279856 | 13.12.2013 BVR houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 'Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-01-17, (2e uitg.)

Aan de Vlaamse gemeenten wordt een subsidie toegekend voor het uitvoeren van acties in het kader van Maatregelpakket 13 'Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015. Meer specifiek gaat het om acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop, het onderhouden van rioleringen.

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners en de onbebouwde oppervlakte uitgedrukt in hectare van de gemeente (met een verhouding van 1 EUR per inwoner en 4 EUR per hectare), in verhouding tot de beschikbare middelen, met een minimum van 20000 EUR en afgerond naar het onderliggende duizendtal. De verdeling gebeurt volgens de tabel in bijlage.

De subsidies, vermeld in bijlage van dit besluit, worden geïmputeerd op artikel LBC/3LC-H-2-C/WT ten laste van het begrotingsjaar 2014. De subsidies, vermeld in bijlage van dit besluit, worden in twee schijven uitbetaald, een eerste schijf van 50 % in maart 2014 en een tweede schijf van 50 % in november 2014.

De gemeente rapporteert voor 01.04.2015 over de acties die met deze middelen uitgevoerd werden. Indien uit deze rapportage zou blijken dat de toe te kennen subsidie lager is dan de subsidie, vermeld in bijlage van dit besluit, zal de teveel toegekende subsidie worden teruggevorderd. De gemeente verbindt er zich toe om de teveel ontvangen subsidie terug te storten binnen de 30 kalenderdagen nadat het daarom werd verzocht door de minister.

Het voornemen tot stopzetting of terugvordering van de subsidie wordt aan de gemeente bezorgd met een aangetekende brief, waarin de mogelijkheden en de voorwaarden om een bezwaarschrift in te dienen, worden vermeld.

In bijlage wordt de budgetvergedeling per gemeente opgenomen.

 

 link