263546 | VAN DE SOMPELE Gunther / Gemeenten Essen en crts
R.v.St., 28 september 2011, 10e K., nr. 215385
R.v.St., 28 september 2012, 10e K., nr. 220794

De plannende overheid heeft in deze zaak op het eerste gezicht het probleem van de afwatering van de begraafplaats niet afdoende concreet onderzocht in al zijn aspecten. De Raad van State beveelt dan ook de schorsing en de vernietiging van het besluit houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Volgens de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Essen-Hoek, een gehucht van Essen, dienen in het centrumgebied voldoende mogelijkheden te worden gecreëerd voor voorzieningen, diensten en horeca. Het bestreden GRUP voorziet daartoe in een herbestemming naar zone voor openbaar nut van landschappelijk waardevol agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter.

Uit art. 8, par. 1, eerste lid, DIWB kan worden afgeleid dat de watertoets betekent dat wordt onderzocht of een voorgenomen plan schadelijke effecten in de zin van art. 3, par. 2, 17°, DIWB doet ontstaan. De watertoets strekt met andere woorden tot het onderzoeken van het causaal verband tussen het vast te stellen of goed te keuren plan van aanleg en de schadelijke effecten in de zin van het voornoemde art. 3, par. 2, 17°. Art. 8, par. 2, tweede lid van het genoemde decreet bepaalt dat de beslissing die de overheid neemt in het kader van par. 1 wordt gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het integraal waterbeleid worden getoetst.

Mede in het licht van de onzekere afvoercapaciteit van het bestaande grachtenstelsel en gelet op het bezwaar van de omwonende omtrent de gezondheidsrisico's, heeft de plannende overheid op het eerste gezicht het probleem van de afwatering van de begraafplaats niet afdoende concreet onderzocht in al zijn aspecten. De Raad van State schorst op 28.09.2011 de tenuitvoerlegging van de beslissing.

Op 28.09.2012 vernietigde de Raad van State de besluiten van de gemeenteraad en de deputatie van de provincieraad houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de dienst Mer houdende onderzoek tot milieueffectrapportage van het betrokken gebied.