75105 | Waterheffingen in het Waalse Gewest
DELTOUR Bernard

Milieurecht info, mei 1994, (5), 16-19

De auteur van dit artikel geeft een beknopt overzicht van de voornaamste wijzigingen aangebracht aan het bestaande stelsel van milieuheffingen op afvalwaterlozingen bij het decreet 23.12.1993 van de Waalse Gewestraad tot wijziging van het decreet 30.04.1990 tot instelling van een belasting op het lozen van industrieel of huishoudelijk afvalwater.