315686 | 20.10.2017 BVR wijz. BVR 26.03.2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-11-21

Het uitvoeringsbesluit van het geldend oppervlaktedelfstoffendecreet wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met het gewijzigd oppervlaktedelfstoffendecreet. Daarnaast zijn er wijzigingen ter verduidelijking van de nadere regels over het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan, wijzigingen over het aanvraagdossier voor een certificaat van herkomst van oppervlaktedelfstoffen en een actualisering van de regels over het jaarlijks voortgangsrapport.

Dit besluit wijzigt art. 1, 2, 12, 13, 24, 38 en 41 van het BVR 26.03.2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet. Art. 25 tot 36 wordt opgeheven. Het besluit vervangt eveneens de bijlage XVI bij het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, door de 'Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van art. 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid' gevoegd in bijlage bij dit besluit.

Dit besluit heft vier ministeriële besluiten op houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming voor de bijzonder oppervlaktedelfstoffenplannen van 'Klei van de Kempen', van 'Ieper & Maldegemklei', 'Vlaamse Leemstreek’ en ‘Alluviale klei & Polderklei’.