293956 | 27.05.2015 Vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor de Europese bever (Castor fiber)

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 05.08.2015, V.185, (200), 49356-49357

Een soortenbeschermingsprogramma werd opgesteld om het soortherstel van de bever in Vlaanderen te begeleiden (art. 27, par. 1, tweede lid van het Soortenbesluit 15.05.2009). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de waterwegbeheerder (onder meer de steden en gemeenten en de polders en wateringen).

Doordat de habitat van de bever zich beperkt tot stilstaande en stromende oppervlaktewaterlichamen spreekt het voor zich dat de bevoegde waterbeheerders bij het beheer van de bever een prominente rol spelen. Enerzijds dient de bever de nodige bescherming te genieten. Anderzijds dient er ook ingegrepen te kunnen worden indien nodig. Enkel via een afwijking kan er ingegrepen worden. Door de goedkeuring van een afsprakenkader binnen een soortbeschermingsprogramma wordt een hogere mate van flexibiliteit in het beheer bekomen.

Ingrijpen op de aanwezigheid van bevers zal steeds in de waterlopen gebeuren. Aangezien de waterloopbeheerder hier de enige bevoegde instantie is om in te grijpen, zal deze volgens het soortenbesluit steeds een afwijking moeten aanvragen. Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het soortbeschermingsprogramma wordt daarom een gebiedsgerichte versoepeling voorgesteld. Er wordt gewerkt met 3 niveaus dewelke als basis worden gebruikt in een afsprakenkader: hoogste beschermingsniveau (groen), gemiddeld beschermingsniveau (geel) en laagste beschermingsniveau (rood).

nvdr: Het soortenbeschermingsprogramma bever werd niet opgenomen in bijlage bij dit besluit, in tegenstelling tot wat in art. 1 wordt vermeld. Om dit programma te raadplegen, klik op het tweede beeld.