd water via de riolering in de oppervlaktewateren terecht kwam, worden veroordeeld tot een geldboete. Met die reden stelt het arrest terecht vast dat het verontreinigde water onrechtstreeks in de riolering terechtkwam.


JACOPS Luc / Gemeente Nijlen

R.v.St., 5 december 2017, 10e K., nr. 240099

Het onderzoek van de watertoets moet de overheid in staat stellen om met kennis van zaken een beslissing te nemen over de vaststelling of goedkeuring van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het moet er daarbij voor zorgen dat door de beoogde ruimtelijke ordening geen schadelijk effect ontstaat, minstens dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt, hersteld of gecompenseerd.


22.12.2017 V. nr. 202 (Vl. P.): Natuurgebieden - Effectieve bescherming

MEULEMAN Elisabeth

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 22.02.2018

De minister verduidelijkt op welke manier natuurgebieden worden beschermd tegen de hinder van veeteeltbedrijven of mestopslag. Enerzijds zijn er de VLAREM-afstandregels, anderzijds is er ook de praktijk inzake passende beoordeling, het bufferbeheer rond waterlopen, een uitrijregeling voor mest, en lokale gebiedsgerichte projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van beheersovereenkomsten.


13.12.2017 V. nr. 371 (Vl. P.): Asbezorging in waterwegen - Voorwaarden

MAERTENS Bert

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.02.2018

Asbezorging in de rivier is mogelijk maar hierbij moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden, onder andere toestemming van de gemeente.


24.11.2017 V. nr. 147 (Vl. P.): Polderbelasting - Polder van Muisbroek

DE RIDDER Annick

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.01.2018

Polders en wateringen zorgen voor het beheer van de grachten en de waterlopen van tweede en derde categorie binnen hun werkingsgebied en zijn bevoegd voor de heffing van belastingen.


27.10.2017 BVR tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24.02.2017

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

et al.

B.S., 12.01.2018, V.188, (9), 1522-1527+bijlage 1528; Verslag aan de Vlaamse regering 1514-1518; Advies van de Raad van State 1519-1522

Dit besluit doet het Vlaams Onteigeningsdecreet in werking treden. Het decreet heeft één overkoepelende onteigeningsregeling ingesteld voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad alleen voor onteigeningen inzake onderwijs- en persoonsgebonden aangelegenheden en met uitzondering van de gerechtelijke fase. Dit besluit bepaalt, ter uitvoering van het onteigeningsdecreet, onder meer de toegelaten wijzen van beveiligde zending, de noodzakelijke documenten voor een machtiging tot onteigening, de onderhandelingsplicht, het schriftelijk aanbod, vergoeding en de aankondiging van een openbaar onderzoek.


24.11.2017 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 12.12.2017,2e uitgave, V.187, (299), 110607-110608

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, beoogd in de pachtwetgeving. Ter herinnering: wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven deze maximale oppervlakte komt te liggen.


13.10.2017 MB tot vervanging van de bijlage bij het MB 15.05.2017 houdende vervanging van bijlage I van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 28.11.2017,1e uitgave, V.187, (284), 103696-103697+bijlage 103697-103699

Omwille van een materiële fout ter hoogte van de gemeente Kinrooi, wordt de kaart van overstromingsgevoelige gebieden die als bijlage werd gepubliceerd bij het MB 15.05.2017 houdende vervanging van bijlage I van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vervangen door de bijlage bij dit besluit.


20.10.2017 BVR wijz. BVR 26.03.2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 21.11.2017, V.187, (278), 99793-99795+bijlagen 99796-99797

Het uitvoeringsbesluit van het geldend oppervlaktedelfstoffendecreet wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met het gewijzigd oppervlaktedelfstoffendecreet. Daarnaast zijn er wijzigingen ter verduidelijking van de nadere regels over het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan, wijzigingen over het aanvraagdossier voor een certificaat van herkomst van oppervlaktedelfstoffen en een actualisering van de regels over het jaarlijks voortgangsrapport.


12.07.2017 V. nr. 885 (Vl. P.): Natuurlijke waterlopen - Captatie van water

ROBEYNS Els

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.10.2017

Eigenaars van percelen aan de oever van onbevaarbare waterlopen mogen het voorbijlopende water gebruiken voor de bevloeiing van hun eigendommen. Voor bevaarbare waterlopen geldt een stelsel van captatievergunningen. Bij extreme droogte of vervuiling kan de burgemeester het gebruik van het water beperken in het belang van de volksgezondheid.


n.v. Vulsteke Industrial / Watering de Burggravestroom

R.v.St., 12 oktober 2017, 12e K., nr. 239369

De gekozen inschrijver heeft de voorgeschreven aanvangstermijn van 120 kalenderdagen bij wel in acht genomen en heeft dus een op dit punt regelmatige offerte ingediend. De door hem in zijn schema inzake uitvoering opgegeven startdatum mag niet worden beschouwd als een afwijking van de door de aanbestedende overheid naderhand op te geven aanvangsdatum.


14.07.2017 BVR betr. de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 18.10.2017, V.187, (254), 94459-94481+bijlagen 94481-94482

Dit besluit legt de criteria vast waaronder onder andere gemeenten en OCMW's (project)subsidies kunnen verkrijgen in het kader van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. De subsidies zijn telkens gekoppeld aan (de opmaak van) een natuurbeheerplan. Daarnaast zijn specifieke voorwaarden van toepassing voor iedere individuele subsidie. Het besluit doet eveneens verschillende bepalingen van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos in werking treden.


29.06.2017 V. nr. 736 (Vl. P.): Recreatieverbod zwemvijvers - Afstemming communicatie

DURNEZ Jan

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANDEURZEN Jo *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.10.2017

Tijdens het badseizoen wordt de waterkwaliteit van alle zwem- en recreatiewateren systematisch opgevolgd. Als de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vaststelt dat er potentieel toxische cyanobacteriën aanwezig zijn in het water, adviseert het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) de bevoegde burgemeester om een zwem- of recreatieverbod in te stellen.


08.06.2017 V. nr. 738 (Vl. P.): Omgevingsvergunning - Overwelven van grachten

VANDERJEUGD Francesco

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 04.08.2017

Voor heel Vlaanderen geldt er een stedenbouwkundige vergunningsplicht voor het overwelven van baangrachten. Gemeenten of provincies die geconfronteerd worden met lokale problemen kunnen, op grond van het principe van subsidiariteit, door een lokale verordening bijkomende regels voorzien.


07.07.2017 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het dec. 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 04.08.2017, V.187, (194), 77701-77705

Dit decreet machtigt de Vlaamse Regering om de verschillende decreten inzake het waterbeleid te codificeren, te coördineren en te wijzigen. Hiermee kunnen vier decreten samengevoegd worden in een 'Waterwetboek'. In het decreet worden ook een aantal wijzigingen aangebracht die moeten toelaten dat de regels voor het vestigen en invorderen van de grondwaterheffing en van de oppervlaktewaterheffing volledig uniform worden.


30.06.2017 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 07.07.2017, V.187, (174), 71080-71093

Dit decreet wijzigt een reeks regelgevingen inzake omgeving, bosbeheer, natuur en landbouw.


Ecotoxilogische evaluatie van afvalwater als lozingsvoorwaarde : pro's en contra's en mogelijkheden voor implementatie

DESMET Hugo

TOO, 2017, (1), 47-54

Afvalwater bevat een ingewikkeld geheel aan diverse chemische stoffen. De maximale hoeveelheden van deze stoffen worden geregeld door de milieuwetgeving. Via ecotoxologische testen wordt het effect van het geheel van deze stoffen op het milieu gemeten. De auteur van dit artikel betoogt dat ecotoxologische tests beter geschikt zijn dan lozingsnormen om het milieu te behoeden.


10.03.2017 V. nr. 465 (Vl. P.): Herziening subsidiebesluit riolering - Stand van zaken

DE VROE Gwenny

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 04.05.2017

De minister somt de aanpassingen aan het subsidiebesluit riolering op. Het betreft het subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen.


05.05.2017 BVR betr. de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 06.06.2017, V.187, (149), 62061-62069

Gemeenten of hun rioolbeheerders kunnen subsidies aanvragen voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen of voor de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties. Dit besluit wijzigt de subsidieprocedure en legt een nieuw subsidiepercentage vast voor rioleringsdossiers en dossiers voor kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties dat aansluit bij de vigerende waterwetgeving.


02.06.2017 Dec. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 22.06.2017,1e uitgave, V.187, (162), 67357-67358

Dit decreet wijzigt de implementatie van het omgevingsvergunningsdecreet. Voor de gemeenten die uitstel van de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet gevraagd hebben, zullen de 'oude' procedureregels omtrent vergunningverlening nog van toepassing blijven tot en met 31.12.2017.


19.05.2017 BVR wijz. BVR 27.11.2015 tot uitvoering van het dec. 25.04.2014 betr. de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 30.05.2017, V.187, (145), 60149-60151

Dit besluit werkt een regeling uit voor technische storingen bij de inwerkingtreding van het omgevingsloket en uitwisselingsplatform. Het voorziet dat ondermeer de advies- en beslissingstermijnen kunnen worden opgeschort. Ingeval van langdurige technische stoornis, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, worden gemachtigd om, na daarvan op de hoogte te zijn gebracht, tijdelijk de analoge indiening of indiening per digitale drager en analoge behandeling toe te laten of te verplichten.


15.05.2017 MB houdende vervanging van bijlage I van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 29.05.2017, V.187, (144), 59882+bijlage 59882-59884

Dit besluit vervangt de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in bijlage I van het BVR 20.07.2006 dat betrekking heeft op de watertoets.


24.02.2017 BVR wijz. diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 28.03.2017, V.187, (91), 40136-40168+bijlage 40168-40171

Dit besluit voegt de departementen 'Leefmilieu, Natuur en Energie' (LNE) en 'Ruimte Vlaanderen' (RV) samen tot één 'Departement Omgeving'. Hiervoor moet een naamsverandering doorgevoerd worden in diverse andere besluiten. De bestaande agentschappen van de beleidsdomeinen LNE en RV worden ingedeeld in het beleidsdomein Omgeving.


20.01.2017 BVR wijz. BVR 18.12.2015 houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, wat betreft de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor Landen, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en Zandhoven

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 10.03.2017, V.187, (74), 35111-35112+bijlagen 35112-35128

Dit besluit wijzigt het BVR 18.12.2015 om materiële fouten in de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor Landen, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en Zandhoven recht te zetten.


10.02.2017 BVR wijz. van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 23.02.2017,3e uitgave, V.187, (59), 30060-30089+bijlagen 30090-30100; Verslag van de regering 30026-30057; Advies van de Raad van State 30058-30059; B.S., 30.03.2017, V.187, (94), 42736-42737, err.

Dit besluit wijzigt diverse besluiten voor de toepassing van de omgevingsvergunning. Het gaat enerzijds om een aantal technische rechtzettingen, zoals het aanpassen van verwijzingen naar stedenbouwkundige of milieuvergunning, en anderzijds om enkele inhoudelijke elementen, zoals het uitbreiden van de beslissingsbevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar, de wijziging van adviestermijnen, het invoeren van een regeling voor advies van de hulpverleningszone en een vermindering van dossiers voor de provinciale of gewestelijke omgevingsvergunningscommissie.


24.02.2017 Dec. betr. de onteigening voor het algemeen nut

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,BOURGEOIS Geert *

et al.

B.S., 25.04.2017, V.187, (116), 53296-53311

Dit decreet voert één overkoepelende en eenvormige onteigeningsregeling in voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. De federale onteigeningswetten zijn hierdoor niet langer van toepassing binnen het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de onteigening door de federale overheid zelf of door de federale overheid gemachtigde instellingen die op federale bevoegdheden betrekking hebben. De provincies en de gemeenten beschikken nu expliciet over een algemene onteigeningsbevoegdheid.


MB tot erkenning van de gemeente (...) als onroerenderfgoedgemeente / van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (...) als intergemeentelijke erfgoeddienst / van het depot (...) als onroerenderfgoeddepot

Vlaamse overheid - Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

B.S., 03.11.2017,1e uitgave, V.187, (265), 97411-97412; B.S., 03.11.2017,1e uitgave, V.187, (265), 97422-97423

Dit document bevat de lijst met de besluiten die gemeentes erkennen als onroerenderfgoedgemeente, de besluiten die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden erkennen als intergemeentelijke erfgoeddienst en de besluiten die depots erkennen als onroerenderfgoeddepot.


Vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor de (..)

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 16.10.2018, V.188, (243), 78393

Een soortenbeschermingsprogramma werd opgesteld om het soortherstel te begeleiden (art. 27, par. 1, tweede lid van het Soortenbesluit 15.05.2009). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de waterwegbeheerder (onder meer de steden en gemeenten en de polders en wateringen). De laatste besluiten betreffen de bescherming van de vleermuizen en porseleinhoen.


Overzicht van het Belgisch administratief recht

MAST A.

et al.

Mechelen:Kluwer, 2017,21e uitg., 1522 p.

it boek is een basiswerk op het vlak van administratief recht. Het betreft de eenentwintigste, geheel bijgewerkte editie.


Milieuwetboek Afval   Water 2017-2018

HEYMAN Jan

SMOUT L.

Mechelen:Kluwer, 2017,1840 p.

Dit boek (editie 2017-2018) bestaat uit drie delen en bevat de actuele gecoördineerde wetgeving in Vlaanderen over afval, bodem, oppervlaktewater en grondwater met onder andere het Afvalstoffendecreet en het Vlarea, het Bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo, het Grondwaterdecreet en het Meststoffendecreet .


BVR houdende opheffing van de watering (...) en (...) polders (...)

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 07.06.2017, V.187, (150), 62209-62210

De opheffing van inactieve wateringen en polders draagt bij tot administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers. Het laatste besluit wijzigde de opheffing van de watering 'De Goren'.


Huishoudelijk Reglement [...] voor de polder [...] / watering [...]

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

B.S., 20.07.2018,2e uitgave, V.188, (172), 58577-58583+bijlage 58584

Deze documenten stellen het huishoudelijk reglement vast voor verschillende polders en watering. Meer bepaald inzonderheid het beheer, het vestigen van belastingen en de uit te voeren werken. Het laatste besluit keurt het huishoudelijk reglement van de polder van Ettenhoven en Muisbroek goed, dat zich geheel of gedeeltelijk bevindt op het grondgebied van de gemeenten Stabroek, Kapellen en de stad Antwerpen.


KB ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2017-2018

Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,DE BLOCK Maggie *

Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,PEETERS Kris *

B.S., 28.11.2017,1e uitgave, V.187, (284), 103664-103665

Dit besluit verlengt de werkgeversbijdrage van 0,10 % voor de personen die tot de risicogroepen behoren. Het besluit activeert de bijdragen van 01.01.2017 tot 31.12.2018. Onder andere de (verenigingen van) gemeenten, de OCMW's, de korpsen van de lokale politie en de wateringen en de polders zijn van deze verplichting vrijgesteld.


Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. / Zeljka Klafuric

Hof van Justitie EG, 7 december 2016, 6e K., nr. C-686/15

Richtlijn 2000/60 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid staat niet in de weg aan een nationale regeling zoals in deze zaak, die bepaalt dat de aan de verbruiker in rekening gebrachte prijs van waterdiensten niet alleen een variabel gedeelte omvat, dat wordt berekend op basis van de door de betrokkene werkelijk verbruikte hoeveelheid water, maar ook een vast gedeelte, dat losstaat van die hoeveelheid.


Région flamande et Vlaamse Milieumaatschappij / s.a. Chimac

Mons, 30 novembre 2016, 21e Ch., n° 2016/RG/103

La Région flamande et le Vlaamse Milieumaatschappij poursuivent une société pour la condamner à réparer les préjudices subis suite à un déversement de pesticides dans la Meuse. En effet, cela a causé un préjudice environnemental matériel et les a contraints à prendre des mesures de précaution et à effectuer des analyses.


14.11.2016 V. nr. 127 (Vl. P.): Vissterftes - Aanpak oorzaken

VANDENBERGHE Steve

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.01.2017

Oevereigenaars mogen bij het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen geen afbreuk doen aan de rechten van stroomafwaarts gelegen oevereigenaars. Zij kennen eveneens een natuurzorgplicht en mogen geen vissterfte veroorzaken door watercaptatie.


De bevoegdheden van de gewesten

SEUTIN B.

VAN HAEGENDOREN Geert

Brugge:die Keure, (Bibliotheek Grondwettelijk Recht - algemene reeks), 2016,520 p.

Dit boek beschrijft de bevoegdheden van de gewesten inzake ruimtelijke ordening, het leefmilieu, huisvesting, landbouw, energie, mobiliteit, dierenwelzijn en arbeidsmarktbeleid. Het boek beschrijft ook de bevoegdheden van de gewesten ten opzichte van de gemeentelijke en provinciale instellingen (de lokale besturen) en het administratief toezicht.


18.10.2016 V. nr. 70 (Vl. P.): Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) - Evaluatie informatieplicht

DOOMST Michel

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.12.2016

Het voorbije halfjaar heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren waarin onderzocht werd welke kaarten konden gemaakt worden voor de afbakening van gebieden onderhevig aan afstromend hemelwater.


b.v.b.a. Vincke / Vlaamse Gewest

MHHC, 26 april 2016, 1e K., nr. MHHC/M/1516/0117

Het niet bijhouden van een logboek inzake het onderhoud van een koolstofwaterafscheider in de zin van art. 5.15.0.7, VLAREM II is strafbaar. Dat de dader zijn handelingen aangepast heeft sinds het proces-verbaal dat het milieumisdrijf vaststelt, verandert niets aan het feit dat het voorgaande strafbaar blijft.


n.v. Compagnie belge de manutention / Vlaamse Gewest

MHHC, 10 maart 2016, 1e K., nr. MHHC/M/1516/0073

Bij het opleggen van een boete bij overtreding van emissiegrenswaarden bij lozing van bedrijfsafvalwater moet de gewestelijke entiteit per overschreden parameter het aandeel ervan in de begroting van de boete weergeven. Indien niet is de boete onvoldoende gemotiveerd.


x / Vlaamse Gewest

MHHC, 3 maart 2016, 4e K., nr. MHHC/M/1516/0065

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de goede naleving van de milieuvoorwaarden overeenkomstig art. 22 van het Milieuvergunningsdecreet. Onwetendheid omtrent de strafbaarheid is geen grond om zijn schuld uit te sluiten. Dat het bedrijf vrijwillig meewerkt aan het verwijderen van de gevolgen van een milieumisdrijf sluit niet uit dat er alsnog een bestuurlijke geldboete opgelegd kan worden.


03.10.2016 V. nr. 17 (Vl. P.): Beschermd poldergrasland - Bestuurlijke maatregel

VANDAELE Wilfried

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 02.12.2016

De minister antwoordt op een voorval waarbij een beschermd historisch permanent grasland werd opgehoogd/genivelleerd door een landbouwer zonder vergunning en hoe daartegen actie kan worden ondernomen. Een grondaanvulling is stedenbouwkundig vergunningsplichtig als de bepalingen van art. 4.2.1, 4°, VCRO van toepassing zijn. Deze stedenbouwkundige vergunning wordt door de gemeente afgeleverd.


02.12.2016 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 15.12.2016, V.186, (332), 86659-86661

Dit besluit wijzigt een aantal bepalingen in het BVR 28.06.2002 omdat vanaf het heffingsjaar 2017 de heffingsplichtigen op de waterverontreiniging hun aangifte verplicht moeten indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgens de beveiligde elektronische procedure. De toegang tot het systeem van de elektronische aangifte vereist dat de heffingsplichtige zich vooraf registreert zodat zijn identiteit wordt gewaarborgd.


18.11.2016 BVR wijz. bijlage I.A. bij BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 13.12.2016,2e uitgave, V.186, (328), 84926-84927

Dit besluit wijzigt de bijlage I.A. bij het BVR 08.12.1998, wat een oplijsting vormt van de oppervlaktewateren met bestemming drinkwater categorie A3. Dit besluit voegt daaraan het Kanaal Gent-Oostende toe.


07.10.2016 BVR wijz. BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn 2014/101/EU

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 23.11.2016, V.186, (306), 77602-77609+bijlage 77610-77626

Dit besluit wijzigt het geactualiseerde monitoringprogramma voor oppervlakte- en grondwater op het vlak van kwaliteitsnormen en methodes. Het zet de Europese richtlijn 2014/101/EU en een aantal onderdelen van de Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid ('kaderrichtlijn Water') om.


Belgische Staat / Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap

R.v.St., 17 oktober 2016, 14e K., nr. 236134

De Vlaamse regering heeft met het BVR 21.03.2014 tot regeling van het archiefbeheer zijn bevoegdheid niet overschreden aangezien het besluit de documenten uitsluit die tot de federale bevoegdheid behoren. Het feit dat een vertegenwoordiger van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën kan worden aangeduid om te zetelen in de selectiecommissies bevoegd voor de zorgdragers van de archiefdocumenten in verband met federale bevoegdheden, maakt ook geen schending van de bevoegdheidsverdelende regels tussen federale en deelstaten uit.


23.12.2016 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 - Leefmilieu en Natuur (art. 9, 10, 11, 12 en 13)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,BOURGEOIS Geert *

et al.

B.S., 29.12.2016,2e uitgave, V.186, (346), 91054-91056

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) kunnen voortaan middelen ontvangen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt de heffingsregeling voor bepaalde lozingen aangepast en wordt de milieuheffing verminderd wanneer afval per schip op de binnenwateren vervoerd wordt.


04.10.2016 KB wijz. KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand

Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,DE BLOCK Maggie *

et al.

B.S., 21.10.2016,2e uitgave, V.186, (283), 71343-71346

Dit besluit zet de richtlijn 2014/101/EG, tot wijziging van de richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, gedeeltelijk om in Belgisch recht. De richtlijn is erop gericht de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de methoden voor de monitoring van systeemparameters onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten te waarborgen. Zo voert het besluit een technische wijziging uit van de standaarden voor de monitoring van kwaliteitselementen van oppervlaktewateren.


09.09.2016 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 20.03.1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de n.v. Aquafin in toepassing van de art. 32septies en 32octies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 13.10.2016, V.186, (275), 69718-69719

De regels met betrekking tot de uitvoering van werken door de nv Aquafin in toepassing van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging verontreiniging en de rol van de gemeenten daarin, worden gewijzigd. De wijzigingen houden een vereenvoudiging in ten aanzien van de administratieve procedure die moet gevolgd worden om een verklaring van openbaar nut te verkrijgen van de minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid.


24.06.2016 V. nr. 771 (Vl. P.): Wateroverlast - Vergoeding gebruik landbouwgronden als wachtbekkens

VANDERJEUGD Francesco

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 28.09.2016

De eigenaar van een grond die geheel of gedeeltelijk in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt, kan onder voorwaarden eisen dat de betrokken waterbeheerder zijn grond aankoopt. De vergoedingsplicht geldt alleen voor gebruikers van landbouwgrond en bosbouwgrond in actief ingeschakelde overstromingsgebieden.


24.06.2016 Dec. houdende de Vlaamse sociale bescherming

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANDEURZEN Jo *

B.S., 06.09.2016, V.186, (238), 59670-59684

Dit decreet zet een eerste stap in de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het legt een decretale basis voor de Vlaamse zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

R.v.St., 3 mei 2016, 7e K., nr. 234624

De hernieuwing van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van de opslagplaatsen van een bedrijf gelegen in overstromingsgebied wordt vernietigd. De watertoets in kwestie besteedt geen aandacht aan de vermindering van de ruimte voor het watersysteem als gevolg van de vergunde opslag van diverse stoffen. Ook in geen van de vergunningen tot verandering van de basisvergunning waarnaar wordt verwezen, werd eerder onderzocht of deze vermindering van ruimte voor het watersysteem te dezen als een schadelijk effect moet worden beschouwd (art. 8, par. 5, DIWB).


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest

R.v.St., 3 mei 2016, 7e K., nr. 234623

Bij het verlenen van de vergunning tot het exploiteren van een wasserij gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied, heeft de vergunningverlenende overheid de bepalingen van het watertoestbesluit geschonden. In de motivering heeft ze geen rekening gehouden met het verleende advies van de NV Waterwegen   Zeekanaal. Bovendien zijn de motieven in de beslissing beperkt tot een woordelijke overname van het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie, dat op zijn beurt een woordelijke overname is van het voormelde advies van de afdeling Milieuvergunningen. De vergunningsbeslissing wordt vernietigd.


10.03.2016 V. nr. 510 (Vl. P.): Poldergraslanden - Handhaving

CARON Bart

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 23.05.2016

De natuurzorgplicht is een algemeen geldende verplichting die geldt ongeacht het planologische statuut van het gebied. De zorgplicht geldt bijgevolge evenzeer in agrarische gebieden. Er kan voor percelen die beschermd zijn volgens het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en niet zijn geregistreerd in een verzamelaanvraag, dan ook opgetreden worden via deze algemene plicht.


20.05.2016 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria van bijlage 2.4.1

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 27.06.2016, V.186, (173), 38655-38659

Dit besluit omvat de omzetting van de relevante delen van de Europese Richtlijn over de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. Naast nitraten en ammonium moeten lidstaten bij het vaststellen van de drempelwaarden nu ook rekening houden met nitriet en totaal fosfor.


n.v. Polders investeringsfonds / Vlaamse Gewest

R.v.St., 5 februari 2016, 10e K., nr. 233746

De verzoekende partij gaat er onterecht van uit dat de voorschriften van het gewestelijk RUP op haar gronden, die buiten het plangebied zijn gelegen, van toepassing zijn. Ook het feit dat een passage bij de toelichtingsnota bij het gewestelijk RUP verkeerdelijk in de andere zin zou kunnen geïnterpreteerd worden, verandert hier niks aan, aangezien de toelichtingsnota geen verordenende kracht heeft.


15.02.2016 KB wijz. KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,TOMMELEIN Bart

et al.

B.S., 30.03.2016, V.186, (92), 21584-21598

Dit besluit zet de richtlijn 2013/39/EU gedeeltelijk om, wat betreft de prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid. Hiertoe worden de nieuwe prioritaire stoffen toegevoegd en de milieukwaliteitsnormen (MKN) ervoor vastgelegd. De MKN voor bepaalde bestaande stoffen worden eveneens herzien en MKN voor biota worden vastgesteld voor bepaalde stoffen.


05.02.2016 BVR houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 22.03.2016, V.186, (84), 19726-19733

Dit besluit bepaalt de doelstellingen van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur en de te gebruiken methode (het tariefpad, onderbouwd door een tariefplan, de jaarlijkse opvolging en mogelijke bijsturing).


05.02.2016 BVR wijz. BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het dec. 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wat betreft de taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaatschappij

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 25.02.2016, V.186, (56), 14479

Naar aanleiding van de pensionering van de Algemeen Directeur van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wijzigt dit besluit de taakverdeling binnen de VMM. De verwijzing naar de 'adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij' wordt vervangen door de verwijzing naar de 'leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar'. Hierdoor is de betrokken persoon de Administrateur-Generaal van de VMM en blijft het mogelijk om intern afwezigheden op te vangen.


MB wijz. de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet 22.12.2006

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 18.01.2017, V.187, (14), 3091+bijlage 3091-3279

Dit document bundelt de besluiten die de bijlage wijzigen bij het BVR 10.02.2014 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.03.2006. De kaart van de focusgebieden die opgenomen wordt in de reglementering over nitraatresidudrempelwaarde wordt aangepast op basis van de evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit en van de grondwaterkwaliteit.


Wegwijs in lokale handhaving - Handvaten voor lokale handhaving

VAN HEDDEGHEM Koen

et al.

Brussel:Politeia, (Pockets Lokale besturen - Toekomsten), 2016,2e uitg., 264 p.

In deze pocket (editie 2016) wordt het juridisch kader van bestuurlijke handhaving in verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen onderzocht. De principes worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.


Bekendmaking gedaan in uitvoering van art. 2, par. 4, van Wet 04.11.1969 tot beperking van de pachtprijzen en van art. 13 van KB 11.09.1989 betr. de pachtprijzencommissies

Vlaamse overheid

B.S., 13.12.2016,2e uitgave, V.186, (328), 85027-85028

Deze bekendmaking geeft, per provincie, de coëfficiënten, vastgesteld door de pachtprijzencommissies en bedoeld bij de art. 2, par. 3, en art. 3 van de wet 04.11.1969 tot beperking van de pachtprijzen.


Dictionnaire de droit administratif

GOFFAUX Patrick

Bruxelles:Bruylant, 2016,2e éd., 718 p.

Cet ouvrage propose une définition pour chacune des principales notions de droit administratif. Ces définitions sont assorties de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles et de commentaires critiques.


Handhavingszakboekje milieu 2017

GEYSELS Frans

et al.

Mechelen:Kluwer, 2017,684 p.

Dit zakboekje bespreekt de handhaving van de milieuwetgeving door de politie en gemeentelijke milieuambtenaren. In de editie van 2017 wordt onder meer uitleg gegeven over de nieuwe regels inzake gevaarlijke stoffen, de impact van de zesde staatshervorming en de wijzigingen aan de sectorale regelingen inzake milieuhygiëne.


MINTJENS Carl / Gemeente Zoersel en provincie Antwerpen

R.v.St., 27 oktober 2015, 10e K., nr. 232722

Het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter uitbreiding van een recreatiezone is gebaseerd op een degelijke watertoets. De omwonende toont niet aan dat de watertoets gebaseerd is op onjuiste feitelijke gegevens of onredelijk is, noch dat de overwegingen en maatregelen in het dossier met betrekking tot de watertoets niet afdoende zijn op planniveau (art. 8, par. 1, 2 en 5, DIWB).


HANQUET Paul en crts / Vlaamse landmaatschappij

R.v.St., 1 december 2015, 10e K., nr. 233105

De Vlaamse Landmaatschappij besluit dat een stuk grond, gelegen in overstromingsgebied, niet in aanmerking komt om door het Vlaamse Gewest verplicht te worden opgekocht omdat het niet aan de voorwaarden voldoet. Na de afbakening van het overstromingsgebied is de venale waarde immers niet met meer dan 20 % verminderd (art. 17 DIWB). Als de eigenaars van de grond deze uitgevoerde schatting willen betwisten, dan moeten zij dit voor de burgerlijke rechtbank betwisten en niet voor de Raad van State. De Raad van State is niet bevoegd zich uit te spreken over een subjectief recht. Het beroep wordt verworpen.


Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV / Bundesrepublik Deutschland

Hof van Justitie EG, 1 juli 2015, nr. C-461/13, Grote Kamer

De lidstaten moeten, behalve als een afwijking wordt toegestaan op basis van art. 4, lid 7, van de richtlijn 2000/60, hun goedkeuring voor een project weigeren wanneer dat project een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam kan teweegbrengen. Ze moeten het eveneens weigeren als het bereiken van een goede toestand van het oppervlaktewater of een goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van dat water in gevaar gebracht wordt.


18.12.2015 BVR houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 02.03.2016,1e uitgave, V.186, (61), 15343-15345+bijlage 15346-15440

Dit besluit stelt de stroomgebiedbeheerplannen vast voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, en de bijbehorende bijlagen. De stroomgebiedbeheerplannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren, en hebben betrekking op de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten voor Schelde en Maas.


16.12.2015 V. nr. 230 (Vl. P.): Afvalwater - Saneringsbijdrage

TAELMAN Martine

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.02.2016

Via de omzendbrief betreffende de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding van 20.12.2013 is verduidelijkt welke investerings- en onderhoudsuitgaven mogen gefinancierd worden met de inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding. Daarin werd aan de economisch toezichthouder opdracht gegeven om de toewijzing van de uitgaven zoals beschreven in de omzendbrief op te volgen. De VMM vult deze taak adequaat in.


08.01.2016 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft criteria voor overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 03.02.2016, V.186, (33), 7825-7826+bijlage 7826-7828

Dit besluit brengt een aantal wijzigingen aan in VLAREM II, voor wat betreft de criteria voor de doelstellingen voor het beheer van het overstromingsrisico en voor het beheer van het tekort aan oppervlaktewater. Het gaat om de verankering van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater in titel II van het VLAREM waardoor overheden deze doelstellingen in rekening moeten nemen bij het plannen en bij het realiseren van hun beleid.


DE RO Luc / Gemeente Gooik en provincie Vlaams-Brabant

R.v.St., 6 oktober 2015, 10e K., nr. 232435

Een GRS plant onder meer een rioolwaterzuiveringsinstallatie in. Er waren vier mogelijke inplantingsplaatsen, waarvan uiteindelijk één gekozen is. De waterproblematiek voor deze locatie is onderzocht en geëvalueerd bij de plan-MER-screening die de opmaakprocedure van het GRUP voorafgaat. Er zijn bijkomende adviezen ingewonnen en er is bijkomend onderzoek gedaan naar de waterhuishouding van het gebied. De VMM heeft het plan gunstig geadviseerd. De plannende overheid heeft dan ook geen fouten gemaakt op het vlak van de watertoestand. Het GRS is geldig.


14.12.2015 MB wijz. MB 13.07.2015 houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 30.12.2015,1e uitgave, V.185, (341), 80507-80509

Dit besluit wijzigt de regels in verband met vergroening binnen de rechtstreekse betaling in het kader van steun die aan landbouwers wordt toegekend op basis van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De wijziging is het gevolg van de erkenning van historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders.


27.11.2015 BVR houdende definitieve vaststelling van de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en houdende vaststelling van bijhorende beschermingsbepalingen

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 29.12.2015, V.185, (340), 80078-80080

Dit besluit legt de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en de bijbehorende beschermingsbepalingen vast. Daarnaast bepaalt het dat art. 79 van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos in werking treedt op 01.01.2016.


11.12.2015 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 22.12.2015, V.185, (334), 76951-76958

Dit decreet hervormt de tariefstructuur van de waterfactuur, zowel voor de drinkwatercomponent als voor de saneringsbijdragen. Voor de saneringsbijdrage (gemeentelijke en bovengemeentelijke) komt er naast de variabele prijs ook een vast recht. Er komen uniformere sociale correcties, ook voor de saneringsbijdrage.


02.10.2015 V. nr. 17 (Vl. P.): Meersengebied 'Scheldebroeken' - Waterpeil ingevolge pompactiviteiten

SANCTORUM-VANDEVOORDE Hermes

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.11.2015

Een pompgemaal (een vuilwaterpomp installatie) is in zijn huidige toestand niet milieuvergunningsplichtig conform de indelingslijst van titel I van het VLAREM. In art. 25, par. 3, van het Natuurdecreet van 21.10.1997 wordt opgelegd dat het in terreinen die tot het Vlaams Ecologisch Netwerk behoren, verboden is werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil verlagen. Het is mogelijk hier ofwel via een algemene ontheffing, ofwel via een individuele ontheffing verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos van af te wijken.


31.07.2009 Richtlijn (EU) 2009/90/EG van de Commissie tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad

Europese Commissie

Publ.E.U., 01.08.2009, L201/36-38

In deze richtlijn worden technische specificaties voor de chemische analysen en monitoring van de watertoestand overeenkomstig art. 8, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG vastgesteld. De richtlijn bevat minimale prestatiekenmerken voor analysemethoden die door de lidstaten bij de monitoring van de watertoestand, sediment en biota worden gebruikt, alsmede voorschriften voor het aantonen van de kwaliteit van analyseresultaten.


16.10.2015 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning, het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid en het BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van richtlijn 2013/39/EU en richtlijn 2009/90/EG

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 01.12.2015, V.185, (312), 71554-71570+bijlagen 71570-71571; B.S., 29.01.2018,1e uitgave, V.188, (22), 6706, err.

Met het oog op de omzetting van twee Europese richtlijnen wijzigt dit besluit een aantal besluiten rond integraal waterbeleid. De richtlijnen handelen onder meer over de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand en over de prioritaire stoffen in het water. Daarnaast omvat het wijzigingsbesluit ook een herziening van de Vlaamse milieukwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen oppervlaktewater. De aanpassingen aan de Vlaamse normen voor gevaarlijke stoffen zullen gevolgen hebben voor de vergunningsplicht van bedrijven en de ecologische toestand van de watersystemen.


21.05.2015 Wet houdende instemming met de Wijzigingen van de art. 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28.11.2003

Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,REYNDERS Didier *

et al.

B.S., 13.11.2015, V.185, (292), 68524-68527

Deze wet bekrachtigt de wijzigingen van de art. 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28.11.2003. Deze wijzigingen geven de lidstaten van de Verenigde Naties gelegen buiten de UNECE–regio (de Europese economische commissie van de Verenigde Naties) de mogelijkheid partij bij het Verdrag te worden. De wijzigingen bevorderen daarnaast zowel de samenwerking tussen rivierzones wereldwijd als de uitwisseling van ervaringen met de andere regio’s van de wereld.


18.12.2015 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 - Leefmilieu, Natuur en Energie (art. 13 - 29)

Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,TURTELBOOM Annemie

et al.

B.S., 29.12.2015, V.185, (340), 79983-79984

Dit hoofdstuk brengt een reeks wijzigingen aan in de beleidsmateries leefmilieu, natuur en energie. Het betreft onder andere de heffingsregeling in de Oppervlaktewaterenwet en het Grondwaterdecreet, alsook de heffingsregeling voor onvergunde lozingen. Tot slot krijgt de Vlaamse Regering ook machtigingen inzake het vaststellen van landinrichtingsplannen en voor het sluiten van overeenkomsten voor technisch beheer van de 'onroerende goederen aangewend voor maatregelen van landinrichting', onder andere met gemeenten en natuurverenigingen.


18.12.2015 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,TURTELBOOM Annemie

et al.

B.S., 29.12.2015, V.185, (340), 79981-80004

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie. Het gaat onder andere over leefmilieu, natuur en energie, mobiliteit en openbare werken, economie, cultuur, onderwijs en energie.


10.08.2015 KB betr. vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater

Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,MARGHEM Marie-Christine *

B.S., 23.10.2015,2e uitgave, V.185, (276), 65491

Dit besluit reguleert het op de markt brengen van vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater. Het is verboden om iedere uitrusting of ieder onderdeel op de markt te brengen, al dan niet geïntegreerd in een andere uitrusting, die tot doel heeft om vaste residuen te vermalen om ze uiteindelijk te lozen in aquatische milieus of in een netwerk voor waterinzameling en -zuivering.


18.09.2015 KB tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd

Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,PEETERS Kris *

Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,DE BLOCK Maggie *

Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,MARGHEM Marie-Christine *

B.S., 23.10.2015,1e uitgave, V.185, (275), 65350-65352+bijlagen 65352-65359; Verslag aan de Koning 65348; Advies aan de Raad van State 65349-65350

Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn. Dat heeft jaarlijkse kosten om deze verstoppingen op te ruimen en pompen te herstellen tot gevolg en verhoogt de vervuiling van de waterlopen en zeeën. Dit besluit informeert de consument over het goede gebruik van vochtige doekjes en creëert een nieuw pictogram op hun verpakking. Het besluit bepaalt eveneens de kenmerken van snelle oplosbaarheid en biologische afbreekbaarheid van deze doekjes.


26.06.2015 V. nr. 888 (Vl. P.): Aansluiting op gescheiden rioleringsstelsel - Kosten

VANDENBERGHE Steve

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 07.10.2015

Binnen de bestaande regelgeving is er een afweging gebeurd van de efficiëntie van het aansluiten van vuilvracht naar een zuiveringsinstallatie en/of het afkoppelen van hemelwater van de riolering ten opzichte van de kostprijs hiervan. Gezien de aanwezigheid van bestaande (gemengde) riolering in bepaalde campingparken, gaat het hier niet over de aansluitplicht maar wel de verplichting tot afkoppeling op particulier domein bij aanleg van een gescheiden stelsel.


06.10.2015 Richtlijn (EU) 2015/1787 wijz. de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betr. de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Europese Commissie

Publ.E.U., 07.10.2015, L260/6-8+bijlagen 9-17

De bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG stellen de minimumeisen vast voor de programma's voor controle van al het voor menselijke consumptie bestemde water en de specificaties voor de methode voor analyse van de verschillende parameters. De specificaties in de bijlagen II en III worden geactualiseerd in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, en om te zorgen voor samenhang met de wetgeving van de Unie.


18.12.2015 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie,TURTELBOOM Annemie

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 29.12.2015, V.185, (340), 80028-80050

In dit verzameldecreet inzake omgeving, natuur, landbouw en energie komen veel verschillende thema's aan bod, zoals de omgevingsvergunning en de handhaving ervan, de milieuvergunning, bodemsanering en waterbeleid.


10.07.2015 BVR tot vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen als vermeld in art. 14, par. 2, van het dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 20.08.2015,2e uitgave, V.185, (216), 54151+bijlage 54151-54163

Dit besluit stelt een Code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen vast. Die Code moet onder meer verduidelijken wanneer aan de zorgplicht werd voldaan bij normale onderhoudswerken en wat onder normaal onderhoudswerk wordt verstaan.


12.06.2015 Dec. wijz. dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 29.07.2015, V.185, (194), 47994-48029

Met dit decreet wordt het mestactieprogramma voor de periode 2015-2018, dat dus het vijfde actieprogramma is (MAP 5), op decretaal niveau verankerd. Het uitgangspunt van MAP 5 is het behalen van de vooropgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater. Om dit te realiseren zal een doorgedreven gebiedsgerichte en bedrijfsmatige aanpak gevolgd worden.


26.06.2015 Dec. houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, ondertekend te ’s-Gravenhage op 20.02.2014

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,BOURGEOIS Geert *

Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,HOMANS Liesbeth *

B.S., 16.07.2015, V.185, (184), 46290

De grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking tussen lokale besturen heeft de afgelopen drie decennia een indrukwekkende groei doorgemaakt in Europa. Dit nieuwe Benelux-Verdrag heeft tot doel een vernieuwing en actualisering tot stand te brengen in vergelijking met de Benelux-Overeenkomst van 1986 inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten.


05.03.2015 V. nr. 531 (Vl. P.): Opbouw grondwaterreserves - Rol polderbesturen

CARON Bart

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.05.2015

De polderbesturen worden als waterbeheerder betrokken bij het uittekenen van het beleid rond grondwater via de bekkenstructuren en via de inspraakmogelijkheid in de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Zij zijn ook betrokken bij de uitvoering van het beleid door enerzijds adviezen in het kader van de watertoets en anderzijds als waterbeheerder van de onbevaarbare waterlopen 2e en 3e categorie en de poldergrachten binnen hun gebied.


19.05.2015 Omz. LNE/2015/2 betr. richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 12.06.2015,1e uitgave, V.185, (149), 34317-34322

De omzendbrief richt zich naar vergunningverlenende overheden, overheden bevoegd voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, waterbeheerders en de leden van de bekkenbesturen. Hij heeft tot doel hen aan te zetten bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering van de watertoets en de formulering van respectievelijk de waterparagraaf en het wateradvies.


27.03.2015 V. nr. 34 (K.): Pensioenregeling voor het personeel van de polderbesturen

TOP Alain

Min. van Pensioenen,BACQUELAINE Daniel *

V. en A., K., 27.04.2015,2014-2015, (22), 126-127

De polders zijn, net zoals de wateringen, lokale openbare besturen die een volledige zelfstandigheid genieten. Zij beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bevoegdheden, inkomsten en uitgaven. Niettegenstaande hun vaste benoeming zijn de ontvanger-griffier, dijk- en sluiswachters onderworpen aan de volledige sociale zekerheidsregeling van de werknemers. Er bestaat geen enkele bepaling die hen een recht toekent op een pensioen van de overheidssector.


07.01.2015 V. nr. 281 (Vl. P.): Subsidiëring gescheiden riolering - Kwetsbare gebieden - Maarkedal

DIEPENDAELE Matthias

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 28.02.2015

Het budget voorzien voor de subsidiëring van rioleringswerken in gemeenten wordt ingevuld in functie van het type project en maakt geen onderscheid tussen het al of niet landelijk karakter van een gemeente. Bij de prioritering van de projecten binnen de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden. Ook in dunbevolkte gebieden kunnen bijgevolg projecten prioritair zijn.


23.02.2015 V. nr. 479 (Vl. P.): Lokaal waterbeleid - Subsidies

ROBEYNS Els

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.04.2015

Alle gemeenten hebben een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop en het onderhouden van rioleringen. De subsidie werd berekend op basis van het aantal inwoners en de onbebouwde oppervlakte uitgedrukt in hectare van de gemeente, met een minimum van 20000 EUR en afgerond naar het onderliggende duizendtal. De subsidiëring was alleen voorzien voor 2014.


26.02.2015 V. nr. 187 (K.): Polderbelasting

Uyttersprot Goedele

Min. van Financiën,VAN OVERTVELDT Johan

V. en A., K., 13.04.2015,2014-2015, (20), 155-157

Art. 173 van de Grondwet bepaalt dat de Polders en Wateringen geen wettelijke toestemming behoeven om een retributie in te voeren. Het vermelde artikel - en bij uitbreiding de ganse Grondwet - sluit nergens uit dat de inning of invordering van die belasting wordt toevertrouwd aan een andere instantie die de inning en invordering ervan voor rekening van de Polders en Wateringen op een efficiëntere wijze zou kunnen doen.


27.02.2015 BVR tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 21.04.2015, V.185, (101), 22859-22860

Door de bij decreet aangebrachte wijzigingen aan de structuren en de plannen van het Integraal Waterbeleid zijn er nieuwe begrippen bijgekomen en/of in de plaats gekomen van bestaande begrippen en moeten dus ook uitvoeringsbesluiten en regelgeving worden aangepast. Dit besluit past daarom diverse besluiten aan aan de nieuwe terminologie zoals opgenomen in het decreet over Integraal Waterbeleid.


20.01.2015 V. nr. 333 (Vl. P.): Rattenbestrijding - Stand van zaken

ENGELBOSCH Jelle

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.03.2015

Het verdelen van rattenvergif door gemeenten aan particulieren valt onder particulier gebruik en moet door de gemeenten niet via de online inventaris pesticidengebruik gerapporteerd worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM bestrijdt de bruine ratten met rodenticides langs de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.


Kostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie bezien in rechtsvergelijkend perspectief

LINDHOUT P.E.

CARETTE Ann

DE SMEDT Peter

T.Milieurecht, maart 2015, V.24, (1), 4-21

Dit artikel becommentarieert het arrest C-525/12 voor het Hof van Justitie. Dit arrest verduidelijkte niet de definitie van 'waterdiensten', maar gaf wel meer duidelijkheid over de kostenterugwinningsbepaling. Het artikel betrekt bij de analyse de wijze van financiering van het waterbeheer en het hiermee verband houdende principe van kostenterugwinning voor waterdiensten. De auteurs bekritiseren het arrest omdat het de kostenterugwinningsbepaling te vrijblijvend interpreteert, of nog als een administratieve rapportagelast.


27.11.2015 BVR tot uitvoering van het dec. 25.04.2014 betr. de omgevingsvergunning [ Omgevingsvergunningsbesluit ]

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 23.02.2016,1 uitgave, V.186, (53), 13467-13569+bijlagen 13570-13988; Verslag aan de Regering 13990-13446; Advies van de Raad van State 13446-13467; B.S., 10.08.2016,2e uitgave, V.186, (213), 48663-48914, err. (Franse vertaling van de bijlagen)

Dit besluit tot uitvoering van het Omgevingsvergunningsdecreet is een procedureel besluit. Het bepaalt de procedureregels voor de geïntegreerde vergunningverlening, zowel de gewone als de vereenvoudigde vergunningsprocedure. Deze procedurele bepalingen betreffen onder andere de vergunningsaanvraag, de adviesverlening (en de instanties die adviezen moeten geven), de regels met betrekking tot het openbaar onderzoek, deze voor de wijziging van een omgevingsvergunning, enz. Deze regels gelden zowel voor procedures in eerste als in laatste administratieve aanleg
nvdr: Vanaf 01.01.2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Er kunnen dan geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden in het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA) maar enkel via het Omgevingsloket (zie doc. 311124).


Eerste hulp bij lokale belastingen en retributies

ASTAES Jan

Brugge:Vanden Broele, (Groene Reeks), 2015,150 p. [UITGEPUT]

In deze bijdrage (editie 2015) worden de belangrijkste regels en beginselen in verband met de procedure inzake lokale belastingen en retributies uiteengezet. Zowel de gemeentes als de provincies en de polders en wateringen worden hierbij besproken.


Website Watertoets

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.watertoets.be - Geraadpleegd op 02.12.2015

De watertoets is een onderzoek van de overheid naar schadelijke effecten op het watersysteem die veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning of een infrastructuurproject. Op deze website vindt men alle info terug over de watertoets. Het Geoloket watertoets stelt diverse kaartlagen ter beschikking die helpen bij het uitvoeren van de watertoets. Er is eveneens een webtoepassing waar men zich als particulier, vergunningverlener dan wel adviesverlener kan aanmelden.


x

Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent), 9 december 2014

Een bedrijf heeft inbreuken gepleegd op het mestdecreet. Er wordt vastgesteld dat het bedrijf geen vergunning had om het bedrijfsafvalwater rechtstreeks te lozen in het oppervlaktewater. Er is sprake van een opzettelijke illegale lozing van nertsengier.


College van burgemeester en schepenen van de gemeente Boechout en crts / Deputatie van de provincieraad van Antwerpen

R.v.Vergunningsbetwistingen, 5 augustus 2014, 2e K., nr. A/2014/0526

De overheid heeft voldoende gemotiveerd waarom zij de verkaveling van een hoeve die is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, en die niet is gelegen in overstromingsgevoelig gebied, toestaat om later plaats te maken voor nieuwe woningen.


O. M. / W. n.v. en V.D.

Gent, 28 februari 2014

De eigenaar van een bedrijf plaatst zonder vergunning ondergrondse buizen van 80 cm in diameter om water af te leiden naar een nabijgelegen beek. Dit heeft een impact op de afvloeiingscapaciteit en het debiet van de beek. De plaatselijke waterhuishouding van de gemeente wordt ook ongunstig beïnvloed, omdat de beek van groot belang is voor de waterhuishouding van een groot deel van de gemeente. Bij hevige regenval is de buffercapaciteit van de beek niet voldoende, waardoor de lagere gebieden van de gemeente kunnen komen blank te staan. De eigenaar wordt veroordeeld voor deze inbreuk op art. 99, par. 1, 1°, van het Stedenbouwdecreet 1999.


02.09.2014 V. nr. 37 (Vl. P.): Bescherming kustpolders - Initiatieven

VANDENBERGHE Steve

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

Dit antwoord bespreekt de bescherming van historisch permanente poldergraslanden. Landbouwers die voortaan betalingen ontvangen in het kader van de directe steun, zijn 'vergroeningsplichtig'. Zij moeten minstens de vergroeningsmaatregelen nemen op hun bedrijf (zorgen voor gewasdiversificatie, aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud blijvend grasland), of maatregelen die hiermee gelijkgesteld zijn.


Europese Commissie / Bondsrepubliek Duitsland

Hof van Justitie EG, 11 september 2014, nr. C-525/12

De doelstellingen van de richtlijn 2000/60 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, impliceren niet noodzakelijkerwijs dat het beginsel van kostenterugwinning voor alle waterdiensten geldt. In die omstandigheden kan op basis van het feit dat een lidstaat een aantal van deze activiteiten niet aan dit beginsel onderwerpt, op zich niet worden vastgesteld dat zij de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.


x / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen

R.v.Vergunningsbetwistingen, 26 augustus 2014, 1e K., nr. A/2014/0572

Een stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd omdat het betrokken perceel gelegen is in een gebied dat een onderdeel vormt van het Sigmaplan, waarbij de Vlaamse regering de intentie heeft om alle gronden in dit projectgebied te verwerven. Er is echter nog geen enkele bindende beslissing genomen over de inrichting van het betrokken perceel als eventueel te verwerven wetland. De vergunningverlenende overheid kan zich niet baseren op een later, op een onbepaald tijdstip te verwerven eigendomsrecht (van de overheid) om een vergunning te weigeren. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


Vlaamse milieumaatschappij / BAILLEUL Dirk

Cass., 3 april 2014, 1e K., F130061

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) kan de procedure van rechtzetting (van de aangifte of melding die door de heffingsplichtige is ingediend) slechts volgen in de gevallen waarin de heffingsplichtige een aangifte heeft ingediend binnen de gestelde termijn en met inachtname van de gestelde vormvereisten. De VMM kan de rechtzettingsprocedure niet volgen voor de vaststelling van de heffing in de gevallen waarin de heffingsplichtige geen aangifte heeft ingediend, maar de gegevens nodig om de heffing te vestigen verkregen werden op een andere manier, hier via de door de zaakvoerder in eigen naam ingediende aangifte.


17.12.2014 V. nr. 235 (Vl. P.): Waterzuivering - Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

ROMBOUTS Tinne

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015

Voor elke gemeente werd een ontwerp van GUP (gebiedsdekkende uitvoeringsplannen) opgemaakt dat als onderdeel van de ontwerp stroomgebiedbeheersplannen onderworpen werd aan het openbaar onderzoek dat afgerond werd op 08.01.2015. Na de verwerking van de opmerkingen uit het openbaar onderzoek, zullen de stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de GUP's, voor definitieve vaststelling tegen uiterlijk eind 2015 aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden, conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid en de kaderrichtlijn Water.


15.12.2014 V. nr. 227 (Vl. P.): Poldergraslandenkaart - Openbaar onderzoek

CARON Bart

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015

Conform art. 9bis, par. 7, van het Natuurdecreet wordt de kaart van de historisch permanente graslanden definitief vastgesteld en wordt bepaald voor welke graslanden een verbod op het wijzigen van de vegetatie of een vergunning voor het wijzigen van de vegetatie van toepassing is. Art. 9bis van het Natuurdecreet sluit niet uit dat bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden over percelen die niet opgenomen zijn als historisch permanent grasland.


24.11.2014 V. nr. 182 (Vl. P.): Onbevaarbare waterlopen - Beheer

ROMBOUTS Tinne

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.01.2015

Polders en wateringen beheren binnen hun werkingsgebied geen waterlopen voor de provincie en de gemeenten. Het wetgevend kader wordt daar gevormd door de Wet betreffende de Polders en de Wet betreffende de Wateringen. In het kader van de interne staatshervorming werd voor het toekomstig beheer van de waterlopen 2° en 3° categorie ook de mogelijkheid voorzien om samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente, provincie én polder en watering af te sluiten over het beheer van bepaalde waterlopen. De keuze om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten wordt gemaakt tussen de lokale waterbeheerders.


20.11.2014 V. nr. 176 (Vl. P.): Rioolstelsel - Vetafscheiders

PEETERS Lydia

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 23.01.2015

De milieuwetgeving stelt algemene lozingsvoorwaarden voorop voor de lozing van afvalwater in de riool of in oppervlaktewater. Deze lozingsvoorwaarden omvatten ook bepalingen inzake de lozingen van oliën en vetten. Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door de plaatsing van een vetafscheider of voor de lozing van huishoudelijk afvalwater door de plaatsing van een septische put of een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater.


23.10.2014 V. nr. 106 (Vl. P.): Rioleringsnetwerk - Kwaliteit

PEUMANS Jan

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor zijn infrastructuur. Er is geen rapportering voorzien inzake vastgestelde schadegevallen, de wijze van herstelling en de daaraan gekoppelde kosten ten aanzien van de ecologische en de economische toezichthouder. Inzake de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur wordt reeds jaren ingezet op de responsabilisering van de (boven)gemeentelijke rioolbeheerder.


09.10.2014 V. nr. 49 (Vl. P.): Kustpolders - Bescherming

VANDERJEUGD Francesco

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

Het scheuren van poldergraslanden is niet te allen tijde ofwel verboden ofwel vergunningsplichtig. Alle historisch permanente graslanden en poldergraslanden waarvoor geen verbod op wijziging of geen vergunningsplicht geldt, dus hoofdzakelijk de graslandspercelen in agrarische gebieden, kunnen gescheurd worden.


20.10.2014 V. nr. 84 (Vl. P.): Polder- en wateringbelasting - Evaluatie

MEREMANS Marius

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.12.2014

De kosten voor het onderhoud van waterlopen van tweede en derde categorie worden door de polder- en wateringbesturen teruggevorderd van respectievelijk provincie en gemeenten. De belastinginkomsten worden onder andere gebruikt om de niet gecategoriseerde grachten te onderhouden. Het betreft dus geen dubbele aanrekening voor het lokale waterbeheer. Polders en wateringen zijn autonome besturen met een eigen belastingbevoegdheid.


12.12.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, en van het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 12.01.2015, V.185, (9), 1042-1043

Dit besluit wijzigt het besluit dat de regels voor de toepassing van de watertoets vastlegt. Het gaat om technische aanpassingen alsook het verhelpen van een aantal onduidelijkheden. Het besluit voorziet onder meer dat de minister, bevoegd voor openbare werken, en de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, op voordracht van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), richtlijnen kunnen opstellen waaraan aanvragen moeten voldoen voor wijzigingen aan bijlage 1 (‘Kaart Overstromingsgevoelige gebieden’).


25.09.2014 V. nr. 11 (Vl. P.): Oude brandstoftanks - Reglementering hergebruik

BOTHUYNE Robrecht

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.11.2014

Het hergebruik van een oude brandstoftank voor de opslag van hemelwater is strikt genomen niet conform de bepalingen van art. 5.17.3.20, par. 3 van titel II van het VLAREM. Er zijn geen voorbeelden bekend waarbij voormalige brandstoftanks opnieuw werden gebruikt voor een andere nuttige toepassing.


03.10.2014 V. nr. 114 (Vl. P.): Havens - Watergebonden oliecalamiteiten

VERMEULEN Sabine

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 26.11.2014

Een verontreiniging van oppervlaktewater moet, afhankelijk van de aard en de locatie van de vervuiling, gemeld worden aan het meldpunt van de milieu-incidentenwerking van de Vlaamse Milieumaatschappij, de waterbeheerder of de handhavende instanties (zoals politiediensten en lokale en/of gewestelijke toezichthouders).


DE SCHUTTER Kevin / Vlaamse Gewest

R.v.St., 4 november 2014, 10e K., nr. 229030

Een eigenaar van een woning vraagt twee overbruggingen over een onbevaarbare waterloop die tussen zijn woning en de rijbaan loopt. Ingevolge het bezwaar tegen de machtiging dat door buren wordt ingediend, wordt slechts één overbrugging toegestaan. Zelfs indien het niet uitdrukkelijk wordt voorzien kan in principe een in art. 19 van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen bedoeld beroep van een belanghebbende persoon tegen een machtiging niet worden ingewilligd, zonder de aanvrager te hebben gehoord. Er is in deze zaak dus een schending van de hoorplicht.


b.v.b.a. Brandstoffen Jan Bergmans en BERGMANS Jean / Provincie Limburg en stad Genk

R.v.St., 16 september 2014, 10e K., nr. 228373

Een brandstoffenhandelaar en een eigenaar van gronden in het gebied van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betwisten de intrinsieke degelijkheid van de milieuscreening zoals goedgekeurd door de dienst Mer. Bij de ’verwerking’ van het advies van de VMM wordt gesteld dat dit aspect (parkeren) verder zal uitgewerkt worden in de toelichtingsnota en daarna ook in de stedenbouwkundige voorschriften. Dit is ook gebeurd, nu de stedenbouwkundige voorschriften werden gewijzigd onder meer op het vlak van ’parkeren’ en ’oppervlaktewater’. Waar aanvankelijk was ingeschreven dat bovengronds parkeren niet vergunbaar is, werden deze bepalingen geschrapt bij de definitieve vaststelling van het plan. De dienst Mer kon in redelijkheid besluiten dat op voldoende wijze werd ingegaan op de gemaakte opmerkingen.


Autonoom provinciebedrijf provinciaal instituut voor hygiëne / Vlaamse Gewest

R.v.St., 1 juli 2014, 12e K., nr. 227947

Het Vlaams Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor het uitvoeren van metingen, bemonsteringen en analyses van afvalwater, koelwater en oppervlaktewater. De aanbestedende overheid gebruikt een bepaalde methode omdat alle deelnemers reeds erkend zijn voor de gevraagde opdracht en dus al aangetoond hebben voldoende kwaliteit te kunnen leveren. De aanbestedende overheid heeft deze redenering echter niet doorgetrokken naar de beoordeling van de andere subcriteria. Er bestaat geen verplichting om bij de verschillende gunningscriteria eenzelfde beoordelingsmethode te hanteren. Hier ligt echter geen verantwoording voor waarom is gekozen voor verschillende beoordelingsmethodes. De onaangekondigde beoordeling met een nulscore voor de tweede/laatste gerangschikte offerte zonder aanwijsbaar motief gaat de beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid te buiten nu hierdoor het transparantiebeginsel en de gelijke behandeling zijn geschonden.


Autonoom provinciebedrijf provinciaal instituut voor hygiëne / Vlaamse Gewest

R.v.St., 29 april 2014, 12e K., nr. 227235

Een loutere puntentoekenning is in een procedure van offerteaanvraag geen afdoende motivering zeker wanneer het de beoordeling van kwalitatieve criteria betreft zoals hier het geval is. Aan de puntentoekenning moeten motieven ten grondslag liggen en die motieven dienen zichtbaar te zijn onder de vorm van een beschrijvende evaluatie, doorgaans in woorden.


19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 95)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,BOURGEOIS Geert *

et al.

B.S., 30.12.2014,1e uitgave, V.184, (365), 106656-106657

Om de toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt', zoals bepaald in het Regeerakkoord 2014-2019, verder te optimaliseren bij het doorrekenen van de kosten voor waterafvoer en -zuivering en op die manier het kostenterugwinningspercentage te verhogen, wordt het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage en de bovengemeentelijke vergoeding aangepast.


19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 - Vlaamse Milieumaatschappij (art. 79)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,BOURGEOIS Geert *

et al.

B.S., 30.12.2014,1e uitgave, V.184, (365), 106655

Door de werking van art. 10.2.5, par. 2, DABM (de financiële middelen van de Vlaamse Milieumaatschappij) mogen de ontvangsten vermeld in art. 10.2.5, par. 1, 13°, DABM enkel aangewend worden in het kader van het beleid inzake waterhuishouding, voor de Polders en Wateringen, met uitzondering evenwel van de loon- en werkingskosten van de VMM. Door het schrappen van art. 10.2.5, par. 1, 13°, a), DABM worden alle inkomsten uit Europese steunprogramma’s die de Vlaamse Milieumaatschappij ontvangt, beschouwd als ontvangsten uit subsidies waarvoor de VMM als begunstigde in aanmerking komt.


19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,BOURGEOIS Geert *

et al.

B.S., 30.12.2014,1e uitgave, V.184, (365), 106646-106660

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


30.10.2014 Richtlijn 2014/101/EU wijz. Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betr. het waterbeleid

Europese Commissie

Publ.E.U., 31.10.2014, L311/32-33+bijlage 34-35

De kwaliteit en vergelijkbaarheid van de methoden voor de monitoring van systeemparameters die overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten worden ontwikkeld voor de milieumonitoring van de watertoestand, dienen te worden gewaarborgd. Aangezien voortdurend nieuwe normen worden ontwikkeld en bestaande normen worden geactualiseerd, worden bij deze richtlijn de normen vermeld in bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG gewijzigd.


23.04.2014 BVR Aanwijzing (met toepassing van de Habitatrichtlijn) van de speciale beschermingszone (…) en definitieve vaststelling (voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone (…)) van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 04.10.2016, V.186, (267), 68299-68300; B.S., 04.10.2016, V.186, (267), 68300-68301; B.S., 04.10.2016, V.186, (267), 68301-68302; B.S., 04.10.2016, V.186, (267), 68303-68304

Dit document bevat een lijst van de aanwijzingsbesluiten als speciale beschermingszones, eventueel in toepassing van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. Overeenkomstig art. 36bis, par. 9, vierde lid, van het Natuurbehoudsdecreet liggen ze ter inzage in de betrokken provincies en gemeenten.


Vlaamse Milieumaatschappij / n.v. Kempens Kiezelbedrijf Gebroeders Heymans

Cass., 3 april 2014, 1e K., F120099

De heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of in zuiveringstechnische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces, is vrijgesteld van heffing. Het lozen van niet-verontreinigd water belet deze vrijstelling van heffing niet. Met een 'totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces' wordt namelijk ook de lozing bedoeld van bij het productieproces gebruikt water dat door de toepassing van zuiveringstechnieken niet meer verontreinigd is.


01.09.2014 MB houdende afwijking van de inzaaidatum in 2014 voor de inzaai van groenbedekker in de landbouwstreken Polders en Leemstreek, in het kader van de specifieke steun voor groenbedekker

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 12.09.2014,2e uitgave, V.184, (253), 72240-72241

De uiterste inzaaidatum voor het campagnejaar 2014 wordt in het kader van de specifieke steun voor groenbedekkers in de landbouwstreek 'de Polders' en 'de Leemstreek' verschoven naar 10.09.2014.


H.N. en H.R. / Waals Gewest

Cass., 12 maart 2014, 2e K., P131370

Particulieren hebben een weg aangelegd van vier meter breed en honderdtwintig meter lang, met een ophoging van bouwafval, stenen en grond. Deze weg belet de watertoevoer van de hoger gelegen vochtige gebieden naar het lager gelegen veen. Die verstoring van de oppervlaktewateren heeft tot een verschraling van de veenvegetatie geleid. Hieruit kan het bestaan van een aanzienlijke wijziging van het reliëf van de bodem afgeleid worden.


01.07.2014 MB wijz. bijlage I van het BVR tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 22.08.2014,2e uitgave, V.184, (232), 63655+bijlage 63655-63657

De kaart in bijlage bij dit besluit vervangt de kaart in bijlage I van het BVR 20.07.2006. Deze kaart is een weergave van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen.


09.05.2014 BVR tot uitvoering van hoofdstuk IIter van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 20.08.2014,2e uitgave, V.184, (228), 61110-61111

Dit besluit regelt de procedure die gemeenten moeten volgen bij het overnemen van het beheer van grachten en het vastleggen van de erfdienstbaarheidszone die nodig is om dit beheer uit te voeren. De gemeente moet een openbaar onderzoek organiseren en moet de beslissing tot overname van het beheer en de beslissing om een erfdienstbaarheid op te leggen bekendmaken aan het publiek.


17.07.2000 BVR tot uitvoering van het dec. 03.02.1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen

Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,SAUWENS Johan

B.S., 01.09.2000, V.170, (170), 30168-30170

Dit besluit regelt de procedure voor de aanvraag om het recht te erkennen om een oud of nieuw wapen te voeren. Het regelt ook de registratie van het wapen, de vergoeding voor de administratieve kosten en de afschriften en uittreksels uit het wapenregister van de Vlaamse Heraldische Raad. Dit besluit is van toepassing op privépersonen, bepaalde privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld polders en kerkfabrieken) en privaat- of publiekrechtelijke Vlaamse onderwijsinstellingen.


28.03.2014 Dec. wijz. diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 10.07.2014,2e uitgave, V.184, (196), 53060-53062

Het voorkooprecht is het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Het harmoniseringsdecreet van 25.05.2007 maakt de huidige procedures voor het aanbieden van de twaalf Vlaamse decretale voorkooprechten gelijklopend en digitaliseert de aanbieding en uitoefening van de voorkooprechten door middel van het e-voorkooploket. Het huidige decreet zet deze harmonisering voort met oog op de ontwikkeling van het e-voorkooploket en corrigeert enkele technische onzuiverheden in het harmoniseringsdecreet.


20.06.2014 Richtlijn 2014/80/EU wijz. bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betr. de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand

Europese Commissie

Publ.E.U., 21.06.2014, L182/52-53+bijlagen 54-55

Bijlage II van de richtlijn 2006/118 betreft de drempelwaarden voor grondwaterverontreinigende stoffen en indicatoren van verontreiniging. Hierin worden technische aanpassingen aangebracht. Deze betreffen de toepassing van gemeenschappelijke beginselen voor de bepaling van achtergrondconcentraties, om zo de vergelijkbaarheid van drempelwaarden te verbeteren


Europese Commissie / Koninkrijk Spanje

Hof van Justitie EG, 24 oktober 2013, 5e K., nr. C-151/12

Het Koninkrijk Spanje heeft, door niet alle nodige maatregelen te hebben genomen ter omzetting van richtlijn 2000/60/EG van 23.10.2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, niet voldaan aan de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen. De verplichtingen betreffen milieudoelstellingen, voor de drinkwateronttrekking gebruikt water, monitoring van de oppervlaktewatertoestand, de grondwatertoestand alsook de beschermde gebieden en gecombineerde aanpak voor puntbronnen en diffuse bronnen.


26.03.2014 V. nr. 896 (K.): Niet-naleving van de Europese regelgeving inzake waterzuivering bij stedelijke gebieden en agglomeraties - Boete (MV 22042)

SCHILTZ Willem-Frederik

Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken,REYNDERS Didier

V. en A., K., 30.04.2014,2013-2014, (159), 63-65

Als een overeenstemming uitblijft tussen de gewesten over een verdeelsleutel voor de boete die België heeft opgelopen bij het Europees Hof van Justitie omwille van het in gebreke blijven van onze Gewesten wat betreft de Europese reglementering over waterzuivering, dan laat de beslissing van het Overlegcomité toe aan de federale overheid om dit bedrag terugbetaald te krijgen van de Gewesten volgens een voorlopige verdeelsleutel, gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.


21.03.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid en wijz. BVR 10.03.2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 20.05.2014,2e uitgave, V.184, (149), 40134-40136

Dit besluit bevat onder andere regels in verband met de werking van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), de algemene bekkenvergadering, het bekkenbureau en het bekkensecretariaat. Het bevat eveneens bepalingen over de definitieve zoneringsplannen.


14.02.2014 BVR wijz. Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006, wat betreft een aantal geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,BOURGEOIS Geert

B.S., 25.03.2014,2e uitgave, V.184, (88), 23543-23544

Dit besluit wijzigt een aantal regels in verband met de vergoeding van bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Er wordt een toelage ingevoerd voor de matroos die tijdelijk fungeert als schipper-bootsman.


28.02.2014 Dec. wijz. wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 11.04.2014,2e uitgave, V.184, (110), 31836-31839

Het decreet brengt diverse wijzigingen aan in de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de inschaling van de onbevaarbare waterlopen in categorieën. Die inschaling wordt aangepast teneinde te komen tot een efficiënter beheer van de waterlopen dat is gesteund op een combinatie van ervaring, deskundigheid en plaatselijke betrokkenheid. Benevens een aantal andere inhoudelijke wijzigingen, zoals onder meer die betreffende het openbaar onderzoek, bevat het decreet voor het overige een groot aantal wijzigingen van terminologische en technische aard.


26.01.2014 KB betr. de bestrijding van bruinrot in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)

Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw,LARUELLE Sabine

B.S., 11.03.2014, V.184, (75), 20809-20813+bijlagen 20813-20854

Dit besluit bepaalt de toezicht- en bestrijdingsmaatregelen tegen bruinrot in aardappelen. Ter herinnering, de leden van de federale en van de lokale politie zijn bevoegd om overtredingen van de wet 02.04.1971 op te sporen en vast te stellen.


09.05.2014 Dec. wijz. de regelgeving inzake natuur en bos

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 07.07.2014, V.184, (192), 51739-51757

Dit decreet introduceert het 'geïntegreerd beheer'. Dit wil zeggen dat men dat het beheer van terreinen ten behoeve van het natuurbehoud uit moet gaan van het streven naar een beheer dat leidt tot de integratie van de ecologische, economische en sociale functies van het terrein. Het hervormt eveneens de beheerplanning en voert een instandhoudingsbeleid inzake Natura 2000 in. Het hervormt tot slot de regionale landschappen en de bosgroepen.


16.05.2014 BVR betr. de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013 [ Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014]

Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,BOURGEOIS Geert

et al.

B.S., 27.10.2014, V.184, (298), 82555-82604

Dit besluit voert het Onroerenderfgoeddecreet uit. Het stelt onder andere vast hoe een gemeente kan worden erkend als 'onroerend erfgoedgemeente' en hoe een groep van gemeenten behalve erkenning ook subsidies voor een 'intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst' kunnen krijgen. Daarnaast wordt er onder meer ingegaan op voorwaarden over erfgoeddepots, inventarissen, onderhouds- en beschermingsvoorschriften, premies en subsidies.


28.03.2014 Dec. betr. de landinrichting

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 22.08.2014,2e uitgave, V.184, (232), 63616-63635

Dit decreet biedt een aantal instrumenten aan om oplossingen op maat aan te reiken voor projecten inzake de inrichting van de beschikbare ruimte in Vlaanderen. Die instrumenten hebben betrekking op inrichting, beheer, grondverwerving, grondmobiliteit en flankerend beleid, en kunnen op maat en in onderlinge samenhang worden ingezet ter realisatie van een breed scala aan plannen en projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimte.


25.04.2014 Dec. betr. de omgevingsvergunning [ Omgevingsvergunningsdecreet ]

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 23.10.2014, V.184, (296), 82085-82132

Dit kaderdecreet creëert een geïntegreerde vergunningsprocedure waarin zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een voorgenomen project beoordeeld worden. Aldus brengt het decreet een geïntegreerde vergunning tot stand: 'de omgevingsvergunning', waarin zowel de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning als de verkavelingsvergunning geïntegreerd zijn.
nvdr: Vanaf 01.01.2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Er kunnen dan geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden in het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA) maar enkel via het Omgevingsloket (zie doc. 311124).


28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 17, 18, 19, 20 en 21)

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 25.03.2014,2e uitgave, V.184, (88), 23519

Het decreet grondwaterbeheer voorziet een heffingsvrijstelling voor bronbemalingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen en waarvoor een milieudeskundige een hydrologisch attest aflevert. Deze bepaling wordt afgestemd op de nieuwe erkenningsregeling. Volgens de aangepaste tekst moet het hydrologisch attest voortaan worden uitgereikt door een erkende MER-deskundige in de discipline water.


28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15)

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 25.03.2014,2e uitgave, V.184, (88), 23517-23518

Heel wat grachten spelen in de lokale waterhuishouding een verdergaande rol dan een louter plaatselijke, zonder dat het evenwel aangewezen is om deze grachten in te delen bij de onbevaarbare waterlopen. De overname van het beheer van een gracht door de gemeente biedt dan een oplossing. Verder wordt nog voorzien in een afstemming op de nieuwe regeling voor onvergunde lozingen, in het rechtzetten van een onnauwkeurigheid, in het vervangen van een foutieve verwijzing naar VLAREM I door VLAREL, in het efficiëntere innen van de heffingen en in een rechtzetting inzake de handhaving van de Oppervlaktewaterenwet.


28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet betr. de wateringen - Wet betr. de polders (art. 2, 3, 4 en 5)

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 25.03.2014,2e uitgave, V.184, (88), 23517

De bestaande wetgeving betreffende de wateringen en betreffende de polders voorziet een aantal partiële regelingen inzake personeelsaangelegenheden. De bepalingen inzake pensioenleeftijd, en voor dijk- en sluiswachters ook minimumleeftijden, zijn niet langer afgestemd op de generieke regelingen die hier omtrent gelden binnen andere overheidsinstellingen voor zowel contractuele als statutaire personeelsleden. Ook de nationaliteitsvereiste, die opgenomen is in dezelfde artikelen als de leeftijdsgrenzen, is achterhaald door de Europese regelgeving inzake vrij personenverkeer. De betrokken bepalingen worden dan ook opgeheven.


28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 25.03.2014,2e uitgave, V.184, (88), 23517-23528; B.S., 11.04.2014,2e uitgave, V.184, (110), 31843, err.

In dit verzameldecreet inzake leefmilieu en natuur komen veel verschillende thema's aan bod, zoals polders en wateringen, bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, grondwaterbeheer, milieubeleid, .... .


BVR tot beoordeling van de vooruitgang van de waterkwaliteit in het kader van de tussentijdse evaluatie, vermeld in art. 14, par. 7, 1e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, en wijz. kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, 2e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 23.01.2014, V.184, (23), 5659+bijlagen 5660

De waterkwaliteit tijdens de winters 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 stemt niet voldoende overeen met de doelstellingen, vermeld in art. 2, van het Mestdecreet van 22.12.2006. De maatregelen, vermeld in art. 14, par. 7, 1e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, worden van kracht in de focusgebieden.
Verder wijzigt dit besluit de kaart van de focusgebieden nitraat voor het jaar 2014. De bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid van het Mestdecreet van 22.12.2006 wordt bijgevolg aangepast.


BVR houdende de opheffing van de polder (...)

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 20.05.2014, V.184, (149), 40133

De opheffing van inactieve polders draagt bij tot de administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies en zorgt voor een betere dienstverlening voor de burgers. Het laatste besluit heft de polder van Stabroek op.


Website De waterbeheerplannen in openbaar onderzoek

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.volvanwater.be

Deze website bevat alle nuttige informatie over het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 in Vlaanderen. Dit loopt nog tot 08.01.2015. Iedere burger kan de plannen die in zijn regio zullen gelden, online inkijken via een zoekmodule en erop reageren via een inspraakformulier, het openbaar onderzoek verloopt voor de eerste keer volledig digitaal.


Website Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

www.vmm.be - Geraadpleegd op 16.04.2013

De taken van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kunnen kernachtig worden samengevat rond de thema's lucht (met onder andere de bewaking van de luchtkwaliteit), milieu (waaronder het MIRA - Milieurapport Vlaanderen) en water (zij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid). Deze website geeft een algemeen overzicht van de werking en de activiteiten van de VMM.


Begro Frozen Foods n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij

Cass., 12 december 2013, 1e K., C120138

Wanneer de heffing op de waterverontreiniging voor het jaar 1991 niet vrijwillig wordt voldaan, moet er door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel worden uitgevaardigd teneinde tot de gedwongen invordering te kunnen overgaan. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de milieumaatschappij via de gemeenrechtelijke procedure van dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg betaling kan vorderen van de heffing, faalt naar recht.


21.02.2014 BVR houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 09.04.2014,2e uitgave, V.184, (107), 30488-30493

Dit besluit legt de regels vast over het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het bevat eveneens bepalingen in verband met saneringscontracten voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen, bronbemalingen en noodlozingen.


M.A., M.L. en D.B. nv / OM

Gent, 13 september 2013

Een bedrijf gaat tijdens werken over tot het dempen van een gracht, zonder hiervoor een stedenbouwkundige vergunning te hebben. Het gaat hier om een aanmerkelijke reliëfwijziging. Het perceel maakt namelijk deel uit van uit hun natuur met oppervlaktewater overstroombare gronden, die gevoed worden door grondwater en die een kwetsbaar milieu vormen. De uitgevoerde reliëfwijziging heeft deze fysische systeemopbouw ernstig verstoord. De natte slenk en poel dienen immers dieper te liggen dan het bodempeil van de aanliggende valleigraslanden, wat door de uitgevoerde werken niet meer het geval is: het perceel werd praktisch geëgaliseerd. Deze reliëfwijziging zonder voorafgaande schriftelijke vergunning schendt de wet (art. 4.2.14 VCRO).


Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid: Sneller en beter ?

CARETTE Ann

DE SMEDT Peter

T.Milieurecht, februari 2014, V.22, (6), 4576-602

In dit artikel bespreken de auteurs de wijzigingen aan het integraal waterbeleid die het decreet 19.07.2013 heeft ingevoerd. Er wordt uitleg gegeven over de gewijzigde structuren, de planlast en de instrumenten.


DIRCKX Erwin en crts / Stad Maaseik

R.v.St., 2 oktober 2013, 10e K., nr. 224937

Een ontwikkelaar vraagt aan het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning met de aanleg van een weg. Aan de verplichting om ervoor te zorgen dat geen schadelijk effect ontstaat, minstens dat effect wordt beperkt, hersteld of gecompenseerd, is naar de mening van de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening voldaan met betrekking tot het BPA. De overwegingen daarbij wijzen uit dat wel degelijk bij het tot stand komen van het BPA de watertoets is uitgevoerd, art. 8, par. 1, 1e lid van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.


13.12.2013 BVR houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 'Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 17.01.2014,2e uitgave, V.184, (16), 3837+bijlage 3838-3844

Aan de Vlaamse gemeenten wordt een subsidie toegekend voor het uitvoeren van acties in het kader van Maatregelpakket 13 'Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015. Meer specifiek gaat het om acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop, het onderhouden van rioleringen.


Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.integraalwaterbeleid.be - Geraadpleegd op 23.12.2013

Erembodegem:werkgroep Waterzuivering van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2013,42 p.

Op 05.07.2013 is een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze treedt in werking op 01.01.2014. In dit document worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de verordening van 2004 besproken.


Slim omgaan met regenwater

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.integraalwaterbeleid.be - Geraadpleegd op 24.12.2013

Erembodegem:Werkgroep Waterzuivering van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2013,6 p.

Op 05.07.2013 is een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze treedt in werking op 01.01.2014. Deze brochure geeft tips om bij bouwen of verbouwen te voldoen aan deze verordening.


VAN BOGAERT Elisabeth, VAN BROECK Hilaire en DE BELIE Paul / Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse Gewest

R.v.St., 26 juni 2013, 10e K., nr. 224119

In de huidige stand van het geding kan de Raad van State niet de mening delen van de dienst MER, die van oordeel is dat de verwachte daling van de grondwaterstand op een duidelijke manier beschreven en beoordeeld is geworden in het plan-MER en dat voldoende milderende maatregelen werden voorgesteld. Integendeel vestigt het plan-MER er juist zelf uitdrukkelijk de aandacht op dat de inschatting van de effecten van de realisatie van het plangebied op de grondwaterkwantiteit onzeker is en dat er een grondwatermodel zou moeten worden opgesteld om de effecten van verminderde infiltratie en van grondwateronttrekking te beoordelen. De grondwatertoets is onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd, wat een grond tot schorsing uitmaakt van het bestreden besluit tot definitieve vaststelling van het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan).


27.08.2013 V. nr. 835 (Vl. P.): Natuurrampen en overstromingen - Risicomanagement

DE MEYER Jos

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be

De Europese overstromingsrichtlijn verplicht de gemeenten niet dat zij de overstromingsrisico's aan hun inwoners aangeven. De opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen is een gewestelijke bevoegdheid. De Europese richtlijn voorziet in coördinatie en afstemming. Deze coördinatie is via het decreet integraal waterbeleid toegewezen aan de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie.


De werken in een ruilverkaveling juridisch bekeken

FOURNEAU Gilles

T.Agr., januari-februari-maart 2013, V.36, (1), 109-128

In dit artikel bespreekt de auteur de rechtsregels die van toepassing zijn op ruilverkavelingsprojecten en de interactie tussen dergelijke projecten en de stedenbouwkundige vergunning.


20.12.2013 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 - Milieuheffingen - Wijziging heffing op de winning van grondwater - Wijzigingen Materialendecreet (art. 17 en 18)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2013,1e uitgave, V.183, (398), 103777-103778

In dit hoofdstuk wordt de heffing voor de exploitatie van grondwaterwinningen vastgelegd. Bovendien wordt het nultarief voor het storten van residu's van lompen afgebouwd.


n.v. x / Vlaamse Gewest

MHHC, 21 februari 2013, MHHC-13/11

Een inrichting voor de productie van verven, lakken en vernissen beschikt over een milieuvergunning waarin de emissiegrenswaarden op de lozing van bedrijfsafvalwater zijn opgenomen. Het afvalwater wordt echter voor de lozing behandeld in een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie. Naar aanleiding van een routinemonstername is vastgesteld dat de normen overschreden zijn. De inrichting wordt een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd. De boete is opgelegd omwille van een eenmalige overschrijding van de emissiegrenswaarden. Het gaat hier om de lozing van gevaarlijke stoffen. Het is niet kennelijk onredelijk dat de gewestelijke entiteit bij de bepaling van de hoogte van de boete rekening houdt met de ernst van de gepleegde feiten.


b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest

MHHC, 25 april 2013, MHHC-13/40-VK

Een bedrijf krijgt een administratieve bestuurlijke geldboete wegens het niet-naleven van de lozingsnormen van het bedrijfsafvalwater wat de parameters zuurtegraad, totaal fosfor, chroom en koper betreft. Het Milieuhandhavingscollege beslist om de boete te verlagen, omdat er in het verleden geen processen-verbaal zijn opgemaakt, omdat onterecht de boeteverzwarende omstandigheid 'frequentie' in rekening werd gebracht en tot slot, omdat het bedrijf, nadat zij kennis had gekregen van de resultaten, onverwijld maatregelen heeft getroffen.


REMMERIE Filip / Gemeente Kuurne en deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen

R.v.St., 15 maart 2013, 10e K., nr. 222887

De gemeente stelt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op en de deputatie heeft dit bevestigd. Uit de vermelding in de toelichting bij het RUP blijkt dat de gemeente en de deputatie hun verplichting om zelf de gepaste maatregelen te nemen om schadelijke effecten op het watersysteem te vermijden, vooruitschuiven naar de vergunningverlenende overheid. Dit is in strijd art. 8 DIWB (Decreet Integraal Waterbeleid).


Europese Commissie / Koninkrijk België

Hof van Justitie EG, 17 oktober 2013, 5e K., nr. C-533/11

België is veroordeeld tot het betalen van een boete omdat het niet voldaan heeft aan de maatregelen die opgelegd werden in het arrest C-27/03 in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de art. 3 en 5 van de richtlijn 21.05.1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Dit arrest heeft aan België opgelegd om ervoor te zorgen dat de systemen voor het verzamelen en de waterzuiveringsstations voor de behandeling van stedelijk afvalwater ten laatste geïnstalleerd zijn op 31.12.1998 voor agglomeraties met een inwonersequivalent (IE) groter dan 10000.


20.09.2013 Besluit 2013/480/EU tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Beschikking 2008/915/EG

Europese Commissie

Publ.EU, 08.10.2013, L266/1-3+bijlagen L266/4-47; Publ.E.U., 05.04.2014, L102/22, err.

De lidstaten moeten de oppervlaktewateren beschermen, verbeteren en herstellen met de bedoeling een goede toestand van het oppervlaktewater te bereiken. Rubriek 1.4.1 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid van de resultaten van de biologische monitoring tussen de lidstaten als kernelement van de indeling in ecologische toestandsklassen moet garanderen. Voor de toepassing van die rubriek gebruiken de lidstaten bij de classificatie voor hun monitoringsystemen de waarden van de grenzen tussen de klassen die in de bijlagen I en II bij dit besluit worden vermeld.


Signaalgebieden

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.signaalgebieden.be - Geraadpleegd op 08.10.2013

Deze webpagina bespreekt de zogenaamde signaalgebieden, dit zijn gebieden die nog niet ontwikkeld zijn, die liggen in een harde gewestplanbestemming en een rol kunnen spelen in de aanpak van wateroverlast. Er wordt informatie gegeven over verschillende aspecten van de regeling voor deze gebieden, zoals de toepassing van de watertoets en de mogelijkheid tot bewarend beleid.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest

R.v.St., 17 januari 2013, 7e K., nr. 222101

Uit art. 1.1.4 VCRO vloeit voort dat bij de beoordeling van een milieuvergunning naar een duurzaam ruimtegebruik moet worden gestreefd, dat de maatschappelijke behoeften gelijktijdig tegen elkaar moeten worden afgewogen en dat ruimtelijke kwaliteit moet worden nagestreefd. Daarbij wordt aan de vergunningverlenende overheid een zeer ruime appreciatiemarge gelaten. Hieruit kan niet worden afgeleid dat het uitzicht van een landschap niet zou mogen veranderen. Het bestreden besluit stelt dat, op basis van de bevindingen van het project-MER, wordt gekozen voor een nieuw type landschap dat, wat de natuurwaarden betreft, meer te bieden heeft dan het bestaande landschap. Hieruit blijkt niet dat het bestuur de genoemde doelstellingen niet nastreeft.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest

R.v.St., 17 januari 2013, 7e K., nr. 222102

In de watertoets (toegepast in het kader van de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag van een afvalverwerkend bedrijf) moet concreet worden beoordeeld wat het schadelijke effect kan zijn bij een overstroming en of dat mogelijke schadelijk effect kan worden voorkomen of beperkt door het opleggen van bijkomende voorwaarden. De beslissing van de Vlaamse overheid bevat geen dergelijke beoordeling en geen van de opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden is overigens specifiek gericht op het voorkomen of beperken van mogelijke schadelijke effecten in geval van overstroming. Daarom wordt het besluit vernietigd.


19.07.2013 Dec. wijz. diverse bepalingen van dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 01.10.2013,2e uitgave, V.183, (288), 68852-65560+bijlagen 68860-65563

De wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) wil in de eerste plaats de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid vereenvoudigen. In tweede instantie wordt de informatieplicht over de ligging van onroerend goed in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied en in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende zone ingevoerd, worden de algemene doelstellingen van het decreet in overeenstemming gebracht met de Benelux-beschikking Vismigratoe, worden het oeverzoneproject, aanpassingen en verduidelijkingen van het integratiespoor en een link met het Milieuhandhavingsdecreet ingevoerd.


x / Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen

R.v.Vergunningsbetwistingen, 21 november 2012, 4e K., nr. A/2012/0489

De gevraagde afsluiting (de bestreden stedenbouwkundige vergunning) heeft als enige functie het bouwperceel af te sluiten ten aanzien van het buurperceel. De afsluiting voor 'de laatste 7 meter' zou worden geplaatst op het talud van de rivier. Uit de toelichting blijkt dat alle bouwwerken en vaste inrichtingen op de oppervlakte van de oeverzone moeten worden vermeden. De uitzonderingen op die regel dienen derhalve op een beperkte wijze geïnterpreteerd.


12.08.2013 Richtlijn 2013/39/EG wijz. Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 24.08.2013, L226/1-11+bijlagen 12-17

Chemische verontreiniging van het oppervlaktewater vormt een bedreiging voor het aquatische milieu. De oorzaken van de verontreiniging moeten in kaart worden gebracht en de emissies van verontreinigende stoffen moeten bij de bron worden aangepakt op de meest doeltreffende manier. Hiertoe wordt de lijst met prioritaire stoffen gewijzigd door nieuwe stoffen te selecteren, milieukwaliteitsnormen (MKN) vast te leggen voor die nieuw geselecteerde stoffen, de MKN voor bepaalde bestaande stoffen te herzien en MKN voor biota vast te stellen voor bepaalde bestaande en nieuw geselecteerde prioritaire stoffen.


19.07.2013 Dec. wijz. dec. 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en wijz. dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending, wat de minimumlevering van water betreft en de bescherming van abonnees tegen afsluiting van de drinkwatertoevoer

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 23.08.2013, V.183, (246), 56202-56206

Het decreet 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water (het zogenaamde LAC-decreet) bevat nog een reeks bepalingen die inhoudelijk meer aansluiten bij het Drinkwaterdecreet. Deze bepalingen worden daarom uit het LAC-decreet geschrapt en in gewijzigde, verbeterde vorm in het Drinkwaterdecreet overgenomen. Het gaat onder meer over de regeling inzake afsluiting van de watertoevoer. In het LAC-decreet blijft de regeling van de werking van de lokale adviescommissie behouden aangezien deze zowel op water als op energie van toepassing is.


De onbevaarbare waterlopen revisited

VAN DIEVOET Filip

C.D.P.K., april-mei-juni 2013, V.17, (2), 136-170

Dit artikel bespreekt de onbevaarbare waterlopen, die weinig aandacht krijgen vanuit juridische hoek maar die wel essentieel zijn in onder andere de bescherming tegen overstromingen.


26.04.2013 BVR tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

et al

B.S., 23.07.2013, V.183, (210), 45905+bijlagen 45905-45934

Het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand, vermeld in art. 67 en 69 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt hierbij vastgesteld. Het gaat met name om het monitoringsprogramma van de watertoestand van oppervlaktewater en grondwater.


28.06.2013 Omz. LNE/2013/1 Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 04.10.2013, V.183, (292), 69542-69548

Deze omzendbrief richt zich tot de plannende en vergunningverlenende overheden en tot de adviesverleners in het kader van de watertoets. Hij heeft tot doel hen aan te zetten bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering van de watertoets en de formulering van respectievelijk de waterparagraaf en het wateradvies.


28.06.2013 Dec. betr. het landbouw- en visserijbeleid

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

B.S., 12.09.2013, V.183, (266), 64392-64408

Dit decreet vormt het nog bestaande wettelijke kader dat betrekking heeft op de gewestelijke landbouwbevoegdheden om tot een decretaal kader. Dit komt de rechtszekerheid ten goede en voorkomt verwarring over de draagwijdte van de artikelen die zowel Vlaamse als federale bevoegdheden aangaan. Zo is er met uitzondering van de zeevisserij geopteerd voor administratieve handhaving in plaats van strafrechtelijke handhaving. In tweede instantie worden een aantal decreten aangepast. Het betreffen veelal technische aanpassingen die de leesbaarheid en toepasbaarheid moeten verbeteren. Ten slotte moet dit decreet leiden tot de coördinatie van het integrale decretale kader inzake het landbouw- en visserijbeleid in één tekst. Daartoe is achteraan het decreet een coördinatie- en wijzigingsmachtiging opgenomen.


Heikele toepassingsvragen bij de Kaderrichtlijn Water, in relatie tot de Habitatrichtlijn, naar aanleiding van een omstreden Griekse rivieromleiding

DE SMEDT Peter

T.Milieurecht, mei 2013, V.22, (2), 153-169

De Griekse overheid probeert al lange tijd een rivier, aangewezen als Waterrichtlijngebied, om te leiden met het oog op energieopwekking. Het Hof van Justitie heeft in deze zin een prejudiciële vraag beantwoord. De auteur gaat in deze bijdrage in op dit arrest en betrekt daarbij de omzetting van de richtlijnen inzake waterbeleid in het Vlaamse Gewest.


14.03.2013 V. nr. 405 (Vl. P.): Heffing afvalwater - Vrijstellingen

DILLEN Marijke

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be

De sociale vrijstellingen op de heffing op afvalwater zijn al ingevoerd in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging sinds het heffingsjaar 1997. Via het decreet 22.12.2000 is het ambtshalve toekennen van vrijstellingen om sociale redenen voorzien in de wetgeving. Dit betekent dat vanaf heffingsjaar 2000 een gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is ontwikkeld zodat sociale vrijstellingen ambtshalve kunnen worden toegekend.


Immomex n.v. en Megro n.v. / Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Vlaams Gewest

Cass., 8 maart 2013, 1e K., C120333

De appelrechters oordelen dat de verkavelingsvergunning kon geweigerd worden omdat de percelen overstromingsgevoelig en uitzonderlijk laag gelegen zijn en niet in aanmerking komen om bebouwd te worden. Een vergunning kan worden geweigerd wanneer het schadelijke effect niet kan worden vermeden, geen beperkende maatregelen mogelijk zijn, en bovendien herstel of, in voorkomend geval, compensatie onmogelijk is. De appelrechters geven hiermee te kennen dat de eigendomsbeperkingen in een redelijjk verband van evenredigheid staan met het nagestreefde doel van algemeen belang, namelijk de waterveiligheid van het gebied.


08.05.2013 KB wijz. KB 05.05.2008 betr. de bestrijding van aviaire influenza

Vice-Eerste Min en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,ONKELINX Laurette

Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw,LARUELLE Sabine

B.S., 04.06.2013, V.183, (160), 35346-35353+bijlagen 35355,35358-35359

Dit besluit wijzigt de algemene maatregelen van toepassing op het hele grondgebied om tegen de aviaire influenza te bestrijden. Het voert overigens in nieuwe algemene maatregelen van toepassing op pluimveebedrijven, bijkomende maatregelen geldend in gevoelige natuurgebieden alsook maatregelen geldend in een periode van verhoogd risico. Het voorziet ook een verplichting om een risico-evaluatie op pluimveebedrijven als bijkomende algemene maatregel uit te voeren.


15.03.2013 BVR houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 18.04.2013, V.183, (115), 23751-23755+bijlage 23755

Dit besluit bepaalt regels voor duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.


19.03.2013 KB ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw,LARUELLE Sabine

et al.

B.S., 16.04.2013,2e uitgave, V.183, (113), 23383-23396+bijlagen 23398-23399,23400-23401,23402-23403

Dit besluit zet gedeeltelijk de richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden om. Het voert een kader in voor verschillende strafrechtelijke bepalingen die de Europese richtlijn oplegt en voorziet de regels voor de certificering van professionele gebruikers, ditributeurs en raadgevers (fytolicentie) van gewasbeschermingsmiddelen.


19.02.2013 KB tot uitvoering van de art. 189, tweede lid, en 194 van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I)

Vice-Eerste Min en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,ONKELINX Laurette

Min. van Werk,DE CONINCK Monica

B.S., 08.04.2013, V.183, (105), 21659-21660

Dit besluit geeft een opsomming van werkgevers die met terugwerkende kracht (07.01.2007) worden onttrokken aan de toepassing van de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk VIII van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I). Deze voorzien in het betalen van een patronale bijdrage ten laste van werkgevers als inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen. Ze voorzien eveneens dat de Koning bepaalde categorieën van werkgevers kan onttrekken aan deze bijdragen.


01.03.2013 BVR betr. de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 02.04.2013, V.183, (99), 20393+bijlagen 20393-20397

De rioolbeheerder (met name, een gemeente, een gemeentebedrijf of een intercommunale) moet jaarlijks vóór 15 juli minstens de informatie over de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting in het voorgaande jaar, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, kosteloos ter beschikking stellen van de economisch toezichthouder, vermeld in art. 2, 23°, van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.


08.02.2013 Dec. houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 22.02.2013,4e uitgave, V.183, (56), 11684-11686

Dit decreet vervangt het actuele Pesticidenreductiedecreet omdat er vrij ingrijpende aanpassingen moeten worden doorgevoerd in dit domein. De aanpassingen beogen het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot andere terreinen, een procedure op te nemen rond het aanvragen van afwijkingen, de handhaving in te passen in het bestaande handhavingskader, tot een transparantere wetgeving te komen, aangezien het gebruik van pesticiden nog in andere Vlaamse regelgeving aan bod komt, zoals het Grondwaterdecreet, het decreet Natuurbehoud enz.


11.01.2013 BVR wijz. diverse besluiten ingevolge de reorganisatie van het beleidsveld Ruimtelijke Ordening en de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 13.02.2013,2e uitgave, V.183, (41), 8558-8562

In het kader van de reorganisatie in het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) worden een aantal besluiten aangepast. In deze besluiten werd immers nog verwezen naar de organisatie van het departement RWO zoals deze in voege was voor de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening. De verwijzingen naar het gecoördineerde decreet van 1996 enerzijds en het decreet ruimtelijke ordening (DRO) van 1999 anderzijds, worden ook vervangen door verwijzingen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.


01.03.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening - Dec. betr. het integraal waterbeleid (art. 35 - 37)

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 15.04.2013,2e uitgave, V.183, (111), 23030

Dit hoofdstuk komt tegemoet aan een aantal vereisten die in de Overstromingsrichtlijn worden gesteld. Zo wordt vereist rekening te houden met het vermoedelijke effect van klimaatsverandering op het plaatsvinden van overstromingen bij de toetsing van de overstromingsrisicobeheerplannen. Verder wordt vereist dat de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, de overstromingsgevaarkaarten, overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen ter beschikking van het publiek worden gesteld.


01.03.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 5 - 8)

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 15.04.2013,2e uitgave, V.183, (111), 23027-23028

In art. 10.2.3., par. 1, DABM worden de taken van de Vlaamse Milieumaatschappij opgesomd. Om deze taken correct uit te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk gebleken om de personeelsleden van de afdeling bevoegd voor het ecologisch toezicht van de VMM die met deze taken belast zijn, een toegangsrecht toe te kennen tot alle installaties die deel uitmaken van de zuiveringsinfrastructuur. Het gaat met name om de installaties beheerd door de NV Aquafin, alsook de installaties beheerd door rioolbeheerders zoals gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingen en dergelijke meer.


01.03.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 15.04.2013,2e uitgave, V.183, (111), 23027-23034

In dit verzameldecreet inzake landbouw, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening komen veel verschillende thema's aan bod.


Lokaal waterbeleid

CLAEYS Christophe

Brussel:Politeia, (Pockets Lokale besturen), 2013,288 p.

Dit boek betreft het waterbeleid in Vlaanderen. Het omschrijft de hele waterketen en het watersysteem. De nadruk ligt op de rol van de lokale besturen binnen dit systeem.


Beantwoorden van juridische casussen met het oog op de operationalisering van het Archiefdecreet - Onderzoek in opdracht van de Coördinerende Archiefdienst

DE STAERCKE Jürgen

Brussel:Vlaamse overheid - Entiteit e-governement en ICT-Beheer, 2012,35 p.

www.bestuurszaken.be - Geraadpleegd op 13.02.2014

Dit verslag geeft uitleg over wie er bij de verschillende overheidsdiensten (zowel op federaal, gewestelijk als lokaal vlak) verantwoordelijk is voor de archiefzorg.


VAN DE WOESTYNE Vera en VERBIEST Dierk / Stad Eeklo

R.v.St., 30 oktober 2012, 10e K., nr. 221236

Uit art. 4.2.17, par. 2, VCRO blijkt dat de gemeenteraad, wanneer een verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent die raad beslissingsbevoegdheid heeft, slechts over de zaak van de wegen een beslissing dient te nemen, zo het vergunningsverlenende orgaan, in casu, het college van burgemeester en schepenen, oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend. De gemeenteraad is dan ook geen 'overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of programma' als bedoeld in het art. 8 van het watertoetsdecreet van 18.07.2003.


Gemeente Hamme / Vlaamse Gewest

R.v.St., 7 december 2012, 10e K., nr. 221662

In een eerder arrest oordeelde de Raad van State reeds dat de in het bestreden gewestelijke RUP bedoelde inrichtingsstudie is geconcipieerd als een instrument tot in- en voorlichting van de vergunningverlenende overheid. Zo kan ze de vergunningsaanvraag beoordelen in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied. Dergelijk informatief document is een modaliteit in de zin van art. 2.2.3, par. 1, 3e lid, VCRO.


19.11.2012 V. nr. 110 (Vl. P.): Agrarische biogasinstallaties - Controles

REEKMANS Peter

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be

In het milieu-inspectieplan van de afdeling Milieu-inspectie (MI) wordt jaarlijks een actie opgenomen om de naleving van de wetgeving aangaande dierlijke bijproducten te controleren. Deze actie houdt onder meer het toezicht in op biogasinstallaties maar ook op leveranciers van het materiaal van dierlijke oorsprong dat in dergelijke inrichtingen wordt gebruikt. Parallel hiermee voert MI sinds 2008 specifieke controles uit bij verwerkers van organisch-biologische afvalstoffen en mestvergisters. Door deze controles wil MI voorkomen dat schadelijke of potentieel schadelijke afvalstromen mee worden verwerkt tot organische bodemverbeteraars.


OM en v.z.w. N. B. / Watering H. S.

Antwerpen, 7 maart 2012

Beklaagden zijn verantwoordelijk voor de meest recente ruimingen van de verschillende bermen in het natuurgebied waardoor de natuur- en waterhuishouding verstoord is. Het is niet opportuun dat ze gehouden zouden zijn een herstel in natura in het hele gebied uit te voeren daar eerdere ruimingen ook aan de oorzaak liggen van de verdroging. Het hof vraagt zich af waarom de eigenaar van het gebied niet eerder maatregelen heeft genomen om de verdroging tegen te gaan en erger te voorkomen. Het hof is dan ook van oordeel dat herstel in natura kennelijk onredelijk is en niet op gepaste wijze het herstel van de gevolgen van de gepleegde misdrijven beoogt.


CLEMMINCK Koen en crts / Vlaamse Gewest

R.v.St., 14 maart 2012, 10e K., nr. 218462

Het vaststellingsbesluit van een uitvoeringsplan (in deze zaak een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) of een daarbij horend document moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit de planingreep geen schadelijke effecten kunnen ontstaan als bedoeld in art. 3, par. 2, 17°, DIWB, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. Enkel met de formeel uitgedrukte motieven mag rekening worden gehouden.


19.10.2012 BVR wijz. BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut, wat betreft de delegatie voor het toekennen van de subsidie en het verloop van de procedure voor het toekennen ervan

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 30.11.2012,1e uitgave, V.182,76773-76775

Dit besluit wijzigt het besluit met de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut. De wijziging betreft de delegatie voor het toekennen van de subsidie en het verloop van de toekenningsprocedure. Zo worden de betrokken leidende ambtenaren bevoegd voor de betaling, wordt het voorschot in het eerste semester opgetrokken en wordt de termijn aangepast die voorzien is voor het aanleveren van de tewerkstellingsgegevens.


01.08.2012 V. nr. 647 (Vl. P.): Inventaris overstromingsgebieden - Stand van zaken

VAN MECHELEN Dirk

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

www.vlaamsparlement.be

Art 3, par. 2, van het watertoetsbesluit stelt dat de vergunningverlenende overheid in uitvoering van art. 8, par. 3, derde lid van het decreet integraal waterbeleid advies moet vragen aan de adviesinstantie met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd geheel of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de kaart, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.


NOMARCHIAKI Aftodioikisi Aitoloakarnanias et crts / YPOURGOS Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon et crts

Hof van Justitie EG, 11 september 2012, nr. C-43/10

De Habitatrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de ter ondersteuning van een project voor het omleiden van water aangevoerde redenen die enerzijds verband houden met irrigatie en anderzijds met de drinkwatervoorziening, dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen opleveren die de uitvoering van een project dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden zal aantasten, kunnen rechtvaardigen. Wanneer een dergelijk project de natuurlijke kenmerken van een gebied van communautair belang met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort aantast, kan de uitvoering ervan in beginsel worden gerechtvaardigd om redenen die verband houden met de drinkwatervoorziening.


Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Erembodegem:werkgroep Waterzuivering van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012,56 p.

www.integraalwaterbeleid.be - Geraadpleegd op 16.11.2012

De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het ouderhoud van rioleringssystemen is de handleiding voor Aquafin, rioolbeheerders, gemeenten en studiebureaus bij het ontwerpen van rioleringsinfrastructuur. Op 20.08.2012 keurde de bevoegde minister het ministerieel besluit goed dat de herziene code vaststelt. Bij de nieuwe code hoort ook een rekenmodule die ondersteuning biedt bij het uitwerken van een inspectieplan voor het onderhoud van rioleringen.


21.12.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 - Financierende heffing - Milieuvergunning (art. 71)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2012,1e uitgave, V.182, (417), 88590; B.S., 28.01.2013,2e uitgave, V.183, (23), 4240, err.

Via de invoeging van een nieuw art. 20bis in het decreet betreffende de milieuvergunning kunnen de saneringscontracten, vermeld in art. 32septies, par. 4 en 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, verplicht opgelegd worden in de vergunning als een bijzondere voorwaarde. Hierdoor ligt de keuze voor het al dan niet afsluiten van een contract, en daarbijhorend het betalen van eventuele extra kosten, niet langer enkel bij het bedrijf.


21.12.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 - Financierende heffing - Oppervlaktewaterheffing (art. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 en 70)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2012,1e uitgave, V.182, (417), 88582-88590; B.S., 28.01.2013,2e uitgave, V.183, (23), 4240, err.

Het opleggen van een verplichting tot het afsluiten van een saneringscontract door het bedrijf als een bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning is een mogelijkheid in hoofde van de vergunningverlenende overheid. Door een aanrekening van de veroorzaakte kosten via de financierende heffing kan er ook een correcte en integrale kostentoerekening conform het principe ♯'de vervuiler betaalt' bewerkstelligd worden. In deze afdeling werden maatregelen opgenomen die een meer correcte en vooral een integrale kostenaanrekening via de financierende heffing op de waterverontreiniging vooropstellen.


21.12.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2012,1e uitgave, V.182, (417), 88576-88591; B.S., 28.01.2013,2e uitgave, V.183, (23), 4240, err.

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest

MHHC, 29 maart 2012, MHHC-12/15-VK

www.mhhc.be - Geraadpleegd op 29.10.2012

In deze zaak wordt de bestuurlijke geldboete, opgelegd door de gewestelijke entiteit voor de overschrijdingen van de lozing van MAK's (monocyclische aromatische koolwaterstoffen) verminderd. De beboetingsbeslissing schendt immers de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel. Het Milieuhandhavingscollege dient dan ook vast te stellen dat de gewestelijke entiteit bij de beoordeling van de ernst van de feiten in toepassing van art. 16.4.29 DABM de mate aan normoverschrijding voor de MAK's mogelijks op een kennelijk onjuiste lezing van de analyseresultaten heeft gebaseerd.


07.09.2012 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

B.S., 15.10.2012, V.182, (324), 63064-63065

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, beoogd in de pachtwetgeving. Ter herinnering: wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven deze maximale oppervlakte komt te liggen.


Gemeente Vloesberg / Natuurpunt beheer v.z.w. en Milieufront Omer Wattez v.z.w.

Cass., 26 april 2012, 1e K., C100530

De appelrechters steunen hun oordeel dat de aan de eiseres ten laste gelegde handelingen kennelijke inbreuken uitmaken op de Oppervlaktewaterenwet van 26.03.1971 niet enkel op de vastgestelde lozing van huishoudelijk afvalwater, maar ook op de vastgestelde lozing van ander afvalwater. De omstandigheid dat de appelrechters de door het nieuw (door het Vlaamse decreet aangepaste) art. 2 van de voornoemde wet doorgevoerde preciseringen aangaande de lozingen van huishoudelijk afvalwater in aanmerking zouden hebben genomen, kan in deze omstandigheden niet leiden tot cassatie.


20.08.2012 MB tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 24.09.2012, V.182, (299), 58798

Ter uitvoering van art. 2.3.6.3, par. 3, tweede lid van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wordt de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen vastgesteld. De code is opgenomen in de bijlage die bij dit ministerieel besluit is gevoegd.


04.09.2012 KB betr. het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling

Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee,VANDE LANOTTE Johan *

et al.

B.S., 19.09.2012, V.182, (293), 58022-58026+bijlage 58026

Dit besluit stelt het kader vast voor de ontwikkeling en de herziening van het federaal reductieprogramma van pesticiden. Dit besluit voorziet de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.


n.v. De Rese Roger / Gemeente Zedelgem en Vlaamse Gewest

R.v.St., 23 april 2012, 10e K., nr. 218987

Een exploitant van een slachthuis gaat in beroep tegen de vaststelling van een bijzonder plan van aanleg. Een gemeenteraad kan, na een eerdere definitieve vaststelling van een bijzonder plan van aanleg (BPA) welke nog niet werd goedgekeurd, dit plan opnieuw vaststellen, wanneer zij zoals in casu blijkbaar tot de vaststelling komt dat zij gelet op art. 8 DIWB haar eerder genomen besluit op dit punt formeel had dienen te motiveren.


Wetboek Vlaams Omgevingsrecht

LARMUSEAU Isabelle

et al.

Brugge:Vanden Broele, (Onze omgeving), 2012,784 p. [UITGEPUT]

De meest geconsulteerde wetteksten van het milieuhygiënerecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht worden samengebracht in dit boek.


Subsport: Substitution Support Portal

European Commission

www.subsport.eu - Consultation le 22.08.2012

Subsport fournit des informations relatives aux produits de substitution plus sûrs que les produits dangereux. Il présente également des mécanismes et des orientations concernant les évaluations et la gestion de ces substances. Ce portail vise les entreprises qui doivent se conformer aux normes européennes en la matière (règlement REACH, directive cadre de l'eau, directive concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs) ainsi que les organisations environnementales ou de consommateurs, etc


De prejudiciële vraag betr. de art. 35bis tot 35viciessemel van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Grondwettelijk Hof, 28 juni 2012, arrest nr. 87/2012

B.S., 23.08.2012, V.182, (266), 49602-49604

De art. 35bis tot 35viciessemel van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging schenden, wat de in art. 35quinquies bedoelde heffingsplichtigen betreft, de art. 10 en 11 van de Grondwet, niet in de interpretatie dat zij niet in de mogelijkheid voorzien aan de heffingsplichtigen een vrijstelling, geheel of gedeeltelijk, dan wel een vermindering van de heffing te verlenen wanneer water buiten elk productie- of verwerkingsproces in het milieu wordt ingebracht.


17.05.2012 KB wijz. het KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand

Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee,VANDE LANOTTE Johan *

et al.

B.S., 06.07.2012, V.182, (221), 36966-36968

Dit belsuit vult het KB 23.06.2010 aan met nieuwe bepalingen over de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand.


De watertoets: omzien in (toenemende) verwondering

DE SMEDT Peter

T.R.O.S., januari-februari-maart 2012, V.17, (65), 11-18

De auteur bespreekt aan de hand van de rechtspraak de draagwijdte van de watertoets.


Watertoets aanzienlijk gewijzigd

CLAEYS Christophe

Lokaal, 01.05.2012, (8), 39

De watertoets werd aanzienlijk veranderd. De beslissingsbomen verdwijnen en op basis van een vereenvoudigde regel kan de beslissende overheid bepalen of zij een advies moet vragen aan de waterloopbeheerder. Vanaf nu is dat in die gevallen ook verplicht. Er blijft slechts één watertoetskaart over die men actueel zal houden: de kaart met de overstromingsgevoelige gebieden. Ook de motiveringsplicht en de inhoud van de waterparagraaf en het wateradvies worden uitgebreid. De wijzigingen traden in werking op 1 maart. De verplichting om advies te vragen is van toepassing op vergunningsaanvragen ingediend na de inwerkingtreding van dit besluit.


30.03.2012 BVR wijz. KB 29.11.1968 houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen en wijz. diverse bepalingen van BVR 24.07.2009 tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van dec. 18.07.2003 integraal waterbeleid en tot aanvulling ervan met een regeling voor de afbakening van overstromingsgebieden

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

et al

B.S., 09.05.2012,1e uitgave, V.182, (160), 27322-27325

Bij de evaluatie van de overstromingen van november 2010 is gebleken dat er nood is aan bijkomende overstromingsgebieden om piekdebieten te kunnen opvangen. In het decreet Integraal Waterbeleid was al de mogelijkheid voorzien om buiten de waterbeheerplannen overstromingsgebieden af te bakenen bij beslissing van de Vlaamse Regering. Dit besluit geeft nu invulling aan deze tussentijdse afbakening en maakt het mogelijk om voor de vaststelling van de tweede generatie waterbeheerplannen overstromingsgebieden af te bakenen.


23.03.2012 Dec. wijz. wet 05.07.1956 betr. de wateringen, van de wet 03.06.1957 betr. de polders, van de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige vergunningverlening en wijz. dec. 08.05.2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet gerealiseerde rooilijn

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 20.04.2012,2e uitgave, V.182, (139), 24531-24532

Dit decreet heeft tot doel sectorale machtigingen en toestemmingen te integreren in de stedenbouwkundige vergunning. Het betreft de integratie van machtigingen voor werken met betrekking tot onbevaarbare waterlopen en voor afwijkingen ten opzichte van de achteruitbouwstrook door de wegbeheerder. Tegelijk met deze vereenvoudiging worden tevens een aantal correcties doorgevoerd.


23.12.2011 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzakemilieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 21.03.2012,2e uitgave, V.182, (91), 16474-16522+bijlagen 16523-16602

De titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen worden aangepast om de reglementering inhoudelijk te actualiseren in het licht van de technologische evolutie, om de huidige bestaande administratieve procedures te vereenvoudigen en een oplossing te bieden aan actuele problemen, zoals de regeling voor windturbines en aardgastankstations.


02.03.2012 MB tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenant (officieren) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,HUYTEBROECK Evelyne

B.S., 09.03.2012,2e uitgave, V.182,15149-15153+ bijlagen 15153-15164; B.S., 15.03.2012,1e édition, V.182, (84), 15829

Het wervingsexamen voor Nederlandstalige en Franstalige brandweermannen-ambulanciers en onderluitenant (officieren) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) wordt door SELOR georganiseerd. De DBDMH is belast met de praktische organisatie van de infosessie, de fysieke proeven en de praktiiktechnische proef.


O.M. en Natuurpunt Beheer v.z.w. / T.E. en Watering 'het Schulensbroek'

Antwerpen, 18 februari 2010

Ter zake argumenteert de beklaagde tevergeefs dat zij normale 'onderhoudswerken' zou hebben uitgevoerd die niet aan een vergunningsverplichting zouden onderworpen zijn. De beklaagde gaat voor deze verkeerde veronderstelling uit van het vergunningskader inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw terwijl het hier gaat om natuurbeschermingsrecht. Uit de vaststellingen blijkt reeds dat het hier niet om 'normale onderhoudswerken' gaat gelet op het verregaand en ingrijpend karakter ervan met miskenning van de goede regels van het natuurbehoud en de algemene zorgplicht.


10.02.2012 BVR tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 02.03.2012,1e uitgave, V.182, (73), 13596-13597+bijlagen 13598-13599

Dit besluit bepaalt de nitraatresidudrempelwaarden vanaf 2011.


VAN DE SOMPELE Gunther / Gemeenten Essen en crts

R.v.St., 28 september 2011, 10e K., nr. 215385

R.v.St., 28 september 2012, 10e K., nr. 220794

De plannende overheid heeft in deze zaak op het eerste gezicht het probleem van de afwatering van de begraafplaats niet afdoende concreet onderzocht in al zijn aspecten. De Raad van State beveelt dan ook de schorsing en de vernietiging van het besluit houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.


Vernieuwde watertoets. Vergoedingsregeling bij bouw- en verkavelingsverbod

TOURY John

DENYS Martin

NjW, 08.02.2012, V.11, (256), 82-92

In dit artikel wordt ingegaan op de watertoets zoals deze vandaag bestaat. Daarnaast komt ook de recente wijziging van het uitvoeringsbesluit aan bod dat op 01.03.2012 in werking zal treden. Men focust ook op de problematiek inzake bouw- en verkavelingsvergunningen in geval van een negatieve watertoets. Het artikel eindigt met enkele beschouwingen over de vergoedingsregeling, met name de leer van de quasi-onteigening en de leer van de gelijkheid bij openbare lasten.


20.04.2012 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet oppervlaktewateren (art. 4, 5, 6)

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 22.05.2012, V.182, (177), 29396-29397

Art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming op oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt vervangen omdat het aanmoedigen van de verdere scheiding van hemel- en afvalwater door differentiatie in percentage van subsidieerbaarheid overbodig geworden is. Alle rioleringsprojecten moeten nu immers voldoen aan art. 6.2.2.1.2 van titel II van het Vlarem.


20.04.2012 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 22.05.2012, V.182, (177), 29396-29401

In dit verzameldecreet inzake leefmilieu en natuur komen veel verschillende thema's aan bod zoals bebossing van agrarische gebieden, procedures voor het verhuren van het jachtrecht en het schrappen van de aanstellingstermijn van de stuurgroep die de opmaak van het milieurapport begeleidt.


MB wijz. MB 14.02.2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt

Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw,LARUELLE Sabine

B.S., 26.10.2012,2e uitgave, V.182, (340), 65782

Om te beletten dat de bacterie 'Ralstonia solanacearum' zich verspreidt, omschrijft het KB 14.02.2000 een gebied waarin sommige beschermende maatregelen (voor de aardappelteelten) van toepassing zijn. Gezien het feit dat de verspreiding van de voormelde bacterie werd vastgesteld in oppervlaktewater gelegen buiten dit beschermingsgebied, breidt dit besluit het geografische gebied uit.


Openbaar Ministerie en H. C. / Polder Willebroek en M. E. V. L.

Antwerpen, 16 februari 2011, 12e K., nr. C/278/11

In deze zaak wordt niet betwist dat de Polder wettelijk bevoegd is om de onderhoudswerken aan de waterwegen in het betreffende gebied uit te voeren. Dit betekent echter niet dat deze werken op eender welke manier mogen of kunnen worden uitgevoerd. De wetgeving inzake polders en wateringen zet geenszins de wetgeving inzake natuurbehoud en inzake het beheer en voorkoming van afvalstoffen buiten spel. Hier is duidelijk een tekortkoming aan de zorgplicht van de dijkgraaf - voorzitter van de Polder (de tweede beklaagde die in deze zaak strafrechtelijk schuldig wordt bevonden) die erin bestaat dat er geen vermijdbare schade mag worden aangebracht.


x / y

Gent, 6 december 2011

De bewerkingsprocessen van het schroot zijn relevant ten aanzien van de vervuilingsgraad van het bedrijf. Het bewerken maakt kleine partikels los die met het regenwater afgevoerd worden. De bedrijfsactiviteiten sluiten aan bij de bedrijven in de sector 'metaalindustrie'. Nu de activiteiten duidelijk onder deze sector vallen, is er geen aanleiding om voor een gunstiger belastingregime te kiezen, door een andere sector toe te passen.


X

Gent, 22 december 2011

De overschrijding van de redelijke termijn betekent niet dat geen herstelmaatregel meer zou kunnen worden bevolen. De noodzaak om een goede ruimtelijke ordening te handhaven en waar nodig te herstellen, biedt wegens de aard zelf van de herstelvordering, die ertoe strekt de gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken, geen ruimte tot mildering. Ook niet om redenen die enkel de persoonlijkheid van de dader of zijn rechtsopvolgers betreffen en onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet.


Ville de Namur / Région wallonne

Cons. Etat, 6 octobre 2011, 13e Ch., n° 215620

Le Conseil d'Etat rejette la demande en annulation de l'AM prévoyant que le ministre régional se substitue à la ville et que le coût des travaux du ruisseau (le Houyoux) sera mis à charge de la ville. En l'espèce, les raisons historiques, la finalité de la conception et la fonction actuelle du voûtement du ruisseau qui est de supporter la voirie communale permettent de considérer que la ville est celle à qui l'ouvrage appartient au sens de l'art. 9 de la loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables. Les frais de l'ouvrage sont à la charge de la ville.


SPRANGHERS Linda / Stad Zottegem en Vlaamse Gewest

R.v.St., 12 september 2011, 10e K., nr. 215075

De litigieuze bouwaanvraag is een stadsontwikkelingsproject in de zin van het BVR 10.12.2004, maar heeft geen verkeersgenererende werking met pieken van 1000 of meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur. De aanvraag is bijgevolg niet onderworpen aan milieueffectrapportage in tegenstelling tot wat een omwonende beweerde.


Vlaams Gewest / A.K.

Cass., 1 december 2011, C100709

T.Agr., octobre-novembre-decembre 2011, V.34, (4), 154-155

De leidend ambtenaar die bevoegd is om in naam van het Vlaams Gewest een pachtovereenkomst op te zeggen om de opgezegde percelen aan te wenden voor doeleinden van algemeen belang , kan deze bevoegdheid subdelegeren aan ambtenaren van zijn administratie tot het meest functionele niveau. De mededeling van het subdelegatiebesluit aan het Rekenhof en aan de minister is geen voorwaarde voor de geldigheid van het besluit en strekt er enkel toe de controle op dit besluit mogelijk te maken.


Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen / Deputatie van de provincieraad van Antwerpen

R.v.Vergunningsbetwistingen, 11 oktober 2011, nr. A/2011/0141

Door in haar beoordeling over de verkavelingswijziging vast te stellen dat de infiltratie van het hemelwater plaatselijk wordt beperkt door de toename van de verharde oppervlakte, en vervolgens kennelijk zonder meer de watertoets uit te stellen tot elke afzonderlijke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, holt de deputatie de beginselen en de doelstellingen van de watertoets volledig uit.


Deputatie van Provincie Antwerpen / Vlaamse Gewest

R.v.St., 19 mei 2011, 7e K., nr. 213338

In de motivering van de bestreden beslissing wordt de watertoets beperkt tot het nagaan van het effect van de overwelving op de waterafvoer en uit ecologisch standpunt. Art. 3, par. 2, 17°, van het decreet Integraal Waterbeleid geeft evenwel een ruimere invulling aan de schadelijke effecten die in het kader van de watertoets onderzocht en beoordeeld moeten worden.


SPRANGHERS Linda / Stad Zottegem

R.v.St., 12 september 2011, 10e K., nr. 215057

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend, moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd.


23.12.2011 BVR wijz. een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

et al.

B.S., 17.02.2012,2e uitgave, V.182, (56), 11489-11490

Dit besluit wijzigt een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning die terreinen langs waterwegen of stroken langs autosnelwegen betreffen. Deze wijziging heeft tot doel de administratieve overlast voor de burger te verminderen.


25.10.2011 V. nr. 87 (Vl. P.): Procedure watertoets - Vereenvoudiging

DE VROE Gwenny

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

www.vlaamsparlement.be

De minister licht toe op welke wijze de procedure van de watertoets vereenvoudigd en versterkt werd. Naast de vereenvoudiging en versterking van de procedures zullen de overheden ook beter omkaderd worden in het uitvoeren van hun taken. Vanaf 01.03.2012 kunnen vergunningverleners en adviesverleners gebruik maken van een vernieuwde webtoepassing die het doorlopen van de procedure van het uitvoeringsbesluit automatiseert.


16.12.2011 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR 19.11.2010 wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 13.01.2012,1e uitgave, V.182, (14), 1688-1691

Dit besluit wijzigt diverse bepalingen van Vlarem II. Het gaat enerzijds om enkele materiële rechtzettingen bij de omzetting van de Europese zwemwaterrichtlijn, en anderzijds het rechtzetten van een materiële vergissing bij de bepalingen over de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10MHz en 10GHz.


Overstromingsveilig bouwen en wonen : Hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Erembodegem:Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2011,25 p.

www.watertoets.be - Geraadpleegd op 05.12.2011

In deze brochure legt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid uit hoe u overstromingsveilig kunt bouwen of verbouwen. Verder komt men te weten wat men kan doen voor, tijdens en na een overstroming om u zo goed mogelijk te beschermen.


n.v. Compagnie Het Zoute / Vlaamse Gewest

R.v.St., 30 juni 2011, 7e K., nr. 214292

In deze zaak komt een eigenaar op tegen het besluit houdende aanwijzing van 'De Zwinduinen en -polders', als Vlaams natuurreservaat en tot vaststelling van de uitbreidingszone van dat natuurreservaat als bedoeld in het Natuurbehoudsdecreet. Hierdoor krijgt de overheid immers een recht van voorkoop op de terreinen. De klagende eigenaar slaagt er echter niet in aan te tonen dat het besluit steunt op gebrekkige motieven.


DE WIN Gustaaf en DE BOECK Diane / Vlaamse Gewest

R.v.St., 28 maart 2011, 10e K., nr. 212266

De beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het bouwen van een sporthal moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit de werken waarvoor de vergunning wordt verleend geen schadelijke effecten kunnen ontstaan, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.


23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 - Oppervlaktewateren - Oppervlaktewaterheffing - (art. 53, 54, 55)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 30.12.2011,4e uitgave, V.181, (387), 81690

Het komt geregeld voor dat de grondwatervergunning op naam staat van de verhuurder-eigenaar terwijl een huurder de grondwaterwinning exploiteert of het grondwater verbruikt. In dergelijke situaties wijzen beide partijen naar elkaar voor de naleving van de verplichtingen opgelegd in de hefffingswetgeving. Om een einde te maken aan deze discussies en elke twijfel hierover weg te nemen, wordt in art. 28ter, par. 3, van het decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer duidelijk gesteld dat er twee mogelijke heffingsplichtigen zijn.


23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 - Oppervlaktewateren - Oppervlaktewaterheffing - (art. 52)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 30.12.2011,4e uitgave, V.181, (387), 81690

In art. 35ter, par. 4, van de oppervlaktewaterenwet is geregeld hoe het statuut van nullozer kan worden bekomen. Dit artikel werd gewijzigd door het programmadecreet van 2009, maar bij de opmaak van deze nieuwe regeling kon nog geen rekening worden gehouden met het pas later goedgekeurde VLAREL. De huidige wijziging van art. 128 van het voornoemde programmadecreet schrapt de afgeschafte erkenning en legt thans een erkenning op als MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater.


23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 - Oppervlaktewateren - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - (art. 47, 48, 49, 50, 51)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 30.12.2011,4e uitgave, V.181, (387), 81689-81690

Deze artikelen brengen wijzigingen aan aan de wet op de bescherming van het grondwater, onder andere om deze af te stemmen op het Grondwaterdecreet. Zo wordt onder meer duidelijk gemaakt dat niet alleen de vergunninghouder of diegene die de melding heeft gedaan maar ook elke andere natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over de grondwaterwinning heffingsplichtig is en verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen opgelegd in de heffingswetgeving.


14.10.2011 BVR wijz. BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets, van het BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromingsgevoelige gebieden, en van het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over de gemeentelijke plannen van aanleg

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 14.11.2011,2e uitgave, V.181, (325), 68251-68253+bijlagen 68253-68256

Dit besluit past een aantal besluiten met betrekking tot de watertoets aan. Het doel van zo'n watertoets is dat bij elke (overheids)beslissing rekening wordt gehouden met het watersysteem en het -beleid. De wijzigingen omvatten onder meer een vormelijke en inhoudelijke vereenvoudiging die ervoor zorgt dat sneller kan nagegaan worden of het advies van de waterbeheerder vereist is.


23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 30.12.2011,4e uitgave, V.181, (387), 81683-81698

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Stad Geraardsbergen

R.v.St., 11 april 2011, 10e K., nr. 212582

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Stad Geraardsbergen

R.v.St., 23 mei 2011, 10e K., nr. 213397

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend, moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd. Indien de vergunningverlenende overheid van oordeel is dat de betrokken aanvraag geen betekenisvolle schadelijke effecten creëert, moet dit oordeel in de motieven van haar besluit zelf tot uiting komen.


08.06.2011 V. nr. 525 (Vl.P.): Subsidiëring regenwaterputten - Sportverenigingen

MARTENS Bart

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Sinds 2008 kan een gemeente die de Samenwerkingsovereenkomst (SO) ondertekent, naast subsidie voor de woningen ook een subsidie geven voor lokalen van verenigingen. Deze uitbreiding kwam er na evaluatie van de SO 2002-2007. De SO voorziet daarbij in een gewestelijke subsidiëring van 250 EUR voor een regenwaterput bovenop een gemeentelijke subsidie van minimum 250 EUR, in een keer uit te betalen door de gemeente.


10.06.2011 V. nr. 533 (Vl.P.): Watertoets - Buffering

SAUWENS Johan

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

De volgorde van prioritering voor de opvang en afvoer van hemelwater is opgenomen in titel II van Vlarem, meer bepaald in art. 4.2.1.3, par. 5 voor ingedeelde inrichtingen en in art. 6.2.2.1.2., par. 4 voor niet ingedeelde inrichtingen, in de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening van 01.10.2004, in doelstelling 6°a van art. 5 DIWB, en in het concept 'vasthouden-bergen-afvoeren' zoals dit is opgenomen in de Vlaamse waterbeleidsnota en in de bekkenbeheerplannen.


O.M. / G.C. en crts

Gent, 11 juni 2010, 10e K.

Uit de vaststellingen van de agenten van de BMM (Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee), ooggetuigen in de zin van art. 5bis van de Marpol-uitvoeringswet, blijkt dat de olieconcentratie in de zichtbare vlek veel meer bedroeg dan 100 ppm, wat immers staat voor slechts 100 deeltjes per miljoen deeltjes. De omvang van de vlek, die een lengte had van meer dan 24,5 km en een oppervlakte besloeg van ongeveer 1,25 km², sluit absoluut uit dat de olieconcentratie lager was dan 100 ppm. De bewering van de beklaagden dat de vlek het gevolg was van een toegelaten lozing van bilgewater is volstrekt onverenigbaar met deze objectieve vaststellingen en mist zelfs iedere ernst.


n.v. Compagnie het Zoute / Vlaamse Gewest

R.v.St., 4 november 2010, 7e K., nr. 208667

De beslissing tot definitieve vaststelling van afbakeningsplannen moet formeel gemotiveerd zijn. Het algemeen advies van de Mina-raad was echter in deze zaak niet duidelijk en pertinent met betrekking tot de opgeworpen bezwaren.


08.07.2011 BVR tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22.12.2006

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 25.08.2011,1e uitgave, V.181, (240), 54638-54642+bijlagen 54643-54701

Dit besluit voert diverse bepalingen van het Mestdecreet uit. Het regelt een aantal bepalingen rond de verschillende grond- en bodemtypes die een rol spelen in het decreet (zand- en zware kleigronden, fosfaatverzadigde gebieden) en rond de uitrijregeling van meststoffen (beperking van de bemesting op de stoppel).


01.06.2011 V. nr. 489 (Vl.P.): Overstromingsgevoelige gebieden - Verkavelingen

WATTEEUW Filip

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Het antwoord op de vraag bespreekt de beleidsvisie van de minister over het verkavelen van en bouwen in overstromingsgevoelig gebied.


22.07.2011 BVR betr. de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in art. 14 van het Mestdecreet van 22.12.2006

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 16.08.2011, V.181, (231), 47347-47349

Dit besluit handelt over de te nemen maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde. Het besluit omvat onder meer bepalingen over de stikstofanalyse, het bemestingsadvies en het bemestingsplan. Daarnaast wordt de wijze geregeld waarop moet worden omgegaan met overdrachten van percelen landbouwgrond waarop een of meerdere maatregelen van toepassing waren.


04.07.2011 MB wijz. MB 11.02.2011 tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet 22.12.2006

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 25.07.2011, V.181, (211), 43209-43210

Dit besluit wijzigt enkele bepalingen van het MB 11.02.2011 tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet 22.12.2006. De wijzigingen betreffen vooreerst de maatregelen die worden opgelegd aan landbouwers bij wie in het kalenderjaar 2010 op een tot zijn bedrijf behorend perceel landbouwgrond een nitraatresidu is gemeten dat hoger is dan de nitraatresiduwaarde. Daarnaast betreffen ze eveneens de uitvoering van de stikstofanalyse met het bijhorende bemestingsadvies en de voorwaarden waaraan het bemestingsplan moet voldoen.


Gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gewest

R.v.St., 18 januari 2011, 10e K., nr. 210479

De gemeente en de provincie vorderen de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De klagende partijen betwisten dat het plan-MER Sigmaplan kan dienen als plan-MER bij het bestreden GRUP. Op grond van art. 4.1.6, par. 1, DABM was het mogelijk om een plan- MER voor een plan bevattende diverse planonderdelen, gevormd door individuele projecten, te gebruiken voor de ruimtelijke ordeningsinstrumenten die nog nodig zijn voor de realisatie van die verschillende projecten.


Polder van Moervaart en Zuidlede en VAN DEN HAUWE Dirk / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen

R.v.St., 13 januari 2011, 12e K., nr. 210373

De enige motieven in deze formele motivering betreffen het niet aangeven van het noodzakelijk niveau voor de uitoefening van de betrekking van ontvanger-griffier en het ontbreken van een vormingsreglement, een evaluatieprocedure, een passende functiebeschrijving en passende rekruteringsvoorwaarden. Deze motieven kunnen evenwel, de bestreden beslissing (houdende niet-goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de wedde van de ontvanger-griffier) niet dragen.


20.05.2011 KB wijz. KB 11.03.2002 betr. de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk

Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,MILQUET Joëlle

B.S., 30.06.2011,1e uitgave, V.181, (187), 37942-37943+bijlagen 37960-37977; B.S., 30.11.2011, V.181, (342), 70786, err.

In het KB 11.03.2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk wordt in bijlage I 'Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling', het punt A. 'Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia' vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.


17.02.2011 V. nr. 314 (Vl.P.): Stortplaatsen - Stand van zaken

JANS Lies

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Elke gemeente had vroeger één of meerdere stortplaatsen waar ze het (on)gevaarlijk afval kwijt konden. Na verloop van tijd zijn een aantal van deze stortplaatsen uit het geheugen van de burgers gewist en worden de bewuste terreinen nu gebruikt voor andere doelstellingen. De OVAM beschikt over een Grondeninformatieregister waarin onder meer de in het verleden geïnventariseerde stortplaatsen zijn opgenomen. Op een 1600-tal locaties in Vlaanderen waren indicaties aanwezig die wijzen op stortactiviteiten. De minister legt één en ander uit over de karakterisering en sanering van deze stortplaatsen.


09.02.2011 V. nr. 293 (Vl.P.): Ontkoppeling gemeentelijke rioleringen - Subsidiesysteem

TOMMELEIN Bart

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd is een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, verplicht tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan, conform art. 6.2.2.1.2., par. 3, Vlarem II. Het voorstel om de Vlaamse subsidieregeling te wijzigen zodat de subsidies in verhouding staan tot de totale private oppervlakte die ontkoppeld kan worden, is reeds onderzocht en niet haalbaar bevonden, aangezien de controle op de voorgestelde afkoppelingen en de uiteindelijk effectief uitgevoerde afkoppelingen in de praktijk niet haalbaar is.


04.02.2011 V. nr. 265 (Vl.P.): Afbakeningsprocessen - Overstromingsgebieden

MARTENS Bart

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

In het kader van de Agnas, de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur worden ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt die natuur, bos en landbouw een plaats moeten geven overeenkomstig de doelstellingen van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) 38000 ha extra natuur, 10000 ha extra bos en 750000 ha agrarisch gebied.


Voeten droog, dankzij de watertoets

BUIJS Xavier

CLAEYS Christophe

Lokaal, 16.04.2011, (7), 34-36

De watertoets is een goed juridisch instrument, maar het zal niet alle wateroverlast oplossen. Door de klimaatverandering zal het meer regenen in de winter en minder in de zomer, maar dan worden de buien feller. Om al dat water op te vangen is een ander ruimtegebruik nodig en moeten inwoners weerbaarder gemaakt worden.


23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Decreet betr. het integraal waterbeleid (art. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 en 124)

Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,LIETEN Ingrid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 18.02.2011,2e uitgave, V.181, (54), 11993-11994

De wijzigingen zetten de richtlijn 2008/105/EG inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en de kaderrichtlijn Water 2000/60/EG om.


23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Oppervlaktedelfstoffendecreet (art. 110, 111 en 112)

Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,LIETEN Ingrid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 18.02.2011,2e uitgave, V.181, (54), 11992

De verplichtingen inzake het realiseren van de eindafwerking van ontgonnen percelen en het stellen van financiële zekerheden om de realisatie van die eindafwerking te garanderen (art. 18 van het Oppervlaktedelfstoffendecreet) zijn gekoppeld aan de persoon van de vergunninghouder. Deze verplichtingen blijven voortaan bestaan wanneer de vergunningen die nodig zijn voor de winning van primaire oppervlaktedelfstoffen (in geval van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning) vervallen, ingetrokken of geschorst zijn, of de vergunningstermijn ervan verstreken is.


23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet oppervlaktewateren (art. 2 - 4)

Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,LIETEN Ingrid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 18.02.2011,2e uitgave, V.181, (54), 11979

Met deze wijziging van art. 2 van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt uitvoering gegeven aan art. 3 van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 09.09.1996.


23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur

Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,LIETEN Ingrid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 18.02.2011,2e uitgave, V.181, (54), 11979-12003; B.S., 08.04.2011, V.181, (106), 22863, err.

In dit verzameldecreet komen veel verschillende thema's aan bod. Het gaat over de volgende leefmilieu- en natuurbevoegdheden: oppervlaktewateren, afvalstoffen, milieuvergunningen, bossen, de mestproblematiek, jacht, niet-ioniserende stralingen, natuurbehoud en het natuurlijk milieu, drinkwater, oppervlaktedelfstoffen, integraal waterbeleid, bodemsanering en bodembescherming en de diepe ondergrond. Er werden eveneens wijzigingen aangebracht aan de titels bedrijfsinterne milieuzorg, milieueffect- en veiligheidsrapportage, strategische advisering en toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen van het DABM. Tot slot werden het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij en het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Grondenbank gewijzigd.


11.02.2011 MB tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet van 22.12.2006

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 17.02.2011, V.181, (52), 11765-11769

Dit besluit bepaalt strengere verbodsbepalingen voor het op of in de bodem brengen van meststoffen.


21.01.2011 BVR wijz. BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, wat betreft de begunstigden van de subsidiëring

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 11.02.2011, V.181, (46), 10730-10731

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) wordt opgenomen in de lijst van begunstigden van het BVR 01.02.2002. Ter herinnering, dit besluit bepaalt de regels inzake de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.


25.10.2010 V. nr. 86 (Vl.P.): Individuele behandeling van afvalwater (IBA) - Subsidiëring

VAN DEN EYNDE Marleen

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Sinds het verdwijnen van de IBA-subsidiëring uit de samenwerkingsovereenkomsten voor gemeenten, kan de burger geen rechtstreekse gewestelijke premie meer ontvangen voor het plaatsen van een IBA. Er werd een nieuwe regeling ontworpen voor de collectieve aanleg en beheer van de IBA's door de gemeente of rioolbeheerder. Het subsidiebesluit van 01.02.2002 werd daartoe aangepast en deze wijziging is van kracht sinds 15.06.2008.


08.10.2010 BVR houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen, overeenkomstig art. 33 en 64 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

et al

B.S., 11.01.2011,1e uitgave, V.181, (9), 579-577+bijlagen 578-636

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dit besluit de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid, brengt de bekkenbesturen, de bekkenraden, en de betrokken provincies en gemeenten op de hoogte van het voor hen relevante, vastgestelde stroomgebiedbeheerplan en het maatregelenprogramma voor het Vlaamse Gewest.


TOELEN Roger / Provincie Vlaams-Brabant

R.v.St., 7 oktober 2010, 12e K., nr. 207970

De bestreden beslissing beveelt de verwijdering van de overwelving over een onbevaarbare waterloop, maant de overwelver, aan daar binnen negentig dagen toe over te gaan en beslist dat desnoods de verwijdering door een door de deputatie aan te stellen aannemer wordt uitgevoerd op kosten van de in gebreke gebleven overwelver. De overwelver gaat zonder succes tegen deze beslissing in beroep: hij had immers geen machtiging tot overwelving, noch was hij eigenaar van de bedding van de beek.


Ruilverkavelingscomité Meerdonk / v.z.w. Natuurpunt Studie en crts

Rb. Dendermonde, 30 april 2010

Het ruiilverkavelingscomité is op grond van art. 1382 Burg.W. ten aanzien van vzw Natuurpunt Studie buitencontractueel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar foutief optreden. Het comité is dus gehouden tot herstelmaatregelen in het gebied aan de Salegemkreek. Noch het Vlaams Gewest, noch Polder van het Land van Waas, zijn te veroordelen tot het uitvoeren van deze werken tot herstel in natura. Zij waren niet de bouwheer van deze onwettig en dus foutief uitgevoerde werken.


n.v. Exportslachthuis Tielt / Vlaamse milieumaatschappij

Cass., 11 februari 2010, 1e K., C080542

Krachtens het te dezen toepasselijke art. 35quinquiesdecies, par. 4, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet, kan de Vlaamse milieumaatschappij, zelfs buiten de termijn gesteld in art. 35terdecies, par. 1 en 2 van die wet, wanneer tegen een beslissing van de in par. 2 bedoelde ambtenaar beroep is aangetekend en het gerecht de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart om een andere reden dan verjaring, een subsidiaire aanslag op naam van dezelfde heffingsplichtige en op grond van alle of een deel van dezelfde heffingselementen als de oorspronkelijke aanslag, ter beoordeling voorleggen aan het gerecht dat uitspraak doet over dat verzoek.


HAESENDONCK Wilfried en crts / Gemeente Lubbeek en het Vlaamse Gewest

R.v.St., 20 december 2010, 10e K., nr. 209870

In deze zaak vorderen omwonenden de nietigverklaring van het besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende afgifte van een verkavelingsvergunning. De Raad van Sate gaat hier, wat betreft bepaalde loten, op in. In het bestreden besluit wordt immers erkend dat het uitvoeren van de verkaveling een toename van de bestaande problematiek van wateroverlast tot gevolg kan hebben. Ondanks deze vaststelling, worden in het bestreden besluit geen gepaste voorwaarden opgelegd om deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken of te herstellen.


VAN DEN HAUWE Dirk en de watering de burggravenstroom / Deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen

R.v.St., 16 december 2010, 12e K., nr. 209781

De Raad van State vernietigt de beslissing van de deputatie waarbij de salarisschaalregeling van de ontvanger-griffier zoals vastgesteld in de algemene vergadering, niet wordt goedgekeurd. De enige motieven in de bestreden beslissing betreffen het niet-aangepast zijn van de wedderegeling aan de belangrijkheid van het ambt zoals die blijkt uit de wettelijke bepalingen, en de afwijking van het referentiekader dat via de sectorale akkoorden voor de plaatselijke besturen is vastgesteld. Deze motieven kunnen de bestreden beslissing evenwel niet dragen.


DE PRETER Patrick / Vlaamse Gewest

R.v.St., 11 oktober 2010, 10e K., nr. 208036

Uit het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets en het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid volgt dat de watertoets in de eerste plaats toekomt aan de overheid die over een vergunningsaanvraag moet beslissen. Op de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning rust geen bijkomende verplichting tot het uitvoeren van de watertoets.


VANDENDOORENT Roger en GREGOIR Sandra / Gemeente Gooik en Vlaamse Gewest

R.v.St., 6 oktober 2010, 10e K., nr. 207946

Een beslissing waarbij een vergunning wordt verleend, dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat ze door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. Vermits die toets ook geldt voor verkavelingsvergunningen, kan hij niet worden uitgesteld tot de nadien te verlenen stedenbouwkundige vergunning.


LEQUIME Thierry en IWEINS de WAVRANS Annik / Gemeente Huldenberg en Vlaamse Gewest

R.v.St., 4 november 2010, 10e K., nr. 208664

Anders dan de gemeente en het Gewest voorhouden, volgt uit het opleggen van de voorwaarde om een regenwaterput met pompinstallatie aan te leggen, om het water uit deze put te gebruiken en om zich te schikken naar de provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen over het hemelwater nog niet dat het bestreden besluit een formele motivering bevat waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd.


JANZEGERS Guido / Gemeente Boutersem en Vlaamse Gewest

R.v.St., 13 oktober 2010, 10e K., nr. 208119

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit de werken waarvoor de vergunning wordt verleend geen schadelijke effecten kunnen ontstaan als bedoeld in art. 3, par. 2, 17/, DIWB hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. Er mag enkel met de formeel uitgedrukte motieven rekening worden gehouden.


WEYN André / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

R.v.St., 4 november 2010, 7e K., nr. 208669

De klagende partij acht art. 5, 6/, c), DIWB (decreet betreffende het integraal waterbeleid) geschonden doordat het betrokken overstromingsgebied gevoelig vermindert. De schending van deze bepaling kan echter niet worden aangenomen. Er dient immers te worden vastgesteld dat art. 5, 6/, c), DIWB geenszins bepaalt dat de ruimte voor het water of overstromingsgebieden niet mogen worden ingekrompen. Het betreft niet meer dan een doelstelling die moet worden beoogd en waarbij 'zoveel mogelijk' ruimte voor het water wordt gevrijwaard.


WEYN André / Stad Sint-Niklaas en Vlaamse Gewest

R.v.St., 10 september 2010, 10e K., nr. 207291

Een omwonende acht art. 5, 6/, c DIWB geschonden doordat het betrokken overstromingsgebied gevoelig vermindert (door het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een saunacenter). De schending van deze bepaling wordt echter aangenomen. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat art. 5, 6/ c) geenszins bepaalt dat de ruimte voor het water of overstromingsgebieden niet mogen worden ingekrompen. Het betreft niet meer dan een doelstelling die moet worden beoogd en waarbij 'zo veel mogelijk' ruimte voor het water wordt gevrijwaard. Dit betekent niet dat activiteiten of bouwwerken die ruimte van het water innnemen ipso facto verboden zouden zijn.


DE VRIES Herman en BLASZAK Maria / Gemeente Kapellen

R.v.St., 14 september 2010, 10e K., nr. 207356

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit de werken waarvoor de vergunning wordt verleend geen schadelijke effecten kunnen ontstaan als bedoeld in art. 3, par. 2, 17/ van het voormelde decreet, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. Enkel met de formeel uitgedrukte motieven mag rekening worden gehouden.


LAMBRECHT Sophie en MASELIS Paul / Vlaamse Gewest

R.v.St., 1 oktober 2010, 10e K., nr. 207812

Een beslissing waarbij een verkavelingsvergunning wordt verleend, dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan als bedoeld in art. 3, par. 2, 17/, DIWB, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, doch dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. In het bestreden besluit wordt erkend dat het uitvoeren van de verkaveling een aanzienlijke beïnvloeding van de natuurlijke waterhuishouding zal impliceren.


ROOMS Edilbert / Stad Sint-Niklaas en Vlaamse Gewest

R.v.St., 1 oktober 2010, 10e K., nr. 207830

De buurman van een eigenaar die een regularisatievergunning heeft verkregen voor het ontbossen van een perceel, maakt niet aannemelijk dat de in het bestreden besluit vermelde motivering met betrekking tot de watertoets vanuit het oogpunt van de geschonden geachte decretale bepalingen van het DIWB (meer bepaald de watertoets en de afwateringsproblematiek) niet afdoende is.


29.11.2010 MB tot inwerkingtreding van BVR 21.05.2010 betr. bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 08.02.2011, V.181, (42), 9709

Het BVR 21.05.2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid treedt in werking op 01.01.2011.
Ter herinnering, dit besluit bepaalt onder meer de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen.


De watertoets

DE SMEDT Peter

De Juristenkrant, 24.11.2010, (218), 7

De watertoets kwam naar aanleiding van de recente overstromingen in Vlaanderen meermaals in de media. De auteur analyseert de juridische betekenis ervan en bestudeert de relatie tussen de watertoets en natuurrampen of brandverzekering.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest

R.v.St., 19 augustus 2010, 7e K., nr. 206918

Het BVR 10.07.2008 waarbij het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan (AOD) definitief werd vastgesteld is geen voor vernietiging vatbare administratieve rechtshandeling. Het is immers op zich niet juridisch bindend.


SCHRAMME Roger en crts / Vlaamse Gewest

R.v.St., 16 maart 2010, 10e K., nr. 201909

Een VEN-statuut kan opgeheven worden door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan, op voorwaarde dat schadebeperkende en compenserende maatregelen worden genomen.


GOESSAERT Pieter / Vlaamse Gewest

R.v.St., 18 februari 2010, 10e K., nr. 201033

De Raad van State vernietigt het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar houdende afgifte van de stedenbouwkundige vergunning aan aquafin tot collectoraanpassing en verbeterde overstort op een terrein. Het bevat immers geen formele motivering waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd.


23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Grondwaterbeheer (art. 67, 68, 69, 70 en 71)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2010,2e uitg., V.180, (386), 83297

Deze wijziging betreft onder andere de bepaling van de opgenomen hoeveelheid grondwater. Deze aanpassing is essentieel voor een correcte vaststelling van het grondwaterverbruik. Volgens de huidige regeling wordt het grondwater in eerste instantie vastgesteld op basis van een continue debietregistratie. Gevolg gevend aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wordt daarnaast ook voor de grondwaterheffing de aanvang van de antwoord- en bezwaartermijn aangepast.


23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Oppervlaktewateren (art. 60, 61, 62, 63, 64, 65 en 66)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2010,2e uitg., V.180, (386), 83294-83297

Deze wijzigingen creëren in de eerste plaats een vrijstellingsregeling voor bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor bouwkundige werken of de aanleg van nutsvoorzieningen. De aanpassing strekt er toe het lozen van bemalingswater in de openbare riolering zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast betreffen ze ook het afstemmen van de oppervlaktewaterenwet op gewijzigde bepalingen.


23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2010,2e uitgave, V.180, (386), 83289-83300; B.S., 22.04.2011, V.181, (120), 2485 5, err.

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


LEYMAN Viviane / Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant

R.v.St., 1 juli 1010, 7e K., nr. 206376

De bijzondere motiveringsverplichting waartoe de vergunningverlenende overheid in het kader van het decreet integraal waterbeleid gehouden is, reikt niet zover dat de motivering in verband met de watertoets punt per punt afgestemd moet worden op de beoordelingsschema's die als bijlage gevoegd zijn het BVR 20.07.2006. Evenmin is vereist dat in de motivering van de genomen beslissing wordt aangeduid welke beoordelingsschema's gevolgd worden en welke niet. De aanvrager toont niet aan dat de watertoets te dezen ondeugdelijk is.


DE GROEF Hendrik en DOX Godelieve / Gemeente Sint-Katelijne-Waver en Vlaamse Gewest

R.v.St., 28 juni 2010, 10e K., nr. 205889

Een beslissing waarbij een vergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.


Op zoek naar een financieel duurzaam rioolbeleid

CLAEYS Christophe

Lokaal, 01.10.2010, (15), 34-36

Riolering, dat is wellicht het grootste gemeentelijke bouwkundige patrimonium. Er zijn nog veel missing links in het stelsel en de bestaande riolen behoeven onderhoud, tijdige vervanging en optimalisatie. Hoe beginnen we daaraan, welke financiering zetten we hiervoor opzij? Lokaal vroeg de mening van verschillende rioolbeheerders.


10.09.2010 BVR tot bepaling van de nitraatresiduwaarde en de risicogebieden, vermeld in art. 14, par. 2 en 3, eerste lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, en tot oplegging van strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet van 22.12.2006, en wijz. BVR 09.03.2007 tot uitvoering van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 29.09.2010, V.180, (290), 59319-59320

De vernieuwde aanpak voor de opvolging van nitraatresidustaalnames legt de nadruk op het begeleiden van de landbouwer. Extra inzetten op deze begeleidende aanpak moet de waterkwaliteit in Vlaanderen verbeteren. Om hier al in 2011 het accent op te leggen, moeten zowel de nitraatresiduwaarde als de mogelijkheid van begeleidende maatregelen verankerd zijn in een besluit dat ingaat voor de periode van de bodemstaalname, 01.10.2010.


22.06.2010 Mond. V. (Vl.P.): Afwaterende grachten niet in eigendom van de overheid

KEULEN Marino

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

V. en A., Vl.P., (Handelingen C266-LEE40), 22.06.2010,2009-2010,10-13

Het lozen van huishoudelijk afvalwater via een gracht die in verbinding staat met het openbaar hydrografisch netwerk, moet voldoen aan de toepasselijke milieuvoorwaarden zoals vastgesteld in Vlarem II. Het lozen van ongezuiverd afvalwater is in deze context geen wettelijk aanvaardbaar uitgangspunt. Als vuistregel geldt dat het lozen van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, zoals een gracht, verboden is wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien.


16.07.2010 BVR tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is [ Vrijstellingenbesluit ]

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 10.09.2010, V.180, (274), 57529-57534; Advies van de Raad van State 57528-57529

Volgens de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) bepaalt de Vlaamse Regering de lijst van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Deze lijst is door de Vlaamse Regering vastgesteld op 14.04.2000. Omdat het een opsomming is zonder structuur of logische volgorde, en zo gedetailleerd dat sommigen alles wat niet letterlijk op de lijst staat als vergunningsplichtig beschouwen, moest de lijst aangepast worden.


16.07.2010 BVR betr. de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening [ Meldingsbesluit ]

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 10.09.2010, V.180, (274), 57508-57509+bijlagen 57510-57517; Verslag aan de Vlaamse Regering 57496-57506; Advies van de Raad van State 57506-57507

Ingevolge art. 4.2.2 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) bepaalt de Vlaamse Regering de gevallen waarin de vergunningsplicht wordt vervangen door een verplichte melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen. Het gaat dan om eenvoudige en gangbare handelingen of handelingen onderworpen aan nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of integrale ruimtelijke voorwaarden.


GIEGAS Kurt / Vlaamse Gewest

R.v.St., 2 juni 2010, 10e K., nr. 204597

Het bezit van een perceel, waarop volgens de planologische voorschriften in beginsel een woning kan worden gebouwd, houdt niet in dat de eigenaar erop mag vertrouwen dat hij op dat perceel eender welke woning mag oprichten. In deze zaak werd de bouwvergunning afgewezen naar aanleiding van de watertoets.


16.07.2010 Dec. wijz. dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

B.S., 19.08.2010, V.180, (252), 53907-53911

Dit decreet regelt de omzetting van de richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico, die een kader vaststelt voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's om zo de mogelijke negatieve gevolgen voor de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. Het decreet betreffende het integraal waterbeleid wordt bijgevolg gewijzigd.


20.04.2010 V. nr. 310 (Vl.P.): Oppervlaktewater - Medicijnresten

TOMMELEIN Bart

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2009-2010

Humane geneesmiddelen komen langs verschillende wegen in het oppervlaktewater terecht. Door het gebruik in huishoudens en ziekenhuizen geraken geneesmiddelen, na uitscheiding door de mens, via het afvalwater in waterzuiveringsinstallaties.


23.06.2010 KB betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand

Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 13.07.2010, V.180, (211), 45901-45909+bijlagen 45910-45929; Verslag aan de Koning 45900-45901

Dit besluit behandelt de realisatie van een goede toestand van het oppervlaktewater. Het optimaliseert de bestaande omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen (2008/105/EG).


21.05.2010 BVR wijz. het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 09.07.2010, V.180, (209), 45463-485466+bijlagen 45467-45497

In het kader van het integraal waterbeleid werden de milieudoelstellingen vastgelegd voor oppervlakte- en grondwater die uiterlijk tegen 22.12.2015 moeten worden bereikt, en werd een voorstel gedaan voor milieukwaliteitsnormen voor waterbodems. Voor het vaststellen van die normen worden Vlarem I en Vlarem II aangepast.


21.05.2010 BVR betr. bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 02.07.2010, V.180, (202), 44013+bijlagen 44014-44043

Dit besluit voert het decreet Integraal Waterbeleid uit. Het bepaalt onder meer de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen, dat zijn afzonderlijke watermassa's in één of meer watervoerende lagen.


09.07.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 56 - 57 - 58)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 28.07.2010, .V.180, (225), 47979

De art. 56 tot 58 strekken ertoe de Oppervlaktewaterenwet van 26.03.1971 en het Grondwaterdecreet van 24.01.1984 af te stemmen op de gewijzigde federale regeling in verband met de subsidiaire aanslag en deze procedure eenvormig te maken met de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.


09.07.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 28.07.2010, V.180, (225), 47974-47982

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


07.05.2010 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

B.S., 28.05.2010,2e uitgave, V.180, (164), 32411-32412

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, beoogd in de pachtwetgeving. Ter herinnering: Wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven deze maximale oppervlakte komt te liggen.


30.04.2010 BVR betr. de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie, vermeld in art. 41bis van het mestdecreet van 22.12.2006, en betr. wijz. art. 13 en 33 van het BVR 06.06.2008 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 19.05.2010, V.180, (149), 27563-27564

Dit besluit regelt de procedurele aspecten rond het bemestingsverbod en de ermee samenhangende ontheffingen in de landbouwgronden gelegen in bosgebieden, natuurgebieden, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden en vergelijkbare gebieden. Ze richt eveneens een Verificatiecommissie op die geeft een advies aan de Mestbank over de aanvragen tot correctie van een bemestingsverbod.


VAN VYNCKT Patrick en CLEYMAET Victor / Gemeente Nevele en deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen

R.v.St., 22 februari 2010, 10e K., nr. 201136

De motiveringsverplichting inzake de watertoets ligt uitdrukkelijk bij de goedkeurende overheid (art. 8, par. 1 en 2 decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid). De omstandigheid dat het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad gebeurlijk dienaangaande geen of een niet afdoende motivering bevat, vitieert het bestreden plan derhalve niet.


THEWIS Hilde en THEWIS Joseph / Deputatie van de provincieraad van Limburg

R.v.St., 17 februari 2010, 10e K., nr. 201008

Een beslissing waarbij een vergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan als bedoeld in art. 3, par. 2, 17/ van het decreet, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.


MAES Alex / Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem

R.v.St., 5 maart 2010, 10e K., nr. 201565

De watertoets gaat niet verder dan het onderzoeken of een voorgenomen plan 'schadelijke effecten', in de zin van art. 3, par. 1, 17°, van het decreet integraal waterbeleid (DIWB) doet ontstaan. Een beslissing waarbij een plan wordt aangenomen of goedgekeurd, moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd.


05.03.2010 BVR wijz. BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 08.04.2010, V.180, (106), 20401-20403

Dit besluit legt het grijswaterbesluit eenduidiger en transparanter uit. Bovendien komen de leveranciers van de doelgroep land- en tuinbouw voortaan in aanmerking voor een gewestbijdrage.


21.02.2010 Wet wijz. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke rechtspersonen

Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,REYNDERS Didier

B.S., 05.03.2010, V.180, (73), 13989

Deze wet onderwerpt de polders en wateringen op dezelfde wijze aan de rechtspersonenbelasting dan andere publieke rechtspersonen.


08.01.2010 Omz. LNE/2009/02 - Goed onderhoud van openbare rioleringen en collectoren

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 03.02.2010,2e uitgave, V.180, (39), 5531-5534

De beheerder van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater heeft conform art. 2.3.6.3, par. 3, van Titel II van het VLAREM de beleidstaak om de daarbij behorende riolering, pompstations en randvoorzieningen overeenkomstig de beste beschikbare technieken te onderhouden zodat een nadelige invloed op het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt. Deze omzendbrief bepaalt welke krachtlijnen gehanteerd dienen te worden.


18.01.2008 BVR houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 05.07.2006 betr. een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,KEULEN Marino

B.S., 05.02.2008,2e uitgave, V.178, (38), 6599-6600

De Vlaamse minister bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden is gemachtigd om in toepassing van art. 4, derde paragraaf, van de verordening nr. 1082/2006, in te stemmen met de deelneming van onder andere de provincies, de gemeenten, de binnengemeentelijke territoriale organen opgericht in gemeenten met meer dan 100 000 inwoners, de verenigingen van gemeenten, de OCMW's, de polders en wateringen, aan een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).


n.v. Brouwerij Roman / Vlaamse Gewest

R.v.St, 14 mei 2009, 7e K., nr. 193280

Ook zonder de bestreden vergunning om een vergund landbouwbedrijf te veranderen en samen te voegen, kunnen de betrokken gronden worden bemest, met mest afkomstig van de voorheen reeds op de inrichting vergunde dieren, of met mest van een andere producent. De nabijgelegen brouwerij die beroep aantekende heeft bijgevolg geen rechtstreeks belang.


Gemeente Neerpelt / Belgische Staat

Rb. Hasselt, 18 maart 2010

Vanaf het tijdstip dat zowel de gemeente als de drinkwatermaatschappij hebben ingestemd met de overeenkomst inzake het inzamelen en afvoeren van afvalwater ontstaat de hoedanigheid van belastingplichtige voor die gemeente, zelfs indien op dat tijdstip het contract door partijen nog niet werd ondertekend. Vermits de gemeente vanaf 01.01.2005 belastbare handelingen verrichtte voor het transport van afvalwater, ontstond de BTW-plicht, en derhalve ook het recht op aftrek, vanaf 01.01.2005.


Stad Tienen / Vlaamse Gewest

R.v.St., 11 december 2009, 10e K., nr. 198852

In zoverre de bestreden beslissing (houdende de afbakening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) en het beleidsmatig herbevestigen van bepaalde plannen van aanleg) beperkt is tot het 'het kennis nemen van' adviezen van gemeenten, provincies en belangengroepen en de verwerking van deze adviezen, en in zoverre de bestreden beslissing de Vlaamse ministers bevoegd voor landbouwbeleid en zeevisserij en leefmilieu en waterbeleid belast met het opstarten van een onderzoek, gaat het niet om een rechtshandeling in de zin van art. 14, par. 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en is het beroep niet ontvankelijk.


V.B. / Middenkustpolder en gemeente Middelkerke

Pol. Brugge, 10 juni 2009, 3e K.

Het loutere feit dat het proces-verbaal van het verkeersongeval is opgesteld door een betrokken verbalisant (een inspecteur van politie die op de autowasdag aanwezig was op de speelplaats als medewerker voor het goede doel), maakt dit proces-verbaal nog niet nietig, maar ontneemt het wel de bijzondere bewijswaarde bepaald in art. 62 Wegverkeerswet. Het bewuste proces-verbaal kan nog steeds als inlichting in aanmerking worden genomen, en de bewijswaarde ervan dient te worden onderzocht met eerbiediging van het recht van verdediging.


16.12.2009 V. nr. 224 (K.): Het polderdorp Doel - Dreigement tot gedwongen onteigening zonder openbaar nut (SV 483)

STEVENHEYDENS Bruno

Min. van Justitie,DE CLERCK Stefaan

V. en A., K., 22.03.2010,2009-2010, (99), 265-266

Onteigeningen moeten gerechtvaardigd worden door een openbaar nut. De machtiging tot onteigening kan dan ook slechts toegekend worden wanneer dat openbaar nut werd vastgesteld en vastgelegd in een officiële beslissing. Een onteigening kan niet plaatsvinden op basis van vage plannen of voornemens.


O.M. / D., V. en b.v.b.a. V.

Corr. Ieper, 9 november 2009, 9e K.

Hoewel de brandstofleverancier als zodanig niet verantwoordelijk is voor de degelijkheid van de brandstoftank van zijn klant, noch voor de conformiteit van die tank met de wettelijke en reglementaire bepalingen, kan het leveren van brandstof in een gebrekkige en niet-reglementaire tank, afhankelijk van de omstandigheden, worden beschouwd als het deponeren van een verontreinigende vloeistof op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk verschijnsel in de openbare wateren of riolen kan terechtkomen, in de zin als bedoeld in art. 2 van de oppervlaktewaterenwet van 26.03.1971.


n.v. Immo Kouters / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen en Gemeente Laarne

R.v.St., 21 december 2009, 10e K., nr. 199166

De watertoets gaat niet verder dan het onderzoeken of een voorgenomen plan 'schadelijke effecten', in de zin van art. 3, par. 1, 17/ van het decreet integraal waterbeleid doet ontstaan. Het houdt niet in dat ook moet worden onderzocht hoe het voorgenomen plan kan remediëren aan een reeds bestaande toestand.


gemeente Kalmthout / Vlaamse Gewest

R.v.St., 24 november 2009, 10e K., nr. 198150

Een beslissing waarbij een verkavelingsvergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan zoals bedoeld in art. 3, par. 2, 17/ van dit decreet, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.


20.11.2009 BVR wijz. bijlage 1 van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 23.02.2010, V.180, (63), 12642-12662

Dit besluit wijzigt het Vlaams reglement rond de milieuvergunning (Vlarem I) en het besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (Vlarem II). Het betreft wijzigingen naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen, aanpassingen aan de reglementering van LPG-stations en aanpassingen van de reglementering die niet werkzaam of overbodig zijn gebleken. Daarnaast worden enkele materiële vergissingen rechtgezet.


JACOPS Luc / Vlaamse Gewest en gemeente Nijlen

R.v.St., 17 november 2009, 10e K., nr. 197883

In elk plan dat wordt opgesteld, moeten de resultaten van de watertoets moeten worden vermeld overeenkomstig art. 8 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, ongeacht de invloed die dat plan heeft op de waterhuishouding. In deze zaak is geen enkele toetsing gebeurd, zodat het goedkeuringsbesluit strijdig is met deze bepaling.


SIMOENS Claudine / Gemeente Assenede en Vlaamse Gewest

R.v.St., 21 september 2009, 10e K., nr. 196240

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (DIWB), bedoelde watertoets is uitgevoerd. Bovendien dient deze watertoets luidens art. 3 van het BVR 20.07.2006 te worden gehouden aan de hand van bepaalde beoordelingsschema's, indien blijkt dat er sprake kan zijn van een schadelijk effect in de zin van art. 3, par. 2, 17/ DIWB.


24.07.2009 BVR tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van dec. 18.07.2003 integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 22.01.2010,1e uitgave, V.180, (23), 2789-2797

De onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht zijn een aantal instrumenten uit het decreet integraal waterbeleid. Dit besluit geeft hieraan uitvoering. Algemeen voorziet het decreet dat het Vlaamse Gewest kan onteigenen, het recht van voorkoop uitoefent en gehouden is tot de aankoop- en vergoedingsplicht. De eigenaar van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen een overstromingsgebied of oeverzone kan binnen een bepaalde periode een gedwongen aankoop door de initiatiefnemer van het onroerend goed eisen. In dit besluit wordt ook de wijze van berekening van deze vergoeding vastgesteld.


18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 - Oppervlaktewateren (art. 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 30.12.2009,1e uitgave, V.179, (433), 82424-82426

Dit hoofdstuk wijzigt de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren. Tot nu toe wordt bij het vaststellen van onvergunde lozingen de navorderingstermijn geschorst voor de duur van het strafonderzoek en het strafproces. Hierbij kan zich een probleem stellen wanneer de onvergunde lozing pas na afloop van de navorderingstermijn wordt ontdekt. Dit wordt ondervangen door in het nieuwe art. 35terdecies, par. 2, te voorzien dat de navorderingstermijn bij vaststelling van inbreuken wordt verlengd in plaats van geschorst.


18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 - Afvalstoffen (art. 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 30.12.2009,1e uitgave, V.179, (433), 82421-82422

Dit hoofdstuk zorgt onder andere voor een verduidelijking van de heffing inzake de illegale verwerking van afvalstoffen.


18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 30.12.2009,1e uitgave, V.179, (433), 82412-82430

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


05.08.2009 V. nr. 5 (Vl.P.): Polder- en wateringebelasting - Aanbevelingen Ombudsdienst

VAN HAUTHEM Joris

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

V. en A., Vl.P., 2009-2010, oktober 2009, (1), 389

De Vlaamse Ombudsdienst heeft in zijn jaarverslag 2008 gewezen op enkele pijnpunten bij de inning van polder- en wateringbelasting.


Selectielijst Polders en Wateringen

Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)

www.vvbad.be

Binnen de werkgroep Lokaal Overheidsarchief werd in maart 2008 een subwerkgroep opgericht die zich specifiek zou inlaten met het opmaken en laten goedkeuren van een selectielijst voor Polders en Wateringen. Een Polder of Watering mag geen archief vernietigen zonder toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigden. Dit betekent dat de selectielijsten (en dus ook bewaartermijnen), goedgekeurd door de Algemene Rijksarchivaris, moeten worden toegepast. Ook voor de vernietiging van dossiers die niet nader beschreven zijn in de selectielijsten is steeds toestemming noodzakelijk. De selectielijst voor polders en wateringen bestaat uit drie delen. Deel 1 omvat de documentvorming met betrekking tot het besturen van de polder/watering en het ondergaan van administratief toezicht hierop. Het tweede deel bespreekt de dossiers voortkomend uit de interne huishouding van de polder/watering (financiën, personeel, secretariaat en logistiek, ...). Deel drie heeft betrekking op de publieke taken van de polder/watering en de bijkomende dossiervorming.


RAETS Dirk en crts / Vlaamse Gewest

R.v.St., 4 juni 2009, 7e K., nr. 193847

'Voor zover als relevant', moet een milieuvergunningsaanvraag worden onderworpen aan de watertoets en moet het vergunningsbesluit daaromtrent een uiteenzetting bevatten. Of een watertoets relevant is hangt af van het 'schadelijk effect' dat de vergunde inrichting zou kunnen veroorzaken en dat gedefinieerd is in art. 3, par. 2, 17/, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.


24.07.2009 BVR betr. de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

B.S., 15.10.2009, V.179, (345), 67845-67847

Dit besluit bepaalt de samenstelling en de werking van de stuurgroep Geografische Data-Infrastructuur (GDI)-Vlaanderen en van de GDI-raad. Het lidmaatschap van de stuurgroep en van de GDI-raad is onverenigbaar met een mandaat in een Vlaamse gemeenteraad. De Stuurgroep GDI-Vlaanderen bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de gemeenten en ocmw's, op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.


De watertoets bij ruimtelijke plannen - Handleiding adviesverlening watertoets bij ruimtelijke plannen

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

City:CIW, 2009,60 p.

www.watertoets.be

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) heeft een handleiding uitgebracht om de adviesverleners wegwijs te maken in de goedkeuringsprocedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en bijzondere plannen van aanleg (BPAs). De handleiding geeft aan hoe de adviesverlener tot een integraal advies kan komen dat rekening houdt met alle aspecten van het integraal waterbeleid.


29.05.2009 BVR houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18.07.2003

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

B.S., 03.09.2009,2e uitgave, V.179, (298), 60294-60299

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing brengt dit besluit verdere aanpassingen in de regelgeving inzake leefmilieu, natuur en energie.


23.04.2009 Richtlijn 2009/31/EG betr. de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 05.06.2009, L140/114-130+bijlagen 131-135

Bij deze richtlijn wordt een wettelijk kader vastgesteld voor de milieuveilige geologische opslag van kooldioxide, teneinde bij te dragen tot de bestrijding van de klimaatverandering. Het doel van milieuveilige geologische opslag van CO2 is de permanente insluiting van CO2 op een zodanige manier dat negatieve effecten op en risico's voor het milieu en de volksgezondheid worden voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden weggenomen.


03.07.2009 BVR houdende aanwijzing van de adviesinstanties voor het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 26.08.2009, V.179, (286), 56826-56828

Dit besluit bepaalt een sluitende en gelijkvormige regeling voor de adviesverlening in functie van het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg.


05.06.2009 BVR tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 24.08.2009, V.179, (283), 56445-56446

Dit besluit wijst de instanties aan die overeenkomstig art. 4.7.16, par. 1, respectievelijk 4.7.26, par. 4, eerste lid, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om advies worden verzocht inzake vergunningen.


15.05.2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - VCRO - Art. 4.3.1.

Volledige tekst

zie doc. nr. 240386

B.S., 10.02.2014,2e uitgave, V.184, (43), 11786-11797 (zie doc. nr. 277733)

B.S., 15.04.2014,1e uitgave, V.184, (112), 32346 (zie doc. nr. 280041)

B.S., 23.10.2014, V.184, (296), 82123 (zie doc. nr. 279624)

B.S., 20.12.2017,2e uitgave, V.187, (307), 113556 (zie doc. nr. 310635)


15.05.2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - VCRO - Art. 4.2.1.

Volledige tekst

zie doc. nr. 240386

B.S., 23.10.2014, V.184, (296), 82122 (zie doc. nr. 279624)

B.S., 08.03.2016, V.186, (68), 16277-16282 (zie doc. nr. 299003)

B.S., 20.12.2017,2e uitgave, V.187, (307), 113555 (zie doc. nr. 310635)

art. nbsp; 4.2.1.

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen:
 • 1° de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken:
  • a) het optrekken of plaatsen van een constructie,
  • b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat,
  • c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie;
 • 2° met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, par. 1 en par. 2, van het bosdecreet van 13 juni 1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet;
 • 3° bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen;
 • 4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt;
 • 5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:
  • a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval,
  • b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,
  • c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 5 februari 2016 betreffende het toeristische logies;
 • 6° de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt;
 • 7° een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;
 • 8° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad;
 • 9° een publiciteitsinrichting plaatsen of aanbrengen.


Voor de volledige tekst klik hier


15.05.2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - VCRO - Art. 3.1.2.

Volledige tekst

zie doc. nr. 240386

B.S., 17.10.2013, V.183, (307), 74131 (zie doc. nr. 272389)

B.S., 27.08.2014, V.184, (235), 64064 (zie doc. nr. 280518)

art. nbsp; 3.1.2.

 sect;  nbsp; 1 De Vlaamse Regering kan ten behoeve van goedkeuringen, machtigingen, vergunningen, subsidies en andere steunmaatregelen voor handelingen en verrichtingen in het kader van een ruimtelijk project van gewestelijk en strategisch belang afwijken van de inhoud en de vormgeving van het aanvraagdossier, de chronologie van het procedureverloop en de duur van de behandeltermijnen, vastgesteld bij of krachtens deze codex of de hiernavolgende decreten:
 • 1° (opgeheven);
 • 2° (opgeheven);
 • 3° het bosdecreet van 13 juni 1990;
 • 4° (opgeheven);
 • 5° het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • 6° het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 • 7° (opgeheven);
 • 8° het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • 9° het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;
 • 10° het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • 11° het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen;
 • 12° het decreet van 11 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;
 • 13° het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
 • 14° het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.


De Vlaamse Regering kan aan de afwijkingen, vermeld in het eerste lid, voorwaarden verbinden.

De afwijkingen en de eventuele daaraan verbonden voorwaarden worden opgenomen in een door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst, die aan het Vlaams Parlement wordt bezorgd. Indien in de lijst afwijkingen op wetskrachtige bepalingen zijn opgenomen, hebben deze eerst gevolg indien zij door de decreetgever zijn bekrachtigd. De decreetgever beslist over de bekrachtiging binnen een ordetermijn van zestig dagen na de indiening van de lijst bij het Vlaams Parlement. Deze zestigdagentermijn wordt geschorst tijdens de periode vanaf 11 juli tot en met de vierde maandag van september van het betrokken kalenderjaar. In het kalenderjaar waarin verkiezingen voor het Vlaams Parlement worden gehouden, wordt de zestigdagentermijn geschorst tijdens de periode vanaf 1 mei tot en met de vierde maandag van september van het betrokken kalenderjaar.


 sect;  nbsp; 2 De afwijkingsregeling, vermeld in par. 1, kan nimmer worden aangewend om vrijstelling te verlenen van de materiële verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens de decreten, vermeld in par. 1, eerste lid.

 sect;  nbsp; 3 De Vlaamse Regering kan nimmer afwijkingen verlenen op materiële of procedurele regelen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan internationaalrechtelijke of Europese verplichtingen.

Voor de volledige tekst klik hier


VAN DE SOMPEL Oswald en VANDEN BERGHE Hilde / Vlaamse Gewest

R.v.St., 18 februari 2009, 10e K., nr. 190611

In een verkaveling wordt een lot in twee opgesplitst, met telkens een nieuwe kadastrale nummer. Een van de twee nieuwe loten wordt eigendom van de eigenaars van het aanpalende perceel. Aquafin vraagt de onteigening van dit lot om een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op te bouwen. De voorwaarden om te mogen onteigenen werden nageleefd en, meer in het bijzonder, werd het onteigend perceel als onbebouwd beschouwd.


08.05.2009 Dec. houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen [ Decreet Rooilijnplannen ]

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 03.07.2009,2e uigave, V.179, (227), 45727-45730

Dit decreet creëert een algemeen wettelijk kader voor het vaststellen van rooilijnen. De rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. De rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan. Bij ontstentenis van een rooilijnplan, vastgesteld volgens dit decreet is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen.


Wateroverlast in kaart

CLAEYS Christophe

Lokaal, 01.03.2009, (4), 32-33

De auteur bespreekt een aantal instrumenten om het overstromingsrisico te bepalen. Zo moeten gemeenten bij het toekennen van bouw- en milieuvergunningen de watertoets uitvoeren om negatieve gevolgen op het watersysteem te voorkomen. Ze kunnen hiervoor de stroomschema's en kaarten gebruiken van de site www.watertoets.be.


16.01.2009 V. nr. 26 (K.): Gebrekkige werking van SAPHIR in Ciply (Henegouwen)

NOLLET Jean-Marc

Min. van Binnenlandse Zaken,DE PADT Guido

V. en A., K., 27.04.2009,2008-2009, (59), 242-244

De dienst 'Hainaut Ingénierie Technique' (HIT), die belast is met het uitbaggeren en onderhouden van de rivieren van tweede en derde categorie, heeft een experimenteel systeem opgestart, SAPHIR (Système d'Alerte de Prévention Hainuyère des Inondations pour les Rivières) genaamd, ten preventieve doele.
Dit experimenteel systeem bevindt zich nog steeds in een proefstadium. Het is de bedoeling dat zowel de overheden als de buurtbewoners op voorhand gewaarschuwd zouden worden als er een overstroming dreigt. Het systeem detecteert elke potentiële stijging van de waterspiegel en/of risico op overstroming, en dit door middel van peilmeters die in de waterlopen aangebracht worden. De betrokken detectoren communiceren met het centrale systeem op de zetel van het 'HIT' te Havré.


30.01.2009 BVR houdende de vaststelling van de bekkenbeheerplannen overeenkomstig art. 48 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 05.03.2009, V.179, (80), 19756

Dit besluit stelt de lijst van de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen vast overeenkomstig art. 48 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.


BVR houdende vaststelling van de nadere regels betr. de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2009

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 26.02.2009,2e uitgave, V.179, (72), 16862-16865+bijlagen 16866-16876

Dit besluit legt de nadere regels vast voor de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds (opgericht om de investeringen van het Vlaamse Gewest inzake waterbeheersing en de waterbeheersingswerken door de gemeenten bijkomend te ondersteunen). De minister doet uiterlijk op 01.01.2009 een oproep tot het indienen van aanvragen tot subsidiëring voor de projecten betreffende de kleinschalige investeringswerken. Het bestuur (met name, de gemeenten, gemeentebedrijven en de intercommunales, ...) kan tussen 03.02.2009 en 25.03.2009, een aanvraag tot subsidiëring indienen voor die projecten.


Model van gemeentelijke 'stedenbouwkundige' verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

www.waterloketvlaanderen.be

Als de betrokken gracht een baangracht is, werd de gemeente via het samenwerkingsakkoord met het Vlaamse Gewest gevraagd een stedenbouwkundige verordening uit te vaardigen met een toetsingskader voor het overwelven van baangrachten. Een model daarvoor werd ter beschikking gesteld door Waterloket Vlaanderen. Dit is een specifiek document over de overwelving van baangrachten.


Les délais - Recension des délais dans les différentes branches du droit

DE LEVAL Georges

et al.

Bruxelles:Bruylant, 2008,1136 p.

Cet ouvrage propose toutes les informations utiles relatives aux délais recensés dans une très large palette de matières juridiques, administratives et juridictionnelles. Ainsi sont notamment abordés les délais en ce qui concerne les baux, les droits d'auteur, le droit des étrangers, les asbl, les cultes, la distribution d'énergie électrique, d'eau et de gaz, l'environnement, les polders et wateringues, les élections, les intercommunales, etc.


a.s.b.l. Avala / Région wallonne

Cons. Etat, 24 septembre 2008, 13e Ch., n° 186458

Les ouvrages réalisés (en l'espèce, des ponts) sur un cours d'eau non navigable ne nécessitent pas l'autorisation ministérielle imposée en vertu des art. 10 et 14 de la loi du 28.12.1967 étant donné qu'il ne s'agit pas de travaux extraordinaires de modification du cours d'eau concerné.


Vlaamse Milieumaatschappij / Sidmar n.v.

Cass., 14 februari 2008, 1e K.

Ten bate van de heffingsplichtige die voor zijn productieproces water opneemt uit een bepaald oppervlaktewater en het nadien terugloost in datzelfde oppervlaktewater, wordt de vuilvracht van het geloosde afvalwater verminderd met de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater om reden dat de heffingsplichtige de alsdan reeds aanwezige vervuiling in het oppervlaktewater louter terugstort. Indien de heffingsplichtige het afvalwater loost langs meerdere lozingspunten, wordt het in mindering brengen van de reeds aanwezige vuilvracht uitgevoerd per lozingspunt. Dit heeft voor gevolg dat de eventueel negatieve waarden voor een bepaald lozingspunt dienen gelijk gesteld te worden met nul en niet kunnen verrekend worden met de overeenstemmende positieve waarden van een ander lozingspunt.


C.V.K. / Gemeente Brasschaat

R.v.St., 8 oktober 2008, 10e K., nr. 186917

De gemeente mag bij het nemen van het beslissing in verband met een bouwvergunning sinds de inwerkingtreding van het decreet betreffende het integraal waterbeleid geen vergunning meer afleveren zonder zich ervan te vergewissen dat aan de vereisten van dat decreet voldaan werd.


RAETS Dirk en crts / Vlaams Gewest

R.v.St., 5 juni 2008, 7e K., nr. 183805

Voor zover als relevant, moet een milieuvergunningsaanvraag worden onderworpen aan de watertoets. Dit hangt af van het 'schadelijk effect' in de zin van art. 3, par. 2, 17/, van het decreet 18.07. 2003 betreffende het integraal waterbeleid, dat het inwilligen van de milieuvergunningsaanvraag zou kunnen veroorzaken. De vergunningverlenende overheid moet nagaan of een watertoets al of niet relevant is.


VERBOVEN Wim / Deputatie van de provincie Antwerpen

R.v.St., 10 juli 2008, 7e K., nr. 185306

Een exploitant van een carwash is verplicht de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere voorwaarden, de voor de inrichting geldende algemene of per categorie van inrichtingen vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden, en alle andere op de exploitatie van de inrichting van toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu, van de oppervlaktewateren en van de externe veiligheid, na te leven. Ongeacht de verleende vergunning, moet de exploitant steeds de nodige maatregelen treffen om schade en hinder te voorkomen.


S. en crts / Aquafin n.v.

Cass., 28 februari 2008, 1e K.

Het onder bepaalde voorwaarden uitvoeren van werken door de begunstigde van een verklaring van openbaar nut heeft niet tot gevolg dat de eigenaar, die de erfdienstbaarheid moet dulden, door geweld of een feitelijkheid wordt onzet uit zijn bezet. De werken die moeten worden uitgevoerd (in deze zaak voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur onder/op de private gronden) zijn niet onderworpen aan de voorafgaande instemming van de eigenaar of de huurder van de grond.


b.v.b.a. Bak-Consult / Deputatie van de provincie Antwerpen

R.v.St., 20 november 2008, 7e K., nr. 188121

Alle exploitanten van inrichtingen voor het reinigen van recipiënten (in dit geval een krattenwasserij), moeten over een waterzuiveringsinstallatie beschikken die toelaat om in alle omstandigheden te voldoen aan de normen voor het lozen in oppervlaktewater.


STOFFELS Jef en crts / Vlaamse Gewest en stad Hoogstraten

R.v.St., 26 november 2008, 10e K., nr. 188221

Ook bij gebreke van een uitvoeringsbesluit, zijn de betrokken overheden verplicht om de watertoets uit te voeren. De omstandigheid dat op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing er nog geen reglementair kader was omtrent de watertoets en er nog geen sprake was van de befaamde 'beslissingsboom' waarbij nu elke beslissing omtrent de watertoets wordt aan voorgelegd, verandert daar niets aan.


b.v.b.a. Guldendal / Stad Mechelen en de deputatie van de provincieraad van Antwerpen

R.v.St., 8 september 2008, 10e K., nr. 186089

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan slechts worden goedgekeurd als gebleken is dat het geen aanleiding geeft tot een schadelijk effect, dan wel, indien een dergelijk effect wel kan ontstaan, dat het zoveel mogelijk wordt beperkt, hersteld of, in gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.


19.12.2008 BVR houdende de samensmelting van de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Noord-Oost, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing tot een nieuwe polder met als naam Polder Schelde Durme Oost

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 23.02.2009,1e uitgave, V.179, (66), 15860-15864

Er wordt een nieuwe polder, genaamd Polder Schelde Durme Oost, opgericht. De omschrijving van die polder wordt aangeduid op het plan, dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Die polder ontstaat na samensmelting van de Polder Durme Noord-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing, afgestemd op de grenzen van het watersysteem.


19.12.2008 BVR houdende de uitbreiding van de watering Het Velpedal tot het deelbekken van de Velpe op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en de opheffing van de watering van Winge en Meenselbeek en de watering van Binkom

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 23.02.2009,1e uitgave, V.179, (66), 15855-15858

De watering Het Velpedal wordt uitgebreid tot de grenzen van het deelbekken van de Velpe op grondgebied Vlaams-Brabant. De nieuwe omschrijving van de watering wordt aangegeven op het plan dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. De nieuwe omschrijving ontstaat door de uitbreiding van de watering Het Velpedal en de inkrimping van de bestaande aangrenzende wateringen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.


19.12.2008 BVR houdende de samensmelting van de Polder van Bornem, de Polder van Weert, de Polder van Hingene en de Polder Oude en Nieuwe Schorren en een uitbreiding tot een nieuwe polder met als naam Polder Scheldeschorren-Noord

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 23.02.2009,1e uitgave, V.179, (66), 15850-15853

Er wordt een nieuwe polder, genaamd Polder Scheldeschorren-Noord, opgericht. De omschrijving van die polder wordt aangeduid op het plan, dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Die polder ontstaat na samensmelting van de Polder van Bornem, de Polder vanWeert, de Polder van Hingene en de Polder Oude en Nieuwe Schorren en een afstemming op de grens van het deelbekken Scheldeschorren door uitbreiding en inkrimping.


17.12.2008 V. nr. 237 (Vl.P.): Individuele afvalwaterbehandeling - Stand van zaken

DECALUWE Carl

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

V. en A. Vl.P., februari 2009,2008-2009, (5), 447

Het vaststellen van de zones waar het afvalwater van de woningen zal gezuiverd worden in een individuele zuiveringsinstallatie of IBA maakt onderdeel uit van de vaststelling van de zoneringsplannen.


12.12.2008 BVR tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid [ Milieuhandhavingsbesluit ]

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 10.02.2009,1e uitgave, V.179, (46), 8816-8830+bijlagen 8831-8861

Dit besluit organiseert het milieuhandhavingsbeleid en bevat bepalingen over het toezicht, de bestuurlijke maatregelen, de bestuurlijke geldboeten en de veiligheidsmaatregelen voor negen belangrijke milieuhygiënewetten en -decreten. De lijst van milieu-inbreuken, vermeld in art. 16.1.2, 1°, f), en art. 16.4.27, lid. 3, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt in de bijlage van dit besluit gevoegd.


12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij - Integraal waterbeleid (art. 25-31)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 04.02.2009, V.179, (42), 7758-7759

Het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid voert een aantal instrumenten in met het oog op de realisatie van het integraal waterbeleid. De onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht zijn een aantal instrumenten die reeds voorzien zijn in het decreet Integraal Waterbeleid. Om de toepassing van de financiële instrumenten door alle waterbeheerders mogelijk te maken is een aanpassing van het decreet Integraal Waterbeleid nodig.


12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij - Water (art. 11-24)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 04.02.2009, V.179, (42), 7756-7758

De definitie van abonnee zoals ze nu opgenomen is in het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluit de houders van een persoonlijk recht, zoals bijvoorbeeld huurders, uit het toepassingsgebied van het decreet. Het begrip abonnee wordt verruimd. De houder van een recht ten aanzien van een onroerend goed dat aangesloten is op het openbaar waterdistributienetwerk aan wie de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk water levert wordt vanaf nu wel gevat door de bepaling van voornoemd decreet.


12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 04.02.2009, V.179, (42), 7755-7777

In dit verzameldecreet komen veel verschillende thema's aan bod. Het gaat voor het overgrote deel over de milieu- en energiebevoegdheden: energie, water en integraal waterbeleid, afvalstoffen, bossen, natuurbehoud, jacht, de mestproblematiek, milieuvergunningen, de titel milieueffect- en veiligheidsrapportage van het DABM, bodemsanering en de bodembescherming en ten slotte de titel Handhaving van het DABM. Daarnaast bevat het decreet ook enkele bepalingen over schade aan het wegdek door te zwaar geladen vrachtwagens (aslasten) en inzake landbouw en visserij.


11.12.2008 Mond. V. (Vl. P.): De wateroverlast rond natuurgebieden

MATTHIJS Erik

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

V. en A., Vl.P., (Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattenlandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed), 11.12.2009,2008-2009, C83 - LEE10

Een aangepast ruimingsbeheer komt in de meeste gevallen de globale waterbeheersing ten goede, omdat hierdoor de wateroverlast, en dus ook de schade, in stroomafwaarts gelegen gebieden kan worden verminderd.


30.10.2008 Beschikking 2008/915/EG tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad

Europese Commissie

Publ.EU, 10.12.2008, (332), 20-21+bijlagen 22-44

Rubriek 1.4.1 van bijlage V van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het water voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid moet garanderen van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde biologische monitoring, die een kernelement vormt van de indeling in ecologische toestandsklassen. Daartoe is het noodzakelijk dat de resultaten van de monitoring- en classificatiesystemen van de lidstaten worden vergeleken met behulp van een intercalibratienet dat monitoringlocaties in alle lidstaten en in alle ecoregio's van de Gemeenschap omvat. Deze beschikking bepaalt de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie.


Grondwettelijk Hof nr. 31/2007 van 21 februari 2007 - Zelfs de beste jurist kan kromme wetgevende intenties niet rechttrekken

WAETERINCKX Patrick

T.Gem., december 2008, V.21, (4), 262-275

Naar aanleiding van recente rechtspraak en wetgeving kan het Grondwettelijk Hof, volgens dit artikel, nog moeilijk zijn standpunt volhouden, waarin het oordeelt dat art. 5, lid 4, StrafW. het gelijkheidsbeginsel niet schendt. De discussie draait rond de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen.


n.v. Gerona / Vlaamse Milieumaatschappij

Cass., 10 oktober 2008, 1e K.

Krachtens art. 35septies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt de vuilvracht berekend op basis van de omzettingscoëfficiënten vermeld in de kolommen 4, 5 en 6 van de tabel opgenomen in bijlage van deze wet. Deze tabel voorziet onder nr. 19 in specifieke omzettingscoëfficiënten voor het schrapen en schillen van 1000 kg aardappelen door groenteconservenbedrijven. Wanneer de wetgever of de verordenende overheid de door hen gebruikte termen niet definieert, dient aan deze termen de gebruikelijke betekenis te worden gegeven, behoudens indien blijkt dat de wetgever of de verordenende overheid heeft willen afwijken van deze gebruikelijke betekenis.


Subsidies Rubiconfonds [ hanleiding aanvraag subsidies - begrotingsjaar 2009]

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Het Rubiconfonds stelt de Vlaamse overheid in staat de voorfinanciering op zich te nemen van de herstelkosten in door overstromingen getroffen gebieden. Het fonds verleent financiële steun bij preventieve acties die toekomstige schade door nieuwe overstromingen kunnen voorkomen. De website bevat het aanvraagformulier subsidies Rubiconfonds 2009, een handleiding en een beschrijving van de beoordelingsmethodiek die de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) toepast.


21.11.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van tweede aanpassing van de begroting 2008 - Leefmilieu en energie - Oppervlaktewateren (art. 82-83)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 27.01.2009,2e uitgave, V.179, (30), 5170-5171

Deze bepaling maakt het mogelijk om de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie met een maximale capaciteit van 20 inwonerequivalenten, waarin uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt geleid te beschouwen als een niet ingedeelde inrichting. Dit leidt tot een administratieve vereenvoudiging.


23.05.2008 V. nr. 690 (Vl. P.): Saneringsbijdrage en drinkwaterkwaliteit - Stand van zaken

VAN EYKEN Christian

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

V. en A. Vl.P., oktober 2008,2008-2009, (1), 953

Het decreet 21.12.2007 bepaalde de maximumbedragen voor de bovengemeentelijke (gewestelijke saneringsbijdrage), alsook voor de gemeentelijke saneringsbijdrage.
Deze middelen geven aan de lokale en bovenlokale besturen meer armslag voor de financiering van de rioolnetten.


19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Wijzigingen in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 75-80)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 29.12.2008,1e uitgave, V.178, (398), 68310-68311

Omwille van de herindeling van de zuiveringszones op basis van de zoneringsplannen wijzigt dit hoofdstuk de wet 26.03.1971.


19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 29.12.2008,1e uitgave, V.178, (398), 68300-68313

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


21.11.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 27.01.2009,2e uitgave, V.179, (30), 5161-5171

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


10.07.2008 BVR betr. werkervaring

Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,VANDENBROUCKE Frank

B.S., 31.10.2008,3e uitgave, V.178, (341), 57910-57917

Dit besluit biedt een competentieversterkende ervaring op de werkvloer onder begeleiding voor langdurig werklozen om hen naar de reguliere arbeidsmarkt te richten. Het bepaalt de procedure van aanvraag, de voorwaarden voor de subsidies en voor het verlenen van de jaarlijke loonpremie per doelgroepwerknemer. Het besluit legt eveneens verplichtingen ten laste van de promotor op die werkervaring aanbiedt en biedt waarborgen voor de doelgroepwerknemers.


10.07.2008 BVR betr. de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

et al.

B.S., 03.10.2008, V.178, (311), 52890-52895

Dit besluit voorziet dat de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden over een legitimatiekaart beschikken. Het bepaalt de reglementering betreffende deze kaart (onder meer de kenmerken, de validiteitsduur en de regels in geval van verlies en beschading).


ROETE E. en GABRIËL M. / Vlaamse Gewest

R.v.St., 24 januari 2008, 7e K., nr. 178898

Uit het oriënterend bodemonderzoek van de OVAM, waarop zich de bestreden beslissing (beslissing om de bodem van een perceel te saneren) beroept, blijkt dat voor drie zware metalen de bodemsaneringsnormen zijn overschreden. Deze motivering voor een ernstige aanwijzing van een ernstige bedreiging is voldoende, zodat de wet 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet is geschonden. Het Vlaamse Gewest heeft niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk gehandeld.


n.v. Tank Terminal / Vlaamse Gewest

R.v.St., 7 februari 2008, 7e K., nr. 179346

Twee categorieën van inrichtingen die in verschillende feitelijke omstandigheden verkeren (zij die in de riool lozen en zij die in oppervlaktewater lozen) worden ingevolge art. 5.2.2.9.3., par. 2, van Vlarem II toch aan dezelfde normen onderworpen. De bijlage 5.3.2. van Vlarem II en de oppervlaktewaterenwet maken een duidelijk onderscheid tussen lozing in oppervlaktewateren en lozing in de riolering. De reden waarom de twee verschillende categorieën van lozers toch op dezelfde manier worden behandeld is niet duidelijk. Art. 5.2.2.9.3., par. 2, van Vlarem II is dus strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Deze bepaling moet buiten toepassing worden gelaten.


09.05.2008 Dec. houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, aangenomen in Straatsburg op 09.09.1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlagen 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V

Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,BOURGEOIS Geert

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 13.06.2008, V.178, (178), 29870-29871

Het Verdrag waarmee dit decreet instemming betuigt, brengt een internationaal geharmoniseerd systeem tot stand ter bestrijding van de vervuiling van de vaarwegen door de binnenvaart en zet het principe 'de vervuiler betaalt' om in de praktijk. Op die manier draagt het bij tot het ecologisch imago van de binnenvaart op een wijze die de concurrentieverhoudingen tussen de binnenvaartvloten van de verschillende Verdragsstaten niet verstoort.


09.05.2008 BVR wijz. BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 05.06.2008,1e uitgave, V.178, (168), 28552-28554

Dit besluit heeft betrekking op de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen en de bouw van kleinschalige rioolzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Bedoeling is om de gemeenten te stimuleren om de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) in eigen beheer te nemen en zo tot beter geplaatste en geëxploiteerde IBA's te komen.


Best Beschikbare Technieken (BBT) voor Schrootverwerking   Sloperij

POLDERS C.

et al.

Gent:Academia Press, (Beste Beschikbare Technieken-BBT), 2008,300 p. [UITGEPUT]

www.emis.vito.be

De Best Beschikbare Technieken (BBT) zijn de technieken die bedrijven toelaten het best te presteren op milieugebied zonder hun economische overlevingskansen in gevaar te brengen. Dit boekdeel is specifiek gewijd aan de schrootverwerking en sloperij.


21.03.2008 BVR houdende aanpassing van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 23.05.2008,1e uitgave, V.178, (154), 26673+bijlagen 26674-26676

Door wijzigingen en nieuwe inzichten in de hydrografie is het noodzakelijk om de afbakening van de watersystemen op kaart regelmatig te actualiseren. Daarom wijzigt dit besluit het BVR 09.09.2005 over de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid. Hierdoor worden twee deelbekkengrenzen aangepast: de grens tussen de deelbekkens Moervaart en Kanaal van Stekene en de grens tussen de deelbekkens Drie Molenbeken en Scheldeland.


07.03.2008 BVR waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18.07.2003

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 21.05.2008,1e uitgave, V.178, (150), 26317-26356

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing past dit besluit de regelgeving aan van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.


21.03.2008 BVR wijz. BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 20.05.2008,2e uitgave, V.178, (149), 26206

Het besluit over het toekennen van een gewestbijdrage aan polders en wateringen voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werken voorziet de melding van het dossier aan de directie bestrijding van economische en financiële delicten van de algemene directie gerechtelijke politie. Aangezien deze melding overbodig is, worden de betreffende artikels in dit besluit opgeheven.


21.03.2008 BVR wijz. BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 20.05.2008,2e uitgave, V.178, (149), 26205

Het besluit over het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits voorziet de melding van het dossier aan de directie bestrijding van economische en financiële delicten van de algemene directie gerechtelijke politie. Aangezien deze melding overbodig is, wordt de betreffende artikel in dit besluit opgeheven. Daarnaast wordt het 'eensluidend verklaard afschrift' van bepaalde documenten vervangen door 'een kopie'.


21.03.2008 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorieën A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater, ter omzetting van Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15.02.2006 betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VANACKERE Steven

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 05.05.2008, V.178, (134), 23758-23762+bijlagen 23763-23766

In het kader van de omzetting van een Europese richtlijn over de zwemwaterkwaliteit wijzigt dit besluit de regelgeving over de vaststelling van het Vlaams reglement over de milieuvergunning en het besluit over de algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM). De richtlijn heeft betrekking op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting, in zal worden gezwommen, met uitzondering van het water van zwem- en gezondheidsbaden, ingesloten wateren die worden behandeld of worden gebruikt voor therapeutische doeleinden en kunstmatig van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wateren.


Prejudiciële vraag betr. art. 35quater, par. 1, 2° , van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het Vlaamse decreet van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991

Grondwettelijk Hof, 21 februari 2008, arrest nr. 26/2008

B.S., 30.04.2008,1e uitgave, V.178, (131), 23417-23419

De beweerde discriminatie van art. 35quater, par. 1, 2°, van het decreet van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 vloeit niet rechtstreeks voort uit art. 35quater, par. 1, 2°, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, doch uit art. 1, 1°, c), van het BVR 30.01.1991. Het Hof mag niet, enkel omdat de correctiefactor ook wordt aangewend in een uitvoeringsbesluit dat een berekeningswijze van het gemiddelde dagdebiet vaststelt, de grondwettigheid van die correctiefactor te beoordelen in de context van de decretale bepaling waaraan hij is ontleend, zonder dat zijn uitspraak ook gevolgen zou sorteren die het doel van de prejudiciële vraagstelling te buiten zouden gaan (het beslechten van de betwisting nopens een element van de voormelde berekeningswijze).


31.01.2008 V. nr. 338 (Vl. P.): Rioleringsprojecten - Wachtlijst

DE COCK Dirk

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

V. en A., Vl.P., april 2008,2007-2008, (7), 767-768

Door de gemeenten kunnen, voor de aanleg van de openbare rioleringen subsidies aanvragen. Er wordt een plafondsubsidiebedrag vastgelegd op het moment dat het voorontwerpdossier door de ambtelijke commissie technisch wordt goedgekeurd. Indien de gemeenten de goedgekeurde projecten binnen een normale tijdspanne verder zetten, zijn de gewijzigde reglementeringen niet van invloed. Een financiële correctie is dan ook niet aan de orde.


11.03.2008 Richtlijn 2008/32/EG wijz. Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 20.03.2008, L81/60-61

De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid om technische specificaties en gestandaardiseerde methoden vast te stellen en om een aantal bijlagen van richtlijn nr. 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid aan te passen. Ter herinnering, beoogt deze richtlijn onder meer aquatische en terrestrische ecosystemen te beschermen, duurzaam gebruik van water op basis van bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn te bevorderen, de progressieve vermindering van de verontreiniging van grondwater en verdere verontreiniging hiervan te garanderen, de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte te afzwakken, ...


01.02.2008 BVR wijz. BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 26.02.2008, V.178, (62), 11941

Het besluit over de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid wordtd aangepast. De wijziging betreft de samenstelling van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Er wordt een vertegenwoordiger van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie toegevoegd.


Website Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen v.z.w.

Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen v.z.w.

www.vvpw.be

Deze site biedt informatie over de Vlaamse polder- en wateringbesturen, de relevante wetgeving, het Integraal Waterbeheer evenals een rubriek parlementaire vragen.


Natuurpunt Beheer v.z.w. en Openbaar Ministerie / T. E. J. in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur van de publiekrechtelijke persoon Watering (...)

Corr. Hasselt, 25 september 2007, 13e K., nr. 1757

Een watering beschadigt tijdens onderhoudswerken de lokale fauna en flora. De watering oefende wel wettelijke bevoegdheden uit, maar er bestaan technieken waarbij de ruimingwerkzaamheden op een natuurvriendelijke wijze kunnen gebeuren. Er werden echter agressieve methodes gebruikt en er werden geen maatregelen genomen om de schade te beperken. Zowel de watering zelf als haar voorzitter zijn dan ook aansprakelijk. De voorzitter moet zich onthouden van elke handeling waarvan hij weet of kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving van de waterlopen worden vernietigd of ernstig beschadigd.


n.v. Etn. Franz COLRUYT / Vlaamse Gewest

R.v.St., 20 december 2007, 7e K., nr. 178155

De betwiste voorwaarde is ingevoerd om het afvalwater efficiënter te kunnen zuiveren en om de overstorten van de rioleringen minder in werking te laten treden, om zodoende de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De Raad van State stelt dus vast dat de overheid de vergunning afhankelijk heeft gemaakt van de strikte naleving van een aantal voorwaarden, waaronder de bestreden voorwaarde. Het Vlaamse Gewest heeft over de vergunningsaanvraag in haar geheel beslist en de bijzondere voorwaarden onmiddellijk en onlosmakelijk gekoppeld aan de vergunning zelf.


x / y

Corr. Dendermonde, 14 september 2007, 13e K.

De wezenlijke vaststellingen van de scheepvaartpolitie, meer bepaald het volgen van het oliespoor dat leidde tot de vaststelling dat de oliebrij afkomstig was van de meest stroom op gelegen zijde van de scheepswerf, waar het schip zich bevond, en de vaststellingen op de werf aan het schip, werden door de betrokkenen nooit betwist. De rechtbank is van oordeel dat deze vaststellingen objectief en betrouwbaar zijn en dus als waarheidsgetrouw kunnen aanvaard worden.


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Ierland

Hof van Justitie EG, 25 oktober 2007, nr. C-248/05

Het milieu waarin de lozingen terechtkomen, is het voorwerp van het voorafgaande onderzoek bedoeld in art. 4 en 5 van richtlijn 80/68 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen. In dit verband verlangt art. 7 van de richtlijn dat ook het onderzoek een specifiek doel heeft, namelijk bestudering van de hydrogeologische omstandigheden in het betrokken gebied, van het eventuele zuiveringsvermogen van bodem en ondergrond alsook van de gevaren van verontreiniging en van verandering van de grondwaterkwaliteit door de lozing, om vast te stellen of lozing in dit water vanuit het oogpunt van het milieu een adequate oplossing vormt.


D. Anne-Lise / Commune de Manhay et crts

J.P. Vielsam, 13 mars 2007

La commune est tenue d'effectuer les travaux de curage, d'entretien et de réparations des berges d'un ruisseau classé en troisième catégorie à l'Atlas des voies non navigables conformément à la loi du 28.12.1967. En effet, le lit de ce type de cours d'eau appartient à la commune qui en a la gestion et la responsabilité des travaux d'entretien.


22.11.2007 V. nr. 152 (Vl. P.): Gemeentelijke afvalwaterheffingen - Stand van zaken

VERFAILLIE Jan

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

V. en A., Vl.P., februari 2008,2007-2008, (5), 587

Steden en gemeenten hebben vanaf eind 2005 decretaal de mogelijkheid om een waterheffing in te voeren om te voldoen aan de Europese waterrichtlijn om versneld afvalwater te zuiveren en extra rioleringen aan te leggen.


21.12.2007 Dec. tot aanvulling van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen' [ Milieuhandhavingsdecreet ]

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 29.02.2008,1e uitgave, V.178, (65), 12520-12536

De huidige versnipperde en verouderde milieuhandhavingswetgeving wordt vervangen door een eenvormige en geactualiseerde regelgeving. Naast milieumisdrijven, die in aanmerking komen voor een strafrechtelijke sanctionering, voorziet dit decreet in de mogelijkheid om een hele reeks van ongewenste gedragingen als milieu-inbreuk te catalogeren.


O.M. / V.A. en crts

Corr. Gent, 11 juni 2007, 19e K.

De leden van een raad van bestuur van een onderneming worden samen met hun onderneming veroordeelt omdat zij de milieuwetgeving niet hebben nageleefd. Zij waren in kennis gesteld van de problemen van het bedrijf met de opslag van gevaarlijke stoffen en met het voldoen aan alle lozingsnormen van het afvalwater. Zij hebben omwille van louter economische motieven geopteerd om het belang van het milieuwelzijn naar het achterplan te verschuiven en voorrang te geven aan reorganisaties en overnames van andere bedrijven.


Vleesverwerking Van Maele n.v. / Vlaams Gewest

R.v.St., 10 oktober 2007, 10e K., nr. 175601

R.v.St., 10 oktober 2007, 10e K., nr. 175602

Een vergunning om een vijver bij een vleesverwerkend bedrijf te bouwen wordt geweigerd. In de motivering van deze geweigerde milieuvergunning wordt gesteld 'dat uit deze resultaten blijkt dat mits een bijkomende zuivering in de vorm van een vijver met rietaanplanting en mits een betere dosering van de detergenten de verontreiniging van het oppervlaktewater nihil zal zijn'. Hieruit blijkt dat het weigeringsmotief in de bestreden beslissing, als zou de gevraagde aanleg van een vijver niet het gevolg zijn van een eis uit de milieuvergunning, feitelijk onjuist is en derhalve niet afdoende is.


L'inégalité des collectivités publiques en matière pénale, spécialement sous l'angle de la responsabilité et de la compétence normative

NIHOUL Marc

C.D.P.K., Edition anniversaire 10 ans, 2007,63-86

Dans cet article, l'auteur s'intéresse à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle relative à l'(in)égalité entre les collectivités publiques notamment en matière pénale (et plus particulièrement d'immunité pénale de certaines d'entres elles). Cette problématique de l'inégalité est également abordée au regard des règles applicables en matière institutionnelle, en matière de responsabilité civile et en matière de prescription.


16.10.2007 V. nr. 43 (Vl. P.): Polderbelasting - Heffingscriteria

VAN NIEUWKERKE André

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

V. en A., Vl.P., januari 2008,2007-2008, (4), 637-638

Het feit dat men niet in de polder woont, geeft geen uitsluitsel of men polderbelasting moet betalen.


31.10.2007 V. nr. 106 (Vl. P.): EU-richtlijn stedelijk afvalwater - Omzetting

MATTHIJS Erik

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

V. en A., Vl.P., januari 2008,2007-2008, (4), 683-685

Een persbericht verspreid door de Europese Commissie maakt melding van 40 Vlaamse agglomeraties, die nog niet conform zouden zijn met de verplichtingen volgend uit de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater.


24.10.2007 V. nr. 81 (Vl. P.): Gemeentelijke rioleringsprojecten - Historische dossiers

VERFAILLIE Jan

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

V. en A., Vl.P., januari 2008,2007-2008, (4), 653-655

Het subsidiebesluit inzake openbare rioleringen voorziet dat de subsidiëringsprogramma's worden opgemaakt in overleg met de gemeenten. Het subsidiebesluit heeft immers tot doel de gemeenten te stimuleren bij de doordachte en ecologisch verantwoorde uitbouw van haar rioleringsstelsel.


18.07.2003 BVR regering houdende definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van (...)

Min.-President van de Vlaamse Regering,SOMERS Bart

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 17.10.2007,2e uitgave, V.173, (369), 50609

Dit besluit bevat de definitieve vaststelling van de afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van bepaalde poldergebieden.


15.06.2007 BVR houdende de samensmelting van de Polder Ghistel-Oost-over-de-Waere, de Groote West-Polder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en de Polder van Zandvoorde tot een nieuwe polder met als naam 'Middenkustpolder' en houdende de opheffing van de Keygnaert Polder en de Sinte Catharina Polder

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 08.10.2007, V.177, (235), 41707-41708

Er wordt een nieuwe polder (genaamd Middenkustpolder) opgericht. Deze polder ontstaat na samensmelting van de Polder Ghistel-Oost-over-de-Waere, de Groote West-Polder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en de Polder van Zandvoorde.


Polder van het land van Waas / Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid van het linkerschelde-oevergebied

Cass., 20 december 2007, 1e K.

De verenigingen van gemeenten waren vóór de inwerkingtreding van de wet 22.12.1986 betreffende de intercommunales onderworpen aan polderbelastingen voor hun erven gelegen binnen het poldergebied. Art. 26 van de voormelde wet heeft hieraan geen wijziging gebracht. De bestreden beslissing, die oordeelt dat intercommunales niet onderworpen zijn aan de belastingen ingevoerd door publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de polders, schendt deze bepaling.


07.12.2007 Dec. houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 14.01.2008, V.178, (10), 1025-1029

Dit decreet kadert in het Project Beter Bestuurlijk Beleid, waarmee de Vlaamse Regering een vernieuwde en moderne bestuurlijke beleidsstructuur wil uitbouwen, die ondermeer een efficiënte, klantvriendelijke en slagvaardige werking van de overheidsdiensten beoogt. De nieuwe structuur in het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, heeft gevolgen voor alle regelgeving uit het betrokken beleidsveld.


De (on)belastbaarheid van het openbaar domein inzake lokale en regionale belastingen

GOEGEBUER Augustus

Lok.Reg.Bel., januari-juni 2007, (1-2), 3-74

Deze bijdrage behandelt het principe van de belastingvrijdom van het openbaar domein in welke de lokale besturen zich in hun fiscale bevoegdheid beperkt zien. De auteur legt de grondslagen van dit principe uit en toetst ze aan de hedendaagse maatstaven.


18.10.2007 V. nr. 57 (Vl. P.): Waterverbruik gemeenten - Aangifte

LACHAERT Patrick

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

349-V. en A., Vl.P., december 2007,2007-2008, (3), 349-351

De VMM ( Vlaamse Milieumaatschappij) beschikt inderdaad over een deel van de noodzakelijke gegevens inzake waterverbruik van de gemeentelijke gebouwen, maar kan op basis van deze gegevens niet met zekerheid een correcte heffing vestigen. Een aangifte blijft dus noodzakelijk.


23.10.2007 Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 06.11.2007, L288/27-33+bijlage 34

Deze richtlijn beoogt een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te stellen, ten einde de negatieve gevolgen die overstromingen in de Gemeenschap voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid met zich brengen, te beperken.


26.10.2007 BVR houdende vaststelling van de selectiecriteria zoals bedoeld in art. 4 van het BVR houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 23.11.2007, V.177, (332), 58589-58592

Het Rubiconfonds werd opgericht om de investeringen van het Vlaamse Gewest voor waterbeheersing en de waterbeheersingswerken door de gemeenten bijkomend te ondersteunen. Dit besluit bepaalt de selectiecriteria voor de projecten in het kader van dit Rubiconfonds.


21.12.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 - Leefmilieu - Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 31-44)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 31.12.2007,1e uitgave, V.177, (371), 65926-65929

De gemeentelijke saneringsverplichting wordt uitgebreid tot de individuele waterzuiveringsinstallaties indien de gemeente of een exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk instaat voor de bouw of exploitatie van deze installaties. Door een wijziging van het Drinkwaterdecreet kunnen de kosten voor deze individuele zuiveringsinstallaties nu doorgerekend worden via de gemeentelijke bijdrage of vergoeding.


21.12.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 22-30)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2007,1e uitgave, V.177, (371), 65922-65926

Heffingsplichtigen die een bepaalde sociale tegemoetkoming genieten worden vrijgesteld van heffing voor wat het waterverbruik op hun domicilieadres betreft. Kleinverbruikers die volgens het Rijksregister behoren tot hetzelfde gezin en die in een ééngezinswoning wonen, hebben nu ook recht op vrijstelling van heffing indien de heffingsplichtige of een gedomicilieerd gezinslid van één van de desbetreffende rechten geniet op 1 januari van het heffingsjaar of op het tijdstip van overlijden.


21.12.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 31.12.2007,1e uitgave, V.177, (371), 65919-65933; B.S., 09.10.2008, V.178, (316), 53518, err.

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


Van kaderrichtlijn water tot decreet integraal waterbeheer. Impact van binnenlandse factoren op de Vlaamse aanpassing aan Europese regelgeving

GEERAERTS Kristof

BURSENS Peter

Bb b, 2007, V.4, (2), 125-142

De auteurs bespreken de aanpassing van de interne regelgeving op het vlak van waterkwaliteit aan de Europese kaderrichtlijn water.


21.09.2007 BVR wijz. BVR 01.02.2002 wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wijz. BVR 22.03.2002 wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en wijz. BVR 19.12.1998 tot uitvoering van het dec. 14.07.1998 betr. de euro en houdende diverse wijzigingsbepalingen ingevolge de invoering van de euro

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 23.10.2007,2e uitgave, V.177, (308), 54989-54990

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten over de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging uit de jaren negentig betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Deze besluiten werden, omwille van de rechtszekerheid, eind april opnieuw door de Vlaamse Regering genomen, via een correcte procedure, zonder dat de inhoud werd gewijzigd. In het verlengde van deze beslissing wijzigt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.


14.09.2007 BVR wijz. BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 23.10.2007,2e uitgave, V.177, (308), 54988

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten over de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging uit de jaren negentig betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Deze besluiten werden, omwille van de rechtszekerheid, eind april opnieuw door de Vlaamse Regering genomen, via een correcte procedure, zonder dat de inhoud werd gewijzigd. In het verlengde van deze beslissing wijzigt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.


13.07.2007 BVR tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

et al.

B.S., 04.10.2007,2e uitgave, V.177, (291), 52038-52040+bijlage 52041-52044

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten uit de jaren '90 met betrekking tot de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Door dit besluit wordt vermeden dat in hangende rechtszaken die betrekking hebben op de heffingsjaren 1992 en 1993 nog meer uitspraken volgen waarin het uitvoeringsbesluit van 23.07.1997 onwettig wordt verklaard.


06.07.2007 BVR tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 04.10.2007,2e uitgave, V.177, (291), 52026-52027+bijagen 52028-52031

Dit besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, moet vermijden dat in hangende rechtszaken die betrekking hebben op de heffingsjaren 1992 en 1993 nog meer uitspraken volgen waarin het uitvoeringsbesluit van 23.07.1997 onwettig wordt verklaard omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende gemotiveerd werd.


19.07.2007 BVR wijz. BVR 13.07.2007 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 26.09.2007, V.177, (283), 50205-50206

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten uit de jaren '90 met betrekking tot de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Het BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging vermijdt dat in hangende rechtszaken die betrekking hebben op de heffingsjaren 1992 en 1993 nog meer zulke uitspraken volgen. Dit besluit wijzigt art. 1, 2, 3, 5, 6 en 9 van het BVR 13.07.2007.


29.06.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 - Oppervlaktewateren (art. 50-51)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 14.09.2007, V.177, (272), 48728

Gelet op de grote discrepantie tussen de heffingscoëfficienten C1 in de twee subsectoren (in het kader van de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren), zorgt deze wijziging voor de gelijkschakeling van de coëfficiënten van de subsectoren.


29.06.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

et al.

B.S., 14.09.2007, V.177, (272), 48722-48730

Dit decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 behandelt verschillende thema's: onderwijs, rentetoelagen wegens hinder door openbare werken, lokaal woonbeleid, serviceflats, fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten, oppervlaktewateren, enzovoort.


De waterschappen : gebiedsgericht werken rond integraal waterbeleid

MERCY Jeroen

Publiek domein, juli-augustus 2007, V.4, (4), 33-36

Sinds het decreet integraal waterbeleid werd Vlaanderen ingedeeld in stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. De auteur evalueert de zware procedure die gevolgd diende te worden.


07.09.2007 BVR tot uitvoering van art. 8, par. 3, en 13, par. 2, van het mestdecreet van 22.12.2006

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 11.09.2007, V.177, (268), 48158-48159

Dit besluit maakt de uitvoering van enkele artikels van het Mestdecreet van 22.12.2006 mogelijk. Zo moeten in het kader van de verlengde uitrijregeling in de Polders zware kleigronden afgebakend worden. Ook zandgronden moeten afgebakend worden wegens de verscherpte bemestingsnorm voor maïs en granen.


Gemeente Beveren / Vlaamse Gewest

R.v.St., 9 januari 2007, 10e K., nr. 166439

Inwoners van een gemeente kunnen zich op art. 194 van het Gemeentedecreet (GD) beroepen om namens de gemeente een vordering in te stellen tegen een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit artikel verzet zich niet tegen een optreden van dezelfde gemeente (als tussenkomende partij), ditmaal vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, om te betwisten wat in haar naam door een aantal inwoners van de gemeente wordt gevorderd.


04.05.2007 V. nr. 440 (Vl. P.): Inning polder- en wateringbelasting - Klantvriendelijkheid

HOEBEKE Anne Marie

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A. Vl.P., juni 2007,2006-2007, (9), 571-572

De Polderwet en de wet op de Wateringen, voorzien dat een legger wordt opgemaakt van al de in de polder of watering gelegen erven. Die legger wordt bijgehouden en jaarlijks, binnen de eerste zes maanden, door het bestuur herzien.


28.03.2007 V. nr. 385 (Vl. P): Polders - Polderbelastingen

BOSSUYT Gilbert

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., mei 2007,2006-2007, (8), 645-646

In uitvoering van art. 65 van de wet 03.06.1957 betreffende de polders kan op de erven binnen het poldergebied een polderbelasting geheven worden. Het is de algemene vergadering van het polderbestuur die jaarlijks de belastingvoet vaststelt. Op basis van een niet-gepubliceerde omzendbrief LNW/2006/1 stelt de bevoegde minister dat de minimumbelasting nooit méér kan bedragen dan 50 % van de belastingvoet per hectare. De Deputaties kunnen een kohier niet uitvoerbaar verklaren wanneer dit in strijd is met de omzendbrief betreffende de minimumbelasting.


28.03.2007 V. nr. 384 (Vl. P): Polders - Territorium

BOSSUYT Gilbert

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., mei 2007,2006-2007, (8), 643-644

Op basis van art. 6 van de wet 03.06.1957 betreffende de Polders kan de Koning (Vlaamse Regering) Polders opheffen, er nieuwe oprichten, de bestaande gebieden splitsen of wijzigen, verschillende Polders samensmelten of bevelen dat zij gemeenschappelijk belang hebben. Het Koninklijk Besluit (Besluit van de Vlaamse Regering) waarbij een Polder wordt opgeheven, gesplitst of gewijzigd of waarbij verscheidene Polders worden samengesmolten regelt de overgang van de vermogens. Aan de beslissingen bedoeld in hoger aangehaald artikel gaat een onderzoek vooraf, ingesteld door de Bestendige Deputatie.


25.05.2007 Dec. houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,BOURGEOIS Geert

B.S., 24.07.2007, V.177, (221), 39550-39556

Het voorkooprecht is het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Dit decreet, over de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, is in de eerste plaats bedoeld om via de techniek van een uniek elektronisch loket (e-voorkooploket) de aanbieding, de uitoefening en de afhandeling van Vlaamse voorkooprechten te centraliseren. In dit decreet wordt dan ook een uniforme procedure uitgewerkt voor het aanbieden en uitoefenen van de verschillende voorkooprechten.


07.02.2007 V. nr. 274 (Vl. P.): Polders en wateringen - Statuut ontvangers-griffiers

DE MEYER Jos

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A. Vl.P., april 2007,2006-2007, (7), 495-497

Op korte termijn is een actualisering van de bestuurlijke schaal van polders en wateringen noodzakelijk om deze besturen in staat te stellen hun opdracht inzake integraal waterbeheer te realiseren.


25.05.2007 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 19.06.2007, V.177, (184), 33504-33509

Dit decreet wijzigt onder andere een aantal bepalingen inzake afvalstoffen, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (GIS), Werkmaatschappijen elektriciteit en gas en inzake het toepassingsgebied van openbaredienstverplichtingen.


27.04.2007 Dec. wijz. decreet 03.02.1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 19.06.2007, V.177, (184), 33515

Het decreet voorziet dat voortaan alle privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen, uitgenomen provincies, districten en gemeenten, onder het decreet van 03.02.1998 vallen. Dat decreet regelt de bevoegdheid van de Vlaamse Regering inzake de wapens van privépersonen en instellingen.


09.02.2007 BVR betr. de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen [ Legionellabesluit ]

Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,VERVOTTE Inge

B.S., 04.05.2007, V.177, (133), 23822-23829+bijlage 23829-23830

De veteranenziekte is een ernstige, potentieel dodelijke aandoening, waarop het risico sterk terug te dringen is door een aantal functionele en structurele preventieve maatregelen te nemen. Dit besluit bepaalt maatregelen tegen Legionella pneumophila ter voorkoming van de veteranenziekte. Het omvat onder meer een nieuwe indeling van de inrichtingen voor (niet-)watervoorzieningen, drempelwaarden voor matig-, hoogrisicoinrichtingen en koeltorens, meer specifieke maatregelen voor koeltorens, luchtbevochtigingsintallaties en tandheelkundige units en het schrappen van het toezicht door burgemeesters.


09.03.2007 BVR tot uitvoering van het dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 27.04.2007,2e uitgave, V.177, (126), 22612-22620+bijlagen 22620-22624

De meeste bepalingen van dit uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Mestdecreet betreffen de invulling van een aantal technische normen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast hernemen een aantal artikelen de verplichtingen die reeds bestonden in het oude Mestdecreet. Tevens wordt er ook bepaald wat onder 'opeenvolgingen van tuinbouwteelten' moet worden verstaan en in welke mate men de maximale hoeveelheid stikstof mag verhogen voor dergelijke opeenvolgingen van tuinbouwteelten. Tot slot zijn er artikelen die bepalen wanneer melkkoeien voldoende maïs of perspulp in hun voerderrantsoen hebben, waardoor al dan niet de forfaitaire uitscheidingscijfers mogen worden gebruikt.


v.z.w. Natuurpunt en v.z.w. Bond Beter Leefmilieu / Vlaams Gewest

R.v.St., 12 januari 2007, 10e K., nr. 166651

Een milieuvereniging getuigt van de vereiste hoedanigheid voor de Raad van State wanneer de ingestelde vordering kan worden ingepast in het doel dat zij zich heeft gesteld en wanneer dit doel niet samenvalt met de behartiging van het algemeen belang zelf en evenmin samenvalt met het persoonlijk belang van de leden van de vereniging.


De prejudiciële vraag betr. art. 5, vierde lid, StrafW.

Arbitragehof, 21 februari 2007, arrest nr. 31/2007

B.S., 12.04.2007, V.177, (110), 20344-20346

Art. 5, 4e lid, StrafW. sluit een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen uit van zijn toepassingsgebied (dat betrekking heeft op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen), onder meer de federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de Brusselse agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones en de OCMW's. De opdracht van de wateringen, die in hoofdzaak het ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen betreft, is verschillend van de opdracht van deze rechtspersonen, die alle zijn belast met een essentiële politieke opdracht in een representatieve democratie. Dit verschil verantwoordt dat de wateringen niet worden uitgesloten van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.


Wegenrecht

DE STAERCKE Jürgen

Brugge:Die Keure, 2007,334 p.

Dit werk behandelt de belangrijke kwesties van het wegenrecht, zoals de politie van de openbare weg, het beheer en het gebruik van de openbare weg en het administratieve statuut van de verschillende categorieën van wegen. Ook andere rechtsdomeinen relevant voor het wegenrecht komen aan bod.
Het werk wil een nieuw naslagwerk zijn voor het wegenrecht van het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.


Website Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.ciwvlaanderen.be

Deze website bevat alle informatie over het waterbeleid in Vlaanderen, en in het bijzonder over de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).


30.11.2009 Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand [ Vogelrichtlijn ]

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 26.01.2010, L20/7-11+bijlagen 12-25

Deze richtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is. Zij betreft de bescherming, het beheer en de regulering van deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan.


O.M. / D.C.J., D.C.W. en n.v. C.

Corr. Gent, 17 oktober 2006

Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zijn ruimtelijk kwetsbare gebieden in de zin van art. 146 Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO). De dijk is volgens het gewestplan gelegen in zo'n landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het instandhouden van een bouwmisdrijf (het rooien van bomen langs de dijk en het afgraven ervan) in dergelijk gebied is strafbaar gebleven.


Commission des Communautés européennes / République italienne

Cour Just. Comm. Eur., 30 novembre 2006, n° C-293/05

En ne prenant pas les mesures pour assurer qu'au 31.12.1998 les eaux urbaines résiduaires de l'agglomération formée par plusieurs communes de la province de Varèse situées dans le bassin du cours d'eau Olona fassent l'objet d'un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire ou équivalent prévu à l'art. 4 de la directive 91/271/CEE du 21.05.1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 5, par. 2 et 5, de cette directive.


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Groothertogdom Luxemburg

Hof van Justitie EG, 30 november 2006, nr. C-32/05

Richtlijn 2000/60 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid is een kaderrichtlijn. Zij voorziet in gemeenschappelijke beginselen en in een algemeen actiekader voor de bescherming van de wateren en zorgt voor het coördineren, integreren en op langere termijn verder ontwikkelen van de algemene beginselen en structuren met het oog op de bescherming en het duurzame gebruik van water in de Europese Gemeenschap. De erin vastgestelde gemeenschappelijke beginselen en het globale actiekader dienen later te worden ontwikkeld door de lidstaten, die een aantal bijzondere maatregelen moeten vaststellen binnen de in de richtlijn gestelde termijnen. De richtlijn beoogt evenwel geen volledige harmonisering van de regelingen van de lidstaten op het gebied van water.


Gemeente Zuienkerke en de Nieuwe Polder van Blankenberge / Vlaamse Gewest

R.v.St., 16 november 2006, 7e K., nr 164816

Een gemeente die nalaat de vereiste vergunning aan te vragen alvorens werken aan een weg, de grachten en de bermen (gelegen in landschappelijk waardevol gebied) uit te voeren, begaat een fout.


[datum onbekend] Omz. Toepassing van het plafond van 200 Belgische frank conform de omzendbrief van 28.01.1988 betr. de minimumbelasting bij de polders en wateringen - Ref. LNW/2006/1

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

Deze omzendbrief schrapt het in 1988 ingevoerde plafond van 200 BEF voor de minimumbelasting inzake polders. Het stemt immers niet langer overeen met de reële kosten die polders en wateringen moeten dragen voor een goed integraal waterbeheer op het terrein.


Brussels International Airport Company / Vlaamse Milieumaatschappij

Cass., 20 oktober 2006, 1e K.

De heffingsregeling voorzien door art. 35bis, par. 3, Oppervlaktewaterwet, heeft het beginsel 'de vervuiler betaalt' als uitgangspunt. De regeling verwezenlijkt dit beginsel hetzij rechtstreeks wanneer de heffingsplichtige de werkelijke verbruiker is, hetzij onrechtstreeks wanneer de onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige niet de werkelijke verbruiker is of zoals hier slechts ten dele de werkelijke verbruiker is, doordat de heffingsplichtige hoe dan ook verhaal heeft op de werkelijke verbruiker, waardoor deze uiteindelijk de heffing draagt.


Openbaar Ministerie / L.D.V. en c.v.b.a. Belgomilk

Corr. Ieper, 13 februari 2006

Een ingenieur en een zuivelbedrijf worden veroordeeld omdat zij vloeistoffen met schadelijke stoffen in de wateren van het openbaar hydrografisch net geloosd hebben. De rechtbank is ervan overtuigd dat ze dit met opzet en op een georganiseerde manier herhaaldelijk hebben gedaan.


16.06.2006 Dec. betr. het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 09.02.2007,1e uitgave, V.177, (39), 6544-6555

Dit decreet bakent de doelstellingen, middelen en bevoegdheden van de Vlaamse Grondenbank af. Daarnaast formuleert het een aantal wijzigings- en overgangsbepalingen.


12.12.2006 Richtlijn nr. 2006/118 betr. de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 27.12.2006, L372/19-25+bijlagen 26-31

Bij deze richtlijn worden specifieke maatregelen ter voorkoming en beheersing van grondwaterverontreiniging vastgesteld. Deze maatregelen omvatten met name de criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand van het groundwater en criteria voor het vaststellen van significante en aanhoudende stijgende trends en de omkering daarvan, en voor het bepalen van de beginpunten voor omkeringen in trends. Er wordt ook beoogd de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen te voorkomen.


15.12.2006 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 18.01.2007, V.177, (16), 2157

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, overeenkomstig met de wet 04.11.1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.


17.11.2006 BVR inzake de minimale weguitrusting

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 15.12.2006,2e uitgave, V.176, (407), 72283-72284

Dit besluit legt vast in welke gevallen van het principe van de 'minimale weguitrusting' kan worden afgeweken. Op een stuk grond gelegen aan een weg die, gelet op de plaatselijke toestand, onvoldoende is uitgerust, kan normaliter immers geen stedenbouwkundige vergunning afgegeven worden. Ongeacht de plaatselijke toestand, wordt als minimale uitrusting beschouwd: 'een met duurzame materialen verharde weg, voorzien van een elektriciteitsnet'. Hierop worden nu dus een aantal afwijkingen voorzien.


22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Leefmilieu - Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 39)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 29.12.2006,4e uitgave, V.176, (429), 75691

Gemeenten kunnen een gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur innen. Daarvoor moeten ze een overeenkomst sluiten met hun drinkwatermaatschappij(en). De opbrengsten van die saneringsbijdrage kunnen de gemeenten gebruiken voor hun investeringen in riolen. Voor 2007 mag de saneringsbijdrage maximaal 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage bedragen.


22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 35-38)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 29.12.2006,4e uitgave, V.176, (429), 75690-75691

Deze wijziging voorziet onder meer in een vrijstelling van de heffing op afvalwater voor de rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest in een grindwinningsgebied een groeve exploiteert waar overeenkomstig de beste beschikbare techniek grind wordt ontgonnen of verwerkt, voor zover het water integraal wordt teruggevoerd naar hetzelfde water als waaruit het is onttrokken en dit zonder gebruik te maken van de openbare riolering.


22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 29.12.2006,4e uitgave, V.176, (429), 75680-75742

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


Hoe omgaan met de watertoets bij vergunningen en attesten ?

Vlaamse overheid

Deze nota geeft een kort overzicht van de verschillende stappen die genomen moeten worden bij het toepassen van de watertoets en bij het schrijven van de waterparagraaf voor vergunningen en attesten.


De prejudiciële vraag betr. de art. 1, vierde lid, 35bis, 35ter en 35sexies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij het Vlaamse decreet van 25.06.1992

Arbitragehof, 20 september 2006, arrest nr. 143/2006

B.S., 23.11.2006,3e uitgave, V.176, (379), 65365-65366

Het verschil in behandeling bij de berekening van het bedrag van de heffing is pertinent ten aanzien van de bedoeling rekening te houden met de mate waarin elke heffingsplichtige aan de hinder bijdraagt waartegen de heffing tracht op te komen, evenals ten aanzien van het doel de vervuiling van het water te beperken. Doordat het bedrag van de heffing afhankelijk werd gemaakt van de werkelijke vuilvracht die door toedoen van de heffingsplichtige in het ontvangende oppervlaktewater wordt ingebracht, is deze regeling evenredig met deze doelstellingen.


20.07.2006 BVR tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 31.10.2003,1e uitgave, V.176, (350), 58326-58330+bijlagen 58331-58363

De watertoets houdt in dat bij de beslissing over een vergunning, plan of programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het watersysteem en voor de functies die het watersysteem voor de mens vervult. Dit besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden die een vergunning dienen af te leveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.


11.06.2006 V. nr. 466 (Vl. P.): Watertoets - Uitvoeringsbesluiten

HOEBEKE Anne Marie

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., juli -augustus 2006,2005-2006, (10), 549-553

De manier waarop vandaag in dossiers van ruimtelijke ordening wordt omgegaan met de watertoets, wordt beschreven in dit antwoord.


20.07.2006 BVR wijz. BVR die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Economie

Vlaams Min. van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,MOERMAN Fientje

B.S., 03.10.2006,2e uitgave, V.176, (317), 51173-51177

Dit besluit actualiseert de regelgeving die de werking van het Agentschap Economie regelt en stemt deze af op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en het oprichtingsbesluit van het Agentschap Economie.


18.08.2006 Beschikking 2006/574 wijz. beschikking 2005/734 wat betreft bepaalde aanvullende risicobeperkingsmaatregelen tegen de verspreiding van aviaire influenza

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Publ.E.U., 22.08.2006, L228/24-26

De beschikking 2005/734 verplicht de EU-leden tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van de vogelgriep. Deze beschikking wordt gewijzigd en laat de bevoegde autoriteiten toe de mogelijkheid om verdere afwijkingen van het verbod op het gebruik van lokvogels (voor de jacht) toe te staan, mits passende bioveiligheidsmaatregelen worden genomen.


19.05.2006 BVR houdende de aanpassing van de regelgeving van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 24.08.2006, V.176, (246), 42197-42200

Dit besluit wijzigt een aantal benamingen van administraties in verschillende reglementaire teksten betreffende de scheepvaart.


Prejudiciële vragen betr. art. 1, vierde lid, 35bis, 35ter en 35sexies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij het Vlaamse decreet van 25.06.1992

Arbitragehof, 17 mei 2006, arrest nr. 80/2006

B.S., 11.08.2006,2e editie, V.176, (254), 40595-40596

Het verschil in behandeling bij de berekening van het bedrag van de heffing is pertinent ten aanzien van de bedoeling rekening te houden met de mate waarin elke heffingsplichtige aan de hinder bijdraagt waartegen de heffing tracht op te komen, evenals ten aanzien van het doel de vervuiling van het water te beperken. Doordat het bedrag van de heffing afhankelijk werd gemaakt van de werkelijke vuilvracht die door toedoen van de heffingsplichtige in het ontvangende oppervlaktewater wordt ingebracht, is deze regeling evenredig met deze doelstellingen.


NAESSENS Jean en VAN NEVEL Daniel / Gemeente Nevele en Vlaams Gewest

R.v.St., 31 mei 2006, 10e K., nr. 159401

Een engagement van de gemeente om in overleg met Aquafin een oplossing voor het betrokken gebied uit te werken en om aan de problematiek van de wateroverlast aandacht te besteden bij het onderzoek van individuele verkavelings- en bouwdossiers volstaat niet om te voldoen aan de watertoets voorzien door de in art. 8, par. 1, van het decreet 18.07.2003 opgelegde verplichting.


SONCK Philippe / Stad Deinze en Vlaams Gewest

R.v.St., 31 mei 2006, 10e K., nr. 159400

Bij een verguningstoewijzing, zijn zowel een gemeenteraadsbesluit als een ministerieel besluit niet nagegaan (onder andere door een watertoets) of de bouwvergunning een schadelijk effect voor het milieu zou hebben, en, indien dit het geval zou blijken, of er alles aan wordt gedaan om dat effect zoveel mogelijk te minimiseren.


24.02.2006 V. nr. 4454 (Sen.): Polders en wateringen - Rechtspersonenbelasting - Vrijstelling

NOREILDE Stefaan

Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,ONKELINX Laurette

V. en A., Sen., 14.03.2006,2005-2006, (62), 5796

De bedoelde openbare besturen, die een eigen juridische rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting op grond van art. 220, 3°, WIB 92 en zijn belastbaar op de inkomsten zoals bedoeld in de art. 221 tot 223, WIB 92.


30.03.2006 V. nr. 391 (Vl. P.): Sleufloze plaatsing van riolering - Stand van zaken

MATTHIJS Erik

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 05.2006,2005-2006, (8), 351-353

Het subsidiebesluit van 01.02.2002 voorziet enkel voor volledig gescheiden riolering (zogenaamde 2DWA-riolering) waarbij het hemelwater wordt afgevoerd langs hetzelfde traject door middel van een geherwaardeerd grachtenstelsel of door middel van een gelijkwaardige oplossing in de mogelijkheid van een 100 % betoelaging. Voor gedeeltelijk gescheiden stelsels of gemengde rioleringen bedraagt de mogelijke subsidie respectievelijk 75 % en 50 % (beperkt tot het rioleringsgedeelte).
Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een plaatsing met open sleuf of een sleufloze plaatsing.


24.03.2006 V. nr. 123 (Vl. P.): Bouw- en verkavelingsvergunningen - Watertoets

HEEREN Veerle

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

V. en A., Vl.P., 05.2006,2005-2006, (8), 219-220

Het decreet integraal waterbeleid maakt, bij de toepassing van de watertoets, geen onderscheid tussen gronden gesitueerd in of buiten verkavelingen.


30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Mestbeleid (art. 38-39)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 13.12.2006, V.176, (403), 69314-69315

Op het einde van dit jaar zullen tussen 1 oktober en 15 november door de Mestbank bijkomende bemonsteringen naar het nitraatresidu gebeuren in probleemgebieden.
Aan wie teveel bemest, zal een administratieve geldboete worden opgelegd.


Aanmodderen met de watertoets

BUIJS Xavier

Lokaal, 1-15.05.2006, (9), 16-18

De kwaliteit van ons water is nog steeds bedroevend slecht in vergelijking met de ons omringende landen. Er is ook een probleem van kwantiteit. Op de ene plek is er soms te veel water, op andere plekken dan weer te weinig. De watertoets is een instrument om dat te sturen. Alleen is het nog steeds onduidelijk hoe gemeenten ermee aan de slag kunnen.


12.05.2006 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ter doorvoering van correcties van errata en verdere omzetting van EG-regelgeving

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 30.06.2006,3e uitgave, V.176, (209), 33201-33238+bijlagen 33239-33255; Verslag aan de Vlaamse Regering 33187-33201; B.S., 16.11.2006,2e uitgave, V.176, (368), 61513, err.

Met het oog op duidelijkheid en doorzichtigheid en om het aantal besluiten tot wijziging van Vlarem zo beperkt mogelijk te houden, wordt geopteerd maximaal te werken met het systeem van 'verzamelbesluiten'. Dit eerste verzamelbesluit bevat wijzigingen en aanpassingen die noodzakelijk zijn om vastgestelde errata te corrigeren en de omzetting van Europese regelgeving te vervolledigen.


21.04.2006 Dec. houdende de decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 21.06.2006, V.176, (197), 31464-31465

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken wordt in de oprichting voorzien van twee intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, met name het Agentschap Infrastructuur en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.
In onderhavig decreet worden de noodzakelijke wijzigingen aangebracht aan de overige decreten die van toepassing zijn binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.


19.05.2006 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

Dit decreet wijzigt onder meer het decreet betreffende de milieuvergunning.
Door het schorsend karakter van de beroepen, bij de toepassing van de bepalingen van art. 24, par. 3, van het decreet betreffende de milieuvergunning, in de tijd te beperken tot maximaal 150 kalenderdagen, zijnde de niet-verlengde beroepstermijn voor inrichtingen van de eerste klasse of de verlengde beroepstermijn voor inrichtingen van de tweede klasse, beoogt de wijziging de mogelijkheid tot ontstaan van rechtsonzekere situaties uit te sluiten.


30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Oppervlaktewateren (art. 35-36)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 13.12.2006, V.176, (403), 69314

Dit hoofdstuk heeft tot doel het mogelijk te maken om op retroactieve wijze de uitvoeringsbesluiten bij hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, opnieuw, maar nu rechtsgeldig, in te voeren.


30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 13.12.2006, V.176, (403), 69308-69317

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


10.03.2006 BVR houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 09.06.2006,2e uitgave, V.176, (183), 29738-29741+bijlagen 29741-29748

In het kader van de hervorming van de watersector worden de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en het vaststellen van de zoneringsplannen met aanduiding van collectieve of individuele afvalwaterzuivering vastgelegd. Dit besluit beoogt enerzijds duidelijkheid te scheppen in verband met de verantwoordelijkheden en in de taakverdeling van de diverse betrokken overheden. Anderzijds wil men zekerheid en duidelijkheid creëren voor de burgers en bedrijven omtrent de gebieden waar collectief zal worden gesaneerd en die gebieden waar individueel moet worden gesaneerd.


12.05.2006 BVR wijz. BVR 05.10.2001 tot uitvoering van art. 33ter van het dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 08.06.2006, V.176, (181), 29436-29437

In afwachting van het derde Vlaams actieprogramma ter implementatie van de Nitraatrichtlijn 91/676/EEG doen zich op het terrein belangrijke verschuivingen voor van nutriëntenhalten die negatieve effecten hebben op het bestaande onevenwicht tussen mestproductie en nuttige gebruiksmogelijkheden. Hierdoor dreigt de noodzakelijke verbetering van de waterkwaliteit in het gedrang te komen en dit besluit neemt ten aanzien van deze ontwikkeling een bewarende maatregel.


Dobbels-Pollet n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij

Cass., 13 oktober 2005,1e K.

Het begrip 'lozing', onder meer in art. 35ter, par. 4, van de Oppervlaktewaterenwet, verwijst niet naar art. 2 van dezelfde wet, maar bedoelt elke lozing ongeacht waar en op welke wijze ze in het milieu terechtkomt.


22.02.2006 V. nr. 311 (Vl. P.): Watertoets - Maatregelen

DE RIDDER Annick

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 03.2006,2005-2006, (6), 469-471

Het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning op basis van de resultaten van de watertoets wordt in principe niet gecompenseerd, net zo min als dit gebeurt voor weigering van de stedenbouwkundige vergunning om andere redenen, zoals natuur- of bosdecreet.


16.02.2006 V. nr. 96 (Vl. P.): Watertoets en planschade - Regeling

ROMBOUTS Tinne

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

V. en A., Vl.P., 03.2006,2005-2006, (6), 297-299

Het Vlaams parlement heeft in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid niet in een schadevergoeding voorzien, indien een vergunning wordt geweigerd op basis van een ongunstige watertoets.


15.02.2006 Richtlijn 2006/11 betr. de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (Gecodificeerde versie)

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Pub. E.U., 04.03.2006, L64/52-55+ bijlagen 56-59

Richtlijn 76/464/EEG betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Voor de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst wordt deze richtlijn gecodificeerd.


15.02.2006 Richtlijn 2006/7 betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Pub. E.U., 04.03.2006, L64/37-45+bijlage 46-51; Pub. E.U., 25.04.2006, L111/15, err.

Deze richtlijn stelt bepalingen vast voor de controle, de indeling en het beheer van de zwemwaterkwaliteit en het verstrekken van informatie daarover aan het publiek. Haar doelstelling is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens.


23.02.2006 MB houdende tijdelijke beschermingsmaatregelen naar aanleiding van het vaststellen van een geval van aviaire influenza bij wilde vogels

Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,DEMOTTE Rudy

B.S., 27.02.2006,2e uitgave, V.176, (66), 10545-10548+bijlage 10548

Om de bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid te garanderen bevat dit besluit maatregelen om het risico zo laag mogelijk te houden dat het virus van de vogelgriep door in het wild levende vogels wordt overgedragen op pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels.
De burgemeester dient onder andere een inventaris van de pluimveebedrijven en van de particuliere houders van pluimvee en vogels in de beschermingsgebieden en in de toezichtgebieden op te maken.


20.01.2006 BVR wijz. BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 16.02.2006, V.176, (51), 8207-8208

Het subsidiebesluit Polders en Wateringen voorziet dat polders en wateringen een gewestbijdrage kunnen aanvragen als ze een waterhuishoudingsplan opstellen. Het plan beschrijft de afvoer van hemelwater, de waterlopen en grachten in het gebied en het irrigatiebeheer, en reikt concrete oplossingsvoorstellen aan. Om het besluit echter correct te kunnen uitvoeren, zijn een aantal wijzigingen nodig aan de tijdsbepalingen in het besluit.


23.09.2005 Omz. LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 14.11.2005, V.175, (346), 48672-48675

De centrale doelstelling van de beleidsaanpraak inzake afvalwater is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater zodat uiteindelijk de vastgelegde milieukwaliteitsnormen gerealiseerd worden. De bedrijven, de gemeenten, de provincies, ... hebben in deze een specifieke verantwoordelijkheid. De effectiviteit en de efficiëntie van de overheidsinspanningen inzake waterzuivering dienen verder te worden verhoogd.
In dat kader wordt de omzendbrief van 2001 'Krachtlijnen inzake de beoordeling van de verenigbaarheid van het lozen in de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake rioolwaterzuiveringsinstallaties' gemoduleerd. Er wordt afgestapt van de rigide regeling voor de aansluiting van bedrijfsafvalwater op de RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallatie).


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57499-57514

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding de begroting 2006 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


Le financement du cycle de l'eau en Région flamande

BUYSSE Marc

LEGROS Christian

Tribune de l'eau, 2005, V.58, (634), 55-56

Le chapitre XIII du décret flamand du 24.12.2004 a profondément réorganisé le secteur de l'eau. Le prix de l'eau comprend dorénavant, en Région flamande, la contribution aux coûts de la collecte et de l'épuration supra-communale et aux frais de l'égouttage communal.
Le présent article s'intéresse à ce système de financement du cycle de l'eau.


b.v.b.a. Korte Heide, CEELEN Rosa en JANSEN Anna / Vlaams Gewest en provincie Antwerpen

R.v.St., 10 januari 2005, nr. 138972, 10e K.

Zolang er geen provinciaal ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd voor de betrokken provincie kan de Vlaamse regering, in de plaats van de provinciale overheid, zelf een uitvoeringsplan opmaken voor een aangelegenheid die in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan had moeten geregeld worden.
Voorwaarde is wel dat de aanpak van de betrokken aangelegenheid in die mate dringend is dat niet kan gewacht worden op de opmaak van provinciale structuurplannen.
De gedeeltelijke vernietiging van een plan is niet mogelijk, aangezien een plan als één geheel beschouwd dient te worden.


17.08.2005 Beschikking 2005/646/EG van de Commissie tot vaststelling van een register van locaties die deel zullen uitmaken van het intercalibratienet overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Publ.E.U., 19.09.2005, L243+bijlagen

Deze beschikking stelt een register van locaties vast die deel zullen uitmaken van het 'intercalibratienet', een op Europees niveau georganiseerd systeem van monitoring en resultaatvergelijking van de kwaliteit van de oppervlaktewateren in de verschillende lidstaten.


08.07.2005 BVR houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,BOURGEOIS Geert

B.S., 10.08.2005, V.175, (242), 34639-34640

Dit besluit stelt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven vast.
Het doel is te komen tot een transparante en voor Vlaanderen eenduidige regelgeving wat betreft weekendverblijven die gelegen zijn in bestemmingsgebieden waar verblijfsrecreatie is toegestaan maar permanent wonen niet toegestaan is.


24.06.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 - Oppervlaktewateren (art. 25-27);

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 24.08.2005, V.175, (257), 36881-36884; B.S., 12.09.2005, V.175, (278), 39771, err.

Deze wijzigingen strekken er toe de voor één of meer componenten van de heffingsformule forfaitair berekende vuilvracht bij het ontbreken van meet -en bemonsteringsresultaten te plafonneren tot maximaal 1,5 maal de hoogte van de gemiddelde vuilvracht van één of meer componenten in rekening gebracht bij het vaststellen van de heffing van de drie opeenvolgende, voorgaande heffingsjaren.
Deze drie opeenvolgende, voorgaande heffingsjaren moeten gesitueerd zijn onmiddellijk voor het heffingsjaar waarover de betwisting ontstaat.


24.06.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 24.08.2005, V.175, (257), 36876-36888; B.S., 12.09.2005, V.175, (278), 39771, err.

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


29.04.2005 BVR wijz. BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 31.05.2005, V.175, (172), 25260-25261

Dit besluit maakt het mogelijk om voor gemeentelijke rioleringsprojecten niet alleen aan de gemeenten maar ook aan gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales subsidies uit te keren.


08.04.2005 BVR houdende aanvulling BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen Polders, Wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 31.05.2005, V.175, (172), 25259

Het besluit wijzigt het BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen enerzijds de sector Polders en Wateringen en anderzijds de sector milieu- en natuurverenigingen die personeel tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut zodat ook de werknemers van het DAC-tewerkstellingsproject van de Watering der Barebeek met ingang van 01.01.2005 een regulier contract krijgen.


22.04.2005 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 13.05.2005, V.175, (154), 22885-22887

In een aantal decreten met betrekking tot milieueffecten- en veiligheidsrapportage, meststoffen, bosbescherming, natuurbescherming, afvalstoffen en milieuvergunningen worden wijzigingen aangebracht.


De prejudiciële vraag betr. art. 35septies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Arbitragehof, 13 april 2005, arrest nr. 67/2005

B.S., 09.05.2005, V.174, (148), 21843-21844

Niets belet te aanvaarden dat ook ten aanzien van kleinverbruikers het hemelwater in de grondslag van de heffing wordt opgenomen, en dat de heffing erop als 'water dat op een andere wijze wordt gewonnen' forfaitair wordt bepaald, rekening houdend met de belangrijke uitgaven die zouden worden teweeggebracht door de installatie van meettoestellen bij de heffingsplichtigen, wat ook onvermijdelijk buitensporige administratieve verplichtingen met zich mee zou brengen.


07.01.2005 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, 18.03.1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing, 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, en 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 03.05.2005,1e uitgave, V.175, (141), 20482-20484+bijlagen 20485-20610

Een aantal Vlaamse besluiten die de bescherming van het grond- en oppervlaktewater betreffen worden gewijzigd omdat sommige bepalingen van het BVR 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, in het bijzonder deze met betrekking tot de heffing op de waterverontreiniging en de winning van grondwater, dienen te worden uitgesteld. Dit uitstel wordt genoodzaakt door de voorziene hervorming van de watersector met ingang van 01.01.2005.


Les coûts de l'eau pure: l'impact de la directive 2000/60/CE

CHARNEUX Sabrina

Amén., janvier-février-mars 2005, (1), 26-38

Dans cet article, l'auteur se propose d'étudier l'impact de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Elle analyse notamment à cette occasion les différents types de coûts concernés par le principe de la récupération auprès des utilisateurs, la portée du principe pollueur-payeur visé par l'art. 9, les dérogations envisagées par la directive, la marge de chaque Etat membre en ce qui concerne l'élaboration de leur propre politique, ...


Code de l'architecte

DUJARDIN Jean

Bruges:La Charte, 2005, feuillets mobiles, [pagination inconnue], [EPUISE]

Cet ouvrage regroupe l'ensemble des textes importants relatifs aux prescriptions et réglementations administratives et urbanistiques en matière de logement.


Jean NAESSENS en Daniel VAN NEVEL / Gemeente Nevele en Vlaams Gewest

R.v.St., 18 januari 2005, 10e K., nr. 139432

De gemeente die over een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet beslissen dient dat plan, ingeval van een risico op een 'schadelijk effect', aan een 'watertoets' te onderwerpen vooraleer een beslissing te nemen. Een 'engagement' van de gemeente om deze problematiek 'op te lossen bij de verdere invulling van het gebied' volstaat op het eerste gezicht niet om te voldoen aan de verplichting er voor te zorgen dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt.


Het beroep tot vernietiging van de art. 8, 10, par. 1, 5°, 42, par. 1, en 46, par. 1, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Arbitragehof, 9 februari 2005, arrest nr. 32/2005

B.S., 28.02.2005,1e uitgave, V.175, (63), 7855-7858

Het kan in overeenstemming zijn met zowel het algemeen belang van een goed waterbeheer als met het individueel belang van de betrokken eigenaars dat in bepaalde gevallen door het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid beperkingen worden opgelegd aan de uitoefening van het eigendomsrecht.


V.D.M. / Gemeente Holsbeek en crts

Vred. Leuven, 24 november 2005

In deze zaak wordt bepaald dat de buurtweg voor geen ander doeleinde bruikbaar is dan als voetgangerspad. De nabijheid van een onbeschermde oever, het weidekarakter van de ondergrond, laten een ander gebruik niet toe. Fietsers en ruiters zouden onherstelbare schade toebrengen aan deze wegen, gelet op hun karakter en de ondergrond. Wat de aanwezigheid van loslopend vee betreft, kan gesteld worden dat dit op de buurtwegen een onaanvaardbare belemmering is van hun openbaar karakter en hun veiligheid.


Stad Namen / Waals Gewest en Neverlest n.v.

Waals Gewest / Neverlest n.v. en Stad Namen

Cass., 4 november 2005, 1e K.

Uit de art. 10, 11 en 14 van de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen volgt dat buitengewone werken van verbetering die betrekking hebben op waterlopen van de derde categorie onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen en dat buitengewone werken van wijziging van onbevaarbare waterlopen onder de bevoegdheid van het Gewest vallen. Het Hof stelt echter dat uit de in die bepalingen vastgelegde verdeling van bevoegdheden evenwel niet voortvloeit uit dat het Waalse Gewest in de juridische onmogelijkheid verkeert om de door de eigenaar geleden schade in natura te herstellen.


Vleesverwerkingsbedrijf Van Maele / Vlaamse Milieumaatschappij

Cass., 13 oktober 2005, 1e K.

Het bewijs van het volume en de samenstelling van de vuilvracht van het geloosde afvalwater, kan voor de toepassing van de in art. 35quinquies, par. 1, van de oppervlaktewaterenwet aangegeven berekeningsmethode enkel geleverd worden door de wettelijk voorgeschreven meet- en bemonsteringsresultaten verkregen via de wettelijk voorgeschreven procedure van monsterneming en dus niet door middel van vermoedens afgeleid uit meet- en bemonsteringsresultaten en in een ander jaar dan het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.


n.v. Astra Sweets / V.M.M.

Cass., 13 oktober 2005, 1e K.

De uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is niet van toepassing op het bericht van rechtzetting dat krachtens art. 35undecies, par. 1, eerste lid, van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren aan de heffingsplichtige ter kennis wordt gebracht.


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Koninkrijk België

Hof van Justitie EG, 22 september 2005, nr. C-221/03

De lidstaten dienen ingevolge art. 3, lid 1, van de richtlijn 91/676/EEG van 12.12.1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen vast te stellen welke de wateren zijn die door verontreiniging worden beïnvloed of zouden kunnen worden beïnvloed indien de maatregelen als bedoeld in art. 5 van de richtlijn achterwege blijven, welke verplichting geldt voor al het zoet oppervlaktewater en het grondwater dat meer dan 50 mg nitraat per liter bevat of zou kunnen bevatten. Zij zijn tevens verplicht, op basis van de overeenkomstig art. 3, lid 1, van de richtlijn geïdentificeerde wateren, kwetsbare zones aan te wijzen, tenzij zij kiezen voor het opstellen van de in art. 5 van de richtlijn bedoelde actieprogramma's en deze op heel hun grondgebied toepassen.


18.11.2005 V. nr. 126 (Vl. P.): Waterzuivering in buitengebieden - Zonering

EECKHOUT Hilde

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., januari 2004,2005-2006, (4), 595-598

Vlaanderen moet tegen eind 2015 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. In uitvoering van het decreet inzake integraal waterbeleid keurde het Vlaams Parlement op 08.04.2005 de eerste waterbeleidsnota goed. Eén van de vijf krachtlijnen in deze nota is de integrale waterkwaliteit verder verbeteren.
Omtrent zonering voor waterzuivering bestaat er vandaag echter heel wat onduidelijkheid. Het antwoord vrduidelijkt de situatie.


02.03.2005 V. nr. 422 (Vl. P.): Drinkwaterfactuur - BTW op belasting

DAEMS Rudi

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 01.07.2005,2004-2005, (19), 1924-1926

De overheid int geen heffing meer op de waterverontreiniging, tenzij de restheffing van de gezinnen voor het waterverbruik vóor 01.01.2004, de heffing voor de gemengde en zuivere eigenwaterwinners-gezinnen, de heffing ten aanzien van bedrijven voor het waterverbruik dat niet afkomstig is van een openbaar waterdistributienetwerk en de heffing voor de bedrijven die lozen in oppervlaktewater.


18.02.2005 V. nr. 389 (Vl. P.): Waterzuivering - Taakverdeling, planning, financiering

VERMEIREN Francis

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 01.07.2005,2004-2005, (19), 1904-1908

De minister verduidelijkt onder meer de taakverdeling inzake rioleringen tussen gewest en gemeenten.


Vlaams Gewest / G. S.

Brussel, 14 juni 2005

Res Jur.Imm., januari 2006, V.71, (333), 255-268

Wanneer er bij de uitdieping van een waterloop, om het overstromingsgevaar te verkleinen, schade ontstaat aan een nabijgelegen vijver, is de opdrachtgevende overheid aansprakelijk voor deze schade.
De overheid heeft immers bij de uitvoering van de werken van openbaar nut niet de nodige voorzorgen genomen om de voorzienbare schade te voorkomen of te beperken.


Overeenkomstig sturen? Centraal - lokale relaties in het Vlaamse water- en afvalbeleid

GEERAERTS Kristof

LEROY Pieter

BURSENS Peter

Antwerpen:Universiteit Antwerpen, 2005,219 p.

Dit boek is een verslag van een onderzoek over het huishoudafval- en waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen. Een belangrijke doelstelling was te zien in welke mate de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de gemeente- en provinciebesturen kon worden verbeterd.


18.02.2005 V. nr. 387 (Vl. P.): Watertoets - Toepassing

VAN DEN EYNDE Marleen

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 24.06.2005,2004-2005, (18), 1735-1736

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de watertoets ligt bij de vergunningverlener.
Een gemeentebestuur hoeft echter in principe geen studies te laten uitvoeren voor vergunningaanvragen van derden.


26.01.2005 V. nr. 245 (Vl. P.): (Boven)gemeentelijke waterzuivering - Afbakening

CREVITS Hilde

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 17.06.2005,2004-2005, (17), 1501-1502

Indien we spreken over de afbakening van de verantwoordelijkheden inzake waterzuivering moeten we steeds vertrekken van het driesporenbeleid waarbij zowel de burger, de gemeenten als het gewest verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld op het vlak van de sanering van afvalwater.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.12.2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (art. 63)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57510

In het programmadecreet 2005 was een vrijstelling voor het water verbruikt in 2004 voorzien voor de kleinverbruikers. In een beperkt aantal gevallen hebben de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk in 2005 nog een verbruik gefactureerd dat zich situeert voor 01.01.2004.
Om begrotingstechnische redenen worden deze verbruiken vrijgesteld van heffing.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijziging van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (art. 62)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57509

Het bekkenbestuur brengt nu reeds advies uit over de investeringsprogramma's.
Het is dan ook logisch dat de bekkenbesturen ook advies uitbrengen over de zoneringsplannen die aan de basis liggen van de in de toekomst op te maken investeringsprogramma's.
Bovendien dienen ze er over te waken dat de plannen niet in conflict zijn met de reeds in de bekkenbeheerplannen opgenomen acties, middelen en termijnen.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (art. 56-61)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57508-57509

In het decreet 24.05.2002 worden wijzigingen aangebracht die tot doel hebben de drinkwatermaatschappijen de mogelijkheid te bieden om een kostprijs aan te rekenen aan de eigen waterwinners in de vorm van een vergoeding voor het gebruik van de collectieve saneringsinfrastructuur. Daarnaast beoogt deze afdeling ook de uitbreiding van de vrijstelling van de aanrekening van de bijdrage voor de rioollozende bedrijven met lozingsnormen oppervlaktewater.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 55)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57508

Dit artikel heeft tot doel het uitwisselen van heffingsgegevens te regelen tussen de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) enerzijds, en de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit en de NV Aquafin anderzijds.
Deze uitwisseling beperkt zich tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanrekenen van de bijdrage en/of de vergoeding.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 54)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57507-57508

De aanpassing aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer betreft een heffingsreductie voor de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk voor de hoeveelheid water die voorafgaand aan de winning kunstmatig geïnfiltreerd werd voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Een andere wijziging betreft de invulling van een gebiedsfactor in de heffingsformule voor grondwater uit het sokkelsysteem.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 45-53)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

et al.

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57504-57506

In de wet van 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, worden wijzigingen aangebracht die ondermeer tot doel hebben de contractmogelijkheid die voorzien was bij programmadecreet 2005 uit te breiden naar alle rioollozende grootverbruikers die nu of in de toekomst zullen gebruik maken van de collectieve saneringsinfrastructuur.


22.12.2005 Bericht betr. de vakbondspremies voor het referentiejaar 2005

Eerste Min.,VERHOFSTADT Guy

B.S., 22.12.2005,2e uitgave, V.175, (388), 55339-55340

Onder andere de gemeenten, de OCMW's en de korpsen van de lokale politie worden uitgenodigd om te wachten met de uitreiking van de aanvraagformulieren voor de vakbondpremies voor het referentiejaar 2005, tot ná de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Deze publicatie wordt verwacht ten laatste begin januari 2006.


21.10.2005 BVR houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 05.12.2005, V.175, (370), 52467-52470+bijlagen 52470-52472

Dit besluit bepaalt de regels voor wat betreft de verwerkbaarheid van het water dat wordt geloosd in een openbare riolering aangesloten op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.


09.09.2005 BVR betr. geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 02.12.2005,1e uitgave, V.175, (368), 52081-52083+bijlagen 52084-52096

Dit uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid voorziet in de geografische indeling van watersystemen door de afbakening van de stroomgebieden, bekkens en deelbekkens binnen het Vlaams Gewest. Verder bevat het ook de noodzakelijke bepalingen tot formele oprichting van de overlegstructuren op de verschillende niveaus.


O.M. / F.T. - B.R: J.v.G.

Corr. Gent, 25 mei 2004, 21e K.

T.Milieurecht, januari 2004, V.13, (6), 734-737

Ernstige milieuschade of dreigend gevaar voor de omgeving moet onmiddellijk gemeld worden aan de burgemeester en bij de afdeling Milieu-inspectie.


D.J. en O.M. / V.C.A. en V.C.O.

Rb. Oudenaarde, 7 mei 2004

T.Milieurecht, januari 2004, V.13, (6), 733-734

Het bezit van een lekkende mazouttank waarvan een gedeelte van de inhoud in de gracht terechtkomt is een strafrechtelijk misdrijf.


v.z.w. Voetbalclub ter Heide / A.D., v.z.w. Werkgroep Hobokense Polder en crts

v.z.w. S.K. Berkenrode, A.D. / v.z.w. Werkgroep Hobokense Polder en crts

Corr. Antwerpen, 17 februari 2004, 4e K.

T.Milieurecht, mei 2005, V.14, (2), 227

Als uitvoerder en instandhouder van de werken dient de herstelvordering nagekomen te worden ongeacht of al de percelen al dan niet eigendom zijn van de uitvoerder.
De persoon die voor een bouwmisdrijf veroordeeld werd tot herstel in de oorsponkelijke toestand dient niet enkel in te staan voor het herstel van inbreuken of werken die hij zelf heeft uitgevoerd maar ook van vroegere inbreuken die na zijn aankoop door hem werden instandgehouden.


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Belgisch Koninkrijk

Hof van Justitie EG, 8 juli 2004, C-27/03

Voor stedelijk afvalwater dat wordt geloosd in ontvangende wateren die worden beschouwd als 'kwetsbare gebieden' dienden de lidstaten er uiterlijk op 31.12.1998 voor te zorgen dat er voor agglomeraties met meer dan 10000 inwonerequivalenten (i.e.) opvangsystemen aanwezig zijn. Die verplichting is België niet nagekomen.


22.10.2004 V. nr. 56 (Vl. P.): Gescheiden rioleringsstelsels - Afbakening zones

LOONES Jan

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 25.02.2005,2004-2005, (8), 652-653

In het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties is reeds in de mogelijkheid voorzien de gewestbijdrage te verhogen tot 100 % wanneer gemeenten volledig gescheiden stelsels (met 2 DWA-leidingen (droogweerafvoer) voor de afvoer van het afvalwater) aanleggen.


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Franse Republiek

Hof van Justitie EG, 23 september 2004, 2e K., nr. C-280/02

Het doel dat richtlijn 91/272 van 21.05.1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater nastreeft, gaat verder dan enkel de bescherming van aquatische ecosystemen en strekt tot bescherming van de mens, de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water en de landschappen tegen ieder aanzienlijk negatief gevolg van de versnelde groei van algen en hogere plantaardige levensvormen als gevolg van lozingen van stedelijk afvalwater.


Commission des Communautés européennes / République hellénique

Cour Just. Comm. Eur., 24 juin 2004, 4e Ch., C-119/02

Il est indifférent, au regard de l'art. 5, par. 2, de la directive 91/271 relative au traitement des eaux urbaine résiduaires, que ces eaux se déversent directement ou indirectement dans une zone sensible.


15.10.2004 V. nr. 21 (Vl. P.): Mestverwerking en leefmilieu - Evenwicht

LOONES Jan

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 21.01.2005,2004-2005, (6), 429-430

De verplichte mestverwerking is gericht op het voorkomen van nutriëntvervuiling van het grond- en oppervlaktewater, zowel in het licht van de eutrofiëring van het natuurlijk milieu als van het kwaliteitsbehoud van ons drinkwater. In deze zin zijn de mestverwerkingsinstallaties zelf gericht op de zorg voor het milieu. Tevens wordt erop gewezen dat de mestverwerkingsinstallaties vanuit de milieuwetgeving moeten voldoen aan strenge milieunormen.


27.12.2004 KB wijz. art. 18, par. 1, van het KB 30.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,DEWAEL Patrick

B.S., 30.12.2004,2e uitgave, V.174, (455), 86804-86805+Bericht 86805-86806

De vakbondspremie wordt uitbetaald in het tweede jaar volgend op het referentiejaar. Deze betaling gebeurt vóór 30 september van het uitbetalingsjaar, hetzij door de uitbetalingsinstelling zelf, hetzij door de gemachtigde welke die instelling daartoe aanwijst in de vakorganisatie.


24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 10.02.1993 (art. 81)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 31.12.2004,3e uitgave, V.174, (458), 87231

Het BVR 10.02.1993 tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt opgeheven met ingang van 01.01.2006.


24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 80)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 31.12.2004,3e uitgave, V.174, (458), 87230

De formule voor de berekening van het bedrag van de grondwaterwinningsheffing wordt herwerkt.


24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 66-79)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 31.12.2004,3e uitgave, V.174, (458), 87228-87230

De wijzigingen die deze artikels aanbrengen betreffen onder meer een uitbreiding van de taken van de Vlaamse Milieumaatschappij op het vlak van de waterverontreiniging, de vrijstellingen op de heffing op waterverontreiniging en het percentage van de heffingsverhoging bij niet-aangifte.


24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 31.12.2004,3e uitgave, V.174, (458), 87220-87233

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


25.10.2004 KB wijz. KB 13.09.1998 houdende havenstaatcontrole en wijz. KB 20.07.1973 houdende zeevaartinspectiereglement en van het KB 01.12.1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen

Min. van Mobiliteit,LANDUYT Renaat

B.S., 10.11.2004,3e uitgave, V.176, (395), 75776-75777

De Europese richtlijn 2002/84/EG van 05.11.2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen wordt omgezet in de nationale rechtsorde.


01.10.2004 BVR houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 08.11.2004,1e uitgave, V.174, (390), 75304-75306

Dit besluit bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken.


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Koninkrijk Spanje

Hof van Justitie, 12 juni 2003, nr. C-446/01

Spanje wordt veroordeeld door het Hof omdat het heeft nagelaten bepaalde stortplaatsen te laten voldoen aan de vereisten van de richtlijn 75/442, aangezien op de stortplaatsen stedelijke afvalstoffen worden gestort zonder dat gebruik wordt gemaakt van procédés om te vermijden dat de gezondheid van de mens in gevaar wordt gebracht en dat schade aan het milieu wordt toegebracht.


O.M. / P.C.

Gent, 26 september 2003, 10e K.

T.Milieurecht, mei 2004, V.13, (2), 198-202

Een bedrijfsleider kiest ervoor afvalwater te lozen alhoewel de normen waaraan dit moest voldoen onmiskenbaar niet werden behaald. Daardoor zijn de exploitatievoorwaarden niet nageleefd en heeft de betrokkene het belang van de gemeenschap bij het behoud van een gezond leefmilieu ondergeschikt gemaakt aan zijn persoonlijk belang en dat van de vennootschap.


14.05.2004 BVR houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,TAVERNIER Jef

B.S., 15.10.2004,2e uitgave, V.174, (366), 72091-72094+bijlagen 72094-72100

De minister van Leefmilieu kan subsidies toekennen aan organisaties die deel uitmaken van de groep van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen of de groep polders en wateringen die onder het beleidsdomein leefmilieu vallen, telkens werknemers worden tewerkgesteld in het kader van een voormalig DAC-project.


11.06.2004 BVR houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen

Vlaams Min. van Economie, Buitenlands Beleid en E-government,CEYSENS Patricia

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,TAVERNIER Jef

B.S., 02.09.2004,2e uitgave, V.174, (316), 64837-64840

De Vlaamse overheid stimuleert de verdeling van grijswater (gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater en regenwater) door een financiële tegemoetkoming in de investeringskosten.


Voedselafvalverbrijzelaars: wat mag en wat niet?

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

www.ovam.be

GFT-afval is een huishoudelijke afvalstof die volgens de vigerende milieuwetgeving onder geen beding mag verwijderd worden via lozing in de riolering of in het oppervlaktewater rechtstreeks.


04.06.2004 BVR houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,TAVERNIER Jef

B.S., 24.08.2004,1e uitgave, V.174, (302), 62722-62726+bijlagen 62726-62728

Om erkend te worden als Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) dient een vereniging opgericht te zijn op particulier initiatief in de vorm van een vzw en de overheid te ondersteunen, inzonderheid voor de opvang van hulpbehoevende vogels en in het wild levende dieren in het kader van de handhaving van de wetgeving inzake beschermde vogels en diersoorten.


23.04.2004 BVR tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift

Min. Vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams Min. van Werkgelegenheid en Toerisme,LANDUYT Renaat

B.S., 05.08.2004, V.174, (280), 58997-59003

Aan de reglementaire verplichtingen om een eensluidend verklaard afschrift voor te leggen aan de Vlaamse administratie, is voldaan door het voorleggen van een kopie van het originele document. In geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde kopie kan de Vlaamse administratie de uitgever van het originele document rechtstreeks ondervragen.


11.06.2004 BVR tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,BOSSUYT Gilbert

B.S., 30.07.2004,3e uitgave, V.174, (274), 58431-58435+bijlagen 58436-58437

Binnen het Vlaams ministerie van Mobiliteit wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht. Dit agentschap draagt als naam Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen, afgekort AWZ.


13.05.2003 Wet houdende instemming met het Protocol betr. water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992, gedaan te Londen op 17.06.1999

Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,TAVERNIER Jef

et al.

B.S., 20.07.2004,3e uitgave, V.174, (261), 56075+bijlagen 56076-56091; B.S., 16.09.2004,1e uitgave, V.174, (332), 67681-67683, err.; B.S., 22.12.2005,2e uitgave, V.175, (388), 55282-55284, add.

Het doel van dit Protocol is op alle niveaus, zowel nationaal als in grensoverschrijdende en internationale verbanden, de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de mens, zowel individueel als collectief, binnen een kader van duurzame ontwikkeling door verbetering van het waterbeheer, met inbegrip van de bescherming van waterecosystemen, en door het voorkomen, beheersen en verminderen van aan water gerelateerde ziekten.


07.05.2004 Dec. houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid, gedaan te Londen op 17.06.1999, bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Helsinki op 17.03.1992

Vlaams Min. van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen,BYTTEBIER Adelheid

Vlaams Min. van Economie, Buitenlands Beleid en E-government,CEYSENS Patricia

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,TAVERNIER Jef

B.S., 16.07.2004,1e uitgave, V.174, (255), 55714

Het Protocol betreffende water en gezondheid heeft als doel watergerelateerde ziekten te voorkomen, te beheersen en te verminderen door de samenwerking op het gebied van het waterbeleid, dat de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu beoogt, te versterken en door het aanvaarden van gepaste maatregelen.


07.05.2004 Dec. houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, opgemaakt in Straatsburg op 09.11.1995

Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,VAN GREMBERGEN Paul

Vlaams Min. van Economie, Buitenlands Beleid en E-government,CEYSENS Patricia

B.S., 16.07.2004,1e uitgave, V.174, (255), 55709-55710

De territoriale gemeenschappen of autoriteiten (waaronder gemeenten en OCMW's) die onder de toepassing vallen van de Kaderovereenkomst van Madrid, kunnen onderling akkoorden afsluiten met het oog op grensoverschrijdende samenwerking.


Spartelen met de watertoets

BUIJS Xavier

Lokaal, 16-30.06.2004, V.2, (12), 22-23

De gemeenten moeten alle plannen (zoals bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen) en vergunningen toetsen op de consequenties voor de waterhuishouding (de watertoets). De auteur wijst op een aantal praktische toepassingsproblemen.


07.05.2004 Dec. wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,TAVERNIER Jef

B.S., 11.06.2004,1e uitgave, V.174, (208), 44027-44037

Het decreet richt een aantal agentschappen op zoals de Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het bakent de takenpakketten van deze agentschappen af.


02.04.2004 BVR tot invoering van het integrale milieujaarverslag

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,TAVERNIER Jef

B.S., 04.06.2004,2e uitgave, V.174, (199), 42742-42745+bijlagen 42746-42847

Vóór 31 januari van het kalenderjaar waarin de plicht een integraal milieujaarverslag op te stellen en mee te delen moet worden nageleefd, stuurt de administratie elke milieujaarverslagplichtige die ze kent een formulier voor de opstelling van een integraal milieujaarverslag.


09.07.2004 Programmawet - Wijziging van de wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (art. 96)

Eerste Min.,VERHOFSTADT Guy

et al.

B.S., 15.07.2004, V.174,2e uitgave, (254), 55595

De federale minister en de gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor het leefmilieu, alsook het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, hebben toegang tot de informatiegegevens betreffende de vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreven.


05.12.2003 BVR tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer [VLAREA]

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 30.04.2004,2e uitgave, V.174, (152), 35947-35952; B.S., 14.02.2005,1e uitgave, V.175, (47), 4981, err.

Het besluit wijzigt het BVR 17.12.1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) met als doel het afvalstoffenbeleid verder te ontwikkelen in de richting van voorkoming van afvalstoffen en grotere producentenverantwoordelijkheid.


Het decreet integraal waterbeleid - Mijlpaal voor het Vlaamse waterbeleid

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Erembodegem:Vlaamse Milieumaatschappij, 2004,38 p.

www.vmm.be

Deze brochure is een samenvatting van het decreet integraal waterbeleid en is bedoeld als leidraad voor alle Vlaamse waterbeheerders en ieder die zich bij het waterbeleid in Vlaanderen betrokken voelt.


06.02.2004 Dec. wijz. regelgeving betr. het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 20.02.2004,2e uitgave, V.176, (65), 10203

Dit decreet heeft tot doel de informatiestroom van het bedrijfsleven naar de milieuoverheid gestroomlijnd te laten gebeuren en beoogt een einde te maken aan de praktijk van het verlenen van stilzwijgende milieuvergunningen: voortaan moet een vergunningsaanvraag steeds beantwoord worden via een uitdrukkelijke administratieve handeling (weigering of vergunning).


De prejudiciële vraag over art. 26 van de wet 22.12.1986 betr. de intercommunales

Arbitragehof, 21 januari 2004, arrest nr. 8/2004

B.S., 26.04.2004,3e uitgave, V.174, (144), 34409-34410; R.W., 08.05.2004, V.67, (36), 1417

Art. 26 van de wet 22.12.1986 betreffende de intercommunales is discriminerend, in zoverre het tot gevolg heeft de intercommunales vrij te stellen van de heffing bedoeld in hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoerd bij het decreet 25.06.1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, terwijl de gemeenten als publiekrechtelijke rechtspersonen evenwel onderworpen aan deze heffing zijn.


Het juridisch statuut van de watermolens

DRAYE Anne Mie

VANHEUSDEN Bernard

NULENS T.

Roosdaal:Koepelvereniging Molens Vlaams-Brabant fv, 2004,380 p.

http://www.molensvlaamsbrabant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bundelt de historiek en de wetgeving toepasselijk op watermolens.


n.v. T.M.I. / V.M.M.

Gent, 18 november 2003, 5e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 343-345

Wanneer er andere afvalstromen zijn buiten het productieproces, dan worden deze niet beïnvloed door het voorwerp van de vraag tot toekennen van het statuut van nullozer.
Het sanitair water wordt alsnog afzonderlijk belast wanneer een heffingsplichtige aan het statuut van nullozer voldoet.


V.M.M. / n.v. S.E.L.

Gent , 9 september 2003, 5e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 339-341

De belastingheffende overheid mag niet voor een bepaald heffingsjaar de vaste gedragslijn verlaten en de gewettigde verwachtingen van de belastingplichtige miskennen.
Dit is een schending van het rechtszekerheidsbeginsel.


n.v. Hertimmo / n.v. Van Gorp's Moderne Wegenbouw en n.v. Verzekeringsmaatschappij Fidelitas

Kh. Turnhout, 16 november 2000

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 337-338

De vordering in vergoeding voor schade door de permanente vervuiling wordt afgewezen omdat het bewijs niet geleverd wordt dat de continue vervuiling afkomstig zou zijn van de riolering van de nv.


Hertimmo / n.v. Van Gorp's Moderne Wegenbouw en n.v. Fidea

Antwerpen, 7 april 2003, 1e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 336

De eigenaar van de vervuilde vijvers toont niet aan dat er een continue vervuiling is geweest die de oevers zodanig heeft bevuild dal het de herneming van het ecologisch leven blijvend nadelig zal beïnvloeden.
Er zijn dus geen aanwijzingen van potentiële milieuschade, waarvoor op grond van het Bodemsaneringsdecreet zal dienen te worden gesaneerd.


O.M. /D.W., D.B. en n.v. F.-D.

Corr. Gent, 27 mei 2003, 19e K.

T.Milieurecht, maart 2004, V.13, (1), 66-75

Het beroep op een rechtvaardigingsgrond wordt niet aanvaard aangezien de uitbaters van de hinderlijke instelling bij het overtreden van verschillende milieureglementeringen hun eigen private economische belangen voor ogen hadden.


12.12.2003 V. nr. 26 (Vl. P.): Gesco's - Stand van zaken

DECALUWE Carl

Min. Vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams Min. van Werkgelegenheid en Toerisme,LANDUYT Renaat

V. en A., Vl.P., 12.03.2004,2003-2004, (9), 1821-1822

Binnen het stelsel van de klassieke gesco-programma's is de basisvoorwaarde om als gesco te kunnen worden aangeworven: een periode van zes maanden inschrijving bij de VDAB kunnen bewijzen.


Website Vlaams Integraal Wateroverleg Comité

Vlaams Integraal Wateroverleg Comité

De website bevat alle nuttige informatie over het integraal waterbeheer in Vlaanderen. Het Vlaams Intergaal Wateroverleg Comité (VIWC) is opgericht om het waterbeheer beleidsmatig vorm te geven, te begeleiden en te realiseren.


Water anders ordenen? - De impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening

DE SMEDT Peter

T.R.O.S., december 2003, V.8, (32), 321-338

Dit artikel gaat na in hoeverre het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen zijn onderworpen aan de bepalingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid.


21.11.2003 V. nr. 44 (Vl. P.): Heraanleg doortochten - Rioleringsdossiers

DECALUWE Carl

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

V. en A., Vl.P., 16.01.2004,2003-2004, (6), 1350-1351

De procedure tot subsidiering van rioleringen wordt beschreven in het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.


De prejudiciële vragen betr. art. 35quinquies decies, par. 3, eerste lid, en par. 4 tot 7, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd door art. 5 van het dec. van het Vlaamse Gewest van 06.07.1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994

Arbitragehof, 17 december 2003, arrest nr. 171/2003

B.S., 02.03.2004,1e uitgave, V.174, (74), 11696-11698

Art. 35quinquies decies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (bevoegd rechtscollege voor de behandeling van de geschillen inzake heffingen op de waterverontreiniging) schendt niet de regels die de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten bepalen.


De prejudiciële vraag over de art. 4, 5 en 7 van de wet 23.03.1999 betr. de rechterlijke inrichting in fiscale zaken

Arbitragehof, 17 december 2003, arrest nr. 168/2003

B.S., 20.02.2004,2e édition, V.174, (65), 10275-10277; R.W., 17.04.2004, V.67, (33), 1294-1296

Het verschil in behandeling dat bestaat tussen de belastingplichtigen bedoeld door het Wetboek van de inkomstenbelastingen en diegenen die de heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging verschuldigd zijn, doordat de eerstgenoemden zich onverminderd in hun taal tot de rechtbank zouden kunnen wenden en de laatstgenoemden niet, is het gevolg van de toepassing van de objectieve criteria die de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken bepalen en is niet ongrondwettelijk.


28.11.2003 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het BVR 05.03.1996 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 13.02.2004,1e uitgave, V.174, (55), 8799-8811+bijlagen 8812-8815

Het besluit wijzigt bepalingen van Vlarem I, Vlarem II en Vlarebo met het oog op een rationeel energiegebruik en de beperking van de CO2-emissie en het in overeenstemming brengen van sommige bepalingen inzake milieuhygiëne met sommige bepalingen inzake afvalstoffenbeleid.


Overzicht rechtspraak 2002-2003 inzake de heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in het Vlaams Gewest

HUYGHE Sofie

Lok.Reg.Bel., december 2003, (4), 183-208

Deze bijdrage bespreekt de relevante arresten met betrekking tot de heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in het Vlaams Gewest.


Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland

LAVRYSEN Luc

et al.

Brugge:die Keure, 2003,358 p.

Het boek geeft een overzicht van het waterbeleid in Europa, Vlaanderen en Nederland en de wisselwerking tussen deze drie entiteiten.


O.M. / E.E.R. en crts

Corr. Gent, 23 juni 2003, 23e K.

T.Milieurecht, januari 2003, V.12, (6), 655-657

De exploitanten van een inrichting (natuurlijke personen en de rechtspersoon) kunnen zich niet ontdoen van hun strafrechtelijke aansprakelijkheid door zich, voor het aansluiten van afvalwater op niet-functionerende zuiveringsinstallaties, te beroepen op afspraken over het onderhoud van die installaties.


Natuurreservaten Oost-Brabant en W.S. / B.D. Vlaams Brabant

R.v.St., 15 mei 2003, nr. 119409

T.Milieurecht, januari 2003, V.12, (6), 647-650

Wanneer de bestendige deputatie er geen twijfel over laat bestaan dat op het ogenblik van de vergunningsverlening een inrichting om milieu-technische redenen niet in staat is te voldoen aan de geldende lozingsnormen, moet ze de milieuvergunning weigeren in plaats van de exploitant uitstel te verlenen.


n.v. Surface Treatment / Vlaamse Gewest

R.v.St., 12 mei 2003, nr. 119222

T.Milieurecht, januari 2003, V.12, (6), 646-647

Zolang de vergunningverlenende overheid niet definitief de normen heeft bepaald inzake de vergunningstermijn voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de riolering bestaat er in hoofde van de aanvrager van de vergunning geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.


21.11.2003 BVR houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 27.01.2004, (1e uitgave), V.174, (31), 4686-4697

Geen enkele subsidie kan worden verleend door een administratieve overheid voor om het even welk werk of activiteit die in strijd is met de bindende bepalingen van een goedgekeurd natuurrichtplan.


Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen

VERCAEMST Peter

et al.

Gent:Academia Press, 2003,333 p.; www.emis.vito.be

Het boek bevat enkele maatregelen die een ziekenhuis of een andere verzorgingsinstelling kan aanwenden om met haar afval om te gaan zodat er zo weinig mogelijk hinder voor het milieu veroorzaakt wordt.


10.07.2003 V. nr. 151 (Vl. P.): Gemeentelijke structuurplannen en waterhuishouden - St.-Katelijne-Waver

TOBBACK Bruno

Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening,VAN MECHELEN Dirk

V. en A., Vl.P., 17.10.2003,2003-2004, (2), 392-394

Elk woonuitbreidingsgebied kon tot voor kort ontwikkeld worden voor woningbouw volgens de geldende gewestplanvoorschriften, ook indien er zich een waterproblematiek voordoet.


Anders omgaan met water: de krachtlijnen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

DE SMEDT Peter

et al.

T.Milieurecht, november 2003, V.12, (5), 450-484

Dit artikel is een uitgebreid relaas van de doelstellingen van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.


19.12.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 - Oppervlaktewater (art. 26-32)

Min.-President van de Vlaamse Regering,SOMERS Bart

et al.

B.S., 31.12.2003,2e uitgave, V.173, (452), 62347-62350

Dit hoofdstuk behandelt de procedure die gevolgd dient te worden om de vrijstelling van heffing inzake lozing van afvalwater te bekomen en voert een nieuwe categorie vrijgestelden in.


19.12.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004

Min.-President van de Vlaamse Regering,SOMERS Bart

et al.

B.S., 31.12.2003,2e uitgave, V.173, (452), 62343-6236; B.S., 13.01.2005, V.175, (12), 984, err.

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


18.07.2003 Dec. betr. het integraal waterbeleid [ DIWB ]

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 14.11.2003, V.173, (398), 55038-55054+bijlagen 55054-55058; B.S., 05.12.2003, V.173, (424), 58176, err.

Dit decreet bevat de doelstellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid in het Vlaams Gewest.


VERBIST August en crts / Vlaams Gewest

R.v.St., 9 januari 2003, 7e K., nr. 114312

T.Milieurecht, september 2003, V.12, (4), 391-395

De omzendbrief van 21.11.2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie, bevat geen dwingende bepalingen.


27.06.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 - Rubiconfonds (art. 28-32)

Min.-President van de Vlaamse Regering,SOMERS Bart

et al.

B.S., 12.09.2003,1e uitgave, V.173, (324), 45707

Naast de maatregel met effect op korte termijn die erin bestaat dat het Vlaamse Gewest de voorfinanciering op zich neemt van thesaurievoorschotten die ter beschikking worden gesteld van de door de recente overstromingen getroffen gebieden om zo snel mogelijk de financiële noden voortvloeiend uit de reparatie van de opgelopen schade, wordt een afzonderlijk fonds opgericht, het 'Rubiconfonds'.


27.06.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 - Leefmilieu (art. 10-17)

Min.-President van de Vlaamse Regering,SOMERS Bart

et al.

B.S., 12.09.2003,1e uitgave, V.173, (324), 45705-45706

Het decreet regelt de vrijstellingsvoorwaarden met betrekking tot de heffing op de waterverontreiniging voor grondwaterwinningen voor gebruik in koude-warmtepompen. Het voorziet tevens in een subsidieregeling tot aanmoediging van het uitvoeren van projecten voor de levering van tweedecircuitwater door drinkwatermaatschappijen en openbare besturen.


27.06.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003

Min.-President van de Vlaamse Regering,SOMERS Bart

et al.

B.S., 12.09.2003,1e uitgave, V.173, (324), 45704-45710

Dit programmadecreet betreft de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003.


04.07.2003 Ministeriële omz. LNW 2003/01 met een addendum bij de ministeriële omz. LNM 2001/01 van 21.11.2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 25.07.2003,2e uitgave, V.173, (271), 39371-39372+bijlage 39372-39373

De medeverwerking vanuit een win-win-benadering voor én het bedrijf én het Vlaamse gewest/nv Aquafin dient georganiseerd binnen een geobjectiveerde aanpak. Om die reden wordt aan de bijlage bij de omzendbrief LNM 2001/01 van 21.11.01 'Krachtlijnen inzake de beoordeling van de verenigbaarheid van het lozen in de openbare riolering met de bedrijfsaanpak inzake rioolwaterzuiveringsinstallaties' een hoofdstuk 3.4.4 'Geobjectiveerde contractaanpak complementaire afvalwaters' ingevoegd voor complementaire afvalwaters.


De gevolgen van het waterbeleid door financiële constructies

BLOCKERIJE Arnold

Nieuwsbrief Overheidsmanagement, juni 2003, (40), 47-48

Dit artikel geeft een samenvatting van de argumenten voor en tegen het afsluiten door gemeenten van cross-border leasecontracten (inzake rioleringen en waterzuiveringsinstallaties)


21.05.2003 Wet wijz. wet 25.06.1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet 12.07.1976 betr. het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen

Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit en Vervoer,DURANT Isabelle

et al.

B.S., 15.07.2003, V.173, (259), 37970-37976

Deze wet stelt de dekking voor overstromingen verplicht voor alle zaakverzekeringsovereenkomsten met betrekking tot het gevaar brand die dekking verlenen voor eenvoudige risico's, gelegen in risicogebieden (dat wil zeggen de plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of blootgesteld kunnen worden).


05.03.2003 V. nr. 135 (Vl. P.): Afvalwaterheffing - Vrijstelling voor gehandicapten

BECQ Sonja

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 16.05.2003,2002-2003, (14), 2287-2289

Ingeval van afvalwaterheffing wordt de vrijstelling voor gehandicapten vaak niet verleend omdat de factuur niet op naam staat van de betrokkene (huwelijk, samenwonen, ouders-kinderen).


Vrijstelling afvalwaterheffing: heffingsbiljet en attest samen opsturen

CRAUWELS Fabienne

Lokaal, 16-30.06.2003, V.1, (12), katern 6

Elke burger moet in principe afvalwaterheffing betalen. Heffingsplichtigen die op 1 januari van het heffingsjaar genieten van het leefloon of het levensminimum (dit is financiële steun) toegekend door het OCMW, hebben recht op een vrijstelling van de afvalwaterheffing.


Recente ontwikkelingen in de eigenlijke regionale belastingen

VAN VYVE Cathy

Brugge:die Keure, 2003,65-131

Deze bijdrage gaat in op de recente ontwikkelingen in de eigenlijke regionale fiscaliteit en beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen inzake onder andere afvalwaterheffingen, afvalheffingen, leegstandsheffingen, mestheffingen, zowel op het vlak van wetgeving, rechtspraak als rechtsleer.


04.04.2003 BVR tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen

Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,VAN GREMBERGEN Paul

B.S., 20.06.2003,3e uitgave, V.173, (226), 33269-33277

Een onderhoudspremie kan worden toegekend voor de onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden bepaald in dit besluit aan de lokale besturen (dat wil zeggen onder andere, de gemeenten, verenigingen van gemeenten, OCMW's, zuivere en gemengde intercommunales, polders, wateringen, verenigingen van polders en wateringen, de sociale woonorganisaties met uitzondering van de huurdersorganisaties en kerkfabrieken).


24.01.2003 V. nr. 92 (Vl. P.): Rioleringsnet - Cross border lease

VAN NIEUWENHUYSEN Luc

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 21.03.2003,2002-2003, (11), 1773

De minister heeft steeds het standpunt ingenomen inzake waterbeleid (in casu het afvalwaterbeleid), dat het aanleggen, renoveren en beheren van rioleringsstelsels maar kunnen voorzover de lokale overheid de volledige inhoudelijke zeggingschap behoudt over het rioleringsstelsel en voorzover ook de gewestelijke beleidsstandpunten bijvoorbeeld inzake scheiding van afvalwaterstromen blijvend kunnen omgezet en toegepast worden op gemeentelijk niveau.


22.04.2003 Wet tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht

Min. van Financiën,REYNDERS Didier

B.S., 13.05.2003, V.173, (174), 25513-25515; B.S., 22.05.2003,2e uitgave, V.173, (191), 28292, err.

De belastingheffing als wijze van betaling van de belasting voor aanplakking voor diegenen die de belasting verschuldigd zijn, wordt vereenvoudigd.


De Kaderrichtlijn Water: welke rol voor de lokale overheid?

WEILER Philippe

Nieuwsbrief VSGB, 06.03.2003, (2), 15-17

In januari heeft de Vereniging in samenwerking met het WWF een seminarie over water georganiseerd voor de gemeenten, in het kader van het internationaal jaar van het zoet water.


10.01.2003 Overeenkomst betr. dierlijk afval in de sectoren van vlees en visserijproducten

Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,TAVERNIER Jef

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,GOSUIN Didier

B.S., 21.02.2003,2e uitgave, V.173, (58), 8792-8804+bijlagen 8813-8821

De respectievelijke rol van de federale en gewestelijke besturen, en van hun personeelsleden, met betrekking tot het toezicht op het dierlijk afval in de producerende inrichtingen worden vastgesteld en gecoördineerd.


Vlaamse Milieumaatschappij / Veha, Fabrieken van Radiatoren en Ketels voor centrale verwarming n.v.

Cass., 11 september 2003, 1e K.

De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt berekend en die vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht.


n.v. T.M.I. / V.M.M.

Rb. Gent, 18 april 2002, 6e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 341-343

De heffingsplicht inzake de lozing van afvalwater strekt zich uit tot iedereen die in de loop van 1999 water heeft verbruikt of afvalwater heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het water.


n.v. S.E.L. / V.M.M.

Rb. Gent, 21 februari 2002, 6e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 338-339

De VHA-codering (een administratieve nummering om waterlopen te identificeren die een specifieke functie vervullen als drink-, zwem-, vis-, of schelpdierwater) heeft geen enkele impact op de uitvoering van een regelgeving inzake heffing op de lozing van afvalwaters.


c.v.b.a Steendorp / Vlaams Gewest

R.v.St., 19 december 2002 , 7e K., nr. 113967

Ook al blijft de nieuwe milieuvergunningsaanvraag juridisch-technisch dezelfde als de oorspronkelijke aanvraag, waarop de adviezen en het openbaar onderzoek betrekking hadden, wanneer de inhoudelijke invulling echter te veel verschilt, dient de vergunningverlenende overheid een nieuwe procedure op te starten met de nodige garanties op voldoende inspraak.


E. n.v. / V.M.

Gent, 10 december 2002

Fiscale Jurisprudentie, juni 2003, V.22, (6), 634-637

De termijn van 10 werkdagen om de Vlaamse milieumaatschappij in te lichten over het uitvoeren van een meetcampagne, bevat al de dagen waarop er doorgaans gewerkt wordt (ook een zaterdag).


L. n.v. / V.M.

Gent, 12 november 2002

Fiscale Jurisprudentie, juni 2003, V.22, (6), 630-634

De termijn van 30 dagen waarbinnen de meet- en bemonsteringsresultaten ter beschikking dienen te worden gesteld van het bedrijf dat oppervlaktewaterheffing verschuldigd is, is niet op straffe van nietigheid of verval voorgeschreven.


28.08.2002 V. nr. 293 (Vl. P.): Afvalwaterheffing - Vrijstelling

VERTRIEST Isabel

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 04.11.2002,2002-2003, (3), 653-654

De vrijstellingsregeling die verleend wordt aan particulieren die zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater, werd decretaal ingevoerd vanaf het heffingsjaar 2001 (waterverbruik 2000) en is ondertussen dus reeds van toepassing.


x

Hof van Justitie, 14 maart 2002, nr. C-161/00

T.Milieurecht, november 2002, V.11, (5), 445-448

De lidstaten moeten de kwetsbare zones aanwijzen, de goede landbouwpraktijken bevorderen en actieprogramma's op stellen en uitvoeren om de waterverontreiniging door stikstofverbinding in de kwetsbare zones te verminderen.


n.v. Arlington / Gemeente Bornem

Antwerpen, 24 juni 2002

NjW, 22.01.2003, V.2, (17), 60-61; T.Milieurecht, september 2003, V.12, (4), 396-400


MIRA-T 2002 - Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema's

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Antwerpen:Vlaamse Milieumaatschappij, Garant, 2002,388 p.


14.08.2002 V. nr. 2352 (Sen.): Vlaams oppervlaktewater en afvalwater - Aanwezigheid van oestrogeenachtige stoffen - Onderzoek

VANDENBERGHE Hugo

Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,TAVERNIER Jef

V. en A., Sen., 02.10.2002,2001-2002, (60), 3370-3372


Ruimtelijke planning en water

MARCHAND Koen

T.R.O.S., september 2002, V.7, (27), 202-208


La directive-cadre du 23 octobre 2000 pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

NAIM-GESBERT E

Amén., novembre 2002, n° spécial, 6-17


13.02.2002 V. nr. 128 (Vl. P.): Gegevens waterverbruik - Mededeling aan VMM

LAURYS Jan

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 28.06.2002,2001-2002, (15), 1619-1620


24.10.2002 Omz. LNW/2002/2 betreffende de vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en gebruik van droogweerafvoersystemen (DWA-systemen)

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 27.11.2002,2e uitgave, V.172, (374), 53119-53120; Best.Mem., Vl.B., 20.12.2002, V.8, (11), 501-503; Best.Mem., Antw., 20.12.2002, (1), 427-436; Best.Mem.:W.Vl., 29.01.2003, (2), 21-27


Waalse riviercontracten zijn lokale toepassingen van integrale waterbeheer

MELS Karin

Arbeid   Milieu magazine, 2002, (3), 28-31


Codex van de architect

DUJARDIN Jean

Brugge:die Keure, 2002, losbladig [UITGEPUT]


De prejudiciële vragen betr. diverse bepalingen van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals gewijzigd en aangevuld bij diverse decreten van het Vlaamse Gewest

Arbitragehof, 8 mei 2002, arrest nr. 85/2002

B.S., 10.09.2002, V.172, (287), 40121-40126; T.Milieurecht, september 2002, V.11, (4), 356-361; T.B.P., juni 2003, (6), 433-439


28.06.2002 BVR tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 01.08.2002, V.172, (248), 33752-33755+bijlage 33756-33763; B.S., 02.03.2004,1e uitgave, V.174, (74), 11645+bijlage 11646-116450, err.

Dit besluit betreft de uitvoering van het Hfdst. IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.


28.06.2002 BVR houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet 16.04.1996 betr. de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 01.08.2002, V.172, (248), 33776-33777


24.05.2002 Dec. betr. water bestemd voor menselijke aanwending [Drinkwaterdecreet]

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 23.07.2002, V.172, (241), 32838-32845


14.06.2002 BVR tot het bezien, herzien en aanvullen van de kwetsbare zones water zoals bedoeld in art. 15, par. 3, 4 en 5, van het dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 17.07.2002,2e uitgave, V.172, (236), 32335-32337+annexes 32338-32339


n.v. R. / V.M.M.

Gent, 2 januari 2002

T.Milieurecht, april 2002, V.11, (2), 172-174


Het afkoppelingsbeleid in Vlaanderen: een beleidsoptie met vergaande gevolgen

VAN DE BROECK Steven

Milieu en Bedrijf, 09.05.2002, V.16, (9), 1-5


22.03.2002 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 17.05.2002,1e uitgave, V.172, (163), 20940+bijlagen 20941-20944


Codex lokaal belastingsrecht

ASTAES Jan

VAN DOOREN Eric

Brugge:Die Keure, 2002,500 p., [UITGEPUT]


De Europese Kaderrichtlijn Water: een vergelijking met de bestaande situatie in Vlaanderen

VANDERSTRAETEN Fabienne

M.E.R., maart 2002, (1), 21-50


18.01.2002 BVR houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 25.04.2002,1e uitgave, V.172, (137), 17252-17258


01.02.2002 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 19.04.2002, V.172, (130), 15857


Vlaamse milieufiscaliteit na de begrotingsdecreten 2001 en 2002

JACOBS Greg

MARTENS Bob

Lok.Reg.Bel., maart 2002, (1), 5-14


01.02.2002 BVR met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 10.04.2002,2e uitgave, V.172, (120), 14755-14761


MARTENS Jacobus / Vlaams Gewest

R.v.St., 31 januari 2002, 7e K., nr. 103045


01.02.2002 BVR wijz. BVR 10.02.1993 tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 06.04.2002, V.172, (118), 14328


Waterbeleid en waterbeheer worden op Europese leest geschoeid

VAN DEN LANGENBERGH Veronique

EMERY John

Polders en Wateringen, februari 2002, V.19, (39), 34-39


11.03.2002 KB betr. de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk

Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,ONKELINX Laurette

B.S., 14.03.2002,2e uitgave, V.172, (88), 10865-10881+bijlagen 10881-10904; B.S., 26.06.2002,2e uitgave, V.172, (213), 28988, err.


05.02.2002 KB tot uitvoering van art. 3, tweede lid en 7, par. 1, derde lid van de wet 05.09.2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers

Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,ONKELINX Laurette

Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,VANDENBROUCKE Frank

B.S., 26.02.2002,2e uitgave, V.176, (65), 7354-7355


KB tot regeling van de machtigingen tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen

Min. van Binnenlandse Zaken,DUQUESNE Antoine

Min. van Justitie,VERWILGHEN Marc


O. M. / S. F.

Gent, 30 november 2001, 10e K.

T.Milieurecht, december 2002, V.11, (6), 551-552

Voor de strafbaarheid is noch een aantoonbare aanwezigheid van de verontreinigde of verontreinigende stoffen in het beschermde water vereist, noch een aantoonbare schade.


v.z.w. W. / v.z.w. Generale Vrije Polders

Vred. Eeklo, 12 april 2001

R.W., 22.02.2003, V.66, (25), 994

Een jachtpachtovereenkomst of een verhuring/verpachting van jachtrecht is niet te beschouwen als een huur van goederen, zoals bedoeld in art. 591, eerste lid, Ger.W., maar is een overeenkomst sui generis.


06.11.2001 V. nr. 55 (Vl. P.): Gescheiden rioleringsstelsels - Stand van zaken

DECALUWE Carl

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 29.03.2002,2001-2002, (10), 979-981


06.11.2001 V. nr. 52 (Vl. P.): Zonevreemde woningen - Individuele waterzuivering

DE ROO Johan

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 29.03.2002,2001-2002, (10), 978-979


O.M. / B.H. en n.v. B.B.

Corr. Gent, 25 september 2001, 21e K.

T.Milieurecht, april 2002, V.11, (2), 195-196


La nouvelle directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau: coordination et efficacité ?

LEPRINCE Sylviane

Act.Dr., 2002, V.12, (1), 833-875


Commissie van de EG / Groothertogdom Luxemburg

Hof van Jusitie van de EEG, 8 maart 2001, nr. C-266/00

T.Milieurecht, februari 2002, V.11, (1), 76-79


Commissie van de EG / Franse Republiek

Hof van Justitie EEG, 8 maart 2001, nr. C-266/99

T.Milieurecht, februari 2002, V.11, (1), 74-76


Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema's - MIRA-T 2001

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Leuven:Vlaamse Milieumaatschappij, Garant, 2001,503 p.


20.11.2001 Beschikking nr. 2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid en wijz. Richtlijn 2000/60/EG

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 15.12.2001, L 331/1-5


23.05.2001 V. nr. 180 ( Vl. P.): Integraal waterbeheer - Ondersteuning gemeenten

DE ROO Johan

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 05.10.2001,2001-2002, (1), 96-98


21.12.2001 Dec. houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest [Pesticidendecreet]

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 31.01.2002,2e uitgave, V.172, (31), 3391-3392


21.12.2001 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

B.S., 29.01.2002,1e uitgave, V.172, (26), 2844-2845


14.12.2001 BVR houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten

Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,VAN GREMBERGEN Paul

B.S., 19.01.2002, V.172, (17), 1814-1825


Gemeente G. / Vlaamse Milieumaatschappij

Gent, 17 april 2001, 26e K.

T.Milieurecht, november 2001, V.10, (5), 392-394+noot Claes Alain 394-396


n.v. P.R. / Vlaams Gewest - Vlaamse Milieumaatschappij

Gent, 18 april 2001, 13e K.

T.Milieurecht, november 2001, V.10, (5), 396-400+noot van Claes Alain 400-402


Pasfrost n.v. / Vlaamse milieumaatschappij

Cass., 20 april 2001, 1e K.

T.Milieurecht, november 2001, V.10, (5), 382-385; Arr.Cass., 2001, (4), 653-657


21.11.2001 Omz. met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 14.12.2001, V.171, (353), 43245-43246+bijlagen 43246-43257; Best.Mem.: Vl.-Br., 20.02.2002, V.8, (2), 77-89


21.12.2001 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 - Oppervlaktewateren (art. 25-27)

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

et al.

B.S., 29.12.2001,3e uitgave, V.171, (372), 45630-45631; B.S., 14.02.2002,2e uitgave, V.172, (48), 5487-5502, err.


21.12.2001 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

et al.

B.S., 29.12.2001,3e uitgave, V.171, (372), 45626-45641+bijlage 45642; B.S., 14.02.2002,2e uitgave, V.172, (48), 5487-5502, err.


17.05.2001 V. nr. 173 (Vl. P.): Camping Polderpark Nieuwpoort - Regularisatie

RAMOUDT Didier

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl. P, 06/07.2001,2000-2001, (14-15-16), 1966-1968


Bevraging van steden en gemeenten over de werking van Aquafin

MARCHAND Koen

De Gemeente, augustus-september 2001, V.76, (535), 30-32


30.03.2001 V. nr. 142 (Vl. P.): Grachten - Slibruiming

VAN DEN EYNDE Marleen

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 25.05.2001,2000-2001, (13), 1773-1774


Archiefwetgeving voor beginners

VAN ONGEVALLE Hilde

Bibliotheek- en archiefgids, oktober 2001, V.77, (5), 3-14


Dossier: Nieuwe uitdagingen in het gemeentelijk waterbeheer

MARCHAND Koen

et al.

De Gem., juni-juli 2001, (katern), V.76, (534), 19 p.


08.03.2001 V. nr. 112 (Vl. P.): Aquafinwerken Grimbergen - Milieu

VERMEIREN Francis

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 11.05.2001,2000-2001, (12), 1625-1629


06.03.2001 V. nr. 106 (Vl. P.): Milieuheffing - Vrijstelling voor gehandicapten

DECALUWE Carl

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 11.05.2001,2000-2001, (12), 1615-1616


Les nouveaux acteurs du paysage de l'eau

VERTONGEN Sylvie

Mouv.Comm., juin-juillet 2001, V.83, (759), 324-327


11.05.2001 BVR tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Vlaams Min. van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 17.07.2001, V.171, (206), 24345-24347


25.01.2001 V. nr. 63 (Vl. P.): Scholen - Werkingskosten - Afvalwaterheffing

VAN DEN EYNDE Marleen

Vlaams Min. van Onderwijs en Vorming,VANDERPOORTEN Marleen

V. en A., Vl. P, 30.03.2001,2000-2001, (10), 1310-1311


Een nieuw subsidiebesluit voor Polders en Wateringen

CREEMERS Frans

Polders en Wateringen, juni 2001, V.18, (38), 18-19


De eigendom van onbevaarbare waterlopen binnen Polders en Wateringen

VANCRAEYNEST Dirk

Polders en Wateringen, juni 2001, V.18, (38), 11-13


Une nouvelle directive européenne vise un 'bon état des eaux' pour 2015

LEBRUN André

Dynamisme wallon, mars 2001, (138), cahier central, VIII-X


De prejudiciële vraag betr. art. 35terdecies, par. 3, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij art. 69 van het decreet van de Vlaamse Raad van 21.12.1990

Arbitragehof, 1 maart 2001, arrest nr. 27/2001

B.S., 05.05.2001,2e uitgave, V.171, (131), 14843-14844; T.Milieurecht, juni 2001, V.10, (3), 245-246+noot Alain CLAES 246-249; Lok.Reg.Bel., oktober 2001, (4), 254-256+noot 257-263


De prejudiciële vragen betr. art. 35quinqies decies, par. 3, eerste en tweede lid, en par. 4, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd door art. 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 06.07.1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994

Arbitragehof, 14 februari 2001, arrest nr. 19/2001

B.S., 05.05.2001,2e uitgave, V.171, (131), 14837-14839; T.Milieurecht, juni 2001, V.10, (3), 243-244; Lok.Reg.Bel., oktober 2001, (4), 248-253+noot 257-263; Amén., mars 2002, (3), 246


08.03.2001 MB tot uitvoering van het BVR 23.02.2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning

Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,SAUWENS Johan

B.S., 10.04.2001,1e uitgave, V.171, (105), 11861-11862+bijlagen 11863-11873


23.10.2000 Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betr. het waterbeleid

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ. EG, 22.12.2000, (327), 1-21+bijlagen 22-72


G. / Vlaams Gewest en Stad Ieper

R.v.St., 7 december 2000, 7e K., nr. 91489

R.W., 10.11.2001, V.65, (11), 383-384


S .H. / Vlaamse Gewest

Rb. Brussel, 7 september 2000, 33e K.

T. Agr., juni 2001, V.24, (2), 146-150


b.v.b.a. Atomic / Vlaams Gewest

R.v.St., 27 juni 2000, 7eK., nr. 88299


Vlaamse milieumaatschappij / Bungalowpark de vossemeren n.v.

Cass., 7 april 2000, 1e K.

Arr.Cass., 2000, (4), 726-734; R.W., 23.03.2002, V.65, (30), 1076


Vlaamse milieumaatschappij / Lano n.v.

Cass., 7 april 2000, 1e K.

Arr.Cass., 2000, (4), 724-726; Fiscale Jurisprudentie, juli 2001, V.20, (7), 609-610


O.M. / L.M., n.v. D.C.

Gent, 14 januari 2000, 10e K.

T.Milieurecht, april 2001, V.10, (2), 194-195


Commissie van de E.G. / Verenigd Koninkrijk

Hof van Justitie EEG, 7 december 2000, nr. C-69/99

T.Milieurecht, april 2001, V.10, (2), 188


19.09.2000 V. nr. 308 (Vl. P.): Doelstellingen afvalwaterzuivering - Kostprijs

VERMEIREN Francis

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 15.12.2000,2000-2001, (5), 655-657


26.09.2000 V.nr. 80 (BHR): Plan voor de verwijdering van PCB's

BRAECKMAN Dominique

Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,GOSUIN Didier

V. en A., BHR, 15.12.2000,1999-2000, (13), 987-989


27.07.2000 V. nr. 288 (Vl.P.): Waterlopen - Beheer

DE MARTELAER Ann

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 01.12.2000,2000-2001, (4), 514-515


n.v. Nooyen Bree / Vlaamse Gewest

R.v.St., 26 juli 2000, nr. 89102

T.Milieurecht, december 2000, V.9, (6), 514-516


16.06.2000 V. nr. 252 (Vl. P.): Mestverwerkingsproject Diksmuide - Vergunningen

LOONES Jan

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 17.11.2000,2000-2001, (3), 342-343


Milieu- en natuurrapport: scenario's - MIRA-S 2000

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Leuven:Vlaamse Milieumaatschappij, Garant, 2000,637 p.


Het recht van de Polder - Naar een betere bescherming van de poldergebieden

BOSSU Peter

Leefmilieu, november-december 2000, V.23, (6), 164-168


22.12.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 6 - 14)

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

et al.

B.S., 30.12.2000,1e uitgave, V.170, (251), 43521-43524; B.S., 17.02.2001, V.171, (45), 4643, err.


29.09.2000 Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren en de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17.03.1992

Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken,MICHEL Louis

Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,AELVOET Magda

Min. van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid,PICQUE Charles

B.S., 16.12.2000, V.170, (243), 42091+bijlagen 42100-42108,42110; B.S., 09.06.2008, V.178, (171), 28872, err.


22.12.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

et al.

B.S., 30.12.2000,1e uitgave, V.170, (251), 43521-43535; B.S., 17.02.2001, V.171, (45), 4643, err.


08.12.2000 Dec. houdende diverse bepalingen - Tewerkstelling (art. 14 - 18)

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

et al.

B.S., 13.01.2001,2e uitgave, V.171, (12), 1000-1001


n.v. Tabacofina / Vlaamse milieumaatschappij

R.v.St., 18 mei 2000, nr. 87382

T.Milieurecht, november 2000, V.9, (5), 412-413+noot 413


A.V.B. / Vlaamse Milieumaatschappij

Cass., 7 april 2000

Fiscale Jurisprudentie, juni 2000, V.19, (6), 491-492; R.W., 24.03.2001, V.64, (30), 1134; Arr.Cass., 2000, (4), 735-738


L.A. n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij

Cass., 7 april 2000

Fiscale Jurisprudentie, juni 2000, V.19, (6), 487-491; R.W., 24.03.2001, V.64, (30), 1133-1134; Arr.Cass., 2000, (4), 739-745; R.W., 23.03.2002, V.65, (30), 1075-1076


23.05.2000 V. nr. 214 (Vl. P.): Chemische toiletten - Milieu

TIMMERMANS Jacques-D.

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 06.10.2000,2000-2001, (1), 53-56


Hof van Justitie, 29 september 1999

VAN CALSTER Geert

R.W., 14.10.2000, V.63, (7), 248-250


Polders en wateringen

PLETS Nicole

Lok.Reg.Bel., juli 2000, (3), 99-127


08.06.2000 BVR wijz. BVR 23.02.1995 betr. de exploitatievoorwaarden van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en het BVR 08.03.1995 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen

Vlaams Min. van Werkgelegenheid en Toerisme, LANDUYT Renaat

Vlaams Min. van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media,VAN MECHELEN Dirk *

B.S., 22.08.2000, V.170, (162), 28209-28211


30.06.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 - Oppervlaktewateren (art. 11)

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

et al.

B.S., 17.08.2000, V.170, (159), 27887


30.06.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000

Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,DEWAEL Patrick

et al.

B.S., 17.08.2000, V.170, (159), 27866-27890


31.03.2000 V. nr. 164 (Vl. P. ): Wachtbekkens - Aanlegprocedure

VAN CLEUVENBERGEN Riet

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 02.06.2000,1999-2000, (14), 1350-1351


01.03.2000 V. nr. 123 (Vl. P.): Hydrocultuurbedrijven - Milieu

TIMMERMANS Jacques-D.

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 05.05.2000,1999-2000, (12), 1147-1149


Milieurecht 1999

LAMBRECHTS William

T.B.P., april 2000, V.55, (4), 298-313


05.05.2000 BVR tot aanwijzing van de handelingen in de zin van art. 4.1.1, 5°, art. 4.4.7, par. 2, en art. 4.7.1, par. 2, tweede lid, VCRO en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester

Vlaams Min. van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media,VAN MECHELEN Dirk

B.S., 19.05.2000, V.170, (99), 16513-16514


31.03.2000 BVR tot aanwijzing van de gebiedsgerichte verscherpingen zoals bedoeld in art. 13bis, 15, 15bis, 15quater en 17 van het Dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 26.04.2000, V.170, (83), 13194-13197+bijlagen 13197-13198; B.S., 13.09.2000, V.170, (178), 31103, err.


26.01.2000 V. nr. 88 (Vl. P.): Oude Schelde Bornem - Vervuiling

VAN NIEUWENHUYSEN Luc

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 24.03.2000,1999-2000, (10), 835-837


14.02.2000 MB tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt

Min. van Landbouw en Middenstand,GABRIELS Jaak

B.S., 02.03.2000,2e uitgave, V.170, (45), 6299-6301


04.12.2000 Richtlijn 2000/76/EG betr. de verbranding van afval

Europees Parlement

Raad van de Europese Unie

Publ. E.U., 28.12.2000, L 332/91-111

Deze richtlijn heeft ten doel de negatieve milieueffecten van de verbranding en meeverbranding van afval, in het bijzonder de verontreiniging door emissies in lucht, bodem, oppervlaktewater en grondwater, alsmede de daaruit voortvloeiende risico's voor de menselijke gezondheid, te voorkomen of, zover als haalbaar is te beperken.


20.01.1999 Wet ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België [ Wet Mariene Milieu ]

Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Telecommunicatie,DI RUPO Elio

et al.

B.S., 12.03.1999,2e uitgave, V.169, (51), 8033-8052

Deze wet legt onder impuls van een aantal Europese richtlijnen de wettelijke basis voor de bescherming van het mariene milieu in dat deel van de Noordzee dat onder de rechtsbevoegdheid van België valt.


26.04.1999 Richtlijn 1999/31/EG betr. het storten van afvalstoffen

Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 16.07.1999, L. 182/1-19; Publ. E.G., 05.11.1999, L 282/16, err.


De bevoegdheidsverdeling in het federale België - Deel 1: Leefmilieu en waterbeleid

LAVRYSEN Luc

Brugge:die Keure, 1999,114 p. [UITGEPUT]


Nieuwe Polder van Blankenberge en crts / Vlaamse Gewest

R.v.St., 29 april 1999, 7e K., nr. 80017

R.W., 23.09.2000, V.64, (4), 165-167


Commune de Schaerbeek / Région de Bruxelles-Capitale

Cons. Etat, 26 mai 1999, 6e Ch., n° 80419

Rev.Dr.Comm., 1999, (4), 222-227


22.12.1999 V. nr. 71 (Vl. P.): Kanaal Dessel-Schoten - Vervuiling

MALCORPS Johan

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 03.03.2000,1999-2000, (9), 736-738


A.M.L. van Rooij / Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel

Hof van Justitie EEG, 29 september 1999, nr. C-231/97

T.Milieurecht, februari 2000, V.9, (1), 39-41


NEDERHOFF L. en Zn / Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland

Hof van Justitie EEG, 29 september 1999, nr. C-232/97

T.Milieurecht, februari 2000, V.9, (1), 33-38


03.11.1999 V. nr. 28 (Vl. P): Afvalwaterheffing - Vrijstelling voor mindervalide

16.11.1999 V. nr. 35 (Vl. P): Afvalwaterheffing - Vrijstelling voor mindervalide

MAES Jacky

KEULEN Marino

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl. P, 21.01.2000,1999-2000, (6), 408; V. en A., Vl. P, 21.01.2000,1999-2000, (6), 415


Pauwels Trafo Belgium n.v. / Vlaams Gewest

R.v.St., 8 oktober 1998, 7e K., nr. 76164

T.Gem., 1999, V.12, (4), 399-402


06.10.1999 V. nr. 9 (Vl. P): Afvalwaterheffing - Vermindering voor gehandicapten

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

CEYSENS Patricia

V. en A., Vl.P, 03.12.1999,1999-2000, (4), 186-187


n.v. M. / Vlaamse Milieumaatschappij

Cass., 12 februari 1999, 1e K.

R.W., 01.01.2000, V.63, (18), 605+noot D. DEGREEF 605-607


n.v. Aelter / V.M.M. en Vlaamse Gewest

R.v.St., 7 mei 1998, nr. 73533

T.Milieurecht, oktober 1999, V.8, (5), 395-397


Op de bres voor het water - Een pleidooi voor een integraal waterbeleid met bijzondere aandacht voor de veiligheid

PAULUS C.


18.05.1999 Dec. houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begroting 1999 - Milieuheffingen (art. 22)

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 30.09.1999,1e uitgave, V.169, (193), 36864; Parl. Stuk. zie document nr. 159059


29.06.1999 BVR houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten

Vlaams Min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,STEVAERT Steve

B.S., 28.08.1999, V.169, (170), 31994


Recente wijzigingen in de Vlaamse milieufiscaliteit

MARTENS Bob

EMPEREUR Els

Lokale en Regionale Belastingen, april 1999, (2), 69-73


09.03.1999 V. nr. 155 (Vl.P.): Vlarem II - Drainerings- en bronbemalingswater

TIMMERMANS Jacques-D.

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 11.06.1999,1998-99, (14), 1754-1756


30.04.1999 V. nr. 263 (Vl.P.): Waterlopen - Watervangvergunningen

HUYBRECHTS Pieter

Vlaams Min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,STEVAERT Steve

V. en A., Vl.P., 11.06.1999,1998-99, (14), 1659-1660


Over VLAREM II overgangsperikelen, het concreet beantwoorden van bezwaren, milieukwaliteitsnormen en de strijd tegen de nitraatverontreiniging

LAVRYSEN Luc

T.Milieurecht, mei 1999, V.8, (2), 127-132


Heffingen op waterverontreiniging in Vlaanderen: enkele knelpunten

VAN PASSEL Marc

CUYPERS Ilse

T.Gem., mei 1999, V.8, (2), 100-114


19.02.1999 V. nr. 134 (Vl. P.): Vlarem II - Lozingsnormen voor mestverwerking

TIMMERMANS Jacques-D.

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 21.05.1999,1998-99, (13), 1575-1577


18.01.1999 V. nr. 127 (Vl. P.): Afvalwaterheffing - Vermindering voor mindervaliden

VAN CLEUVENBERGEN Riet

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 21.05.1999,1998-99, (13), 1571


Duurzaam gemeentelijk waterbeheer kan ook in Vlaanderen

VANDERSTADT Hugo

De Gem., april 1999, V.74, (512), 8-11


19.02.1999 V. nr. 131 (Vl. P.): Regeringsbesluit bestemming oppervlaktewater - Aanmerkingen

TIMMERMANS Jacques-D.

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 30.04.1999,1998-99, (12), 1464-1466


22.03.1999 Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken - Wijz. wet 22.07.1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (art. 12 - 20)

Min. van Ambtenarenzaken,FLAHAUT Andre

Min. van Justitie,VAN PARYS Tony

B.S., 30.04.1999, eerste uitgave, V.169, (85), 14649-14651; Parl. Stuk.: zie doc. nr. 150502


23.03.1999 BVR tot wijziging van het BVR 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma's

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 30.04.1999, eerste uitgave, V.169, (85), 14710-14713


04.03.1999 Wet houdende maatregelen op het vlak van de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van autonome gemeentebedrijven, autonome provinciale bedrijven en de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

Min. van Financiën,VISEUR Jean-Jacques

Min. van Justitie,VAN PARYS Tony

B.S., 30.04.1999, eerste uitgave, V.169, (85), 14656-14657; Zitting 1997-1998:Kamer:Stuk.1447/1-5, Handelingen 28.01.1999; Zitting 1998-1999:Sen.:Stuk; 1-1252/1-2


x / y

Cass.,25 november 1997

T.Milieurecht, maart 1999, V.8, (1), 19-20; Arr.Cass., 1997, (8), 1209-1212


12.01.1999 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en BVR 27.03.1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 11.03.1999, V.169, (49), 7654-7677+bijlage 7677-7723


05.01.1999 MB wijz. MB 21.02.1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt

Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,PINXTEN Karel

B.S., 26.01.1999, V.169, (17), 2082


18.05.1999 Dec. betr. de openbaarheid van bestuur

Vlaams Min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,BALDEWIJNS Eddy

B.S., 15.06.1999, eerste uitgave, V.169, (117), 22313-22317; Zitting 1998-1999:Stuk.1334/1-4, Handelingen 05.05.1999


n.v. H. / V.M.M.

Gent,4 maart 1999

T.Milieurecht, juli 1999, V.8, (3), 222-224


18.11.1998 V. nr. 59 (Vl. P.): Ruilverkaveling - Landschapsstructuurplannen

SANNEN Ludo

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 29.01.1999,1998-99, (7), 1014-1016


V. en crts / O.M.

Cass.,12 mei 1998, 2e K.

R.W., 27.02.1998, V.62, (26), 881-883; Arr. Cass., 1998, (4), 527-532


n.v. L.C. / V.M.M.

Gent,29 januari 1998, 11e K.

T.Milieurecht, december 1998, V.7, (6), 470-473


*10.11.1998 Omz. LNW/98/01 betr. algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het BVR 23.07.1998 (...) uitvoering Dec. 21.10.1997 (...)

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 17.02.1999, V.169, (33), 4657-4673+bijlagen 4674-4687


08.12.1998 BVR tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 29.01.1999, V.169, (20), 2607-2608+bijlage 2609-2616


19.12.1998 BVR tot uitvoering van het Dec. 14.07.1998 betr. de euro en houdende diverse wijzigingsbepalingen ingevolge de invoering van de euro

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

B.S., 22.01.1999, V.169, (15), 1829-1831+bijlage 1832-1833


03.11.1998 Richtlijn 98/83/EG betr. de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Raad van de Europese Unie

Publ.EEG, 05.12.1998, (L 330), 32-40+bijlage 41-54


16.09.1998 V. nr. 416 (Vl. P.): Milieuheffing - Procedure bij betwisting

VANDENDRIESSCHE Bart

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 20.11.1998,1998-99, (3), 557-558


19.12.1998 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 - Oppervlaktewateren (art. 3-6)

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 31.12.1998,2e uitgave, V.168, (251), 42168-42169; Stuk. zie doc. nr. 142918


19.12.1998 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 31.12.1998,2e uitgave, V.168, (251), 42168-42177; Zitting 1998-99:Doc.1214/1-23, Handelingen 15-16-17.12.1998


Fiscale basisbegrippen - Lokale en regionale belastingen

DEKETELAERE Kurt

DE JONCKHEERE Miguel

et al.

Brugge:die Keure, 1998,249 p. [UITGEPUT]


10.07.1998 V. nr. 384 (Vl. P.): Baggerslibstorten in landschappelijk waardevol gebied - Beleid

DEVOLDER Jacques

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 23.10.1998,1998-99, (2), 409-410


Codex politieverordeningen van de stad Mechelen

Stad Mechelen


*08.11.1998 KB tot uitvoering van art. 2, derde lid, van KB 27.11.1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere(...)

Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,SMET Miet

Min. van Sociale Zaken,DE GALAN Magda

B.S., 27.11.1998, V.168, (228), 38071-38072


v.z.w. CM.-K. / n.v. A. en n.v. I.

Antwerpen,9 maart 1998, 1e K.

A.J.T., november 1998, V.5, (12), 326-328


06.10.1998 Omz. BA-98/08 Investeringsfonds - toestemming tot gebruik van trekkingsrechten voor niet-prioritaire rioleringen - afkoppelingsbeleid

Vlaams min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk beleid en Huisvesting,PEETERS Leo

Best.Mem.:Antw., 21.12.1998, (23), 554; Limb., 15.12.1998, (12), 506; O.-Vl., 25.02.1999, (2), 53-54;


06.10.1998 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ten aanzien van de lozingsnormen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 20.10.1998, V.168, (202), 34684


07.07.1998 Decreet wijz. en tot opheffing van sommige bepalingen van decreten en wetten betr. sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 20.10.1998, V.168, (202), 34666-34671; Zitting 1997-1998:Stuk.972/1-2, Handelingen 24.06.1998


08.09.1998 BVR wijz. BVR 21.12.1988 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 30.09.1998,1e uitgave, V.168, (188), 31886-31888; B.S., 13.11.1998, V.168, (218), 36839, err.


12.05.1998 V. nr. 109 (Vl. P.): Zwemvijvers - Gezondheidsinspectie

VAN CLEUVENBERGEN Riet

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

V. en A., Vl.P., 10.07.1998,1997-1998, (17), 2302-2303


06.03.1998 V. nr. 180 (Vl. P.): Aquafin - Archeologische begeleiding van werken

SAUWENS Johan

Vlaams min. van Cultuur, Gezin en Welzijn,MARTENS Luc

V. en A., Vl.P., 12.05.1998,1997-1998, (13), 1793-1794


03.03.1998 V. nr. 192 (Vl. P.): Schipdonkkanaal - Waterkwaliteit

DE ROO Johan

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 12.05.1998,1997-1998, (13), 1725-1726


Duurzaam waterbeleid: vooral een zaak van landelijke gemeenten

Vanderstadt hugo

De Europese Gemeente, juni 1998, V.3, (11), 2-5


23.07.1998 BVR tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van Dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu [ Natuurbehoudsbesluit ]

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 10.09.1998, V.168, (174), 29083-29101+bijlagen 29102-29105


04.02.1998 V. nr. 158 (Vl. P.): Industriële lozingsvergunnigen - Vierjaarlijks onderzoek

MALCORPS Johan

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 26.06.1998,1997-98, (16), 2226-2227


n.v. HTCTC / Vlaamse Gewest

R.v.St.,22 januari 1998, nr. 71040

T.Milieurecht, juli 1998, V.7, (3), 163-165


23.06.1998 BVR wijz. BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 25.07.1998, V.168, (141), 24162+bijlage 24163-24164


06.03.1998 V. nr. 198 (Vl. P.) Beschrijvend bodemonderzoek - Standaardprocedure

VERRIJKEN Emiel

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 28.05.1998,1997-98, (14), 1965-1968


04.02.1998 V. nr. 160 (Vl. P.): Regenwateropvang - Subsidiëring

TIMMERMANS Jacques-D.

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 28.05.1998,1997-98, (14), 1834-1836


Polderbestuurders en wateringbestuurders volgen ook het Gemeentelijk Ruimtelijk beleid

WILLEMS Omer

Polders en Wateringen, mei 1998, V.15, (33), 34-35


Het programmadecreet 1998 en de Vlaamse milieufiscaliteit

LIETAER Ivan

Lok.Reg.Bel., januari 1998, (1), 17-28


17.03.1998 BVR houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 07.05.1998, V.168, (88), 14515-14517


Publiciteitsstelsels betreffende publiekrechtelijke en fiscale beperkingen van het onroerend eigendomsrecht : een poging tot inventarisering

CASMAN Hélène

R.W., 18-25.04.1998, V.61, (33-34), 1137-1151


*03.03.1998 BVR houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing op (...)

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 14.03.1998, V.168, (52), 7409+bijlagen 7410-7411


05.02.1998 MB wijz. MB 21.02.1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt

Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,PINXTEN Karel

B.S., 12.03.1998, eerste uitgave, V.168, (50), 6595


Les contrats de rivière

GOSSERIES A.

ORBAN de XIVRY Etienne

Amén., janvier 1998, (numéro spécial), 64-76


VAN GENT

Cass., 25 novembre 1997, 2e Ch.

Pas., novembre 1997, V.184, (11), I, 1267-1270


CLAEYS / BLOMME et crts

Cass., 25 novembre 1997, 2e Ch.

Pas., novembre 1997, V.184, (11), I, 1259-1267


S. / INASEP, Waalse Gewest en gemeente A.

Cass.,3 oktober 1997, 1e K.

R.W., 15.05.1999, V.62, (37), 1351-1352 + noot 1352; Arr.Cass., 1997, deel 6,921-929


x / y

Cass.,25 november 1997

T.Milieurecht, maart 1999, V.8, (1), 20-25; Arr.Cass., 1997, (8), 1202-1209


Gemeente Ham-sur-Heure-Nalinnes / Waals Gewest

Cass.,6 maart 1997, 1e K.

Arr.Cass., 1997 (deel 3), 317-319


Premières réflexions sur les nouvelles règles d'établissement et de recouvrement des taxes provinciales et communales

COENRAETS Philippe

Rev.Dr.Comm., décembre 1997, V.6, (4-5), 201-212


Studiedag 'Planvorming in het Integraal Waterbeheer'

x

Polders en Wateringen, mei 1998, V.15, (33), 4-20


n.v. Textielveredelingsindustrie Swinkels / Vlaamse Gewest

R.v.St.,27 november 1997, 7e K., nr. 69859, kort geding

T.Milieurecht, mei-juni 1998, V.7, (2), 123-124; T.Gem., 1998, V.11, (2), 169-173


De Benelux-Overeenkomst : Toepassing in Baarle-Hertog-Nassau

VANHELLEPUTTE Lieve

VERVOORT Joannes

De Europese Gemeente, december 1997, V.2, (8), 19-21


M. WAUTERS / Vlaamse Gewest

R.v.St.,24 april 1997, nr. 66077

T.Milieurecht, december 1997, V.6, (6), 493-495


04.12.1997 V. nr. 115 (Vl. P.): Septische putten - Opportuniteit

MALCORPS Johan

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 13.02.1998,1997-1998, (9), 1259


Guide juridique relatif aux cours d'eau non navigables

Direction Générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGRNE)

Jambes:Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement, 1997,210 p.


21.10.1997 Dec. betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu [ Natuurbehoudsdecreet ]

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 10.01.1998, V.168, (6), 599-614

Dit decreet wil een einde maken aan de teloorgang van de natuur in Vlaanderen. Twee belangrijke punten in het ontwerp zijn de voorkomingsplicht en het recht van de overheid van voorverkoop van gronden in afgebakende natuurgebieden. Onverminderd de bevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie, worden de overtredingen van dit decreet en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opgespoord en vastgesteld onder meer door de leden van de rijkswacht, van de gemeentepolitie en van de landelijke politie. Binnen de grenzen van territoriale bevoegdheid, worden de overtredingen van dit decreet en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten ook opgespoord en vastgesteld door de burgemeester, alsook de gemeentelijke ambtenaren die door de gemeenteraad met dit toezicht belast zijn.


19.12.1997 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998 - Hstk IV Leefmilieu - Afdeling 2 - Oppervlaktewateren (art. 17-19)

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 30.12.1997,2e uitg., V.167, (246), 35238; Parl.doc. zie doc. nr. 124600


19.12.1997 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 30.12.1997,2e uitg., V.167, (246), 35235-35242; Parl. doc.:Zitting 1997-1998 stukken 788/1-15, Handelingen 17-18.12.1997


07.10.1997 BVR betr. de schouwing van de waterkeringen en betr. de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, wat de waterkeringen betreft, aan bepaalde categorieën van ambtenaren

Vlaams min. van Openbare Werken,Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

B.S., 27.11.1997, V.167, (225), 31664


07.10.1997 BVR betr. de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen

Vlaams min. van Openbare Werken,Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

B.S., 27.11.1997, V.167, (225), 31661-31662


07.10.1997 BVR betr. de kennisgeving van werken ter uitvoering van het dec. 16.04.1996 betr. de waterkeringen

Vlaams min. van Openbare Werken,Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

B.S., 27.11.1997, V.167, (225), 31660


08.07.1997 Programmadecreet - Leefmilieu - Vlaamse Milieumaatschappij (art. 14-16)

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 22.10.1997, V.167, (201), 27988; Parl.Stuk. zie doc. nr. 121011


08.07.1997 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 22.10.1997, V.167, (201), 27986-27990; Zitting 1996-97:Stuk.660/1-14, Handelingen 25.06.1997


13.02.1997 V. nr. 182 (Vl. P.): Opvolgingscommissie GNOP - Vertegenwoordiging polderbesturen

MATTHIJS Erik

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 18.04.1997,1996-97, (13), 1305-1306


17.06.1997 BVR Uitvoering Vlaams Werkgelegenheidsakkoord : harmonisering van de werkervaringsprogramma's (weer-werkprojecten en het werkervaringsplan)

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 08.08.1997, V.167, (149), 20297-20301


15.04.1997 V. nr. 241 (Vl. P.): Slibruiming onbevaarbare waterlopen - Regelgeving

QUINTELIER Leonard

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 30.05.1997,1996-97, (16), 1572-1573


18.03.1997 BVR houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 13.05.1997, V.167, (88), 11566+bijlage 11566-11568


Het programmadecreet 1997 en het milieubeleid

x

Milieu en bedrijf, 30.01.1997, V.11, (2), 1-3


21.02.1997 MB tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt

Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,PINXTEN Karel

B.S., 18.03.1997, V.167, (53), 6234-6236


Europees Parlement / Raad van de Europese Unie

Hof van Justitie, 18 juni 1996, nr. C-303/94

De bestreden richtlijn heeft geen rekening gehouden met de effecten die gewasbeschermingsmiddelen op het grondwater in het algemeen kunnen hebben, en aldus juist een van de belangrijkste elementen in deze materie, die uitdrukkelijk door de basisrichtlijn 91/414/EEG zijn vastgelegd, niet in acht genomen.


Wettelijke beperkingen inzake waterlopenbeheer

VANCRAEYNEST Dirk

Polders en wateringen, juni 1997, V.14, (32), 14-19


Pretura circondariale di Vicenza / LUCIANO ARCARO

Cour Just. Comm. Eur.,26 septembre 1996, n° C-168/95

Amén., avril 1997, (1), 31-35+obs. DE SADELEER N.


26.11.1996 V. nr. 107 (Vl. P.): Muskusrattenbestrijding - Middelen

DUA Vera

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 24.01.1997,1996-97, (8), 775-777


13.11.1996 V. nr. 97 (Vl. P.): Overlopende stookolietanks - Meldingsplicht en aansprakelijkheid

MALCORPS Johan

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 13.12.1996,1996-97, (6), 505


02.10.1996 V. nr. 10 (Vl. P.): Zwemkwaliteit - Bewaking

OLIVIER Marc

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

V. en A., Vl.P., 15.11.1996,1996-97, (4), 295-297


15.10.1996 V. nr. 72 (Vl. P.): Klemmen en strikken - Reglementering

VERLINDEN Amandus

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 15.11.1996,1996-97, (4), 293


Polders en wateringen en de openbaarheid van bestuur

BOES Marc

Pol. en Wat., 31.10.1996, V.13, (31), 10-16


O.M. / V.G.T.

Gent,9 mei 1996, 10e K.

T.Milieurecht, januari 1997, V.6, (1), 55-56


O.M. / D.R.

Gent,2 mei 1996, 10e K.

T.Milieurecht, januari 1997, V.6, (1), 54


15.10.1996 V. nr. 68 (Vl. P.): Heffing oppervlaktewater - Gemeentelijke waterpartijen

CARDOEN Georges

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 15.11.1996,1996-97, (4), 292


*25.07.1996 BVR wijz. BVR 20.12.1995 tot aanduiding van de zones zoals bedoeld in art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3, van dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen gelegen (...)

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 20.02.1997, V.167, (35), 3450+bijlagen 3451-3460


De art. 10 en 11 van de Wet 12.04.1965 betr. het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

Arbitragehof,7 november 1996, arrest nr. 63/96

B.S., 25.01.1997, V.167, (17), 1415-1420; T.Milieurecht, januari 1997, V.6, (1), 48


De regel 'non bis in idem' als grondbeginsel inzake lokale belastingen

VAN DOOREN Eric

De Provincie, juni 1996, (2), 19-23


20.12.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, Leefmilieu, Grondwater - art. 44-48

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 31.12.1996,3e uitgave, V.166, (248), 32563-32567; Zitting 1996-97:Stuk.428/1-31, Handelingen 17,18,19.12.1996


20.12.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, Leefmilieu, Oppervlaktewateren - art. 35-38

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 31.12.1996,3e uitgave, V.166, (248), 32561-32562, Zitting 1996-97:Stuk.428/1-31, Handelingen 17,18,19.12.1996


20.12.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 31.12.1996, V.166, (248), 32555-32573,3e uitgave; Zitting 1996-1997, Stuk.428/1-31, Handelingen 17,18 en 19.12.1996; B.S., 11.02.1997, V.167, (28), 2746, err.


03.12.1996 Omz. betr. de toepassing van de administratieve boetes bij het inkohieren van de heffing op de waterverontreiniging (art. 35quaterdecies)

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 11.01.1997, V.167, (7), 667-668


n.v. Alcoat / Vlaamse gewest

R.v.St.,6 juni 1996, nr. 59909

T.Milieurecht, november-december 1996, V.5, (6), 466-467


Nicole LALOUX / Commune de Chaudfontaine et Région wallonne

Civ. Liège,22 octobre 1996, 6e Ch.


n.v. Vuylsteke Gebroeders / VMM en Vlaams Gewest

R.v.St.,2 april 1996, nr. 58973

T.Milieurecht, oktober 1996, V.5, (5), 365-366


24.04.1996 V. nr. 121 (Vl. P.): Aquafin - Verkavelingsoperaties

CARDOEN Georges

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 28.05.1996,1995-96, (14), 741-742


08.07.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996, Leefmilieu, Oppervlaktewateren - art. 1-3

Vice min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc

et al.

B.S., 19.10.1996, V.166, (203), 26967


08.07.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996

Vice min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc

et al.

B.S., 19.10.1996, V.166, (203), 26967-26970


20.09.1996 BVR wijz. BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 12.10.1996, V.166, (198), 26338-26339


v.z.w. Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, Polder van het Land van Waas, W. DE CRAEMER / Vlaams Gewest

R.v.St.,9 mei 1996, nr. 59583

DE ROO Karin

T.Milieurecht, september 1996, V.5, (4), 276-277+noot 278-279


31.07.1996 Omz. met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 10.09.1996, V.166, (174), 23767-23768 + bijvoegsel 1-160; Best.Mem.:O.Vl., 10.10.1996, (13), 262-264; Limb., 30.11.1996, (10), 529-531; T.B.P., januari 1997, V.52, (1), 59


27.03.1996 V. nr. 60 (BHR): Beheersovereenkomsten tussen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de openbare vastgoedmaatschappijen

BULTOT Alain

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,VAN EYLL Didier

V. en A., BHR, 20.05.1996,1995-96, (9), 819-823


n.v. C.R. / Vlaamse Milieumaatschappij

Gent,25 januari 1996, 11e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, V.5, (3), 193-195+noot A. CLAES 196-199


16.04.1996 Dec. betr. de waterkeringen

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

Vlaams min. van Openbare Werken,Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

B.S., 01.06.1996, V.166, (105), 15044-15045+bijlage 15045-15046; Zitting 1995-96:Stuk.196/1-6, Handelingen 26-27.03.1996


La transposition de la directive n° 91/271/CEE sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires en Région wallonne et ses implications pour les pouvoirs locaux

BOVERIE Michèle

Amén., février 1995, (4), 223-233


24.12.1996 Wet betr. de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen

Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,VANDE LANOTTE Johan

Min. van Justitie,DE CLERCK Stefaan

B.S., 31.12.1996, V.166,3e uitgave, (248), 32483-32486


n.v. Ambaro / Watering 'Het Velpedal'

Rb. Leuven,31 maart 1995, 5e K.

T.Aann., 1998, V.30, (1), 71-78+noot 78


N.

Corr. Ieper,14 april 1995, 9e K.

R.W., 18.10.1997, V.61, (7), 230+noot VANDEPLAS A. 230


SOETE / s.p.r.l. Le Roseau vert et s.a. Compagnie d'assurances du Boerenbond belge

Civ. Mons,3 mai 1995, 2e Ch.

Amén., octobre 1996, (3), 169-170


O.M. en VMM / VAN H. en n.v. B.

Gent,21 december 1995, 10e K.

T.Milieurecht, oktober 1996, V.5, (5), 360-361


VANNIEUWENHUYSE

Cass.,27 maart 1995, 2e K.

Arr.Cass., 1995, (deel 5), 352-354


b.v.b.a. V. Gebr.V.C. / VMM

Rb. Dendermonde,14 november 1995, 13e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, (3), 206-207


Polders en wateringen : Knelpunten bij de huidige organisatie - Krachtlijnen voor de toekomst

BEYNE André

DEMEYERE Daniël

Polders en Wateringen, 30.03.1996, V.13,12-15


21.12.1995 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995 - Leefmilieu - Landinrichting - art. 16

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

zie doc. nr. 94526


22.12.1995 Programmadecreet - Openbare werken - Watervang (art. 51-54)

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 30.12.1995, V.165, (249), 36118-36119,5e uitgave; parl.stukken zie doc. nr. 93796


20.12.1995 Dec. wijz. Dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 30.12.1995, V.165, (249), 36069-36089; Zitting 1995-1996, Stuk.148/1-8, Handelingen 15.12.1995


22.12.1995 Programmadecreet - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 9-14)

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 30.12.1995, V.165, (249), 36111-36112; parl.stuk. zie doc. nr. 93796


*20.12.1995 BVR tot aanduiding (...) zones (...) art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3 van Dec. 23.01.1991 (...) bescherming (...) leefmilieu (...) meststoffen (...) bekkens van oppervlaktewater (...) drinkwater (...) Wet 26.03.1971 (...)

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 30.12.1995, V.165, (249), 36431+bijlage 36433-36779,5e uitgave


22.12.1995 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 30.12.1995, V.165, (249), 36108-36122, (vijfde uitgave); Zitting 1995-96:Stuk.147/1-25, Handelingen 18-19-21.12.1995


Rechtliche und organisatorische Aspekte der Wasserwirtschaft

FREIHERR VON STEINAECKER Hans Christian

Polders en Wateringen, 1995,6-22+bijlage 23-25


Union wallonne des entreprises, c.v. Fediex en anderen / Waalse Regering

Arbitragehof,13 september 1995, arrest nr. 64/95

T.Milieurecht, november-december 1995, V.4, (6), 512; R.W., 24.02.1996, V.59, (26), 876-877


23.02.1995 V. nr. 208 (Vl. R.): Buurtwegen - Atlas

VERGOTE Fons

Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 11.04.1995,1994-95, (12), 639-640; T.B.P.oktober 1995, V.50, (10), 585-586


01.06.1995 BVR houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 31.07.1995, V.165, (147), 20546-21446; Verslag aan de Vlaamse Regering 20526-20539; Inhoudstafel 20539-20546; B.S., 29.09.1995, V.165, (189), 27657-27671; Verslag aan de Vlaamse Regering; Inhoudstafel 27671-27678; Advies van de Raad van State 27678-27729 (aanvulling)


Schouwingen 'nieuwe stijl' : een andere aanpak van de polder- en waterschouwingen

x

Polders en wateringen, juni 1995, V.12, (28), 8-10


21.02.1995 Omz. met betrekking tot de uitvoering van de gewestelijke investeringsprogramma's inzake bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur door de NV Aquafin

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

Best.mem.:Antw., 12.05.1995, (8), 191-194


07.04.1995 KB tot uitvoering van art. 19 van Wet 03.04.1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling

Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,SMET Miet

Min. van Sociale Zaken,DE GALAN Magda

B.S., 23.06.1995, V.165, (121), 18012-18013


05.04.1995 Dec. houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid [DABM] [Milieubeleidsdecreet]

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 03.06.1995, V.165, (108), 15971-15976; Zitting 1994-1995, Stuk.718/1-4, Handelingen 04.04.1995


13.02.1995 V. nr. 106 (Vl. R.): Milieuheffing afvalwater - Medeëigenaars

MAERTENS Michel

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 13.03.1995,1994-95, (10), 501


13.02.1995 V. nr. 101 (Vl. R.): Aquafin - Samenwerking met gemeenten

CARDOEN Georges

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 13.03.1995,1994-95, (10), 499-500; T.B.P., augustus 1995, V.50, (8), 450


05.04.1995 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 03.05.1995, V.165, (88), 11778


Vissen in troebel water

HEYMAN Jan

Milieurecht Info, februari 1995, (2), 10-12


O.M. / V.O. en n.v. B.B.

Gent,16 december 1994, 10e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, V.5, (3), 190-191+noot L. LAVRYSEN 191-193


O.M. / V.G.T.

Corr. Gent,2 juni 1994, 22e K.

T.Milieurecht, november-december 1995, V.4, (6), 506


Belgische Staat / DE L. en crts

Cass.,9 december 1994, 1e K.

R.W., 09.09.1995, V.59, (2), 42-43


x / y

Corr. Turnhout,8 maart 1994, 5e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 345


O.M. / V.H.G., M.A., n.v. T.P.

Corr. Gent,13 september 1994, 21e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 336-338


*07.12.1994 MB houdende aanwijzing van de categorieën van ambtenaren van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, belast met het toezicht op de naleving van Dec. 02.07.1981 (...) afvalstoffen (...) bossen (...)

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 25.02.1995, V.165, (41), 4337


12.12.1994 KB betr. de centralisatie van kredietrisicogegevens

Min. van Financiën,MAYSTADT Philippe

B.S., 12.01.1995, V.165, (8), 621-623


21.12.1994 Programmadecreet - Leefmilieu - Afvalwaterheffing (art. 16)

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 31.12.1994, V.164, (255), 32745; parl.doc. zie doc. nr. 79007


23.08.1994 V. nr. 270 (Vl. R.): Milieutoezicht door gemeenten - Stand van zaken

TYBERGHIEN - VANDENBUSCHE Maria

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 26.09.1994,1993-94, (20), 1119


06.05.1994 V. nr. 325 (BHR) : Toepassing van de wet betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, door de erkende lokale volkshuisvestingsmaatschappijen

PATERNOSTER Léon

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,VAN EYLL Didier

V. en A., BHR, 19.10.1994,1994-95, (45), 4322-4324


14.09.1994 BVR betr. de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van Dec. 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten (...) bossen (...) waterlopen (...)

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 23.11.1994, V.164, (228), 28972


06.07.1994 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, Afvalwaterheffing (art. 4-6)

Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 23.09.1994, V.164, (189), 24246-24249


Waterheffingen in het Waalse Gewest

DELTOUR Bernard

Milieurecht info, mei 1994, (5), 16-19


Fiscalité de l'environnement

x

Bruxelles:Bruylant, 1994,419 p.


04.02.1994 V. nr. 293 (BHR): Weigering om de VIHT uit te keren omdat de aanvrager zijn woonplaats niet heeft in de woning die hij verlaat

DEBRY Philippe

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,VAN EYLL Didier

V. en A., BHR, 20.06.1994,1993-94, (42), 4087-4088


Terugbetaling overnamelasten door de Vlaamse Milieumaatschappij

x

De Gem., april 1994, V.69, (461), 233-234


11.04.1994 Wet betr. de openbaarheid van bestuur

Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,TOBBACK Louis

B.S., 30.06.1994, V.164, (130), 17662-17665, tweede uitgave


16.03.1994 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de opppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

B.S., 29.04.1994, V.164, (88), 11468-11469


02.02.1994 BVR houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg

Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,KELCHTERMANS Theo

B.S., 28.04.1994, V.164, (87), 11348-11350


16.02.1994 V. nr. 128 (Vl. R.): Aminal - Visie op afvalwater

DE BREMAEKER José

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 21.03.1994,1993-94, (10), 514


06.01.1994 V. nr. 78 (Vl. R.): Ruim- en ontstoppingsdiensten - Wettelijke verplichtingen

BARBE Luc

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 07.02.1994,1993-94, (7), 321-322


05.01.1994 V. nr. 75 (Vl. R.): Milieuheffing - Berekening van de aanslag in speciale gevallen

DIDDEN Maurice

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 07.02.1994,1993-94, (7), 319-320


23.11.1994 BVR houdende bepaling van de voorwaarden en modaliteiten betr. de bijdrage van het Vlaamse Gewest in de uitgaven van de Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 13.01.1994, V.165, (9), 656-658+bijlage 658


04.08.1993 Omz. Richtlijnen voor het opstellen van de OCMW-begroting 1994 (deel 2)

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

Best.mem.:W.Vl., 15.09.1993, (26), 504-509; Limb., 31.08.1993, (16), 550-557; Antw., 07.10.1993, (16), 1148-1159; O.Vl., 28.10.1993, (14), 313-319; Br.(Nl), 30.10.1993, (7), 208-220


O.M. / P.J., D.E. en n.v. H.

Corr. Antwerpen,14 december 1993, 25e K.

T.Milieurecht, november-december 1995, V.4, (6), 502-505


O.M. en Hengelsportvereniging St. Petrus en Hengelsportvereniging De Busjop / M. en n.v. M.

Antwerpen,19 november 1993, 9e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1995, V.4, (5), 421-422


O.M. / C.M., D.F. en n.v. A.B.

Corr. Turnhout,28 december 1993, 5e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 332-333


O.M., V.C. en D.C.J. / D.J., D.G.R. en n.v. P.

Antwerpen,10 oktober 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,153-154


O.M. / K.A. en p.v.b.a. I.M.

Antwerpen,30 september 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,152-153


O.M. en V.M.M. / D.M., D.J., Stad Hasselt en n.v. D.

Antwerpen,25 juni 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,152


O.M. / H.M. en n.v. A.

Antwerpen,23 april 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,150


O.M. / D.S.B. A., G.R. en n.v. A.B.

Gent,26 april 1993, 6e K.

T.Milieurecht, november-december 1994, V.3, (6), 423-426


Bodemsanering. Wie betaalt de rekening ?

GILLE B.

Brugge:die Keure, (Milieurechtstandpunten, 3), 1994,31-53


Gemeente Westerlo / Vlaamse Gewest

R.v.St.,24 juni 1993, nr. 43465

T.Milieurecht, juli-augustus 1994, V.3, (4), 248-251


O.M. / F.R., L.D.V., D.T. en n.v. R.P.C.

Corr. Gent,26 oktober 1993, 21e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1994, V.3, (3), 194-198


15.12.1993 Decreet wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van het decreet 01.07.1992 wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van het decreet 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid

Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,VAN DEN BOSSCHE Luc

B.S., 14.04.1994, V.164, (76), 9889; Zitting 1993-1994, Stuk.414/1-2, Handelingen 30.11.1993 en 01.12.1993


n.v. Electrabel / Vlaamse Gewest

R.v.St.,24 juni 1993, nr. 43469

T.Milieurecht, januari-februari 1994, V.3, (1), 30-33


Erfdienstbaarheid van afwatering

CROONENBERGHS F.J.

De Gem., november 1993, V.68, (456), 572-573


24.02.1993 V. nr. 300 (Sen.): Milieuvervuiling - Controles op lekken in olietanks en pijpleidingen

DIDDEN Maurice

Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,WATHELET Melchior

V. en A., Sen., 25.01.1994,1993-94, (92), 4773-4774


19.11.1993 V. nr. 24 (Vl. R.): Polders en wateringen - Beheer en werking

VAN VAERENBERGH Etienne

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 10.01.1994,1993-94, (5), 156-157; T.B.P., april 1994, V.49, (4), 254-255


24.12.1993 Wet betr. de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Eerste Min.,DEHAENE Jean-Luc

Min. van Financiën,MAYSTADT Philippe

B.S., 22.01.1994, V.164, (16), 1308-1334; Zitting 1992-93:Sen., Doc.656/1-3, Handelingen 17.06.1993; Zitting 1992-93:Kamer, Doc.1073/1-3, Handelingen 22.12.1993; B.S., 25.02.1997, V.167, (38), 3743-3744, err.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor Vlaanderen


Vergelijking van de regionale milieuwetgevingen

x

Milieu en Bedrijf, 9 december 1993, V.7, (4), 9-20


22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 - Leefmilieu - Afvalwaterheffing (art. 35 - 43)

Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 29.12.1993, V.163, (260), 28928-28930


22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 - Leefmilieu - Terugbetaling overnamelasten overeenkomstig de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 29 - 32)

Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 29.12.1993, V; 163, (260), 28927


22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994

Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 29.12.1993, V.163, (260), 28921-28941+bijlagen 28941-28952; B.S., 25.02.1994, V.164, (41), 4854, err.


Electrabel / Vlaamse Raad

Arbitragehof,9 november 1993, arrest nr. 79/93

B.S., 15.12.1993, V.163, (249), 26707-26712; T.Milieurecht, januari-februari 1994, V.3, (1), 25-28


De toestandsregeling van het personeel der openbare besturen 'Polders' en 'Wateringen'

BERCKX P.

Polders en Wateringen, oktober 1993, V.10, (24), 17-36


Weerwerk

x

Polders en Wateringen, oktober 1993, V.10, (24), 10-12


Jongerenbanenplan

x

Polders en Wateringen, oktober 1993, V.10, (24), 6-9


09.09.1993 KB tot uitvoering van art. 1, par. 1 van Wet 10.06.1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 09.12.1992

Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,SMET Miet

Min. van Sociale Zaken,ANSELME Bernard

B.S., 05.10.1993, V.163, (202), 21810-21811


De rechtstoestandsregeling van het personeel der openbare besturen 'Polders' en 'Wateringen'

BERCKX P.

T.B.P., september 1993, V.48, (9), 581-595


De milieuheffingen getoetst aan de grondwettelijke gelijkheidsbeginselen : bedenkingen bij het arrest van het Arbitragehof van 08.10.1992

HEYMAN Jan

T.B.P., september 1993, V.48, (9), 575-580


Het proces-verbaal van monstername en van overtreding

MORRENS Paul

Milieurecht Info, september 1993, (9), 14-16


De waterverontreinigingsheffing

HEYMAN Jan

Leefmilieu, juli-augustus 1993, V.16, (4), 135-140


22.07.1993 Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,TOBBACK Louis

B.S., 14.08.1993, V.163, (164), 18101-18117; Zitting 1992-1993, Sen., Stul.661/1-6, Handelingen 29,30.06.1993; K., Stuk.1099/1-5, Handelingen 19.07.1993


16.07.1993 Bijzondere wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur

Eerste Min.,DEHAENE Jean-Luc

et al.

B.S., 20.07.1993, V.163, (143), 2de uitgave, 16774-16837; Zitting 1992-93, Senaat:Stuk.558/1-50, Hand.02-03-10.06.1993; Kamer:Stuk.1063/1-10, Hand.13-14.07.1993


19.04.1993 V. nr. 158 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren - Cumulatie met gemeentelijke heffing

TYBERGHIEN - VANDENBUSCHE Maria

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 01.06.1993,1992-93, (14), 724


Préjudiciele vraag gesteld door de Raad van State inzake Stad Moeskroen en Waalse Gewest

Arbitragehof,27 mei 1993, arrest nr. 40/93

B.S., 14.07.1993, V.163, (138), 16466-16471


08.04.1993 V. nr. 147 (Vl. R.): Heffing ter bescherming oppervlaktewateren - Factuur en berekeningswijze

DEWINTER Filip

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 17.05.1993,1992-93, (13), 695-696


02.04.1993 V. nr. 141 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren - Verzenden van aanslagbiljetten aan verhuurders

VAN DIENDEREN Hugo

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V.en A., Vl.R., 03.05.1993,1992-93, (12), 646


Huidige stand en evolutie van het milieurecht

LAVRYSEN Luc

T.Agr., maart 1993, V.16, (1), 2-33


11.03.1993 V. nr. 119 (Vl. R.): Heffing ter bescherming oppervlaktewateren - OCMW's

VAN WAMBEKE Hubert

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 19.04.1993,1992-93, (11), 528


De heffingen op de waterverontreiniging in het Vlaamse Gewest

DEKETELAERE Mario

HEYMAN Jan

R.W., 29.05.1993, V.56, (39), 1313-1331


10.02.1993 BVE tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

B.S., 27.05.1993, V.163, (105), 12791-12792, tweede uitgave


16.02.1993 BVE tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

B.S., 06.05.1993, V.163, (89), 10259-10261


VLAREM II: Peperkoek ?

DE JAGER Ludo

T. Milieurecht, maart-april 1993, V.2, (2), 78-80


18.02.1993 KB tot uitvoering van art. 135 van Wet 30.12.1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,SMET Miet

Min. van Sociale Zaken,MOUREAUX Philippe

B.S., 17.03.1993, V.163, (53), 5700-5701


De Vlaamse Milieumaatschappij, haar organisatie en bevoegdheden, en de heffingen op de waterverontreiniging 1992

HAZETTE Pierre

T.B.P., februari 1993, V.48, (2), 67-79


Discriminatie in de Vlaamse afvalwaterheffingen?

DE JAGER Ludo

T. Milieurecht, januari-februari 1993, V.2, (1), 37-40


O.M. / B. en n.v. L.

Corr. Antwerpen,4 juni 1992, 33e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1995, V.4, (5), 411-413


09.06.1992 V. nr. 12 (Sen.): Overheidsvakbonden in België - Financiële en andere steun - Tweede vraag

VAN HOOLAND Robert

Eerste Min.,MARTENS Wilfried

V. en A., Sen., 07.07.1992,1991-92, (13), 519-520


*16.12.1992 BVE van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu houdende verlenging van de periode bedoeld in art. 3 van BVE 06.01.1983 tot vaststelling van voorwaarden voor erkenning van laboratoria (...) Wet 26.03.1971 (...) oppervlaktewateren (...)

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 07.04.1993, V.163, (68), 7487


27.07.1992 Omz. Aanleg vispassages - Ref.: M6/G7/0480/8845

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

Best.mem.:W.Vl., 09.09.1992, (30), 473


La réglementation des pollutions agricoles en droit communautaire et en droit interne

DE SADELEER Nicolas

Amén., 1992, numéro spécial, 3-15


O.M. / Van der L., H., D., M. en n.v. S-O.

Corr. Gent,11 juni 1992, 19e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1993, (3), 166-169 + noot Michael FAURE, 169-171


16.12.1992 BVE tot uitvoering van art. 32decies, par. 2 van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 27.02.1993, V.163, (41), 4351-4354


n.v. Primeur / Vlaamse Gewest

Arbitragehof,8 oktober 1992, arrest nr. 59/92

T. Milieurecht, januari-februari 1993, V.2, (1), 31-37; T.B.P., februari 1993, V.48, (2), 101-102


19.11.1992 Omz. De uitvoering van de 'overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten en steden over het gemeentelijk Mina-Beleid' (het gemeentelijk milieuconvenant). Ref. Aminal/Plan/92

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

Best.Mem., O.Vl., 28.01.1993, (1), 5-13; Ant., 29.01.1993, (1), 61-72; Limb., 18.02.1993, (4), 186-187; W.Vl., 16.12.1992, (44), 875-880


28.10.1992 BVE wijz. BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 02.02.1993, V.163, (21), 1954-1958+bijlage 1958-1978; B.S., 11.09.1993, V.163, (184), 20054-20056, err.


Milieutaks - Heffingen op de waterverontreiniging

x

Inter Contact, december 1992, V.3, (4), 202-209


Recente ontwikkelingen inzake milieuheffingen

DEKETELAERE Kurt

et al.

Brugge:Die Keure, 1992,124p


18.12.1992 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, Leefmilieu, Afvalwaterheffing (art. 21-22)

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 29.12.1992, V.162, (255), 27403, doc. nr.46409


O.M. Gemeente M. de hh. L. en D.C. / D.L. en P.V.B.A. S.

Corr. Gent,28 april 1992

T.Milieurecht, november-december 1992, V.1, (2), 113-121


O.M. / D.O. en N.V. S.

Gent,2 april 1992

T.Milieu, november-december 1992, V.1, (2), 95-100


Het Programmadecreet 1992: wijzigingen in de milieufiscaliteit

DE JAGER Ludo

T.Milieu, november-december 1992, V.1, (2), 73-74


Problèmes actuels relatifs au droit d'accession, à la renonciation à ce droit et au droit de superficie

VAN MUYLDER Arlette

VERSTAPPEN Jan

Rec.gén.enr.not., novembre 1992, V.141, (24156), 369-411; Rec.gén.enr.not., mai 1993, V.142, (24226), 209-241


13.10.1992 Omz. Onbevaarbare waterlopen - Aanleg vispassages

Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen,BALTHAZAR H.

Best.mem.:O.-Vl., 12.11.1992, (16), 258


24.08.1992 V. nr. 227 (Vl. R.): Milieuheffing - Ambtshalve heffingen

SUYKERBUYK Herman

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 05.10.1992,1992(BZ), (12), 536-537


13.08.1992 V. nr. 223 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren - Resultaten

EEMAN Jan

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 05.10.1992,1992(BZ), (12), 535


Ville de Mouscron, commune de Comines-Warneton, commune d'Estaimpuis / Région wallonne

Cons. Etat,29 avril 1992, 3e Ch., n° 39252

R.A.C.E., 1992, n°39252


06.08.1992 V. nr. 219 (Vl. R.): Milieuheffing op het afvalwater - Wanbetalers

NELIS - VAN LIEDEKERKE Lisette

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 07.09.1992,1991-92(BZ), (11), 489


23.07.1992 BVE tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

B.S., 13.10.1992, V.162, (201), 21857-21858


19.06.1992 V. nr. 173 (Vl. R.): Vogelrichtlijngebieden - Maatregelen voor vogelstand en biotopen

APPELTANS Laurent

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 03.08.1992,1992(BZ), (10), 390-391


Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en mededaderschap : enkele kritische bedenkingen bij het Petrochim-arrest

BLOCH Alain

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 24

Het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van24.04.1992 waarbij een aantal tenlasteleggingen bewezen werden verklaard t.a.v. milieumisdrijven te wijten aan de miskenning van een afgeleverde lozingsvergunning, maar waar uiteindelijk geen veroordelingen werden uitgesproken, stelt het probleem van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdrijven gepleegd door rechtspersonen.
Thans wordt door de rechtspraak aanvaard dat een rechtspersoon een misdrijf kan plegen maar dat hij niet hiervoor kan worden gestraft. Beklaagden in deze zaak werden niet alleen als daders, maar ook als mededaders vervolgd. Aan het probleem van de mededaderschap wordt in het arrest weinig aandacht besteed. Er wordt gewoon vastgesteld dat er niet op overtuigende wijze blijkt dat de beklaagden de feiten rechtstreeks zouden hebben uitgevoerd of aan de uitvoering door enige daad een zodanig hulp zouden hebben verstrekt dat deze zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd, waarop de auteur verder ingaat.


Over de toerekening van door rechtspersonen gepleegde misdrijven

DERUYCK Filiep

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 20-23


O.M. / L., D., D.D.L. en n.v. F.

Antwerpen,24 april 1992, 7e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 17-20


De europese wetgeving op de bescherming van de oppervlaktewateren

LAVRYSEN Luc

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 2-12


Bevoegdheden van de gemeenten inzake milieubeleid

x

Milieu en bedrijf, 03.09.1992, V.6, (2), 5-19


29.07.1992 Omz. Richtlijnen voor het opstellen van de OCMW-begroting 1993 - Ref.: 8/IV/LB/0/51/14

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

Best.mem.:O.Vl., 27.08.1992, (13), 212-215; Limb., 15.09.1992, (17), 392-397; B.S., 07.11.1992, V.162, (220), 23719-23722; Antw., 09.11.1992, (20), 881-889; Br.(N), 30.10.1992, (8), 222-231; W.Vl., 26.08.1992, (28), 449-453


10.04.1992 KB tot coördinatie van wettelijke bepalingen inzake inkomstenbelastingen [ WIB 1992 ]

Min. van Financiën,MAYSTADT Philippe

B.S., 30.07.1992, V.162, (147), 17121-17127; Bull.Bel., augustus-september 1992, V.68, (719), 2030-2042

@ FOD Financiën, http://www.fisconetplus.be - Geraadpleegd op 06.07.2015

Dit document bevat het KB 10.04.1992 tot coördinatie van wettelijke bepalingen inzake inkomstenbelastingen (WIB 1992).


06.05.1992 V. nr. 121 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Belastingplichtigen

LECLERCQ Jan

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 09.06.1992,1992(BZ), (7), 263


24.04.1992 V. nr. 19 (Vl. R.): Bescherming oppervlaktewateren - Heffingplichtigen

VERMEIREN Francis

Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,DEMEESTER-DE MEYER Wivina

V. en A., Vl. R., 25.05.1992,1992(BZ), (6), 246


24.04.1992 V. nr. 112 (Vl. R.): Bescherming oppervlaktewateren - Heffingplichtigen

VERMEIREN Francis

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 25.05.1992,1992(BZ), (6), 207


25.06.1992 Dec. houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, Leefmilieu, Water, art. 44 tot 45

Min.-president van de Vlaamse regering,Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 11.07.1992, V.162, (135), 15898-15904; BZ 1992, Stuk.186/1-18, Handelingen 09,10,11,22 en 23.06.1992


25.06.1992 Dec. houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992

Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,VAN DEN BRANDE Luc

et al.

B.S., 11.07.1992, V.162, (135), 15893-15911+bijlage 15912-15917; BZ 1992, Stuk.186/1-18, Handelingen 09,10,11,22 en 23.06.1992; B.S., 05.08.1992, V.162, (151), 17521, (err.); De Gem., augustus-september 1992, V.67, (444), 399-400


01.07.1992 Dec. wijz. Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van Dec. 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid

Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,VAN DEN BOSSCHE Luc

B.S., 04.07.1992, V.162, (130), 15511-15512; BZ 1992:Stuk.nr.187/1-2, Handelingen 25.06.1992


19.03.1992 V. nr. 69 (Vl. R.): Milieuheffingen op de oppervlaktewateren - Meeropbrengst

BROUNS Hubert

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 27.04.1992,1992(BZ), (4), 136


11.05.1992 Omz. inzake de toepassing van art. 74 van titel I van het VLAREM - Ref. LH 92/1

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 21.05.1992, V.162, (99), 11817-11818; B.S., 20.06.1992, V.162, (120), 14173, err.; Best.mem.:O.-Vl., 25.06.1992, (11), 185-186; O.-Vl., 16.07.1992, (12), 192, err.; Antw., 24.08.1992, (17), 600-603


Afvalvademecum

MORRENS Paul

Antwerpen:Kluwer Rechtswetenschappen, 1992,164 p.


10.03.1992 Omz. Begrip bedding - eigendomsstatuut. Ref. Afd. 81 328/RR - Afd. 32 LDW/OV

Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen,BALTHAZAR H.

Best.mem.:O.-Vl., 16.04.1992, (8), 141-142


Infrastructuur - Alle wegen leiden naar ... de Seminariestraat

x

Berichtenblad Provincie Oost-Vlaanderen, februari 1992, V.5, (2), 18-20


07.01.1992 Omz. Toepassing door de Gemeentebesturen van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunningen (VLAREM). Ref. 92/7C/VLAREM/2/14

Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen,VANNESTE O.

Best.mem.:W.-Vl., 05.02.1992, (5), 87-92


07.02.1992 V. nr. 20 (Vl. R.): Mina-plan - Prioritaire rioleringen

EEMAN Jan

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 09.03.1992,1992(BZ), (1), 14-15; De Gem., oktober 1992, V.67, (445), 471


07.02.1992 V. nr. 16 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewaters - Anomalieën

VALKENIERS Jozef

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 09.03.1992,1992(BZ), (1), 11-12


06.02.1992 V. nr. 4 (Vl. R.): Aanslagbiljet milieuheffing in faciliteitengemeenten - Franstalige adressering

VAN NIEUWENHUYSEN Luc

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 09.03.1992,1992(BZ), (1), 2


Polders en wateringen en hun relatie tot de gemeentebesturen

VANCRAEYNEST Dirk

De Gem., januari 1992, V.67, (438), 12-16; Polders en Wateringen, september 1991, V.8, (20), 10-13, (deel 1); Polders en Wateringen, februari 1992, V.9, (21), 32-34


04.05.1992 Omz. Waterlopen - Type-bestek 1992 - 3de categorie

Gouverneur van de Provincie Antwerpen,KINSBERGEN A.

Best.mem.:Antw., 10.06.1992, (13), 408-428


17.10.1991 Omz. Koppeling bouw- en milieuvergunning

Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen,BALTHAZAR H.

Best.mem., O.-Vl., 31.10.1991, (20), 398; De Gem., december 1991, V.66, (437), 624


20.06.1991 V. nr. 213 (Vl. R.): Milieudelicten - Samenwerking politiediensten en milieu-inspectie

GEYSELS Jos

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 19.09.1991,1990-91, (20), 984


Het milieu-toezicht door de gemeente

x

Dossier Gemeente   Provincie, 1991, V.44, (3), 29


29.08.1991 Omz. BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betr. de Milieuvergunningen (VLAREM I): taken van de Burgemeester

Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen,VANNESTE O.

Best.mem., W.-Vl., 18.09.1991, (33), 775-777


*16.07.1991 MB tot aanvulling van MB 28.04.1975 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd (...) monsters kader van de technische controle op lozing afvalwater en ambtenaren (...) overtredingen Wet 26.03.1971 op bescherming oppervlaktewateren (...)

Staatssecret. voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie,SMET Miet

B.S., 04.09.1991, V.161, (169), 19203-19204


Milieu en fiscaliteit : Het gebruik van economische instrumenten in het milieubeleid van het vlaamse gewest

DEKETELAERE Kurt

Brugge:die Keure, 1991, XVIII+170 p.


Societas delinquere potest... en wat dan nog ? Over het ontbreken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen naar Belgisch recht

DERUYCK Filiep

Panopticon, mei-juni 1991, V.12, (3), 249-259


*23.05.1991 BVE houdende uitvoering art. 6 par. 4 BVE 30.01.1991 (heffingen op de waterverontreiging) dat in de Wet 26.03.1971 (bescherming van de oppervlaktewateren)ingevoegd werd door Dec. 21.12.1990 (begrotingstechnische bepalingen)

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 27.06.1991, V.161, (122), 14502


06.02.1991 BVE houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning (VLAREM I) (deel 1)

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 26.06.1991, V.161, (121), 14269-14342; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 400


02.05.1991 Omz. nr. AW/91-1 in toep. van art. 8 van BVE 06.01.1983 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria ter uitvoering van de wet 26.03.1991 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreining en in toepassing van art. 8 van KB 23.10.1965 betr. de inrichting en de werking van de laboratoria voor de ontleding van voedingswaren

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 18.06.1991, V.161, (115), 13527-13528; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 400


29.04.1991 Omz. Storten en/of opslaan van meststoffen

Gouverneur van de Provincie Limburg,VANDERMEULEN H.

Best.mem.:Limb., 31.05.1991, (9), 191-192; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 399


20.03.1991 BVE houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de art. 32 septies en 32octies van de Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 18.05.1991, V.161, (95), 10750-10752; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 400


20.03.1991 Dec. betr. het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan

Voorzitter van de Vlaamse Executieve,GEENS Gaston

et al.

B.S., 30.04.1991, V.161, (84), 9127-9131; De Gem., juni-juli 1991, V.66, (433), 313


BVE houdende verlenging van de termijn voor de in toepassing van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging uit te voeren terugbetalingen met betrekking tot de door openbare besturen, instellingen van openbaar nut en intercommunale verenigingen kosteloos afgestane installaties en studies

KELCHTERMANS Lambert

B.S., 26.04.1991, V.161, (82), 8795; De Gem., juni-juli 1991, V.66, (433), 314


22.03.1991 KB tot uitvoering van art. 170 van de wet van 22.12.1990 houdende sociale bepalingen

Min. van Sociale Zaken,BUSQUIN Philippe

Min. van Tewerkstelling en Arbeid,VAN DEN BRANDE Luc

B.S., 25.04.1991, V.161, (81), 8655-8656; De Gem., juni-juli 1991, V.66, (433), 323; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 418


13.03.1991 BVE houdende vaststelling van nadere regels m.b.t. het model en de wijze van indiening van de aangifte bedoeld in art. 6bis van het Decreet 20.12.1989 houdende bep. tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap

Voorzitter van de Vlaamse Executieve,GEENS Gaston

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 05.04.1991, V.161, (67), 7190-7191; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 250


Vademecum van de wetgeving betreffende polders en wateringen

VANCRAEYNEST Dirk

Houtave-Zuienkerke: Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, 1991, ca 275p.


23.01.1991 Dec. inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] [ Meststoffendecreet ]

Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,LENSSENS Jan

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 28.02.1991, V.161, (42), 3829-3838

Dit decreet heeft tot doel de bescherming van het milieu tegen de verontreiniging als gevolg van de produktie en het gebruik van meststoffen. Voor de toepassing van dit besluit worden de termen zoals cultuurgrond, bedrijf meststof, en dergelijke meer uitvoering gedefinieerd.


* 30.01.1991 BVE houdende vaststelling van (...) heffingen op de waterverontreiniging' dat in de Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging werd ingevoerd door Dec. 21.12.1990 (...)

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 23.02.1991, V.161, (39), 3552-3559; De Gem., april 1991, V.66, (431), 198


23.01.1991 Dec. tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer [Mina-fonds]

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 02.02.1991, V.161, (24), 2164-2166; Zitting 1990-1991: Stukken 408/1-6, handelingen 08 en 09.01.1991; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 131; De Gem., april 1991, V.66, (431), 198


09.01.1991 BVE houdende voorlopige aanwijzing van de ambtenaren belast met de taken inzake inspectie en vergunningen bedoeld in de artikelen 53 en 57 van het dec. 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 16.01.1991, V.161, (11), 990; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 131


D. / s.c. AIDE, s.c. Inter Cours d'Eau / Commune d'Ans, Commune de Juprelle, Commune de Liège

Civ. Liège,7 juin 1991, 6e Ch.


Joris LISABETH / Vlaamse Gewest

R.v.St.,24 oktober 1991, 7e K., nr. 37927

Arr.R.v.St., 1991, nr.37927

Bij arrest van 03.06.1985 werd door de Raad van State het besluit van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs waarbij een vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een inrichting voor het kweken van gevogelte, vernietigd.
In het huidig arrest wordt de nietigverklaring gevorderd van het daaropvolgende besluit van de Gemeenschapsminister dat 3 van de 13 exploitatievoorwaarden, opgelegd bij het door de Raad van State vernietigde besluit, wijzigt. Omwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer vernietigt de Raad van State ook dit besluit.
Wat betreft de vereiste hoedanigheid van verzoeker, een natuurlijke persoon, verwijst de Raad van State naar haar vernietigingsarrest van 03.06.1988: het vermeerderingsbedrijf en de broeierij, gelegen in de nabijheid van de inrichting, wordt geëxploiteerd door verzoeker als natuurlijk persoon en niet door de vennootschap van verzoeker.


b.v.b.a. P. Schepens en zonen / Vlaamse Gewest

R.v.St.,28 november 1991, 7e K., nr. 38209

Arr.R.v.St., 1991, nr.38209


O.M. / M. en n.v. B.M.

Antwerpen,1 maart 1991, 7e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1993, V.2, (3), 150-152+ noot De Jager L.


DUFRASNE-THEYS / DUVIVIER-SEUTIN   THEYS

Civ. Namur,4 février 1991

R.Dr.Rur., mars 1992, V.15, (1), 54-61


27.08.1991 V. nr. 257 (Vl. R.): Polders en Wateringen - Schadelijke ruimingsspecie

VAN LOOY Jef

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl. R., 11.10.1991,1990-91, (21), 1034-1035


04.12.1991 BVE houdende uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 11.02.1992, V.162, (29), 2834 ; De Gem., maart 1992, V.67, (440), 140


Les impôts et les redevances en matière d'eau en droit belge

DE SADELEER Nicolas

Amén., 1991, n° spécial sur l'eau, 51-61


Les objectifs de qualité des eaux de surface en droit communautaire et en droit interne

JADOT Benoît

Amén., 1991, n° spécial sur l'eau, 3-12


21.05.1991 Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 30.05.1991, L 135/40-52

Deze richtlijn betreft het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater alsmede de behandeling en de lozing van afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. De richtlijn heeft ten doel het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van lozingen van bovengenoemde soorten afvalwater.


Juridische benadering van de heffingen op de waterverontreiniging, grondslag en berekening

HEYMAN Jan

T.B.P., november 1991, V.46, (11), 714-723


N.V. Arkova e.a.

Arbitragehof,14 november 1991, arrest nr. 33/91

B.S., 04.12.1991, V.161, (238), 27204-27209


03.09.1991 V. nr. 262 (Vl. R.): Milieuvergunningen - Meldingsplicht overname

VAN NEVEL Antoon

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 16.10.1991,1991-92, (1), 14-15


Praktische bedenkingen bij de aanwending van de nationale fiscaliteit in het milieubeleid

PITTEVILS I.

Doc. Fin., november-december 1991,383-400


21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 - art. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

et al.

B.S., 29.12.1990, (2de ed.), V.160, (249), 24657


*16.05.1990 BVE houdende vaststelling van de minima der verontreinigende belasting, van de modaliteiten voor de berekening van de verontreinigende belasting en het model van aangifte bedoeld in wet 26.03.1971(bescherming van de wateren)

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 11.07.1990, V.160, (132), 13817-13822


Recente ontwikkelingen in de landinrichting

HEYERICK Marc

T.Agr.R., december 1990, V.13, (4), 245-285


21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 - art. 69, 71

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

et al.

B.S., 29.12.1990 (2de ed.), V.160, (249), 24642,24655

In dit decreet wordt aan wet 26.03.1971 een Hoofdstuk IIIbis toegevoegd :. 'Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterontreiniging'


23.03.1990 Wet houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, gedaan te Brussel op 12.09.1986

Min. van Buitenlandse Zaken,EYSKENS Marc

Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,TOBBACK Louis

B.S., 30.03.1991, V.161, (64), 6636 + overeenkomst 6637-6641; Zitting 1988-89: Senaat Stuk 651/1-2, Handelingen 01.06.1989; Kamer, Stuk 831/1-2; Zitting 1989-90: Kamer, Handelingen 30.11.1989; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 256


07.12.1990 V. nr. 48 (Vl. R.): Giftigheid slib - Probleem bewijslast

VAN DIENDEREN Hugo

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 18.02.1991,1990-91, (8), 379-380; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 259


Zandvoorde Polder / M.

Rb. Brugge,12 december 1990, 1e K.

R.W., 16.03.1991,1990-1991, V.54, (29), 994-995; De Gem., april 1991, V.66, (431), 201

Een stuk grond dat een dijk vormt die de polder moet beschermen tegen een waterweg en dat behoort tot de rechtspersoon van een polder maakt deel uit van het publiek domein. Het niet gebruiken van het goed verandert niets aan hetde juridisch karakter van dat goed.


Extrait du rapport de l'auditeur sur Cons. Etat, 20 avril 1990, 3e Ch., n° 34721

HAUBERT Béatrice

Amén., 3ème trimestre 1990, (3), 160-161


a.s.b.l. Greenpeace Belgium / Région wallonne

Cons. Etat,20 avril 1990, 3e Ch., n° 34781

Amén., 3ème trimestre 1990, (3), 159-160; Mouv.comm., mars 1991, V.73, (657), 129; R.A.C.E., 1990, (1), n°34781


Taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques en Région wallonne

x

Inter Contact, octobre 1990, V.1, (3), 180-181


21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

et al.

B.S., 29.12.1990 (2de ed.), V.160, (249), 24630-24662; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 130


12.12.1990 Dec. betreffende het bestuurlijk beleid

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

et al.

B.S., 21.12.1990, V.160, (245), 23707-23720; Zitting 1989-1990 stuk 395/1-12, Handelingen 28.11.1990 en 07.12.1990; B.S., 15.02.1991, V.161, (33), 3008 (err.); De Gem., maart 1991, V.66, (430), 131


03.10.1990 V. nr. 407 (Vl. R.): Waterlopen - Oeverbeheer

KUIJPERS Willy

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 12.11.1990,1990-91, (2), 61-62


Noot onder contract - Gesubsidieerde contractuelen - Veralgemening

HAUTPHENNE Paul

De Gemeente, 01.06-07.1990,255


12.01.1990 V. nr. 150 (Vl. R.): Muskusrattenplaag - Bestrijdingsmaatregelen

DE BEUL André

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl. R., 05.02.1990,1989-90, (7), 286


09.01.1990 V. nr. 141 (Vl. R.): Muskusrattenbestrijding - Gemeentelijke maatregelen

DESUTTER Manu

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl. R., 05.02.1990,1989-90, (7), 286; De Gemeente, april 1990, V.65, (421), 158-159


De financiering van de zuivering van oppervlaktewateren in Vlaanderen: een brug over troebel water?

DRUYTS R.

R.W., 27.01.1990, V.54, (22), 729-743


01.02.1990 V. nr. 185 (Vl. R.): Waterbeleid - Sanering Markrivier

CARDOEN Georges

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 23.04.1990, (12), 1989-90,613


14.02.1990 BVE houdende nadere regelen betr. de milieuheffingen ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreinging

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 14.03.1990, V.160, (51), 4717; De Gemeente, april 1990, V.65, (421), 158


07.02.1990 Dec. wijz. dec. 28.06.1985 betr. de milieuvergunning

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

B.S., 13.03.1990, V.160, (50), 4638; De Gemeente, april 1990, V.65, (421), 158


08.02.1990 V. nr. 189 (Vl. R.): Verwijdering drijfmest uit kwetsbare gebieden - Subsidies

VAN DURME Wilfried

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 19.03.1990, (10), 1989-90,487-488


31.01.1990 V. nr. 184 (Vl. R.): Zuivering oppervlaktewateren - Financiering

SLEECKX Jozef

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 05.03.1990,1989-90, (9), 404-405


21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, art. 69-71

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

et al.

B.S., 29.12.1990, (2de uitgave), V.160, (249), 24642-24655


20.12.1989 Dec. houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

et al.

B.S., 30.12.1989, V.159, (249), 21586-21593; Zitting 1989-90; Stuk. 265/1-9, Handelingen 11,12,13,14,15.12.1989


16.06.1989 Wet houdende diverse institutionele hervormingen, Hfdst. II, wijz. in de gemeentekieswet: art. 2-3

Eerste Min.,MARTENS Wilfried

et al.

B.S., 17.06.1989, V.159, (116), 10882-10901; Zitting 1988-89; Kamer:Stuk.790/1-4, Handelingen 25.05.1989; Zitting 1988-89; Senaat:Stuk.711/1-4, Handelingen 7-8.06.1989; De Gem., 1989, (8-9), 377+noot P.H.


Région wallonne et crts / Etat belge, Ministre des Affaires sociales et secrétaire d'Eta à l'Environnement et à l'Emancipation sociale, adjoint au Ministre des Affaires sociales.

Cons. Etat,10 novembre 1989, 3e Ch., n° 33394

R.A.C.E., 1989, (2), n°33394


COLLINGE / 'Union des pêcheurs de l'Ourthe et de l'Amblève' v.z.w.

Cass.,15 november 1989, 2e k.

Arr.Cass., jaar 1989-1990, (I), 365-366


LAMBERT et B.M.T. / O.M.

Cass.,10 octobre 1989, 2e Ch.

Amén., 4ème trimestre 1990,1990/4,203-204


S.P.R.L. 'E.E.G. Slachthuis' / De Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering

Civ. Malines,7 juin 1989, 2e Ch.

Pas., janvier 1990, V.177, (1), III, 12-13


De verontreiniging van oppervlaktewaters

MERCKX Dirk

R.W., 07 april 1990, V.53, (32), 1092-1093


D / Y

Antwerpen,25 januari 1989, 8e Kamer

R.W., 07 april 1990, V.53, (32), 1091-1093


Polders en wateringen: een korte schets van hun ontstaan, hun huidige werking en hun toekomst

VANCRAEYNEST Dirk

Imbel, Brussel, 1989,48p.


08.11.1989 V. nr. 71 (Vl. R.): Onbevaarbare waterlopen - Kwaliteit van het drinkwater voor vee

MERCKX - VAN GOEY Trees

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 23.04.1990,1989-90, (12), 601-602


Commune de Mont-Saint-Guibert / Etat belge, Fonds des Routes, Région wallonne

Cons. Etat,3 novembre 1989, n° 33325

Mouv.Comm., août-septembre 1990, V.72, (651), 326; R.A.C.E., 1989, (2), n°33325


Informatiebrochure inzake milieu en ruimteliljke ordening

Benelux economische unie

Brussel:Secretariaat-generaal BEU, 1988,89p, brochure


16.11.1988 KB tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de polders en wateringen betreft

Min. van Justitie,WATHELET Melchior

Min. van Binnenlandse Zaken,TOBBACK L.

B.S., 03.12.1988, V.158, (231), 16793

Dit besluit strekt ertoe de ontvangers-griffiers te machtigen het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken voor het interne beheer van de bestanden en de repertoria die zij ter uitvoering van wets- of verordeningsbepalingen belast zijn bij te houden. Deze machtiging geldt ook voor de uitwisseling van informatiegegevens met de openbare overheden en de instellingen.


09.08.1988 KB waarbij aan de ontvangers-grieffiers van de polders en wateringen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen

Min. van Justitie,WATHELET Melchior

Min. van Binnenlandse Zaken,TOBBACK L.

B.S., 02.09.1988, V.158, (169), 12342-12343

De ontvangers-griffiers kunnen de informatiegegevens in de Rijksregister van de natuurlijke personen raadplegen om de belastingen ten bate van de polders en wateringen te innen.


28.01.1988 Omz. Minimumbelasting polders en wateringen

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu

Deze omzendbrief bepaalt dat de minimumbelasting bij polders en wateringen het bedrag van 200 BEF niet mag overschrijden (nvdr: inmiddels is dit plafond geschrapt door doc. nr. 221491).


J. T. en n.v. B. / Y

Corr. Antwerpen,4 november 1987, 30e K.

R.W., 14.03.1992, V.55, (28), 962; De Gem., april 1992, V.67, (441), 205


22.12.1986 Wet betr. de intercommunales

Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,MICHEL Joseph

Min. van Openbare Werken,OLIVIER L.

B.S., 26.06.1987, V.157, (121), 9909-9914; Zitting 1982-83; Senaat:Stuk.529/1-28; Zitting 1984-85; Senaat:Handelingen 24-25.10.1984,29-30.01.1985,11-12.02.1985; Zitiing 1985-86; Kamer:Stuk.125/1-15, Handelingen 14.05.1986,24.06.1986; Zitting 1986-87; Kamer:Handelingen 12-13.11.1986


LIEPIN R. / Commune de Brugelette

J.P. Lens,27 mai 1986

Rev.Dr.Rur., juin 1992, V.15, (2), 108-112


27.03.1985 BVE houdende reglementering van de handelingen binnen de watergebieden en de beschermingszones

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 20.07.1985, V.155, (139), 10743


27.03.1985 BVE houdende reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 20.07.1985, V.155, (139), 10746-10747


28.06.1985 Dec. betr. de milieuvergunning [Milieuvergunningsdecreet]

Gemeenschapsmin. van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud,AKKERMANS P.

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 17.09.1985, V.155, (179), 13304-13309


27.03.1985 BVE houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 20.07.1985, V.155, (139), 10736-10739


26.03.1984 Omz. Gemeentebelasting op private stortplaatsen

Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden,GALLE Marc

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.


*17.07.1984 BVE houdende aanvulling van het KB 23.07.1981 betr. de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of (...) rechtspersonen worden uitgevoerd

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 25.07.1984, V.154, (143), 10590-10591


24.01.1984 Dec. houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer [ Grondwaterdecreet ]

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 05.06.1984, V.154, (108), 8153-8156; Zitting 1983-84; Stuk.224/1-4, Handelingen 24.01.1984


08.08.1983 Wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Min. van Justitie,GOL Jean

Min. van Openbaar Ambt,NOTHOMB Ch.-F

Staatssecretaris voor Openbaar Ambt,WALTNIEL L.

B.S., 21.04.1984, V.154, (80), 5247-5249


21.12.1983 KB nr. 230 betr. de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces

Min. van Tewerkstelling en Arbeid,HANSENNE Michel

et al.

B.S., 28.12.1983, V.153, (246), 16200-16206+Verslag aan de Koning en Advies R.v.St.


20.06.1983 MB houdende nadere regelen inzake de bekendmaking van de beslissingen van de vergunningsverlenende overheid, genomen bij toepassing van het dec. 02.07.1981 betr. het beheer van afvalstoffen

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 19.07.1983, V.153, (138), 9497-9498


23.03.1983 BVE wijz. BVE 21.04.1982 houdende nadere regelen voor het aanvragen, verlenen, weigeren, vervallen en intrekken van een vergunning voor de verwijdering van afvalstoffen

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 27.05.1983, V.153, (10), 7002


21.04.1982 BVE houdende nadere regelen voor het aanvragen, verlenen, weigeren, vervallen en intrekken van een vergunning voor de verwijdering van afvalstoffen

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 15.05.1982, V.152, (94), 5921-5923


23.07.1981 KB betr. de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd

Min. van de Vlaamse Gemeenschap,GALLE Marc

Staatssecret. van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuur, Toerisme en Huisvesting,DE BACKER-VAN OCKEN H.

Staatssecret. van de Vlaamse Gemeenschap voor Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening,AKKERMANS P.

B.S., 10.09.1981, V.151, (173), 11242-11244


02.07.1981 Dec. betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet)

Min. van de Vlaamse Gemeenschap,GALLE Marc

Voorzitter van de Vlaamse Executieve,GEENS Gaston

B.S., 25.07.1981, V.151, (140), 9334-9340; B.S., 13.03.1982, V.152, (50), 2808, err.


01.09.1980 Wet betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

Min. van Justitie,VANDERPOORTEN H.

et al.

B.S., 10.09.1980, V.150, (175), 10371-10373


19.12.1974 Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Eerste Min.,TINDEMANS Leo

et al.

B.S., 24.12.1974, V.144, (246), 15410-15416


22.02.1974 KB betr. de staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van culturele en sportinfrastructuurwerken uitgevoerd door de provincies, gemeenten, agglomeraties, federaties en verenigingen van gemeenten en de Commissies voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie

Min. van Franse Cultuur en Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,FALIZE P.

Min. van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,CHABERT Jos

B.S., 16.03.1974, V.144, (53), 3889-3891


VAN GEYTE / Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

R.v.St.,26 september 1973, 7e K., nr. 16026

Arr.R.v.St., 1973,771-776


29.05.1972 Akkoord van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de voorbereiding van de coördinatie van het begrotingsbeleid van de drie Beneluxlanden in de overheidssector

Ministerie van Financiën

B.S., 12.08.1972, V.142, (156), 8904-8915


21.02.1972 KB wijz. KB 05.08.1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen

Min. van Landbouw en Middenstand,TINDEMANS L.

B.S., 04.03.1972, V.142, (46), 2630


26.03.1971 Wet op de bescherming van het grondwater

Min. van Volksgezondheid, NAMECHE L.

B.S., 01.05.1971, V.141, (85), 5673-5676

In het belang van de volksgezondheid kan de Koning, op advies van een door Hem ingestelde Hoge Raad voor de waterleidingen, maatregelen nemen om het grondwater te beschermen met het oog op het eventuele gebruik ervan voor voedings- en huishoudelijke doeleinden.


26.03.1971 Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging [ Oppervlaktewaterenwet ]

Min. van Volksgezondheid, NAMECHE L.

B.S., 01.05.1971, V.141, (85), 5663-5672

Deze wet regelt de bescherming van de wateren van het openbaar hydrografisch net en van de kustwateren tegen verontreiniging.


17.10.1970 MB houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Rijk en van de provinciën die het recht hebben de bij de art. 20 en 23 van de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen bedoelde overtredingen op te sporen en bij middel van processen-verbaal vast te stellen

Min. van Landbouw,HEGER Ch.

Min. van Openbare Werken,DE SAEGER J.

B.S. 19.11.1970, V.140,11737

Dit besluit wijst de provinciale en rijksambtenaren aan die bevoegd zijn om de in art. 20 en 23 van de wet 28.12.1967 vermelde overtredingen op te sporen en om ze vast te stellen bij middel van processsen-verbaal.


09.12.1970 KB wijz. KB 05.08.1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen

Min. van Landbouw,HEGER Ch.

B.S., 26.01.1971, V.141, (17), 909-910


05.08.1970 KB houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen

Min. van Landbouw,HEGER Ch.

M.B., 05.11.1970, V.140, (214), 11152-11155


De wet van 28 december 1967, betreffende de onbevaarbare waterlopen

PAULUS C.

T.B.P., 1968, V.23, (5), 360-369


23.01.1968 KB houdende uitbreiding van de aan de polderwetgeving onderworpen zones

Min. van Landbouw,HEGER Ch.

Min. van Openbare Werken,DE SAEGER J.

B.S., 09.02.1968, V.139,1210

Dit besluit breidt het grondgebied uit van de polderzones aan de aanpalende zones die aan de polderwetgeving niet werden onderworpen met het oog op het tot stand van brengen en de handhaving van een gunstige waterhuishouding voor de landbouw en de hygiëne.


29.11.1968 KB houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen

Min. van Landbouw,HEGER Ch.

B.S., 24.01.1969, V.139, (17), 529-531; B.S., 08.03.1969, V.139, (48), 1942


26.01.1967 Besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen – Gecoördineerd reglement op de onbevaarbare waterlopen

Provincie West-Vlaanderen

www.west-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie West-Vlaanderen. Het gaat zowel om de onbevaarbare waterlopen die onderworpen zijn aan het regime van de wet 15.03.1950 als de onbevaarbare waterlopen die daar niet aan onderworpen zijn.


28.12.1967 Wet betr. de onbevaarbare waterlopen

Min. van Landbouw,HEGER Ch.

Min. van Justitie,WIGNY P.

B.S., 15.02.1968, V.138, (32), 1403-1407


Manuel de droit administratif

BUTTGENBACH André

Bruxelles:Larcier, 1966,2 Tomes, (751), 311p., [EPUISE]


10.05.1963 KB waarbij het bij de wet van 03.08.1919 en 27.05.1947 verleende voorkeurrecht buiten toepassing wordt verklaard ten aanzien van de betrekking van ontvanger-griffier van de wateringen en de polders

Min. van Landbouw,HEGER Ch.

B.S., 06.07.1963, V.133, (135), 6986+De Gem., 1963,494


26.07.1962 Wet betr. de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte

B.S., 31.07.1962 , V.177, (315), 56170-56174

Wanneer de Koning vaststelt dat de onmiddellijke inbezitneming van een of meer onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk is, geschiedt de onteigening van die onroerende goederen overeenkomstig de regels vervat in deze wet.


09.05.1960 KB houdende aanwijzing van de ambtenaren bevoegd ter uitvoering van de wetten betr. de polders en de wateringen

Min. van Landbouw,DE VLEESCHAUWER A.

Min. van Openbare Werken en Wederopbouw,VANAUDENHOVE O.

B.S., 14.06.1960, V.130, (142), 4416-4417

Dit besluit wijst de ambtenaren aan, bevoegd voor de uitvoering van de wetten betreffende de polders en de wateringen.


20.11.1959 KB tot vaststelling van de wijze van bekendmaking van de bijzondere politiereglementen van de polders en de wateringen

Min. van Landbouw,DE VLEESCHAUWER A.

Min. van Openbare Werken en Wederopbouw,VANAUDENHOVE O.

B.S., 27.11.1959, V.129, (297), 8333-8334

Dit besluit stelt de wijze van bekendmaking van de bijzondere politiereglementen van de polders en de wateringen vast.


16.07.1959 KB Wateringen waarvan het gebied zich over meer dan een provincie uitstrekt -Aanwijzing van de bevoegde provinciale overheden

Min. van Landbouw,DE VLEESCHAUWER A.

B.S., 25.08.1959, V.129,6054

Het besluit regelt de aanwijzing van de provinciale overheden die bevoegd zijn om op te treden in de wateringen waarvan het gebied zich over meer dan één provincie uitstrekt.


30.01.1958 KB houdende algemeen politiereglement van de polders en de wateringen

Min. van Landbouw,LEFEBVRE R.

Min. van Openbare Werken en Wederopbouw,VANAUDENHOVE O.

B.S., 05.02.1958, V.128, (36), 704-706

Dit besluit legt een reeks verboden op en onderwerpt de activiteiten gerealiseerd langsheen de in het gebied van de polders en wateringen gelegen onbevaarbare waterlopen aan de machtiging van de bevoegde overheden van de betrokken polder of watering.


23.01.1958 KB houdende bepaling van de datum waarop de wet betr. de wateringen en de wet betr. de polders in werking treden, en houdende afbakening van de polderszones

Min. van Landbouw,LEFEBVRE R.

Min. van Openbare Werken en Wederopbouw,VANAUDENHOVE O.

B.S., 05.02.1958, V.128, (36), 698-704

Dit besluit bepaalt de datum van de inwerkingtreding van de wetten betreffende de wateringen en polders. Het bepaalt ook de grens van de aan de polderwetgeving onderworpen Belgische polderzone.


03.06.1957 Wet betr. de polders

Min. van Landbouw,LEFEBVRE R.

Min. van Openbare Werken en Wederopbouw,VANAUDENHOVE O.

B.S., 21.06.1957, V.127, (172), 4403-4416

Deze wet stelt een juridisch regime voor de polders vast dat uit de werking van de organen van de polders, de vestiging en de invoering van de polderbelasting, de uitvoering van de bepaalde werken en de toezichtsmaatregelen bestaat.


05.07.1956 Wet betr. de wateringen

Min. van Landbouw,LEFEBVRE R.

Min. van Openbare Werken en Wederopbouw,VANAUDENHOVE O.

B.S., 05.08.1956, V.126,218,5205-5217

Deze wet stelt een juridisch regime voor de wateringen vast. Ze regelt de organisatie en de werking van de organen van de wateringen. Ze voorziet het vestigen en de invoering van een belasting in het voordeel van de wateringen en de uitvoering van de bepaalde werken. Toezichtsmaatregelen worden ook voor de nodige onderhouds- en veiligheidswerken vermeld.


27.10.1955 Verordening betr. de toepassing van de wet 15.03.1950 op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Antwerpen]

Provincie Antwerpen

www.provant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement betreffende de onbevaarbare waterlopen die niet onder toepassing vallen van de wetten op de onbevaarbare waterlopen.


27.05.1955 Reglement betr. de onbevaarbare waterlopen waarop de wet 15.03.1950 niet toepasselijk is [Provincie Oost-Vlaanderen]

Provincie Oost-Vlaanderen

www.oost-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Oost-Vlaanderen. De bepalingen zijn toepasselijk op al de onbevaarbare waterlopen, die niet beheerd worden door de wet 15.03.1950 (en onder meer de waterlopen of gedeelten van waterlopen die vermeld staan in de beschrijvende tabel opgemaakt in uitvoering van de wet 07.05.1877) en niet meer geclassificeerd ingevolge de toepassing van de wet 15.03.1950.


28.10.1954 Provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Antwerpen]

Provincie Antwerpen

www.provant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Antwerpen. De waterlopen die het voorwerp uitmaken van dit reglement, zijn degene welke voorkomen of zullen ingeschreven worden in de beschrijvende tabellen bedoeld in art. 3 van de wet 15.03.1950 en gerangschikt zijn in een der drie categorieën voorzien onder art. 2 van bedoelde wet en in de gezamenlijke plannen door de bestendige deputatie opgemaakt.


08.10.1954 Provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Limburg]

Provincie Limburg

www.limburg.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Limburg. De waterlopen die het voorwerp uitmaken van dit reglement, zijn diegene welke voorkomen op de plannen en beschrijvende staten opgemaakt in uitvoering van de wet 05.03.1950, gewijzigd door de wet 16.02.1954. Zij zijn in drie categorieën gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 van de wet 15.03.1950, gewijzigd door de wet 18.02.1954.


EXELMANS / Gemeente Averbode

R.v.St.,30 juni 1951, nr. 985

R.v.St., 1951,424-428, nr. 985


19.06.1947 Besluit van de Regent houdende samenschakeling van de wetten betr. de oudstrijders en gelijkgestelden - Samengevatte wetten van 03.08.1919 - 27.05.1947 tot verzekering van de wederopneming der gemobiliseerde Belgen in hun bediening en tot toekenning aan de oorlogsinvaliden, oud-strijders, leden van de Weerstand, politieke gevangenen, oorlogsweduwen en -wezen, gedeporteerden, arbeidsweigeraars en andere slachtsoffers van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945, van een prioriteitsrecht voor de toegang tot de openbare betrekkingen

Min. van Binnenlandse Zaken,VERMEYLEN P.


10.02.1945 ARGC art. 42 Tenuitvoering van de gemeentebegroting: gemeenteontvangsten; belastingen

Volledige tekst


DE BONTRIDDER et cons. / HEYMANN

Cass.,29 novembre 1894, 1e Ch.,

Pas., 1895, I, 14-20


07.10.1886 Veldwetboek art. 98 - Slotbepaling

Volledige tekst

B.S., 14.10.1886, V.56, (287) (zie doc. nr. 29126)

art. nbsp; 98
 nbsp;
Door dit wetboek wordt niet afgeweken van de wetten of reglementen betreffende polders en wateringen. nbsp;

Voor de volledige tekst in het Vlaamse Gewest, klik hier

Voor de volledige tekst in het Brusselse Gewest, klik hier


07.05.1877 Wet op de politie van de niet bevaarbare en niet vlotbare waterlopen

Min. van Binnenlandse Zaken,Delcour

B.S., 23.05.1877, V., (143), 196-212

De wet stelt een erkennings- en een rangschikkingssysteem van de niet bevaarbare of niet vlotbare waterlopen en een procedure van de regularisatie voor de werken bestaande zonder recht vast. De wet voorziet ook de realisatie van de gewone en buitengewone onderhouds- en de herstelwerken. De niet-naleving van de wettelijke bepalingen wordt aan de politiestraffen onderworpen.


27.05.1975 Wet tot aanpassing van de Franse tekst van de gemeentewet en de provinciewet aan het vigerende recht en tot invoering van de Nederlandse tekst van de gemeentewet, de provinciewet en de wet 01.07.1860 wijz. provinciewet en gemeentewet wat de eed betreft [ Gemeentewet ] [ Provinciewet ]

Min. van Binnenlandse Zaken,MICHEL Joseph

Min. van Justitie,VANDERPOORTEN H.

B.S., 22.08.1975, V.145, (161), 10174-10205; Zitting 1973-74; Senaat:Stuk.7; B.Z., 1974; Senaat:Stuk.345/1-3; Zitting 1974-75; Senaat:Handelingen 17-24.10.1974; Zitting 1974-75; Kamer:Stuk.278/1-2, Handelingen 15.05.1975


13.09.1826 AR qui assimile aux administrations communales les directions des digues et polders, pour ce qui concerne le timbre et l'enregistrement de leurs actes

Rec. des lois, 1826

Cet arrêté détermine le champ d'application des dispositions législatives relatives à l'enregistrement sur les actes rédigés par les collèges chargés de la direction des digues, écluses et autres ouvrages hydrauliques servant de protection contre les inondations des eaux de la mer et des rivières.


11.01.1811 Déc. impérial contenant règlement sur l'administration et l'entretien des polders

x

Rec. des lois, 1811,426-429

Le décret a pour objectif de régler l'administration et l'entretien des polders.


26.05.1989 NGW art. 123, 11°, 12° Bevoegdheden, Bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen (OGW art. 90 al. 1)

Volledige tekst

zie document nr. 152840

Art. 123 Het college van burgemeester en schepenen is belast met:
(...)
11° het doen onderhouden van de buurtwegen en de waterlopen, overeenkomstig de wetsbepalingen en de verordeningen van de provincieoverheid;
12° het opleggen van de in art. 119bis, par. 2, bedoelde schorsing, intrekking of sluiting.


02.04.1965 Wet OCMW-steun art. 11, par. 2 Hoofdstuk II: Terugvordering en terugbetaling van onderstandskosten

Volledige tekst

zie doc. nr. 25204 en doc. nr. 190608

B.S., 31.12.2012,1e uitgave, V.182, (417), 88534-88541 (zie doc. nr. 270273)

art. nbsp; 11
 nbsp;
 sect;  nbsp; 2 De kosten die krachtens art. 5 ten laste vallen van de Staat zijn slechts terugbetaalbaar binnen de grenzen vastgesteld door de Minister tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort. nbsp;

Voor de volledige tekst klik hier


02.04.1965 Wet OCMW-steun art. 11, par. 2bis Hoofdstuk II: Terugvordering en terugbetaling van onderstandskosten

Volledige tekst

Zie notitie nr. 25204 en notitie nr. 72236

Art. 11, par. 2bis - De kosten die krachtens art. 5, par. 4, ten laste vallen van de Staat zijn slechts terugbetaalbaar tot de helft van de overeenstemmende bedragen van het bestaansminimum, vastgesteld in art. 2 van de wet van 07.08.1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum (W. 20.07.1991- Stbl. 01.08.1991 - van kracht vanaf 01.01.1992).

Voor de volledige tekst klik hier


17.02.1994 Grondwet art. 170 en 173 De financiën

Volledige tekst

B.S., 17.02.1994, V.164, (35), 4108-4109

B.S., 31.01.2014,1e uitgave, V.184, (32), 8584-8585 (zie doc. n° 279132)

art. nbsp; 170

 sect;  nbsp; 1 Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet.

 sect;  nbsp; 2 Geen belasting ten behoeve van de gemeenschap of het gewest kan worden ingevoerd dan door een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel.

De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.


 sect;  nbsp; 3 Geen last of belasting kan door de provincie of het bovengemeentelijk bestuur worden ingevoerd dan door een beslissing van haar raad.

De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.

De wet kan de in het eerste lid bedoelde belastingen geheel of gedeeltelijk afschaffen.


 sect;  nbsp; 4 Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.

art. nbsp; 173
Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente.

Voor de volledige tekst klik hier


24.12.1993 Wet overheidsopdr. art. 4 - De overheidsopdrachten - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Volledige tekst

zie document nr. 63470, doc. nr. 81253 en doc. nr. 224411

nvdr: De wet 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten werd op 01.07.2013 opgeheven door de wet 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (zie doc. nr. 208581). De inwerkingtreding van deze wet 15.06.2006, alsook de datum van de opheffing van de wet 24.12.1993 werd geregeld door het KB 02.06.2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.06.2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (zie doc. nr. 274326).

Art. 4. par. 1. De bepalingen van titels I, II, III en V van het eerste boek van deze wet zijn van toepassing op de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, alsmede de verenigingen gevormd door een of meerdere van deze.

par. 2. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op :

 • 1° de organismen van openbaar nut;
 • 2° de publiekrechtelijke verenigingen;
 • 3° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • 4° de besturen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten en de instellingen die belast zijn met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen;
 • 5° de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen;
 • 6° de polders en wateringen;
 • 7° de ruilverkavelingscomités;
 • 8° de rechtspersonen die op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan :
  • opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en
  • rechtspersoonlijkheid hebben, en waarvan
   • ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden of instellingen vermeld in par. 1 en par. 2, 1° tot 8°;
   • ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van die overheden of instellingen;
   • ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen.
  Deze bepaling is niet van toepassing op de private rechtspersonen waarvan sprake in par. 4 van dit artikel.
 • 9° de privaat rechtelijke universitaire instellingen, voor die opdrachten welke gesubsidieerd worden door de overheid. Indien deze instellingen voldoen aan de voorwaarden van punt 8°, zijn deze bepalingen op hen van toepassing voor de opdrachten die de bedragen voor de Europese bekendmaking bereiken.
 • 10° de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden bedoeld in par. 1, en par. 2, 1° tot 8°.

par. 3. Een niet-limitatieve lijst van de instellingen van openbaar nut bedoeld in par. 2, 1° en van de personen bedoeld in par. 2, 8°, wordt door de Koning opgesteld.

par. 4. De Koning kan de bepalingen van de wet of sommige ervan van toepassing maken op de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten gegund door privaatrechtelijke personen die hiertoe subsidies genieten van de rechtspersonen bedoeld in par. 1 en par. 2.

par. 5. De Koning kan elke bestaande wettekst in overeenstemming brengen met deze wet.

Voor de volledige tekst in het Brusselse Gewest, klik hier

Voor de volledige tekst in het Vlaamse Gewest, klik hier


KB tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (deel 1)

Min. van Binnenlandse Zaken,DUQUESNE Antoine

Min. van Justitie,VERWILGHEN Marc


10.10.1967 Gerechtelijk Wetboek art. 601

Volledige tekst

zie doc. nr. 205740

Art. 601
De vrederechter beëdigt:

 • 1° alle personen die wegens hun ambt en bediening aan die voorafgaande formaliteit onderworpen zijn, in de gevallen waarin de wet de beëdigde overheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald;
 • 2° de wegencommissarissen;
 • 3° de ambtenaren aangewezen om overtredingen inzake bevloeiing vast te stellen;
 • 4° de lasthebbers of koopwachters, overeenkomstig het Boswetboek aan te wijzen;
 • 5° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wet op de gezondheidspolitie der huisdieren en op de schadelijke insekten;
 • 6° de personen aangewezen om de overtreding van de conventie van Rome van 6 december 1951 op de bescherming van de planten vast te stellen;
 • 7° de gemachtigde bedienden van tramconcessiehouders;
 • 8° de ambtenaren aangewezen om de overtreding van de voorschriften inzake handel in scheuten van harsbomen vast te stellen;
 • 9° de ambtenaren aangewezen om de inbreuken op de wet houdende verbod van de handel in Levantse bessen vast te stellen;
 • 10° de wachters die erkend zijn om te waken voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake elektriciteitsvoorziening;
 • 11° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wettelijke bepalingen inzake handel in land- en tuinprodukten en produkten van de zeevisserij;
 • 12° de exploitanten van openbare autobusdiensten, van speciale autobusdiensten en van toerauto's en hun bedienden die gelast zijn de overtreding van de politieverordening op de exploitatie van de diensten vast te stellen;
 • 13° de ambtenaren aangewezen om de overtreding vast te stellen van de voorschriften inzake behandeling van ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels, en de daarmede geladen tuigen;
 • 14° de wachters en sluiswachters aangesteld bij de dienst der wateringen;
 • 15° de dijk- en sluiswachters aangesteld bij de dienst der polders;
 • 16° de wegers, meters en scheepsmeters die niet bedoeld zijn in artikel 576;
 • 17° de ijkmeesters en hulpijkmeesters;
 • 18° de veldwachters en particuliere veldwachters.