178545 | 28.06.2002 BVR tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 01.08.2002, V.172, (248), 33752-33755+bijlage 33756-33763; B.S., 02.03.2004,1e uitgave, V.174, (74), 11645+bijlage 11646-116450, err.

Dit besluit betreft de uitvoering van het Hfdst. IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

Volgende items worden vastgelegd:

  • de berekeningsmethode van de gegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater;
  • de procedure voor de monsterneming;
  • de berekeningsmethode van de hoeveelheid koelwater, bedoeld in art. 35quinquies en in art. 35 septies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
  • de formulieren voor de aangifte en de aanvragen bedoeld in art. 35octies, par. 1 en 2 en art. 35sexies van de voornoemde wet.
  • de bevoegde ambtenaren belast met de vestiging, de inning en de invordering van de heffing op de waterverontreiniging.
De volgende besluiten worden opgeheven:
  • het BVR 16.02.1993 ter uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971, op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging gewijzigd bij de BVR 16.03.1994 en 05.04.1995 (zie doc. nr. 53234);
  • het BVR 03.03.1998 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater, niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening, ten behoeve van de bepaling van de heffing op de winning van grondwater (zie doc. nr. 129472).

nvdr: Bij het BVR 28.06.2002 werd enkel bijlage 1 en bijlage 2 in het B.S. 01.08.2002 gepubliceerd. Het erratum voegt bijlage 3 toe.