197817 | V.M.M. / n.v. S.E.L.
Gent , 9 september 2003, 5e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 339-341

De belastingheffende overheid mag niet voor een bepaald heffingsjaar de vaste gedragslijn verlaten en de gewettigde verwachtingen van de belastingplichtige miskennen.
Dit is een schending van het rechtszekerheidsbeginsel.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor de VMM, omvatten het recht op rechtszekerheid. Dat recht houdt met name in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat volgens hem niet anders dan een vaste gedragsregel en een regel van bestuur kan zijn en krachtens hetwelk de openbare diensten dienen te voldoen aan de bij hem gewekte gewettigde verwachtingen.

De VMM heeft van 1993 tot 1998 een vaste gedragsregel aangehouden door de feitelijke toestand te beoordelen in de zin dat de Kale en de Monding Kale een zelfde oppervlaktewater uitmaken in de zin van art. 35sexies van de wet 26.03.1971, en heeft dus een gewettigde verwachting gewekt.