223710 | 21.12.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 - Leefmilieu - Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 31-44)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 31.12.2007,1e uitgave, V.177, (371), 65926-65929

De gemeentelijke saneringsverplichting wordt uitgebreid tot de individuele waterzuiveringsinstallaties indien de gemeente of een exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk instaat voor de bouw of exploitatie van deze installaties. Door een wijziging van het Drinkwaterdecreet kunnen de kosten voor deze individuele zuiveringsinstallaties nu doorgerekend worden via de gemeentelijke bijdrage of vergoeding.

Art. 23:

Het voorzien van individuele waterzuiveringsinstallaties viel in de vroegere regelgeving niet onder de gemeentelijke saneringsverplichting. Nochtans heeft het bouwen en uitbaten van deze installaties door de gemeenten of de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk tal van voordelen, gaande van de mogelijkheid om een betere aanschafprijs te bedingen bij aankoop van verschillende installaties tot meer garanties over de kwaliteit van de installatie en op de goede werking van de installaties. Gemeenten en exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen desgewenst wel instaan voor vermelde installaties. De bepalingen van het Drinkwaterdecreet lieten hen echter voor deze wijziging niet toe om de kosten voor deze individuele zuiveringsinstallaties door te rekenen via de gemeentelijke bijdrage of vergoeding. De toevoeging van 20° aan art. 2 van het decreet 24.05.2002 (Drinkwaterdecreet) lost dit probleem op terwijl de gemeenten of exploitanten niet verplicht worden om in te staan voor de individuele maatregelen.

Art. 24:

Om de werkelijke gebruikers van een private waterwinning een vergoeding voor de bijdrage in de kosten voor sanering van het uit de private waterwinning afkomstig afvalwater te kunnen aanrekenen en hen, in voorkomend geval, een vrijstelling van of compensatie voor deze vergoeding toe te kunnen kennen, wordt 'gebruiker van een private waterwinning' in het Drinkwaterdecreet gedefinieerd.
Dit artikel voegt daartoe een punt 24° toe aan art. 2 van het Drinkwaterdecreet.

Art. 25 en 26:

Ook de termen 'individuele sanering' en 'collectieve sanering' worden gedefinieerd. Individuele sanering betreft installaties en, in geval meerdere woningen worden aangesloten op een installatie, leidingen waarin uitsluitend huishoudelijk afvalwater afkomstig van woongelegenheden gezuiverd wordt en die door de gemeenten, de door de gemeente aangestelden of de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk gebouwd of uitgebaat worden. De collectieve sanering betreft alle overige maatregelen verbonden aan de gemeentelijke saneringsverplichting.
Punt 25° en 26° worden toegevoegd aan voornoemd art. 2.

Art. 27:

Het nieuwe art. 16sexies wordt opgenomen in de opsomming van art. 3, par. 3, van het Drinkwaterdecreet, dat het toepassingsgebied van het decreet bepaalt.