Isabellapolder heeft een nieuw telefoonnummer:


09 396 89 69ISABELLAPOLDER

Contactpersoon

De Smet Michel


Kantooradres

Kapelledreef 2, 9960 Assenede


Telefoon 

09 396 89 69


Mail

info@isabellapolder.be


Website

-

Omschrijving en organisatie

De Isabellapolder is het resultaat van een fusie van zeven oorspronkelijke polders en één watering. Dit gebied, zoals aangegeven op de kaart, beslaat ongeveer 6920 ha en bevat 56km ingeschreven waterlopen van 2de categorie, 43 km van 3de categorie en ongeveer 200 km van 4de categorie (publieke grachten). 

De Isabellapolder is een deelstroomgebied van het oostelijk pand van het Leopoldskanaal, deelbekken Krekenland genaamd. Naast de Isabellapolder bestaat dit deelbekken, dat ongeveer 17500 ha beslaat, uit drie andere polders: de Generale Vrije Polders (4000 ha), de Zwarte Sluispolder (3800 ha) en een deel van de Slependammepolders (2550 ha). Dit oostelijk pand van het Leopoldskanaal, gescheiden van het westelijk deel door een stuw te Sint-Laureins, watert af naar het Isabellagemaal en de Isabellasluizen aan de vroegere haven van Boekhoute. Dit gemaal pompt het water via de Braakman naar de Westerschelde in Terneuzen (NL). Het westelijk pand van het Leopoldskanaal watert gravitair (=zonder pompen) af naar Zeebrugge-Heist en is tijgebonden.

BESTUUR

Als openbaar bestuur is het feitelijke beheer van de Isabellapolder in handen van de Algemene Vergadering en het Bestuur; De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan en bestaat uit een ruime afvaardiging van ingelande eigenaars uit het werkingsgebied. De Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen en keurt de jaarlijkse rekening (inkomsten en uitgaven) en begroting goed. Verder wordt de jaarlijkse belastingvoet er vastgelegd en wordt goedkeuring gegeven voor de uit te voeren werken.

HISTORIEK


De Isabellapolder, officieel opgericht bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1971, is het resultaat van de fusie van de voormalige Isabellawatering met een aantal kleinere polders (de Cocquytpolder - bedijkt in 1410, de Foscierenpolder - 1412, de Hellepolder - 1415, de Sint-Jorispolder - 1466 en de ten zuiden van het Leopoldskanaal gelegen delen van de Mariapolder - 1464, Kristoffelpolder - 1499 en Laureinepolder - 1503). Voor de fusie in 1971 had elk zijn eigen polderbestuur en dijkgraaf. De Graaf Jansdijk vormt de grens tussen beide gebieden en heeft voor een fundamenteel verschil in bodemsamenstelling gezorgd (zie verder). Het poldergebied ten noorden ervan is veel langer (tot ongeveer de 15de eeuw) door de zee bevloeid gebleven, waardoor de bodem er een zeer vruchtbare kleiachtige bovenlaag vertoont met een belangrijke graad van verzilting. Deze poldergrond is zeer geschikt voor landbouw maar het "brakke" oppervlaktewater is ongeschikt als basis voor drinkwaterproductie, omdat ontzouting een duur en arbeidsintensief proces is. 

Het bestuur wort zesjaarlijks verkozen onder de ingelanden door de Algemene Vergadering en zorgt voor het dagelijks beheer, in overeenstemming met het door de Algemene Vergadering en het (deel)bekken uitgestippelde beleid.

In de polders staat de dijkgraaf aan het hoofd van het bestuur, met onder hem de adjunct-dijkgraaf. In de watering spreekt men van een voorzitter en ondervoorzitter. De andere bestuursleden worden bij polderbesturen gezworenen genoemd, bij wateringen spreekt men over beheerders. 

De Algemene Vergadering en het Bestuur worden in hun werking bijgestaan door de ontvanger-griffier. De ontvanger-griffier, die een wettelijke openbare functie bekleedt, is het enige personeelslid dat vast benoemd wordt door de Algemene Vergadering aan de hand van rechtstreekse verkiezing. Het kantoor van de ontvanger-griffier moet wettelijk zijn gevestigd binnen de polder of in een aangrenzende gemeente. In de Isabellapolder is het kantoor gevestigd te Assenede.


De zandgrond van de voormalige Isabellawatering ten zuiden van de Graaf Jansdijk (ongeveer 80 % van de Isabellapolder) leent zich wel uitstekend voor het aanleveren van (zoet) oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en is dan ook aangeduid als waterwinningsgebied (zie inkomsten).

Ten zuiden wort de grens van de Isabellapolder gevormd door de hoger gelegen en beboste dekzandrug tussen Lembeke en Oosteeklo. Deze is ontstaan in de laatste ijstijd. Hierop is de oudste weg van de streek gelegen, een Romeinse heerweg. Tevens vormt dit de natuurlijke grens met de watering "De Burggravenstroom" die afwatert richting kanaal Gent-Terneuzen en eveneens waterwingebied is voor de spaarbekkens te Kluizen.

 Ten noorden wordt de Isabellapolder begrensd door het Leopoldskanaal naar waar al het water afvoert.