330885 | 26.04.2019 BVR wijz. diverse uitvoeringsbesluiten naar aanleiding van de coördinatie en codificatie van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-07-19, 2e uitg. , V. 189, (163), 72949-72963

Een aantal decreten en wetten die betrekking hebben op waterregelgeving werden gecoördineerd door het BVR 15.06.2018. Bij de gecoördineerde regelgeving horen een hele reeks uitvoeringsbesluiten. Dit besluit past de verwijzingen naar de waterregelgeving in die besluiten aan. Het betreft een puur formele aanpassing zonder inhoudelijke impact. Echter wordt een inhoudelijke wijziging voorzien met betrekking tot de plaats waar de kaart van overstromingsgevoelige gebieden geconsulteerd kan worden tot op perceelniveau.

De kaart met de overstromingsgevoelige wordt, naast de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, ook elektronisch ter beschikking gesteld op www.waterinfo.be/watertoets waar die tot op het niveau van kadastrale percelen geconsulteerd kan worden.

Worden gewijzigd:

 • Het BVR 20.03.1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de art. 32septies en 32octies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • Het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne die betrekking hebben op oppervlaktewateren en grondwater;
 • Het BVR 18.03.1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing;
 • Het BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • Het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren en hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
 • Het BVR 13.12.2002 houdende de reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie
 • Het BVR 09.09.2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • Het BVR 10.03.2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;
 • Het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het decreet 18.07.003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • Het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • Het BVR 24.07.2009 tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18.07.2003;
 • Het BVR 21.05.2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • Het BVR 16.07.2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 • Het BVR 16.07.2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is;
 • Het BVR 19.11.2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu;
 • Het BVR 08.04.2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement;
 • Het BVR 13.05.2011  tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en tot wijziging van het BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;
 • Het BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • Het BVR 05.07.2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
 • Het BVR 21.02.2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie;
 • Het BVR 09.05.2014 tot uitvoering van hoofdstuk IIter van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • Het BVR 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 • Het BVR 18.12.2015 houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen;
 • Het BVR 05.02.2016 houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur;
 • Het BVR 18.03.2016 houdende de algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk
 • Het BVR 17.02.2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen;
 • Het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • Het BVR 01.12.2017 tot aanduiding van de begrenzing van de afgesloten watervoerende lagen en de heffingsgebieden ter uitvoering van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
 • Het BVR 15.06.2018 houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden;
 • Het BVR 11.01.2018 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van art. 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

 link