231455 | 20.05.2008 V. nr. 657 (BHP): Openbaar onderzoek voor een regenplan dat niet aan de bevolking meegedeeld wordt, vervolgens in een versie meegedeeld wordt die ouder is dan de versie vastgesteld door de regering en waarvan de Nederlandse en de Franse tekst niet overeen stemmen
GOSUIN Didier
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

V. en A., BHP, 15.07.2008,2007-2008, (42), 161-162

Met toepassing van de ordonnantie van 20.1.2006 tot instelling van een kader voor het waterbeleid, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 20.03.2008 een ontwerp van gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding goedgekeurd, het Regenplan 2008-2011.
Volgens de ordonnantie van 18.03.2004 betreffende de evaluatie van de effecten van bepaalde plannen en programma's op het leefmilieu, wordt dit ontwerp van plan aan de openbare enquête voorgelegd.

Pro memorie: de procedure betreffende deze openbare enquête is vastgelegd door art. 11 van de genoemde ordonnantie van 18.03.2004.
In deze bepalingen is onder andere voorzien dat de aanplakking van de openbare enquête in elke gemeente van het Brussels Gewest plaatsvindt en dat de te raadplegen documenten gedurende minstens 60 dagen in elk van de Gemeentehuizen worden neergelegd.

In deze context werd er op 17.04.2008 aan elke Brusselse burgemeester een brief gestuurd om hem of haar te waarschuwen omtrent een nakende openbare enquête betreffende het 'Regenplan'. De nodige documenten werden vervolgens op 05.05.2008 per bode op het kabinet van de 19 Brusselse burgemeesters afgegeven. Deze initiatieven waren bedoeld om de optimale verspreiding van de informatie te verzekeren, evenals de voorbereiding van de betrokken gemeentediensten alsook de transmissiesnelheid van de documenten in de gemeenten.

Om rekening te houden met de administratieve moeilijkheden die bepaalde gemeenten hebben ondervonden en om een optimale openbare raadpleging te verzekeren, wordt besloten de openbare enquête tot 09.07.2008 te verlengen.