276512 | 19.07.2013 Dec. wijz. diverse bepalingen van dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-10-01, (2e uitg.)

De wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) wil in de eerste plaats de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid vereenvoudigen. In tweede instantie wordt de informatieplicht over de ligging van onroerend goed in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied en in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende zone ingevoerd, worden de algemene doelstellingen van het decreet in overeenstemming gebracht met de Benelux-beschikking Vismigratoe, worden het oeverzoneproject, aanpassingen en verduidelijkingen van het integratiespoor en een link met het Milieuhandhavingsdecreet ingevoerd.

Doelstellingen van de vereenvoudiging zijn kwaliteitsvolle plannen met een verminderde planlast, een vereenvoudigde planningscyclus en een geoptimaliseerd en doeltreffend overleg inzake integraal waterbeleid.

De hoofdlijnen van de vereenvoudiging van de planning, overlegstructuren en procedures voor het integraal waterbeleid zijn:

  • het in elkaar schuiven van de planningscycli op stroomgebiedniveau en bekkenniveau;
  • de integratie van de verschillende planfiguren in de waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;
  • een vereenvoudiging van de regelgeving door een aantal praktische bepalingen te schrappen uit het decreet;
  • het voorzien van meer flexibiliteit in de planning, wat moet toelaten om beter te kunnen inspelen op onvoorziene of gewijzigde omstandigheden en om de geplande acties indien nodig te kunnen bijsturen;
  • de integratie van het deelbekkenniveau in het bekkenniveau, met de afschaffing van de waterschappen als afzonderlijke overlegstructuur en met de integratie van de waterschapssecretariaten in de bekkensecretariaten.

Het bekkenbestuur zelf wordt verder opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau teneinde de lokale betrokkenheid te verhogen binnen een werkbare structuur.

De voornaamste wijzigingen betreffen:

  • Het integreren van de waterbeleidsnota en de waterbeheerkwesties;
  • Het integreren van de bekkenbeheerplannen in de stroomgebiedbeheerplannen;
  • Het omvormen van de bekkenvoortgangsrapporten tot wateruitvoeringsprogramma's;
  • Het afschaffen van de waterschappen, het integreren van de waterschapssecretariaten in de bekkensecretariaten en de hervorming van de samenstelling en taakstelling van de bekkenwerking;
  • Het vereenvoudigen en afstemmen van procedures met betrekking tot de bekendmaking van het openbaar onderzoek, milieueffectenrapporten en oeverzones.

De art. 3, 5, eerste lid, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 27, 29, 32, 34, 35, par. 2, 36, 37, 38, 50, 50bis, 52, 56 en 74 van het DIWB worden gewijzigd. De art. 17bis, 66bis en 73bis worden nieuw ingevoegd in hetzelfde decreet. De art. 30 en 31 worden opgeheven. Bijlage I bij hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010 en 23 december 2010, wordt vervangen door bijlage 1 'Inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen', die bij dit decreet is gevoegd. Bijlage III bij hetzelfde decreet, wordt vervangen door bijlage 2 'Inhoud van de bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan', die bij dit decreet is gevoegd. Bijlage IV bij hetzelfde decreet wordt vervangen door bijlage 3 'Inhoud van het wateruitvoeringsprogramma', die bij dit decreet is gevoegd.