235241 | 12.12.2008 BVR tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid [ Milieuhandhavingsbesluit ]

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 10.02.2009,1e uitgave, V.179, (46), 8816-8830+bijlagen 8831-8861

Dit besluit organiseert het milieuhandhavingsbeleid en bevat bepalingen over het toezicht, de bestuurlijke maatregelen, de bestuurlijke geldboeten en de veiligheidsmaatregelen voor negen belangrijke milieuhygi├źnewetten en -decreten. De lijst van milieu-inbreuken, vermeld in art. 16.1.2, 1┬░, f), en art. 16.4.27, lid. 3, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt in de bijlage van dit besluit gevoegd.

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).