71152 | 11.04.1994 Wet betr. de openbaarheid van bestuur

Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,TOBBACK Louis

B.S., 30.06.1994, V.164, (130), 17662-17665, tweede uitgave

Deze wet organiseert de openbaarheid van bestuur van de administratie. Zij is van toepassing op de federale administratieve overheden en op de administratieve overheden andere dan de federale administratieve overheden doch slechts in de mate dat deze wet op gronden die tot de federale bevoegdheden behoren, de openbaarheid van bestuursdocumenten verbiedt of beperkt.

De wet is opgedeeld in verschillende luiken:

  • actieve openbaarheid: de federale overheden moeten uit eigen beweging informatie geven aan de administratie (informatiediensten, aanduiding van de persoon die het dossier zal behandelen, aanduiding van de beroepswegen, ...)
  • passieve openbaarheid: iedere persoon kan op aanvraag het administratief document raadplegen en een afschrift bekomen.

    Voor documenten van persoonlijke aard is vereist dat de verzoeker van een belang doet blijken. Het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument kan worden onderworpen aan het betalen van een vergoeding waarvan de Koning het bedrag vaststelt. De Koning kan de bemiddeling door de gemeentebesturen regelen voor de raadpleging of de verbetering van documenten op grond van deze wet.

  • De gevallen waarin van de algemene openbaarheidsregel kan worden afgeweken: de uitzonderingsgronden zijn opgesomd. Zij betreffen hetzij het openbare belang hetzij het respect voor de persoonlijke levenssfeer. De procedure van bekendmaking van de beslissing van de afwijzing van de mededeling van de documenten is bepaald. Dit gedeelte van de wet is van toepassing op de niet-federale overheden en dus op de gemeenten en OCMW's.
  • De procedure van rechtzetting van onjuiste gegevens van persoonlijke aard.
  • De oprichting van een Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten met een bevoegdheid tot advies.

    De in toepassing van deze wet verkregen bestuursdocumenten mogen niet verspreid, noch gebruikt worden voor commerciƫle doeleinden.

nvdr: Voor de officiƫle Duitse vertaling zie document nr. 165895.