WATERING DE BENEDEN MARK

Contactpersoon

Stef Vermeiren, ontvanger-griffier


Adres

Gammel 33, 2310 Rijkevorsel


Telefoon

03/314.15.35


Mail

info@wdbm.be


Website

www.wdbm.be


Werking

taken :

 • waterbeheersing
 • bewerkstelligen van een gezonde waterhuishouding
 • integraal waterbeleid
 • uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen, grachten, sloten :
  Geklasseerde waterlopen 2° categorie worden jaarlijks geruimd (ongeveer 132 km)
  Niet-geklasseerde waterlopen van algemeen belang worden beurtelings geruimd (ongeveer 95 km)
 • Verstrekken van wateradvies in kader van de watertoets (bij het afleveren van een omgevingsvergunning)

Omdat na Doorbraak 63 en het overleg grenswaterlopen het totaal te ruimen waterlopen is verhoogd en omdat er jaarlijks meer lopende meters waterlopen worden geruimd tijdens de zomer, worden ruimingswerken op afroep en regiewerken (diverse werkzaamheden) enkel gedaan voor het oplossen van problemen en uitzonderlijke werken;

De watering voert heel wat zomerruimingen (= ruimen van de bodem van de waterloop) uit. Indien de watering in de toekomst financiële problemen heeft of de ruimingswerken aan de geklasseerde waterlopen worden niet terugbetaald, door het instellen van het plafond door de provincie, zal de watering in de toekomst bepaalde posten uit de zomerruiming schrappen, vooral de ruiming van de grenswaterlopen.

De najaarsruimingen worden grotendeels uitgevoerd voor 25 december van het dienstjaar. Een klein gedeelte wordt uitgevoerd in januari van het volgende dienstjaar. In de toekomst zullen er heel wat herstellingswerken aan de waterlopen noodzakelijk zijn, omdat de meeste betuiningswerken, meestal uitgevoerd tijdens de ruilverkaveling, versleten zijn.

andere projecten :

 • Kasteelbeek (nr. 4.18.1- 2° categorie) in Hoogstraten : mogelijkheid onderzoeken om een groene ader door de stad Hoogstraten te creëren;
 • Blauwputten en Leiloop (nr. 4.05 – 2° categorie) in Meersel-Dreef : creëren van een ringgracht rond het Mariapark + doorsteek naar de Mark. Hierdoor ontstaat er een grotere buffering voor de deze waterloop;
 • Blauwputten & Leiloop (nr. 4.05 – 2°categorie) : creatie bufferbekken voor Transportzone Meer (eventueel op Nederlands grondgebied);


HISTORIEK


-

-


-

SITUERING


Watering De Beneden Mark omvat het gebied Hoogstraten, Minderhout, Wortel, Meer, Meerle, en een klein gedeelte van Loenhout.
De Watering kan haar doelstelling en taken enkel uitoefenen binnen de wettelijke begrenzing van dit ambtsgebied (= 10.623 Ha).


Heb je een vraag?


Klik op onderstaande knop voor het adres, telefoonnummer, mailadres of website van de polder of watering in jouw buurt.