WATERING DE HERK

Contactpersoon

Glenn Geerits, ontvanger-griffier


Adres

Kapelhofstraat 22 bus 1, 3500 Hasselt


Telefoon

011/31.12.08


Mail

info@wateringdeherk.be


Website

www.wateringdeherk.be


Werking

SITUERING


Op dit ogenblik heeft de watering de Herk een werkingsgebied van 10.351 ha op het grondgebied van 15 gemeenten, namelijk Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Hoeselt, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren, Wellen en Zonhoven.

Diverse pogingen om de watering de Herk uit te breiden naar een volledig en integraal
stroomgebied bleken steeds onhaalbaar omdat de visie in verband met het beheer van
het oppervlaktewater wijzigde of omdat er negatieve adviezen waren van de gemeenten,
maar vooral van de provinciale overheid.


HISTORIEK


Het gebied, de omschrijving, van de watering de Herk werd vastgesteld op basis van een aantal Koninklijke besluiten, later ministriële besluiten.

Aan de basis van de watering de Herk liggen :

de watering van "Blekkenberg" zoals deze werd ingesteld via een Koninklijk Besluit van 24/03/1933 op het grondgebied van de gemeenten Alken, Sint-Lambrechts-Herk, Stevoort, Berbroek en Spalbeek. De watering van Blekkenberg had een oppervlakte van 508 ha 661 a 49 ca. en de watering van "Herck en Mombeek" zoals deze werd ingesteld via een K.B. van 22/05/1936 op het grondgebied van de gemeenten Alken, Hasselt, Sint-Lambrechts-Herk, Wellen en Wimmertingen. De watering van Herck en Mombeek had een oppervlakte van 491 ha 86 a 31 ca. Een besluit van de Commissaris-Generaal van het Bestuur van Waterstaat van 25/07/1944 voegde beide wateringen samen tot de watering van Midden-Herk met een oppervlakte van 1.000 ha 47 a 80 ca.

Na het inwerking treden van de wet betreffende de wateringen van 05/07/1956 en onder impuls van voorzitter ir. prof. Jozef Hiemeleers en de ontvanger-griffier Rene Briers zou de watering met het oog op het uitvoeren van droogleggings- en draineringswerken een aantal uitbreidingen van haar omschrijving realiseren, namelijk :

Watering de Herk werkt mee aan het project van de provincie Limburg om om de 15 dagen de waterpeilen te meten in de waterlopen. Op deze manier worden de waterstanden op regelmatige basis in kaart gebracht en kan men gerichter ingrijpen bij droogte.

Hermeandering Golmeerzouwbeek: In de Meersbeemden is de Golmerzouwbeek grotendeels  in het verleden verlegd, rechtgetrokken en uitgediept. De beek bevatte weinig structuur en was te hoog bedijkt waardoor er geen contact meer was met de aangelegen valleigraslanden. Door het hermeanderingsproject heeft de beek meer ruimte gekregen om te infiltreren en werd het contact met de aanliggende valleigraslanden hersteld.

Project Herkerbeek: Het herstelproject heeft de structuurkwaliteit van de Herkerbeek over ruim 2km verbeterd, taluds werden afgeschuind en oevers verflauwd. Door de combinatie van microprofilering en zwak hellende oevers kan het meanderende karakter van de Herkebeek zich herstellen. Hierdoor is er meer ruimte gecreëerd zodat het water vertraagde af zal stromen en meer ruimte en tijd heeft om te infiltreren.

Watering de Herk voorziet een Gecontroleerd OverstromingsGebied op de Simsebeek. Er zal een buffer van 42 000 m3 worden voorzien. Hierdoor is er een vertraagde afvoer en kan het water op een natuurlijke wijze gedeeltelijk infiltreren in de omliggende weilanden.

Watering de Herk heeft verschillende projecten lopende op kleine wateringsgrachten waarbij het verval zal worden aangepakt. Ook werkt de watering mee voor een betere waterkwaliteit zo is er een proefproject lopende op waarbij adhv een bioreactor (kokosschilfers) een te hoog gehalte aan nutriënten wordt aangepakt.

Watering de Herk heeft ook een aangepast ruimingsbeheer. Zo worden bepaalde gebieden niet meer geruimd om natuurlijke wetlands te herstellen. Watering de Herk betrekt ook andere organisaties in haar ruimingsbeleid. Watering de Herk zet ook sterk in om ingelanden te betrekken met lopende projecten.


K.B. 11/09/1961 - Uitbreiding "Bos- en Zonneveld Wellen" - oppervlakte 61 ha 68 a 56 ca
K.B. 10/10/1961 - Toevoeging van watering "Mitmot- en Molenbeek" - ingericht bij K.B. van 29/09/1932 op het grondgebied van de gemeenten Bommershoven, Widooie, Piringen, Jesseren en Overrepen - oppervlakte 299 ha 94 a 85 ca
K.B. 26/09/1963 - Uitbreiding "Boven-Herk" en "Boven-Mombeek" - oppervlakte 1.967 ha 14 a 33 ca
K.B. 27/12/1964 - Wijziging van de naam naar Watering de Herk
K.B. 27/02/1969 - Uitbreiding "Beneden-Herk" - oppervlakte 930 ha 87 a 63 ca
K.B. 12/08/1970 - Uitbreiding "Kozen, Kuringen, Ulbeek, Wellen, Wijer, enz..." - oppervlakte 2.688 ha 08 a 06 ca
K.B. 12/10/1971 - Uitbreiding "Guigoven, Kortessem en Wintershoven" - oppervlakte 936 ha 33 a 04 ca
M.B. 25/06/1984 - Toevoeging van watering "de Laambeek" - ingericht bij K.B. van 16/12/1959 op het grondgebied van de gemeenten Heusden, Zolder, Lummen en Kuringen met een oppervlakte van 668 ha 92 a 07 ca en uitgebreid via een K.B. van 20/07/1967 in Hasselt en Zonhoven met een oppervlakte van 1.281 ha 17 a 63 ca tot een totale oppervlakte van 1.950 ha 09 a 70 ca.

De Watering de Herk is bevoegd voor het onderhoud van de ingeschreven onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie en van de niet ingeschreven onbevaarbare waterlopen, grachten en sloten binnen haar omschrijving.

De niet ingeschreven onbevaarbare waterlopen, grachten en sloten waarvoor de watering
het onderhoud organiseert, worden (werden) door het bestuur opgenomen op haar kaarten en
momenteel omgezet naar een digitale atlas.

De stad Herk-de-Stad heeft beslist dat de waterlopen van 3de categorie niet zullen overgedragen worden aan de provincie Limburg. Hierdoor blijven er 1.030 meter waterlopen van 3de categorie binnen de Watering de Herk. Omdat dit de mondingen zijn van waterlopen van 3de categorie die voor het grotere gedeelte binnen de Watering van Schakkebroek en Terbermen liggen werd met deze watering een samenwerkingsovereenkomst afgesloten dat de Watering van Schakkebroek en Terbermen het onderhoud van die waterlopen zou organiseren en coördineren.

Voor de 176.434 meter niet ingeschreven onbevaarbare waterlopen, grachten en sloten die werden opgenomen in onze digitale atlas voor onderhoud door de watering verandert er voorlopig niets. De Watering de Herk organiseert en coördineert het onderhoud ervan.
De werken worden uitgevoerd door aannemers na aanbesteding.
Gelet op de financiële middelen van de watering moet men er rekening mee houden dat het
onderhoud van dergelijke grachten maar gemiddeld om de vier jaar kan gebeuren.

Voor de controle van de werken werd ooit beroep gedaan op de bestuursleden,
van februari 2011 tot oktober 2013 was er fulltime toezicht en vanaf 2014 doet de ontvanger-griffier dit toezicht.

De ontvanger-griffier investeert, naast de vele taken die zijn dubbelfunctie inhoudt, veel tijd in een goede samenwerking tussen alle waterbeheerders. Zo maakt hij meldingen als hij een vaststelling doet op een waterloop van een andere beheerder; Maakt hij meldingen op voor ingelanden en staat hij altijd open om samen te zoeken naar een effectiever beheer.