196278 | 23.04.2004 BVR tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift

Min. Vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams Min. van Werkgelegenheid en Toerisme,LANDUYT Renaat

B.S., 05.08.2004, V.174, (280), 58997-59003

Aan de reglementaire verplichtingen om een eensluidend verklaard afschrift voor te leggen aan de Vlaamse administratie, is voldaan door het voorleggen van een kopie van het originele document. In geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde kopie kan de Vlaamse administratie de uitgever van het originele document rechtstreeks ondervragen.

Indien de bevraging voor de uitgever van het origineel document een onevenredig zware last meebrengt of wanneer een rechtstreeks contact met de uitgever van het origineel document onmogelijk blijkt, kan de Vlaamse administratie de betrokken persoon bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, om het voorleggen van het origineel document verzoeken. In de brief zal de reden voor het voorleggen van het origineel document uiteengezet worden. Zolang het gevraagde originele document niet voorgelegd wordt, is de procedure waarin het voorleggen van het origineel document kadert geschorst.