253612 | LAMBRECHT Sophie en MASELIS Paul / Vlaamse Gewest

R.v.St., 1 oktober 2010, 10e K., nr. 207812

Een beslissing waarbij een verkavelingsvergunning wordt verleend, dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan als bedoeld in art. 3, par. 2, 17/, DIWB, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, doch dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. In het bestreden besluit wordt erkend dat het uitvoeren van de verkaveling een aanzienlijke beïnvloeding van de natuurlijke waterhuishouding zal impliceren.

Het Vlaamse Gewest beweert dat 'nergens uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden verkavelingsvergunning een 'schadelijk effect' zal teweegbrengen in de decretale betekenis van 'een betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan teweeggebracht door een menselijke activiteit'.

Het bestreden besluit dient echter te motiveren waarom de bestreden verkavelingsvergunning weliswaar een 'aanzienlijke beïnvloeding van de waterhuishouding' zal teweegbrengen, doch geen 'betekenisvol nadelig effect op het milieu' in de zin van art. 8, par. 1 zoals gedefinieerd in art. 3, par. 1, 17/, DIWB.

Niettemin beperkt het bestreden besluit zich ertoe de verkavelaars te verplichten 'er zorg voor (te) dragen dat (...) geen wateroverlast voorkomt op de lager gelegen buiten de verkaveling gelegen aanpalende percelen'.

Een dergelijke vage en algemene voorwaarde volstaat niet om te voldoen aan de door art. 8, par. 1, DIWB bepaalde verplichtingen er 'door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan' zorg voor te dragen 'dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt'.

Bij arrest nr. 162020 (zie doc. nr. 213925 of de link hieronder in relatie) is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.