WATERING HET GROOTBROEK

Contactpersoon

Patrick Golkowski, ontvanger-griffier


Adres

Hilvenstraat 6, 3640 Kinrooi


Telefoon

089/46.39.86


Mail

info@wateringhetgrootbroek.be


Website

www.wateringgrootbroek.be


foto : ITTERBEEK


Landbouw en natuur zijn sterk verweven in het gebied tussen Kinrooi en Maaseik. Centraal op de foto is een beverdam te zien in de Itterbeek. Doorheen deze dam heeft Watering Het Grootbroek in het kader van het in 2020 afgeronde Leaderproject “samenwerking tussen landbouw en bever” een zogenaamde ‘beaver-deceiver’ geplaatst: een buis voorzien van een hydraulisch gestuurde klep die het water kan ophouden in droge periodes en in geval van overlast of overstromingsrisico kan worden opengezet. Op de foto is duidelijk de impact te zien van het werk van de bever op de beekstructuur. Afgezakte oevers zorgen voor een grotere diversiteit en verhogen het bergend vermogen. Op deze locatie wordt dit aanvaard door zowel de landbouw- als de natuursector.

HISTORIEK


De watering Het Grootbroek werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 6 juni 1877.

Begin de jaren 1800 bestonden er in het Noordoosten van de provincie Limburg uitgestrekte moerassen, die de oorzaak waren van vele koorstgevallen die zorgden voor een ondraaglijke toestand bij de plaatselijke bevolking. De enige remedie tegen dit kwaad was het droogleggen van deze moerassen, gevolgd door hun cultivering en bebossing.

Gezien de gemeentebesturen, eigenaars van die moerassen, geen initiatief namen om deze moerassen droog te leggen verplichte de Gouverneur van de Provincie Limburg hen tot de verkoop van deze gronden aan o.a. de Banque Générale pour favoriser l'Agriculture met de duidelijke opdracht deze terreinen droog te leggen door het uitvoeren van de kunstwerken zoals voorzien in het droogleggingsplan, opgesteld door de Hoofdingenieur-Directeur van de ontginning van de Kempen.

Het water van het moeras werd door een kanaal, de Emissaire) van drie meter bodembreedte naar de Maas afgeleid.

Wegens vereffening van de Banque Générale pour favoriser l'Agriculture werden de gronden verkocht aan verschillende partikulieren. Een deel van deze nieuwe eigenaars die belang hadden bij een goed onderhoud van de Emissaire, hebben zich vervolgens verenigd in de "Watering van het Grootbroek".

Oorspronkelijk bedroeg de oppervlakte van de watering Het Grootbroek 916ha. 96a. 70ca., voornamelijk gesitueerd langs de Lossing en de Nederlandse grens onder Bocholt, en tussen de Abeek en de Lossing onder Molenbeersel en Kinrooi.

Latere uitbreidingen:
K.B. 21/11/1963: uitbreiding met 1.205ha. 02a. 31ca. onder Bree ('t Hasselt)
K.B. 21/11/1963: uitrbeiding met 909ha. 90a. 88ca. onder Kinrooi, Molenbeersel, Kessenich, Ophoven
K.B. 3/4/1964: uitbreiding met 310ha. 88a. 91ca. onder Tongerlo, Kinrooi, Molenbeersel
K.B. 12/10/1971: uitbreiding met 1.187ha. 49a. 05 ca. onder Beek
K.B. 15/10/1971: uitbreiding met 607ha. 70a. 25ca. onder Molenbeersel, Kinrooi, Ophoven, Bocholt en Beek
K.B. 18/02/1969: uitbreiding met 2.063ha. 08a. 38ca. onder Bocholt
K.B. 09/06/1981: uitbreiding met 1.668ha. 51a. 32ca. onder Neeroeteren, Maaseik, Molenbeersel, Ophoven, Tongerlo


Werking

De watering staat in voor het onderhoud van de waterlopen binnen haar ambtsgebied.

Vanaf het punt waarop een waterloop een afstroomgebied heeft van 5.000 ha. wordt de waterloop geklasseerd als onbevaarbare waterloop van de 1ste categorie. Deze waterlopen worden beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer. Binnen het ambtsgebied van de watering zijn dit 1) de Abeek, 2) de Itterbeek stroomafwaarts van de Neeroetersesteenweg in Kinrooi
De onbevaarbare waterlopen van de 2de en 3de categorie worden beheerd door de Watering.

Naast deze onbevaarbare waterlopen van de 2de en 3de categorie heeft de algemene vergadering van de watering nog talrijke, kleinere waterlopen opgenomen op de lijst van te onderhouden waterlopen; dit zijn de zogenaamde niet-geklasseerde waterlopen, ook wel eens waterlopen van de 4de categorie genoemd.Om een goed onderhoud van de waterlopen mogelijk te maken heeft de wetgeving aan de boordeigenaars een aantal verplichtingen opgelegd zoals

een vrije doorgang langsheen de waterloop.
Die vrije doorgang is 5 meter breed gemeten vanaf de bovenste rand van het talud en dient om doorgang te verlenen voor het onderhoud van de waterloop (machines enz...) en voor het deponeren van het ruimingsslib

draadafsluiting:
weilanden welke gelegen zijn langsheen een waterloop moeten zodanig afgerasterd zijn dat het vee binnen het weiland wordt gehouden. De afrastering langsheen de waterloop dient zich te bevinden op een afstand van 0,75 tot 1 meter landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop en mag niet hoger zijn dan 1,50 meter.