224299 | 23.10.2007 Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's

Europees Parlement

Publ.E.U., 06.11.2007, L288/27-33+bijlage 34

Deze richtlijn beoogt een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te stellen, ten einde de negatieve gevolgen die overstromingen in de Gemeenschap voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid met zich brengen, te beperken.

Overstromingen zijn natuurverschijnselen die niet kunnen worden voorkomen. Wel dragen sommige menselijke activiteiten (zoals het toenemende aantal woningen en bedrijven in uiterwaarden, alsmede de afname van de natuurlijke wateropnamecapaciteit van de bodem door het grondgebruik) en de klimaatverandering ertoe bij dat de kans op overstromingen en de omvang van de daardoor veroorzaakte negatieve effecten toenemen.

Het is haalbaar en wenselijk het risico van negatieve gevolgen van overstromingen, met name voor de gezondheid en het leven van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed, de economische bedrijvigheid en de infrastructuur te verminderen, waarbij moet worden aangetekend dat de daartoe getroffen maatregelen alleen effect kunnen sorteren indien zij zoveel mogelijk in het hele desbetreffende stroomgebied worden gecoördineerd.

De richtlijn bespreekt de volgende punten:

  • Algemene bepalingen;
  • Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling;
  • Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten;
  • Overstromingsrisicobeheerplannen;
  • Co√∂rdinatie met richtlijn 2000/60/EG, voorlichting en raadpleging van het publiek;
  • Uitvoeringsbepalingen en wijzigingen;
  • Overgangsmaatregelen;
  • Toetsingen, verslagen en slotbepalingen.