POLDER VLIET EN ZIELBEEK

Contactpersoon

Johan Van Camp, ontvanger-griffier


Adres

Stationsstraat 25, 2870 Puurs


Telefoon

03/889.23.37


Mail

poldervliet.en.zielbeek@edpnet.be


Website

www.poldervlietenzielbeek.be


bevoegdheids

overdracht pompgemalen Ruisbroek

Op 13 februari 2023 werden door de VMM de sleutels (en het medebeheer) overgedragen van de pompgemalen te Ruisbroek aan Dijkgraaf Jos Stevens.

Het betreft volgende gemalen:

 

pompgemaal op Zielbeek en Appeldonkbeek, 1° categorie.

Pompgemaal op Vliet 1° cat. waterloop

Pompgemaal op waterlopen A.6.03.12 en A. 6.03.11 van 2° categorie.

 

Wij danken VMM, De Vlaamse Waterweg, de provincie Antwerpen en de gemeenten Bornem, Puurs-St.-Amands en Willebroek die allen hebben meegewerkt aan deze bevoegdheidsoverdracht, en vooral voor het vertrouwen dat zij stellen in ons polderbestuur.

SCHEMELBERTMOLEN


Restauratie en uitbreiding van het sluizenwerk van de Schemelbertmolen:

Het project situeert zich op het grondgebied van de gemeente Liezele - Puurs. De Schemelbertmolen is gelegen aan de kruising van de Molenbeek met de Wolfstraat.

Het sluizenwerk was in zeer slechte staat en diende volledig te worden vernieuwd, inbegrepen metselwerk, schuiven, bedieningsmechanismen, roosters enz.

Naast de restauratie van de huidige beschermde sluizen werd een bijkomende lossluis geplaatst zodat de sluis vlak naast de beschermde molen bijna niet meer in werking hoeft te treden (hetgeen de molen beter beschermt tegen erosie e.d.). Ook zal de bediening van de sluizen vlotter kunnen verlopen.
Aan de uitbreiding van de sluis wordt een visdoorgang gekoppeld.

Het sluizenwerk tracht de waterstanden zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts te
optimaliseren en dit i.f.v. het versterken van de natuurwaarden en het verminderen van de wateroverlast in de stroomopwaarts gelegen verkaveling "Hof ter Bollen". Voor alle duidelijkheid: Hof ter Bollen is een woonwijk die midden in een van nature nat gebied ligt. Het Hof ter Bollen was vroeger immers een natuurlijk alluvium dat telkens overstroomde tijdens natte perioden.
Bovendien wordt het water gestuwd voor de werking van de Schemelbertmolen.

De visdoorgang zorgt ervoor dat vismigratie nog mogelijk is na de werken, dit is van belang gezien de molen gelegen is in natuurgebied.


Werking van de polder

De polder Vliet en Zielbeek realiseert verschillende projecten die invulling geven aan het integraal waterbeleid en aan het herstel van de watersystemen, in uitvoering van het goedkeurde deelbekkenbeheerplan:

Bouwen van een slibvang op de Bosbeek te Tisselt.

Restauratie en uitbreiding van het sluizenwerk van de Schemelbertmolen.

Herwaardering van de Meerloop te Puurs-Willebroek.

Valleiherstel Molenbeek.

De gewone onderhouds werken worden door aannemers en eigen personeel uitgevoerd.

Volgende werken worden uitgevoerd:

* Maaien bodemvegetatie.
* Maaien van de oevervegetatie.
* Verwijderen hindernissen.
* Distel en exotenbestrijding.


SITUERING


De polder Vliet en Zielbeek situeert zich in Klein-Brabant- Vaartland, het zuid-westen van de provincie Antwerpen. De polder is actief op de gemeenten Bornem, Puurs, Sint Amands, Willebroek, Kapelle op den Bos, Londerzeel en Buggenhout.

De polder beheert de benedenlopen van de waterlopen Vliet en Ziellbeek.

HISTORIEK


Polders behoren tot de oudste instellingen van ons land. Het tijdstip van hun oorsprong kan slechts bij benadering bepaald worden, doch reeds in 1183 werd er van de watering van Veurne-Ambacht melding gemaakt.

Oorspronkelijk waren de wateringen verenigingen van grondeigenaars en gebruikers die werken uitvoerden om gronden droog te leggen voor de landbouw. De werken werden betaald door de belanghebbende eigenaars die deel uitmaakten van de polder.

De werking van de polder wordt momenteel geregeld door de wetten van 5 juli 1956 en 2 juni 1957 en het decreet integraal waterbeleid.

De polder Vliet en Zielbeek werd opgericht bij Koninklijk Besluit van bij KB.van 16/07/1969. Ze situeert zich in het zuid-westen van de provincie Antwerpen in de gemeenten Bornem, Buggenhout, Puurs, Willebroek, Sint Amands, Kapelle op den Bos en Londerzeel. De polder bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 7000 ha.

Vroeger was de taak van de polder beperkt tot afwatering in functie van de landbouw. Vandaag streven we een modern, lokaal en integraal waterbeleid na in functie van alle betrokkenen.“Het is voor mij als dijkgraaf van de polder Vliet en Zielbeek een hele eer om U deze realisatie van de restauratie en uitbreiding van de sluizen van de Schemelbertmolen en het bouwen van een vistrap voor te stellen.

 

De Schemelbertmolen heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1635 toen de molen werd opgericht door Ferdinand Le Cocq, heer van Lamotte, toen eigenaar van het nabijgelegen Schemelberthof.

 

De vele problemen waar de Schemelbertmolen mee kampte situeerden zich op verschillende vlakken.

  • De historische sluizen waren versleten.
  • De molen vormde een vismigratie knelpunt .
  • De sluizen vormen een belangrijke schakel in de waterbeheersing.
  • De molen en sluizen zijn beschermd als monument.
  • De molen is een herkenningspunt in het landschap.
  • De sluizen waren privaat patrimonium.
  • Het omringende landschap is beschermd als landshap en heeft een grote natuur en belevingswaarde.

 

Samen met het polderbestuur werd er een multidisciplinaire projectgroep opgericht onder de leiding van studiebureau Antea uit Antwerpen.

Vanuit deze projectgroep werd er lang nagedacht en gezocht naar oplossingen voor de vele problemen die zich stelden.

 

Deze realisatie is echter geen geïsoleerd project, maar een onderdeel van een groter en ruimer plan dat Vlaanderen voor zijn waterlopen uitwerkt. Deze realisatie is een onderdeel  van het bekkenbeheerplan “Beneden-Scheldebekken”.

Hierdoor konden er toelagen bekomen worden van VMM en dienst erfgoed.

 

Een belangrijk onderdeel in deze realisatie is de vistrap, mede door deze actie verwachten wij een “ecologische sprong voorwaarts”  welke het volledige ecosysteem van de Molenbeek ten goede zal komen.

  

Door de uitbreiding van deze sluizen wordt het mogelijk om de waterbeheersing beter te sturen.

Enkel honderden meters stroomopwaarts situeert zich de verkaveling Hof ter  Bollen, die reeds meermaals getroffen is door wateroverlast.

De uitbreiding van deze sluizen heeft een beperkt maar positief effect op de wijk Hof ter Bollen.

 

De watermolen aan de Molenbeek in de Wolfstraat is een knap staaltje van waterbouwkundig erfgoed. De kracht van het water om graan te malen spreekt vandaag nog tot ieders verbeelding.

 

Dank zij onze lokale verwevenheid met alle actoren, hebben wij dit project goed kunnen afronden.

 

Namens het polderbestuur dank ik iedereen die aan deze mooie realisatie hebben meegewerkt.

In het bijzonder dank ik de private eigenaars van de Schemelbertmolen. Hun bezorgdheid voor de instandhouding van het familie patrimonium lag mee aan de basis van deze realisatie.

 

Wij zijn blij dat wij mochten meebouwen aan dit mooi “stukje Vlaanderen”

 

De dijkgraaf

Polder Vliet en Zielbeek trekker van Water-Land-Schapproject


WATER ZONDER (BE)GRENZEN IN DE VLIETVALLEI