309121 | 24.02.2017 BVR wijz. diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 28.03.2017, V.187, (91), 40136-40168+bijlage 40168-40171

Dit besluit voegt de departementen 'Leefmilieu, Natuur en Energie' (LNE) en 'Ruimte Vlaanderen' (RV) samen tot één 'Departement Omgeving'. Hiervoor moet een naamsverandering doorgevoerd worden in diverse andere besluiten. De bestaande agentschappen van de beleidsdomeinen LNE en RV worden ingedeeld in het beleidsdomein Omgeving.

De volgende regelgevingen worden gewijzigd:

 • BVR 27.03.1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones;
 • BVR 31.07.1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank;
 • BVR 16.12.1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer;
 • BVR 24.03.1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones;
 • BVR 20.07.1994 tot uitvoering van het decreet 14.07.1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;
 • BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
 • BVR 28.07.1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan;
 • BVR 02.04.1996 betr. de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen;
 • BVR 01.07.1997 tot uitvoering van het decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 • BVR 07.04.1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden;
 • BVR 16.06.1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;
 • BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • BVR 14.04.2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer ‘Grondfonds’;
 • BVR 28.04.2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan;
 • BVR 05.05.2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen;
 • BVR 05.05.2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister;
 • BVR 05.05.2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister;