POLDER VLASSENBROEK

Contactpersoon

Ward Vranken, ontvanger-griffier


Adres

Broekkantstraat 104a, 9200 Dendermonde


Telefoon

052/33.33.08


Mail

info@poldervlassenbroek.be


Website

www.poldervlassenbroek.be

Werking

Polder Vlassenbroek beheert meer dan 60 km onbevaarbare waterlopen in een gebied van +/- 2000 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.


Goede waterhuishouding in het poldergebied gebeurt niet alleen ten gunste van de landbouw, maar ook in het algemeen belang van alle ingelanden. Woningen, bedrijven en industrieën, enz... hebben belang bij een goede waterhuishouding. In bebouwde gebieden wordt het oppervlaktewater opgevangen in riolen, meestal samen met het afvalwater (DWA), en in het beste geval afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie. Bij zware neerslag stort het rioolstelsel over in de waterlopen. Hierdoor treden in de ontvangende waterloop hogere piekdebieten op waardoor in vele gevallen ingrijpende onderhoudswerken of verbeteringswerken noodzakelijk zijn om het goed functioneren van de riolering te verzekeren en om zowel het woongebied als de stroomafwaarts gelegen gronden te vrijwaren van wateroverlast of overstroming.

Het beheer van waterlopen omvat verschillende facetten:


Het regelen van het waterpeil in de waterlopen. Het waterpeil wordt bij droogte kunstmatig verhoogd terwijl er bij hevige of langdurige regen versneld hemelwater wordt afgevoerd. Hoewel buffering en infiltratie van hemelwater essentieel is om het grondwaterpeil aan te vullen, wordt overtollig hemelwater ook afgevoerd. De afvoer naar de Schelde kan op een natuurlijke wijze gebeuren via een sluis of op een kunstmatige manier via het pompstation.


Het onderhoud aan de waterlopen. Voor het gewone onderhoud van waterlopen maakt onze aannemer gebruik van een maaikorf op de graafmachine. Deze machine verwijdert alle begroeiing uit de waterloop, zowel van het talud als van de bodem. Indien nodig wordt het maaisel op het talud verkleind met een klepelmaaier. Het ruimen van slib is eerder uitzonderlijk.


Het onderhoud aan kunstwerken. Om een gunstig waterpeil te verkrijgen zijn diverse installaties zoals sluizen, pompstations en stuwen nodig. Dergelijke installaties vragen dagelijks nazicht en bediening.


Het instandhouden van waterlopen en kunstwerken. Bij verzakkingen van het talud worden oeverversterkingen geplaatst en bij verstoppingen in ingebuisde waterlopen wordt slib geruimd. Ook de diverse gebouwen en terreinen vragen om deugdelijk beheer.


De controle op de geldende wetgeving inzake waterlopen. Wekelijks worden stedenbouwkundige aanvragen getoetst aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en andere relevante watergerelateerde voorschriften. Ook de toegankelijkheid van de noodzakelijke erfdienstbaarheidszone van 5 meter vanaf de vanaf de bovenkant van het talud van de waterloop wordt opgevolgd.


klepelmaaien
klepelmaaien
klepelmaaien
klepelmaaien
klepelmaaien
klepelmaaien
korfmaaien
korfmaaien
korfmaaien
korfmaaien
korfmaaien
korfmaaien
kroosreiniger
kroosreiniger
oeverherstel met palen en planken
oeverherstel met palen en planken
oeverherstel met palen planken schanskorven
oeverherstel met palen planken schanskorven
oeverafkalving
oeverafkalving
peilregistratie waterinfo
peilregistratie waterinfo
roosteronderhoud
roosteronderhoud
ruiming overwelving
ruiming overwelving
vuilvangrooster
vuilvangrooster

HISTORIEK


Polders bestaan al vele eeuwen en de polderbelasting zelf bestaat al sinds 1183. Bij Polder Vlassenbroek dateert het oudste archiefdocument van het jaar 1796. Het archief zelf heeft al verschillende overstromingen en verhuizingen meegemaakt en is hierdoor in slechte staat. In die tijd was het werkingsgebied 200 hectare groot en viel enkel de Vlassenbroekse polder onder het beheer van Polder Vlassenbroek.

Het doel van het beheer bestond er uit om extra vruchtbaar landbouwland te winnen ten kostte van de Schelde, het zogenaamde ‘polderen’. De landbouwersvereniging bouwde:

  • dijken om de rivier in haar stroom/bedding te houden
  • sluizen om overtollig water te lozen bij eb
  • sloten om de akkers te draineren.

Toen bleek dat het laaggelegen poldergebied steeds grotere debieten hemelwater moest verwerken, stegen de onderhoudskosten. Men besefte dat ook opwaarts inspanningen nodig waren om hemelwater te bufferen, te infiltreren, enz. Het werkingsgebied werd vergroot zodat de volledige gemeente Baasrode een belastingsplichtige zone werd.

Omdat de bebouwde en verharde oppervlakte fors toenam sinds de Jaren ’70 was er nood aan extra waterbeheersingswerken. Twee ingrepen zijn hierbij het vermelden waard. Ten eerste werd in 1979 Pompstation Vlassenbroek gebouwd zodat polder Vlassenbroek ook water kan lozen bij vloed. Ten tweede werd het werkingsgebied voor een tweede keer uitgebreid met delen van Buggenhout, Lebbeke, Sint-Gillis-Dendermonde en Dendermonde om dit bijkomend beheer te bekostigen en stroomgebied-beleid avant la lettre in te voeren.

Tot op vandaag is het gebied een 2000 hectare groot en wordt maar liefst 60 kilometer geklasseerde waterloop onderhouden in een sterk verstedelijkt gebied.

Het oorspronkelijke werkingsgebied van Polder Vlassenbroek van 200 hectare zit ondertussen opnieuw in transitie. Er komt een gecontroleerd overstromingsgebied en een gereduceerd getijdengebied in het kader van het Sigmaplan. Dat betekent concreet dat de landbouwactiviteiten het sigmagebied verlaten en de Schelde weer extra ruimte krijgt. Het sigmagebied Vlassenbroek moet de regio preventief beschermen tegen fluviaal en pluviaal overstromingsgevaar.


SITUERING


-