46211 | Het Programmadecreet 1992: wijzigingen in de milieufiscaliteit
DE JAGER Ludo

T.Milieu, november-december 1992, V.1, (2), 73-74

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht die werden ingevoerd door het programmadecreet van 25.06.1992 houdende de diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, meer bepaald wat betreft de wijzigingen die dit decreet aanbrengt in de belastingsheffing op het lozen van afvalwater, op de afvalstoffenheffing en de mestheffing.
Deze belastingen werden ingevoerd in toepassing van de oppervlaktewaterwet van 26.03.1971 (B.S., 01.05.1971), het afvalstoffendecreet van 02.07.1981 (B.S., 25.07.1981) en het mestdecreet van 23.01.1991 (B.S., 28.02.1991).