197801 | Hertimmo / n.v. Van Gorp's Moderne Wegenbouw en n.v. Fidea
Antwerpen, 7 april 2003, 1e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 336

De eigenaar van de vervuilde vijvers toont niet aan dat er een continue vervuiling is geweest die de oevers zodanig heeft bevuild dal het de herneming van het ecologisch leven blijvend nadelig zal beïnvloeden.
Er zijn dus geen aanwijzingen van potentiële milieuschade, waarvoor op grond van het Bodemsaneringsdecreet zal dienen te worden gesaneerd.

Uit het strafdossier blijkt dat een belangrijke hoeveelheid mazout in de vijvers is terechtgekomen. De door de eerste rechter voor tijdelijk mindergenot toegekende vergoeding is billijk mede in achtgenomen dat blijkens het deskundigenverslag het biologisch leven in de twee laagst gelegen vijvers van appellante nadelig door het voorval gedurende circa 2 jaar werd beïnvloed.

Van blijvende minderwaarde door de verontreiniging kan echter geen sprake zijn. Immers de gerechtsdeskundige heeft vastgesteld dat het water op zich tengevolge van de verbinding met een waterloop en de voortdurende stroming niet meer is vervuild. Enkel werden de oevergronden verontreinigd en deze geringe vervuiling zal volgens hem van nature verminderen.
Nergens kan worden afgeleid dat er een continue vervuiling is geweest die de oevers zodanig heeft bevuild dal het de herneming van het ecologisch leven blijvend nadelig zal beïnvloeden.
Een onderzoek naar wie voor de lichte continue vervuiling verantwoordelijk is, is bijgevolg overbodig.