ISABELLAPOLDER WERFT AAN:


POLYVALENT ONDERHOUDSMEDEWERKER

contractueel - niveau D - halftijds

De Isabellapolder, Sleidinge-Dorp 8 te 9940 Evergem (Sleidinge) is een lokaal openbaar bestuur dat instaat voor de waterhuishouding op (delen van) het grondgebied van Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Evergem over een werkingsgebied van 7.000 Ha. De polder heeft als voornaamste taak de zorg voor het beheer, het behoud en het herstellen van de watersystemen, de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid. De Isabellapolder gaat over tot de aanwerving van een (m/v/x):Functieomschrijving:


• Je taak kadert in het operationeel beheer van de waterhuishouding binnen de omschrijving van de polder. Dit bestaat hoofdzakelijk uit terreinwerk. Je bedient en onderhoudt de peilregelingsinstallaties. Je volgt de onderhoudswerken aan de waterlopen, polderwegen en patrimonium op die door een aannemer worden uitgevoerd. Je voert zelf kleine onderhoudswerken uit (kleine herstellingen, bosmaaien rond peilinstallaties,..) en je ziet toe op de goede toestand van de sluizen, duikers, stuwen, roosters, waterlopen, afwateringssystemen, dijken, wegenis, enz.

• Je rapporteert aan en adviseert het polderbestuur (voorgezeten door de dijkgraaf) op technisch gebied.

• Je adviseert – vanuit je operationele ervaring - onder meer in verband met de watertoets en je werkt mee aan de opmaak van de bestekken voor het onderhoud van de waterlopen.

• Je coördineert de werkzaamheden van de polder.  Je doet controle van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in het poldergebied.  Je voert de kleine onderhoudswerken en herstellingswerken uit aan het patrimonium (dijkenbeheer, beheer bomen en aanplantingen).


Aanwervingsvoorwaarden:


  • Het gezocht opleidingsniveau is minimaal een 3de graad secundair onderwijs of gelijkwaardig. Houders van een technisch georiënteerd diploma genieten de voorkeur.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  • Bij voorkeur woon je binnen de omschrijving van de polder of in een aangrenzende gemeente, of je bent bereid je er te vestigen binnen een redelijke termijn.
  • Je slaagt voor een bekwaamheidsexamen dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
  • Je hebt een geldig rijbewijs B E .


Gezocht profiel:


  • Veelzijdig, communicatief en taalvaardig.
  • Zelfstandige natuur, met zin voor initiatief en met een uitermate flexibele ingesteldheid voor taken en werktijden.
  • Basis beheersing van de courante Office-toepassingen.
  • Basiskennis van de wet op de overheidsopdrachten, o.a. het uitsturen van de dienstbevelen en nazicht van de meetstaten.
  • Affiniteit met de landbouwsector en met de natuur- en milieu gerelateerde aspecten van deze functie.


Aanstelling:


• Aanwerving door het bestuur van de polder. • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.


Bezoldiging:


Het bruto geïndexeerd halftijds maandsalaris bedraagt minimum 1.108,28 Euro en maximum 1.524,92 Euro (19 u per week) (salarisschaal D1). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren relevante werkervaring met een maximum van 10 jaar in rekening gebracht worden. Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen, zoals smartphone en maaltijdcheques. Er wordt een dienstwagen ter beschikking gesteld.


Solliciteren:


Stuur je kandidaatstelling/motivatiebrief samen met je curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en de behaalde studiebewijzen naar de heer Noël Neyt, dijkgraaf Isabellapolder. Kandideren kan per e-mail via noel.neyt@skynet.be tot en met 12 mei 2023.


ISABELLAPOLDER

Contactpersoon

Van den Hauwe Dirk


Kantooradres

Sleidinge-dorp 8, 9940 Sleidinge


Telefoon 

09/3575770


Mail

info@isabellapolder.be


Website

-

Omschrijving en organisatie

De Isabellapolder is het resultaat van een fusie van zeven oorspronkelijke polders en één watering. Dit gebied, zoals aangegeven op de kaart, beslaat ongeveer 6920 ha en bevat 56km ingeschreven waterlopen van 2de categorie, 43 km van 3de categorie en ongeveer 200 km van 4de categorie (publieke grachten). 

De Isabellapolder is een deelstroomgebied van het oostelijk pand van het Leopoldskanaal, deelbekken Krekenland genaamd. Naast de Isabellapolder bestaat dit deelbekken, dat ongeveer 17500 ha beslaat, uit drie andere polders: de Generale Vrije Polders (4000 ha), de Zwarte Sluispolder (3800 ha) en een deel van de Slependammepolders (2550 ha). Dit oostelijk pand van het Leopoldskanaal, gescheiden van het westelijk deel door een stuw te Sint-Laureins, watert af naar het Isabellagemaal en de Isabellasluizen aan de vroegere haven van Boekhoute. Dit gemaal pompt het water via de Braakman naar de Westerschelde in Terneuzen (NL). Het westelijk pand van het Leopoldskanaal watert gravitair (=zonder pompen) af naar Zeebrugge-Heist en is tijgebonden.

BESTUUR

Als openbaar bestuur is het feitelijke beheer van de Isabellapolder in handen van de Algemene Vergadering en het Bestuur; De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan en bestaat uit een ruime afvaardiging van ingelande eigenaars uit het werkingsgebied. De Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen en keurt de jaarlijkse rekening (inkomsten en uitgaven) en begroting goed. Verder wordt de jaarlijkse belastingvoet er vastgelegd en wordt goedkeuring gegeven voor de uit te voeren werken.

HISTORIEK


De Isabellapolder, officieel opgericht bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1971, is het resultaat van de fusie van de voormalige Isabellawatering met een aantal kleinere polders (de Cocquytpolder - bedijkt in 1410, de Foscierenpolder - 1412, de Hellepolder - 1415, de Sint-Jorispolder - 1466 en de ten zuiden van het Leopoldskanaal gelegen delen van de Mariapolder - 1464, Kristoffelpolder - 1499 en Laureinepolder - 1503). Voor de fusie in 1971 had elk zijn eigen polderbestuur en dijkgraaf. De Graaf Jansdijk vormt de grens tussen beide gebieden en heeft voor een fundamenteel verschil in bodemsamenstelling gezorgd (zie verder). Het poldergebied ten noorden ervan is veel langer (tot ongeveer de 15de eeuw) door de zee bevloeid gebleven, waardoor de bodem er een zeer vruchtbare kleiachtige bovenlaag vertoont met een belangrijke graad van verzilting. Deze poldergrond is zeer geschikt voor landbouw maar het "brakke" oppervlaktewater is ongeschikt als basis voor drinkwaterproductie, omdat ontzouting een duur en arbeidsintensief proces is. 

Het bestuur wort zesjaarlijks verkozen onder de ingelanden door de Algemene Vergadering en zorgt voor het dagelijks beheer, in overeenstemming met het door de Algemene Vergadering en het (deel)bekken uitgestippelde beleid.

In de polders staat de dijkgraaf aan het hoofd van het bestuur, met onder hem de adjunct-dijkgraaf. In de watering spreekt men van een voorzitter en ondervoorzitter. De andere bestuursleden worden bij polderbesturen gezworenen genoemd, bij wateringen spreekt men over beheerders. 

De Algemene Vergadering en het Bestuur worden in hun werking bijgestaan door de ontvanger-griffier, de hoogste in hiërarchie, naast ander personeel. De ontvanger-griffier, die een wettelijke openbare functie bekleedt, is het enige personeelslid dat vast benoemd wordt door de Algemene Vergadering aan de hand van rechtstreekse verkiezing. Het kantoor van de ontvanger-griffier moet wettelijk zijn gevestigd binnen de polder of in een aangrenzende gemeente. In de Isabellapolder is het kantoor gevestigd te Sleidinge-Dorp, een aangrenzende gemeente waar administratief samengewerkt wordt met  de grotere Polder van Moervaart en Zuidlede (17600 ha), en de Watering de Burggravenstroom (11600 ha).


De zandgrond van de voormalige Isabellawatering ten zuiden van de Graaf Jansdijk (ongeveer 80 % van de Isabellapolder) leent zich wel uitstekend voor het aanleveren van (zoet) oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en is dan ook aangeduid als waterwinningsgebied (zie inkomsten).

Ten zuiden wort de grens van de Isabellapolder gevormd door de hoger gelegen en beboste dekzandrug tussen Lembeke en Oosteeklo. Deze is ontstaan in de laatste ijstijd. Hierop is de oudste weg van de streek gelegen, een Romeinse heerweg. Tevens vormt dit de natuurlijke grens met de watering "De Burggravenstroom" die afwatert richting kanaal Gent-Terneuzen en eveneens waterwingebied is voor de spaarbekkens te Kluizen.

 Ten noorden wordt de Isabellapolder begrensd door het Leopoldskanaal naar waar al het water afvoert.