250181 | Op zoek naar een financieel duurzaam rioolbeleid

CLAEYS Christophe

Lokaal, 01.10.2010, (15), 34-36

Riolering, dat is wellicht het grootste gemeentelijke bouwkundige patrimonium. Er zijn nog veel missing links in het stelsel en de bestaande riolen behoeven onderhoud, tijdige vervanging en optimalisatie. Hoe beginnen we daaraan, welke financiering zetten we hiervoor opzij? Lokaal vroeg de mening van verschillende rioolbeheerders.

De rioolbeheerders willen de komende jaren de omschakeling maken van curatief onderhoud (als er problemen aan het licht komen) naar preventief onderhoud op basis van een onderhoudsplan. De inventarisatie van het rioolstelsel is volop bezig en zal hiervoor de basis vormen.

De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt een goede toestand van de waterlichamen tegen 2015 met mogelijk uitstel van twee keer zes jaar tot 2027. De maatregelen om deze goede toestand te realiseren worden opgesomd in het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheersplannen. Daarin staat een uitgebreide reeks maatregelen voor landbouw, industrie, waterbodems en de hydromorfologie van de waterlopen. De aanleg en optimalisatie van gemeentelijke riolen is een van de vele maatregelen. Projecten die geprogrammeerd staan op de gemeentelijke subsidieprogramma's tot en met 2008 moeten tegen 2015 uitgevoerd worden. Zij zijn immers opgenomen als basismaatregel of aanvullende maatregel in de stroomgebiedbeheersplannen.