228654 | 07.03.2008 BVR waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18.07.2003

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 21.05.2008,1e uitgave, V.178, (150), 26317-26356

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing past dit besluit de regelgeving aan van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.

Worden gewijzigd:

 • het KB 13.12.1954 betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal comité van het visserijfonds;
 • het KB 28.02.1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen;
 • het KB 09.09.1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;
 • het BVR 22.03.1984 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
 • het BVR 27.03.1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones;
 • het BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van de Richtlijn 79/409/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand;
 • het BVR 23.03.1989 houdende bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieueffectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning;
 • het BVR 23.03.1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen;
 • het BVR 10.05. 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28.02.1982 voor het Vlaamse Gewest;
 • het BVR 23.05.1990 tot uitvoering van het decreet 23.05.1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen;
 • het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (titel I van het VLAREM) ;
 • het BVR 20.03.1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de art. 32 septies en 32 octies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • het BVR 24.07.1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in art. 19 bis van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning;
 • het BVR 31.07.1991 betreffende de uitoefening van de door het Boswetboek van 19.12.1854 en door het Bosdecreet van 13.06.1990 aan het Bosbeheer opgedragen bevoegdheden;
 • het BVR 02.10.1991 tot aanwijzing van ambtenaren van de Vlaamse Regering die overtredingen van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opsporen en vaststellen;
 • het BVR 16.10.1991 betreffende de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest aan de inning van gemeentelijke opcentiemen op sommige milieuheffingen;
 • het BVR 20.05.1992 tot uitvoering van de wet 01.07.1954 op de riviervisserij;
 • het BVR 31.07.1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank;
 • het BVR 16.12.1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer;
 • het BVR 20.01.1993 betreffende de organisatie van het examen tot het verkrijgen van het bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde;
 • het BVR 20.01.1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten;
 • het BVR 22.07.1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen;
 • het BVR 29.06.1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse;
 • het BVR 13.07.1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild;
 • het BVR 20.07.1994 tot uitvoering van het decreet 14.07.1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;
 • het BVR 18.01.1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen;
 • het BVR 08.02.1995 tot instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling;
 • het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM);
 • het BVR 28.07.1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan;
 • het BVR 17.01.1996 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1996 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 05.03.1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering;
 • het BVR 08.10. 1996 tot uitvoering van art. 54 van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud;
 • het BVR 17.06.1997 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1997 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 23.07.1997 houdende regeling van de vorm en de wijze van onderzoek van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor het opsporen en het ontginnen van petroleum en brandbare gassen;
 • het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;
 • het BVR 24.03.1998 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1998 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • het BVR 01.12.1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;
 • het BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater;
 • het BVR 08.12.1998 tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;
 • het BVR 17.03.2000 houdende vaststelling van het verwijderingsplan voor PCB-houdende apparaten en de daarin aanwezige PCB's;
 • het BVR 24.03.2000 tot overheveling van ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Milieumaatschappij naar de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
 • het BVR 14.04.2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
 • het BVR 26.05.2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;
 • het BVR 08.06.2000 houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2000 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 10.11.2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van art. 15, 15 bis, 15 ter, 15 sexies, par. 1 en 3 en 15 septies van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het BVR 26.05.2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet;
 • het BVR 17.11.2000 houdende aanvulling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2000 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 24.11.2000 houdende vaststelling van de lijst van bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 1999 zal worden begonnen of voortgezet;
 • het BVR 16.02.2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing;