252714 | 08.10.2010 BVR houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen, overeenkomstig art. 33 en 64 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
et al

BS 2011-01-11, (1e uitg.)

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dit besluit de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid, brengt de bekkenbesturen, de bekkenraden, en de betrokken provincies en gemeenten op de hoogte van het voor hen relevante, vastgestelde stroomgebiedbeheerplan en het maatregelenprogramma voor het Vlaamse Gewest.

 

 link