68048 | 02.02.1994 BVR houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg

Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,KELCHTERMANS Theo

B.S., 28.04.1994, V.164, (87), 11348-11350

Conform de bepalingen van art. 20 van de wet 29.03.1962, zoals gewijzigd bij art. 101 van het decreet 22.12.1993 (doc. nr. 62659) duidt dit besluit de besturen en openbare instellingen aan die advies dienen te verlenen over de gemeentelijke voorontwerp- of ontwerpplannen van aanleg.
Ongeacht de inhoud van het voorontwerp of ontwerp van gemeentelijk plan van aanleg, moeten de volgende besturen advies verstrekken:

  • de dienst Stedelijke Inrichting van het bestuur Ruimtelijke Ordening van de administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting;
  • de betrokken provinciale buitendienst van het bestuur Ruimtelijke Ordening van de administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting;
  • het betrokken provinciebestuur.
Afhankelijk van de inhoud van het voorontwerp- of ontwerpplan, worden verschillende andere besturen betrokken.

nvdr: Dit besluit werd op 24.07.2016 opgeheven door het BVR 27.05.2016 houdende opheffing van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en de regeling inzake adviesinstanties bij gemeentelijke plannen van aanleg (zie doc. nr. 302624).