323153 | 15.06.2018 BVR houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-07-30

Dit besluit bevat regels voor de voorlopige aanduiding, de consultatie en het openbaar onderzoek die voorafgaan aan een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en geeft daarmee invulling aan de procedure zoals ze is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De Vlaamse Regering keurt de voorlopige aanduiding goed en houdt, in voorkomend geval, rekening met het ontwerp van een milieueffectrapport over een voorgenomen aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (plan-MER).

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) bezorgt een afschrift van de voorlopige aanduiding aan het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente waarin de percelen liggen die bij de voorlopige aanduiding opgenomen zijn als watergevoelig openruimtegebied, en van de gemeenten waarvoor, in voorkomend geval, het ontwerp van plan-MER aangeeft dat de voorlopige aanduiding aanzienlijke milieueffecten kan hebben, met het oog op de organisatie van een openbaar onderzoek.

De Vlaamse Regering onderwerpt de voorlopige aanduiding aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de voorlopige aanduiding en, in voorkomend geval, het ontwerp van plan-MER geraadpleegd worden onder andere bij de betrokken gemeente of gemeenten.

De CIW formuleert na het einde van het openbaar onderzoek op basis van de ontvangen adviezen en reacties en, in voorkomend geval, rekening houdend met het goedgekeurde plan-MER, een voorstel tot definitieve aanduiding op basis van de criteria, vermeld in art. 5.6.8, § 1, tweede lid, van de VCRO. De Vlaamse Regering duidt de watergevoelige openruimtegebieden definitief aan.

Art. 91 en 92 van het decreet 08.12.2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving treden in werking op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Inhoudstafel:

  • Hfst. 1 - Algemene bepaling
  • Hfst. 2 - Voorlopige aanduiding;
  • Hfst. 3 – Advisering;
  • Hfst. 4 - Openbaar onderzoek;
  • Hfst. 5 - Definitieve aanduiding;
  • Hfst. 6 - Gehele of gedeeltelijke opheffing van watergevoelig openruimtegebied;
  • Hfst. 7 – Slotbepalingen.

 

 link