191654 | 21.11.2003 BVR houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 27.01.2004, (1e uitgave), V.174, (31), 4686-4697

Geen enkele subsidie kan worden verleend door een administratieve overheid voor om het even welk werk of activiteit die in strijd is met de bindende bepalingen van een goedgekeurd natuurrichtplan.

In elk gebied dat behoort tot de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden of de ermee vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of op de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, het VEN, het IVON en de speciale beschermingszones, is elke administratieve overheid gehouden de habitats van bijlage 1 van het decreet en de historisch permanente graslanden, vennen en heiden, moerassen en waterrijke gebieden, duinvegetaties en struwelen en kleine landschapselementen, die voorkomen op gronden waarover zij enig recht van beheer uitoefenen, de instandhouding te realiseren. Deze verplichting geldt eveneens voor de terreinen in het VEN die de administratieve overheid in eigendom heeft, maar waarvan ze het beheer heeft overgedragen na de inwerkingtreding van het besluit of voor de terreinen in een speciale beschermingszone waarvan ze het beheer heeft overgedragen na 05.06.1994.

Het besluit is als volgt ingedeeld:

 • Hfst. 1: Definities;
 • Hfst. 2: Algemene bepalingen betreffende natuurrichtplannen;
 • Hfst. 3: Algemene beschermingsvoorschriften;
 • Hfst. 4: Beheersvoorschriften voor de administratieve overheden;
 • Hfst. 5: Bijkomende beschermingsvoorschriften die via natuurrichtplannen kunnen worden opgelegd (toepassingsgebied en bijkomende beschermingsvoorschriften);
 • Hfst. 6: Ontheffing;
 • Hfst 7: Procedure voor afwijking van het verbod op onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het ven;
 • Hfst. 8: Vergoedingen:
  • Natuurprojecten;
  • Vergoeding voor de verhoging van het waterpeil;
  • Koopplicht van het Vlaamse Gewest;
  • Vergoeding voor het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
 • Hfst. 9: Arbitragecommissie;
 • Opheffings- en wijzigingsbepalingen en inwerkingtreding:
  • art. 8, par. 2 en 3 van het BVR 23.07.1998 tot vaststelling van de nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu wordt opgeheven;
  • art. 16, 1e lid, van het BVR 28.02.2003 betreffende natuurrichtplannen wordt aangevuld met de volgende tekst: 'Indien er geen consensus is in de stuurgroep omtrent het opleggen aan grondeigenaars en grondgebruikers van de maatregelen opgenomen in hoofdstuk V van het BVR 21.11.2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid1, stellen de minister en de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, het natuurrichtplan samen vast, binnen in dit lid bepaalde termijn.'

   nvdr: Het BVR 28.02.2003 betreffende natuurrichtplannen is op 28.10.2017 opgeheven door het BVR 14.07.2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten (zie doc. nr. 314808).