161541 | 23.12.1999 BBHR wijz. BBHR 07.11.1996 tot bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de heffing op de lozing van afvalwater
Min.-President van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Brussels Min. van Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stedelijke Vernieuwingen Wetenschappelijk Onderzoek, SIMONET Jacques **
Min. van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiƫn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, NEYTS-UYTTEBROECK A.*
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 2000-01-07

Voor de aanslagjaren 2000 en volgende wordt bijlage II (modellen van de aangifteformulieren ) bij het besluit 07.11.1996 tot bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de heffing op de lozing van afvalwater vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage.De Ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater wordt opgeheven door de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (zie doc. nr. 213828).