www.vvpw.be

info@vvpw.be

09.00 TOT 18.00

maandag tem vrijdag


POLDER VLIET EN ZIELBEEK

Contactpersoon

Johan Van Camp, ontvanger-griffier


Adres

Stationsstraat 25, 2870 Puurs


Telefoon

03/889.23.37


Mail

poldervliet.en.zielbeek@edpnet.be


Website

www.poldervlietenzielbeek.be


Werking

De polder Vliet en Zielbeek realiseert verschillende projecten die invulling geven aan het integraal waterbeleid en aan het herstel van de watersystemen, in uitvoering van het goedkeurde deelbekkenbeheerplan:

Bouwen van een slibvang op de Bosbeek te Tisselt.

Restauratie en uitbreiding van het sluizenwerk van de Schemelbertmolen.

Herwaardering van de Meerloop te Puurs-Willebroek.

Valleiherstel Molenbeek.

De gewone onderhouds werken worden door aannemers en eigen personeel uitgevoerd.

Volgende werken worden uitgevoerd:

* Maaien bodemvegetatie.
* Maaien van de oevervegetatie.
* Verwijderen hindernissen.
* Distel en exotenbestrijding.


HISTORIEK


Polders behoren tot de oudste instellingen van ons land. Het tijdstip van hun oorsprong kan slechts bij benadering bepaald worden, doch reeds in 1183 werd er van de watering van Veurne-Ambacht melding gemaakt.

Oorspronkelijk waren de wateringen verenigingen van grondeigenaars en gebruikers die werken uitvoerden om gronden droog te leggen voor de landbouw. De werken werden betaald door de belanghebbende eigenaars die deel uitmaakten van de polder.

De werking van de polder wordt momenteel geregeld door de wetten van 5 juli 1956 en 2 juni 1957 en het decreet integraal waterbeleid.

De polder Vliet en Zielbeek werd opgericht bij Koninklijk Besluit van bij KB.van 16/07/1969. Ze situeert zich in het zuid-westen van de provincie Antwerpen in de gemeenten Bornem, Buggenhout, Puurs, Willebroek, Sint Amands, Kapelle op den Bos en Londerzeel. De polder bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 7000 ha.

Vroeger was de taak van de polder beperkt tot afwatering in functie van de landbouw. Vandaag streven we een modern, lokaal en integraal waterbeleid na in functie van alle betrokkenen.BEZIENSWAARDIGHEID


Restauratie en uitbreiding van het sluizenwerk van de Schemelbertmolen:

Het project situeert zich op het grondgebied van de gemeente Liezele - Puurs. De Schemelbertmolen is gelegen aan de kruising van de Molenbeek met de Wolfstraat.

Het huidige sluizenwerk is in zeer slechte staat en dient volledig te worden vernieuwd, inbegrepen metselwerk, schuiven, bedieningsmechanismen, roosters enz.

Naast de restauratie van de huidige beschermde sluizen wordt een bijkomende lossluis geplaatst zodat de sluis vlak naast de beschermde molen bijna niet meer in werking hoeft te treden (hetgeen de molen beter beschermt tegen erosie e.d.). Ook zal de bediening van de sluizen vlotter kunnen verlopen.
Aan de uitbreiding van de sluis wordt een visdoorgang gekoppeld.

Het sluizenwerk tracht de waterstanden zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts te
optimaliseren en dit i.f.v. het versterken van de natuurwaarden en het verminderen van de wateroverlast in de stroomopwaarts gelegen verkaveling "Hof ter Bollen". Voor alle duidelijkheid: Hof ter Bollen is een woonwijk die midden in een van nature nat gebied ligt. Het Hof ter Bollen was vroeger immers een natuurlijk alluvium dat telkens overstroomde tijdens natte perioden.
Bovendien wordt het water gestuwd voor de werking van de Schemelbertmolen.

De visdoorgang zorgt ervoor dat vismigratie nog mogelijk is na de werken, dit is van belang gezien de molen gelegen is in natuurgebied.


SITUERING


De polder Vliet en Zielbeek situeert zich in Klein-Brabant- Vaartland, het zuid-westen van de provincie Antwerpen. De polder is actief op de gemeenten Bornem, Puurs, Sint Amands, Willebroek, Kapelle op den Bos, Londerzeel en Buggenhout.

De polder beheert de benedenlopen van de waterlopen Vliet en Ziellbeek.

Heb je een vraag?


Klik op onderstaande knop voor het adres, telefoonnummer, mailadres of website van de polder of watering in jouw buurt.

Copyright © All Rights Reserved/VVPWvzw - website door Katrien Coene

www.vvpw.be

De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen vertegenwoordigt de polders en wateringen, behartigt hun belangen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. 


OND.NR. 0433.909.110Privacyverklaring

Jan, 2020

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren