WATERING DE LIEVE

Contactpersoon

Tom Van Daele, ontvanger-griffier


Adres

Gentweg 44, 9930 Lievegem


Telefoon

0479/35.87.87


Mail

info@wateringdelieve.be


Website

-

de ontvanger-griffier is beschikbaar op woensdag van 9u-12u en van 13u-17u. (na telefonische afspraak)

Werking

SITUERING


Watering De Lieve omvat het gebied van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem in de driehoek Schipdonkkanaal - Kanaal Gent-Oostende en N9.
De Watering kan haar doelstelling en taken enkel uitoefenen binnen de wettelijke begrenzing van dit ambtsgebied (= 2 058 Ha).

De Lieve is de belangrijkste waterloop binnen het gebied waaruit heel wat drinkwater geleverd wordt aan het spaarbekken van Kluizen.

Taken


• waterbeheersing, bewerkstelligen van een gezonde waterhuishouding, integraal waterbeleid;
• uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen, grachten, sloten :
• Geklasseerde waterlopen 2° categorie worden jaarlijks geruimd
• Niet-geklasseerde waterlopen van algemeen belang worden beurtelings geruimd
• Verstrekken van wateradvies in kader van de watertoets (bij het afleveren van een omgevingsvergunning)
• …


Beheer van onbevaarbare waterlopen van 1° categorie (De Lieve) gebeurt door VMM
Beheer van baangrachten valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende wegbeheerder
Beheer van private, scheidingsgrachten dient te gebeuren door de aangelanden.


Belastingen/Watergeschotten


De belastbare grondslag wordt bepaald op basis van de oppervlakte op 01 januari van het dienstjaar. Dat wil zeggen dat de belastingplichtige deze belasting nog verschuldigd is in het jaar van verkoop. Het aanslagbiljet wordt niet pro-rata opgesplitst.
Bij onverdeeldheid of ‘vereniging van mede-eigenaars’ (VME) kiest de watering voor de inning op basis van hoofdelijkheid (één van de deelgenoten zal aangeschreven worden voor de betaling van de volledige belastingschuld).
Voor het dienstjaar 2019 bedraagt de aanslagvoet 16,00 euro per hectare met een minimum aanslag van 8,00 euro (vastgesteld door de algemene vergadering).
Deze belasting is verschuldigd door de eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter of houder recht van gebruik.
Bij overlijden zijn de erfgenamen deze belasting verschuldigd.
Via de toepassing MyMinfin kunt u als eigenaar gratis online uw kadastrale gegevens raadplegen nadat u zich aangemeld hebt met uw e-ID. Klik onder Mijn vermogen op ‘Kadastrale gegevens’


Bestuursleden
Piet Welvaert (voorzitter), Ignace Roels – Van Kerckvoorde (ondervoorzitter), Marc Boterdaele, Marc Van Daele, Roland Cornelis, Paul De Grande


HISTORIEK


In maart 1970 was de ruilverkaveling (1294 ha) op het grondgebied van de gemeenten Zomergem en Lovendegem afgewerkt. Om de waterlopen te onderhouden en een vlotte afwatering te garanderen werd op vraag van het ruilverkavelingscomité op 26 april 1972 een Watering opgericht met de naam van voornoemde entiteiten. Watering Zomergem-Lovendegem was geboren.
Met haar 2200 ha reikt ze verder dan de oppervlakte van de ruilverkaveling. Ze ligt grotendeels op het grondgebied van de fusiegemeente Lievegem in de driehoek Schipdonkkanaal, Kanaal Gent-Oostende, N9 en sluit zo aan bij drie buurtwateringen.
De algemene vergadering van 2018 besliste op vraag van het bestuur om de naam te wijzigen in Watering De Lieve, wat werd bevestigd met publicatie in het staatsblad.