323601 | 18.05.2018 Dec. houdende de Vlaamse sociale bescherming
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

BS 2018-08-17

Dit decreet bepaalt de modaliteiten van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming is een volksverzekering, waarbij de rechten gekoppeld zijn aan de betaling van een jaarlijkse premie. De Vlaamse sociale bescherming draagt bij tot een integrale zorg en ondersteuning en het verhogen van de zelfredzaamheid en neemt de behoeften, vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving en het nastreven van kwaliteit van leven als uitgangspunt.

De Vlaamse sociale bescherming heeft onder meer betrekking op de volgende pijlers:

 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood;
 • het basisondersteuningsbudget;
 • de residentiële ouderenzorg;
 • de geestelijke gezondheidszorg, met inbegrip van revalidatie die voornamelijk gericht is op de psychosociale aspecten;
 • de revalidatie die voornamelijk gericht is op het herstel van fysieke functies;
 • de thuiszorg;
 • de transmurale zorg;
 • de mobiliteitshulpmiddelen.

De financiering in het kader van de Vlaamse sociale bescherming omvat twee categorieën:

 • de zorggebonden financiering, die persoonsvolgend is;
 • de organisatiegebonden financiering.

De tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming worden automatisch toegekend, tenzij dat onmogelijk is. In dat laatste geval kan de Vlaamse Regering bepalen dat de tegemoetkoming op aanvraag wordt toegekend.

Het decreet 24.06.2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming wordt opgeheven (zie doc. nr. 303562).

Inhoudstafel:

 • Deel 1: Gemeenschappelijke basisbepalingen:
  • Titel 1: Inleidende bepaling;
  • Titel 2: Definities;
  • Titel 3: Toepassingsgebied;
  • Titel 4: Voorwerp en algemene principes;
  • Titel 5: Organisatie van de Vlaamse sociale bescherming:
   • Hfst. 1: Het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming:
    • Afdeling 1: Oprichting van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming;
    • Afdeling 2: Missie en taken;
    • Afdeling 3: Bestuur en werking;
    • Afdeling 4: Financiering en reservefonds;
    • Afdeling 5: Raadgevend comité .
   • Hfst. 2: De zorgkassen:
    • Afdeling 1: Erkende zorgkassen;
    • Afdeling 2: De Vlaamse Zorgkas;
    • Afdeling 3: Opdrachten;
    • Afdeling 4: Subsidie;
    • Afdeling 5: Digitaal platform.
   • Hfst. 3: Toezicht;
   • Hfst. 4: De Zorgkassencommissie;
   • Hfst. 5: Sectorale adviescommissies;
   • Hfst. 6: De Expertencommissie gespecialiseerde zorg
  • Titel 6: Verplichtingen voor de gebruiker:
   • Hfst. 1: Algemene bepalingen;
   • Hfst. 2: Aansluiting bij een zorgkas;
   • Hfst. 3: Premies voor de Vlaamse sociale bescherming;
   • Hfst. 4: Sanctiebepalingen.
  • Titel 7: Bewijswaarde;
  • Titel 8: Registratie, verwerking en uitwisseling van gegevens;
  • Titel 9: Tegemoetkomingen voor buitengewone zorg;
  • Titel 10: Zorg verleend aan niet-aangesloten personen;
 • Deel 2: De zorggebonden financiering:
  • Titel 1: Gemeenschappelijke bepalingen:
   • Hfst. 1: Toekenning van tegemoetkomingen;
   • Hfst. 2: Indicatiestelling;
   • Hfst. 3: Beroepsprocedures;
   • Hfst. 4: Cumulatie en subrogatie;
   • Hfst. 5: Terugvordering van ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen.
  • Titel 2: Het zorgbudget:
   • Hfst. 1: Gemeenschappelijke bepalingen;
   • Hfst. 2: Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden:
    • Afdeling 1: Toepassingsvoorwaarden;
    • Afdeling 2: Procedure;
   • Hfst. 3: Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:
    • Afdeling 1: Toepassingsvoorwaarden;
    • Afdeling 2: Procedure.
   • Hfst. 4: Het basisondersteuningsbudget:
    • Afdeling 1: Toepassingsvoorwaarden;
    • Afdeling 2: Procedure;
  • Titel 3: Het zorgticket:
   • Hfst. 1: Toekenning van zorgtickets;
   • Hfst. 2: Gebruikersbijdrage ;
   • Hfst. 3: Zorg verleend buiten het Nederlandse taalgebied en buiten door de Vlaamse Gemeenschap erkende zorgvoorzieningen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Titel 4: De tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen:
   • Hfst. 1:Toekenning van tegemoetkomingen;
   • Hfst. 2: Indicatiestelling;
   • Hfst. 3: Lijst van voor vergoeding aangenomen producten;
   • Hfst. 4: Tarieven en gebruikersbijdragen;
   • Hfst. 5: Recht op een tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen;
   • Hfst. 6: Verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen;
   • Hfst. 7: Aanvraagprocedure na indicatiestelling;
   • Hfst. 8: Bepalingen die alleen van toepassing zijn op tegemoetkomingen in het kader van de aankoop van mobiliteitshulpmiddelen;
   • Hfst. 9: Bepalingen die alleen van toepassing zijn op tegemoetkomingen in de vorm van een periodiek huurforfait;
   • Hfst. 10: Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen;
   • Hfst. 11: Bijzondere Technische Commissie;
   • Hfst. 12: Kenniscentrum voor mobiliteitshulpmiddelen ;
   • Hfst. 13: Projecten inzake mobiliteitshulpmiddelen in woonzorgcentra.
 • Deel 3: De organisatiegebonden financiering;
 • Deel 4: Tijdelijke bepalingen:
  • Titel 1: Tijdelijke bepalingen voor de woonzorgcentra, de dagverzorgingscentra en de centra voor kortverblijf:
   • Hfst. 1: Algemene bepaling;
   • Hfst. 2: Tijdelijke bepalingen voor de woonzorgcentra, de dagverzorgingscentra en de centra voor kortverblijf:
    • Afdeling 1 - Dagprijs en extra vergoedingen;
    • Afdeling 2: Financië le beheersing van de uitgaven;
    • Afdeling 3: Sociale akkoorden.
   • Hfst. 3: Tijdelijke bepalingen alleen van toepassing op de woonzorgcentra;
   • Hfst. 4: Tijdelijke bepalingen alleen van toepassing op dagverzorgingscentra;
   • Hfst. 5: Tijdelijke bepalingen alleen van toepassing op centra voor kortverblijf.
  • Titel 2: Tijdelijke bepaling voor de toekenning van tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen.
 • Deel 5: Wijzigingsbepalingen:
  • Titel 1: Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek (art. 582 en 1410 gewijzigd);
  • Titel 2: Wijzigingen van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
  • Titel 3: Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor -geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö rdineerd op 14.07.1994 ;
  • Titel 4: Wijzigingen van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;
  • Titel 5: Wijziging van het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
  • Titel 6: Wijzigingen van de wet 23.12.2005 betreffende het generatiepact;
  • Titel 7: Wijziging van het decreet 07.12.2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers;
  • Titel 8: Wijzigingen van het Woonzorgdecreet 13.03.2009;
  • Titel 9: Wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 15.05.2009 (art. 4.1.1 gewijzigd);
  • Titel 10: Wijziging van het decreet 21.06.2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  • Titel 11: Wijzigingen van het decreet 25.04.2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg;
  • Titel 12: Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap;
  • Titel 13: Wijziging van het decreet 15.07.2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  • Titel 14: Wijziging van het decreet 19.01.2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het welzijns- en gezondheidsbeleid;
  • Titel 15: Wijziging van het KB nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.
 • Deel 6: Slotbepalingen:
  • Titel 1: Opheffingsbepaling;
  • Titel 2: Overgangsbepalingen;
  • Titel 3: Coördinatie;
  • Titel 4: Inwerkingtredingsbepaling.

 

 

 link