321769 | 26.04.2018 BBHR wijz. van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2018-06-12, (1e uitg.)

Dit besluit bepaalt, onder andere, dat de Raad van Advies voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een advies moet uit te brengen aan Brugel in het kader van de procedure tot goedkeuring van de tariefmethodologieën en de tariefvoorstellen. Het bepaalt ook dat het coördinatieplatform de realisatie van de opdrachten en activiteiten moet coördineren, die passen in het kader van het waterbeleid dat gevoerd wordt door de wateroperatoren en de Haven van Brussel alsook door de besturen en elke andere rechtspersoon die actief is op het vlak van het beheer van de waterkringloop, met inbegrip van een geïntegreerde kaart en/of modellering van hun netwerken.

Wanneer het Comité van watergebruikers zich moet uitspreken over een verzoek tot wijziging van de waterprijs, kan dat Comité, bij beslissing van de voorzitter van de Raad, zich laten bijstaan door externe experts op het vlak van kwesties die te maken hebben met de tarifering van watergerelateerde activiteiten en de wateroperator uitnodigen om zijn tariefvoorstel voor te stellen.

Elke wateractor moet het Brussels Instituut voor Milieubeheer een bijlage bezorgen met een synthese van de elementen die een weerslag hebben op de jaarlijkse reële kostprijs, alsook de erop betrekking hebbende financieringsbronnen. Deze bijlage moet voortaan betrekken hebben op een periode van zes jaar (in plaats van vijf jaar).

In het BBHR 15.03.1990 houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden art. 4 en 7 gewijzigd.

In het BBHR 24.04.2014 tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers, worden art. 1, 4, 5 en 20 gewijzigd. Het hoofdstuk IV (‘Over de procedure tot goedkeuring van de wijzigingen van de waterprijs’), die art. 24 bevat, wordt opgeheven.

In het BBHR 03.12.2015 tot vaststelling van een opvolgings- en rapporteringshulpmiddel ter bepaling van de reële kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van het BBHR 29.01.2009 tot vaststelling van een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden art. 4 en 49 gewijzigd. In art. 52 van hetzelfde besluit, wordt het globaal stramien van de reporting 'Meerjarenplan' vervangen door de tabel van de bij dit besluit behorende bijlage. In de KPI-bijlage van hetzelfde besluit, wordt het woord 'HYDROBRU' telkens door het woord 'VIVAQUA' vervangen, na hun fusie.