235099 | 12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij - Water (art. 11-24)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-04

De definitie van abonnee zoals ze nu opgenomen is in het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluit de houders van een persoonlijk recht, zoals bijvoorbeeld huurders, uit het toepassingsgebied van het decreet. Het begrip abonnee wordt verruimd. De houder van een recht ten aanzien van een onroerend goed dat aangesloten is op het openbaar waterdistributienetwerk aan wie de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk water levert wordt vanaf nu wel gevat door de bepaling van voornoemd decreet.

Het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending stelt in art. 7, par. 2, dat de waterleveranciers en de controleambtenaren het recht hebben om in kader van de inventarisatietaken een controle uit te oefenen met betrekking tot de opvang, het gebruik, de afvoer en de zuivering van hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater, inclusief de hiervoor aangewende infrastructuur. Dit impliceert in essentie een controle van de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van tweedecircuitwater dat niet bestemd is voor menselijk consumptie. In functie van de aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk toegekende saneringsverplichting is het aangewezen om deze inventarisatietaken uit te breiden met de controle van de installatie voor de afvoer van het afvalwater. Via deze wijziging krijgen zij eveneens het recht om de woning of publieke gebouwen te betreden met het oog op een dergelijke controle.

Dit hoofdstuk wijzigt volgende artikelen van voornoemd decreet:2, 7, 16, 9, 11, 13, 20, 22. Art. 10 en 15 van hetzelfde decreet worden geschrapt. Aan hoofdstuk 8 van hetzelfde decreet wordt een art. 22bis toegevoegd.

 

 link