136309 | 04.02.1998 V. nr. 158 (Vl. P.): Industriƫle lozingsvergunnigen - Vierjaarlijks onderzoek
MALCORPS Johan
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 26.06.1998,1997-98, (16), 2226-2227

Er bestaan verschillende mogelijkheden om, met inachtneming van de bepalingen van titel I van het Vlarem (art. 41: de milieuvergunningsaanvraag betreffende de lozing, in gewone oppervlaktewateren, openbare riolen of kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, van gevaarlijke stoffen), deze vergunning te actualiseren.
De herziening van de voorwaarden gebeurt inzonderheid op basis van de volgende criteria:

  • - de toepassing van de beste beschikbare technieken om de verontreiniging aan de bron maximaal te voorkomen en te reduceren tot haalbare emissiegrenswaarden;
  • - de mogelijkheden om de geloosde hoeveelheid afvalwater te reduceren door inzonderheid procesmatige ingrepen en/of nuttig gebruik van gezuiverd afvalwater;
  • - de toetsing van de toelaatbare lozing aan vuilvrachten in het licht van de milieukwaliteitsnormen van het ontvangende oppervlaktewater;
  • - in geval van lozing in openbare riolering, de relatie tot de dimensionering en goede werking van het betrokken rioolwaterzuiveringsstation.