09/11

15:00-17:00u
Protection of groundwater under the Water Framework Directive

webinar VVOR 


10/12

09:00-10:00u
Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?

webinar
17/02

19:30-22:30u
Klimaatverandering en biodiversiteit in de duinen

Koksijde 
09/11

19:30-22:30u
Klimaatverandering en biodiversiteit in de duinen

De Panne 
15/12

19:30-22:30u
Klimaatverandering en de impact op de kustlijn

Brugge24/02

19:30-22:30u
Klimaatverandering en de impact op de kustlijn

Oostende17/11

19:30-22:30u
Morfologie van de kustlijn

Middelkerke

(of op 15/12 in Brugge en 30/03 in Blankenberge

zie verder)12/01

19:30-22:30u
Toekomst van de landbouw in de polders

Knokke-Heist

17/03

19:30-22:30u
Klimaatverandering en het watersysteem aan de kust

Oostende09/12

19:30-22:30u
De toekomst van de landbouw in de polders

Koksijde

(of op 12/01 in Knokke-Heist

zie verder)20/03

19:30-22:30u
Morfologie van de kustlijn

Blankenberge

Niet te missen:

Hein Pieper volgt de Britse Robert Caudwell van The Association of Drainage Authorities (ADA) op als voorzitter van de Europese vereniging van koepelorganisaties van lokale waterbeheerders


Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel en vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, is op 6 september benoemd tot president van de European Union of Water Management Associations (EUWMA). Dit is de Europese afvaardiging van nationale koepelorganisaties voor lokaal en regionaal waterbeheer. De organisatie bestaat uit leden uit 9 Europese lidstaten (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje, Italië, België, Hongarije en Roemenië). EUWMA heeft als doel om expertise op het gebied van waterbeheer in Europa te delen. Ook de uitdagingen en oplossingen rond de implementatie van Europese wetgeving zijn belangrijke thema’s binnen EUWMA. Pieper werd eerder al geselecteerd als expert voor de Horizon Mission Board over klimaatverandering en socia-le transformatie. Volgens Pieper is het noodzakelijk dat klimaatverandering en sociale transformatie samen komen in het mission board. “We kunnen niet blijven doen wat we doen bij deze klimaatverandering. Innovatie en gedragsverandering zijn noodzakelijk.” De Horizon Mission Board gaat de Europese Commissie adviseren naar welke onderwerpen onderzoeksgeld moet uitgaan om innovatie te stimuleren.


Op 6 en 7 september organiseerde de Unie van Waterschappen de jaarlijkse samenkomst van European Union of Water Management Associations (EUWMA). De nationale koepelorganisaties voor waterbeheer van verschillende Europese lidstaten delen ervaringen en kennis met elkaar. Ook zetten ze gezamenlijk belangrijke wateronderwerpen op de agenda in Brussel.

Dit jaar stond de bijeenkomst na het hoge water van afgelopen zomer in het teken van de toenemende weersextremen en het belang van klimaatadaptatiemaatregelen.


Extreme hoosbuien verspreid over Europa lieten deze zomer een spoor van vernielingen achter in veel verschillende landen. Namens de Unie van Waterschappen vertelde crisiscoördinator Aart Los over het hoogwater in Limburg. De toenemende weersextremen, met extreme stortregens maar ook langdurige perioden van droogte, zetten het waterbeheer in Europa onder grote druk.


Om die reden besloten de leden van EUWMA met de Vinkeveen Declaration samen op te trekken om klimaatadaptatie hoog op de agenda te krijgen in Brussel. “Door de klimaatverandering zijn weerpatronen drastisch aan het veranderen en is de wereldwijde waterbalans verdwenen”, zegt Hein Pieper. “De buien worden met het jaar intensiever en hebben daardoor vaker een verwoestend effect. Langdurige droge periodes volgen elkaar steeds sneller op. Dit betekent dat we genoodzaakt zijn water meer de ruimte te geven, maar ook langer vast te houden waar het kan. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de ruimtelijke inrichting.”Een voorwaarde voor goed waterbeheer is structurele financiering. Daarom ging Xavier Leflaive van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) met de EUWMA-leden in gesprek over het financieren van waterbeheer. Ook werd het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid besproken en bracht het gezelschap een veldbezoek aan waterschap Vallei en Veluwe. Daar werden verschillende klimaatadaptatieprojecten bezocht.Nederland neemt voorzitterschap EUWMA op


nieuwe wetgeving: waternemingen uit waterlopen


Om water te onttrekken uit waterlopen en publieke grachten is een melding vereist. Om dit vlot te laten verlopen, is er een nieuw e-loket wateronttrekkingen. Melden kan op www.wateronttrrekking.be


juli 2021: Watersnood treft polders en wateringen


Door de overvloedige regenval van de voorbije weken en de watermassa die vanuit Wallonië door onze polders en wateringen moet worden afgevoerd, traden vele van onze waterlopen uit hun oevers. De economische schade is enorm. De emotionele last is zwaar. Dijkgraven, voorzitters, ontvanger-griffiers en medewerkers hebben het momenteel pokkedruk en rennen van hot naar her om de toestand zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.

Tijd voor mediaoptreden is er niet. Wij geven u de info die ons in korte, soms nachtelijke, mailtjes bereikt.

Polder Vliet en Zielbeek trekker van Water-Land-Schap project


WATER ZONDER (BE)GRENZEN IN DE VLIETVALLEI

De vallei van de Vliet-Molenbeek is altijd al kwetsbaar geweest voor overstromingen. Dit werd pijnlijk duidelijk met de dijkbreuk te Ruisbroek in 1976. Na die ramp werd een pompstation gebouwd om de verbinding met de Rupel te verbreken. Op die manier werd de rivier onttrokken aan de getijdenwerking. Het water van de Vliet wordt sindsdien naar het Zeekanaal Brussel-Schelde gepompt. Dit heeft een belangrijke impact op het hele afwaartse valleisysteem van de Vliet.

Ondanks de aanleg van het pompstation gebeuren er ook vandaag nog overstromingen in de vallei van de Vliet-Molenbeek, vooral rond Puurs-Sint-Amands, Londerzeel en Steenhuffel. Dat is deels te verklaren door het grote hoogteverschil in het stroomgebied. Aan de rand van Brussel liggen de Grote en Kleine Molenbeek ongeveer 80 meter boven het zeeniveau. Vanaf daar gaat het snel naar beneden en pas in Londerzeel neemt de sterke helling af. Door het grote hoogteverschil in het eerste deel stroomt regenwater heel snel af via grachten en waterlopen. Daarna verliest het water haar snelheid en bij langdurige buien zet het zich breed open. Bij extreme regenval kunnen de waterlopen het water niet  slikken en stromen ze over.

Met dijken en wachtbekkens konden waterbeheerders het risico op wateroverlast decennialang inperken. Tot de klimaatverandering de spelregels herschreef, met periodes van langdurige droogte en extreme neerslag.

Zo’n tien jaar geleden begon het besef te groeien dat de dijken nooit hoog genoeg zullen zijn. 

De laatste jaren werden we dan weer geconfronteerd met lange, hete zomers waarin er amper regen viel. Dit leidde tot historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen in de waterlopen en een slechtere waterkwaliteit. De verdroging van de Vliet-Molenbeekvallei door die lage waterpeilen heeft nu al gevolgen voor meerdere Europees beschermde natuurhabitats in de stroomafwaartse gebieden zoals Laenenbemd, Liezelebroek en stroomafwaarts de N16. 

Met het project ‘Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei’ slaan de voornaamste actoren in het afwaartse gebied, namelijk de gemeenten Londerzeel, Puurs-Sint-Amands en Bornem, samen met de waterbeheerder Polder Vliet en Zielbeek en de landschaps- en natuurbeherende verenigingen en instanties: Natuurpunt, Regionaal landschap Schelde-Durme, het Agentschap voor Natuur en Bos, en de landbouwers: Boerenbond (bedrijfsgilde Bornem en bedrijfsgilde Puurs-Sint-amands) de handen in elkaar om het watersysteem te herdenken en hertekenen zodat via een klimaatrobuuste inrichting de toekomst voor alle actoren in het gebied verzekerd wordt. We willen werken aan waterbeheer over de provinciegrenzen en over de dijken van de waterloop heen!

Van 2019 tot 2021 liep in dit gebied al een intensief participatietraject rond het watersysteem. Het Riviercontract Vliet-Grote Molenbeek kwam tot stand op basis van een participatieve aanpak. 


Alle stakeholders zijn betrokken:  burgers, middenveldorganisaties en lokale, provinciale en Vlaamse overheden. Op die manier creëerden we een  draagvlak voor nieuwe maatregelen en een grotere bereidheid tot actie. Met het Water-Land-Schapproject willen we acties rond wateroverlast en verdroging concreet op het terrein realiseren. We takken daarbij aan op andere lopende initiatieven in het gebied, zoals het “Masterplan Oppuurs-Lippelo-beekvallei” en het “Rivierpark Scheldevallei”.  In een eerste fase worden potenties voor wateropvang en infiltratie in kaart gebracht.

Het Agentschap voor Natuur en Bos start begin 2022 een ecohydrologische studie op voor de verdroogde SBZ-gebieden ten noorden van de N16. Ook deze inrichtingsmaatregelen kunnen dan verder via het WLS concreet uitgewerkt worden.

De landbouwsector wordt via de bedrijfsgilde van Bornem en Puurs-Sint-Amands actief betrokken. Samen met deze partners zal er naar oplossingen  worden gezocht voor omzetting naar peil gestuurde draineringen van bestaande draineringen en naar het beter vasthouden van water in waterlopen en grachten doorheen  hoger gelegen landbouwgebieden. Een belangrijke uitgangsvisie is dat deze ingrepen een meerwaarde moeten inhouden voor actieve  professionele landbouw.


Versnipperd waterbeheer kan geen vuist maken tegen droogte

(bron: Apache 19/03/2021)

Pieter-Jan Taillieu werpt in Apache een kritische blik op het versnipperde waterbeheer in Vlaanderen. Hij schuwt daarbij niet om kritisch op het verleden van de polders en wateringen terug te blikken.

The times they are a changin' en polders en wateringen gooiden resoluut het roer om.