275048 | 28.06.2013 Omz. LNE/2013/1 Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

B.S., 04.10.2013, V.183, (292), 69542-69548

Deze omzendbrief richt zich tot de plannende en vergunningverlenende overheden en tot de adviesverleners in het kader van de watertoets. Hij heeft tot doel hen aan te zetten bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering van de watertoets en de formulering van respectievelijk de waterparagraaf en het wateradvies.

De omzendbrief voorziet in een bewarend beleid in de signaalgebieden in overstromingsgevoelig gebied waar de Vlaamse Regering nog geen vervolgtraject voor heeft goedgekeurd en waar mogelijk een herbestemming nodig is op basis van de overstromingskans. Met dat bewarend beleid kan vermeden worden dat vergunningen en plannen een schadelijk effect op het watersysteem hebben in afwachting van een ruimere analyse op (deel)stroomgebiedniveau.

Ten tweede biedt de omzendbrief voor de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering wel al een vervolgtraject heeft goedgekeurd bijkomende richtlijnen aan voor zowel het wateradvies als de waterparagraaf opdat eventuele nog niet gerealiseerde vervolgstappen niet gehypothekeerd worden en het watersysteem geen schadelijke effecten ondergaat (de zogenaamde 'verscherpte' watertoets).

De omzendbrief heeft de volgende structuur:

  1. Situering;
  2. Doel van de omzendbrief;
  3. Op welke gebieden is de omzendbrief van toepassing?
  4. Algemeen beoordelingskader;
  5. Toepassing kader bij advies- en vergunningverlening in signaalgebieden;
  6. Bewarend beleid voor planningsprocessen om nieuwe signaalgebieden te vermijden.

nvdr: Deze omzendbrief werd op 01.07.2015 vervangen door de omzendbrief 19.05.2015 LNE/2015/2 betreffende richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden (zie doc. nr. 292599).