POLDER VAN MALDEGEM

Contactpersoon

Kathleen Wauters, ontvanger-griffier


Adres

Kronekalseide 246, 9990 Maldegem


Telefoon

0473/35.04.37


Mail

info@poldervanmaldegem.be


Website

www.poldervanmaldegem.be

Werking

Het bestuur van de polder bereidt de beslissingen van de algemene vergadering voor en voert ze uit. Als zodanig is het bestuur een uitvoerend orgaan. Bij vergelijking kan worden gezegd dat het bestuur tegenover de algemene vergadering in dezelfde verhouding staat als het college van burgemeester en schepenen tegenover de gemeenteraad.
Het bestuur moet in de eerste plaats de belangen van de polder behartigen. Met name zal het bestuur er over waken dat de nodige onderhoudswerken aan de waterlopen en de kunstwerken tijdig worden uitgevoerd en zal het al het nodige doen om wateroverlast te voorkomen. Daartoe is zij wettelijk verplicht de polder tweemaal per jaar te schouwen.
Het bestuur is samengesteld uit een dijkgraaf (voorzitter), een adjunct-dijkgraaf (ondervoorzitter) en een aantal gezworenen. Het aantal gezworenen of bestuursleden wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. Het bestuur van de Polder van Maldegem bestaat uit 9 bestuursleden of gezworenen. Het mandaat van bestuurslid duurt 6 jaar. Om de 3 jaar wordt het bestuur gedeeltelijk hernieuwd, met dien verstande dat beurtelings en in deze volgorde 5 en 4 bestuursposten vacant komen.
In onze polder heeft ieder bestuurslid een eigen gebied te bewaken. Het polderbestuur houdt maandelijks een bestuursvergadering. Op deze vergadering is ook de ontvanger-griffier en wordt de bevoegde schepen van de gemeente Maldegem uitgenodigd.
De persoonlijke betrokkenheid van de bestuursleden, als mensen van ter plaatse, en hun grondige kennis van het terrein en het waterlopenstelsel, is één van de grote troeven van de polder- en wateringbesturen in de vervulling van hun maatschappelijke taak, en verantwoordt hun bestaansrecht.
De bestuursleden worden verkozen door de algemene vergadering onder de ingelanden van de polder/watering. De algemene vergadering kiest onder de leden van het bestuur de dijkgraaf en de adjunct-dijkgraaf.

De ontvanger-griffier is verantwoordelijk voor de behandeling van de gelden van het openbaar bestuur. In de praktijk echter is het takenpakket van een ontvanger-griffier veel uitgebreider. De ontvanger-griffier is eerder de manager van het bestuur. Hij moet op de hoogte zijn van technische kennis voor de uitvoering van de werken, jachtregeling, fiscale wetgeving, Veldwetboek, en dergelijke meer. De ontvanger-griffier moet kortom vertrouwd zijn met de totaliteit van wetgeving waarmee het openbaar bestuur geconfronteerd wordt.
Kathleen Wauters is aangesteld als ontvanger-griffier bij de Polder van Maldegem.
Elke 2de zaterdag van de maand, tussen 8u en 9u, kan je persoonlijk bij de ontvanger-griffier terecht; uitgezonderd in juli en augustus.
Het zitmoment gaat door op het adres Kronekalseide 246 te 9990 Maldegem.

HISTORIEK


Polders vinden hun ontstaan en tevens hun reden van bestaan in het feit dat bepaalde gronden eertijds werden ingedijkt en aldus werden veroverd op de zee of op de aan het getij onderhevige rivieren.
Een polder is een door waterkeringen omgeven gebied waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De waterstand binnen de polder is hierdoor lager dan in het omliggende gebied.
Een polder heeft geen verbinding met het buitenwater behalve via kunstwerken. Een gemaal (soms meerdere) of sluis regelt het polderpeil.

De taak van de polders bestaat er in deze gronden in stand te houden, droog te leggen en, waar nodig, te bevloeien. Door hun wettelijk opgelegde taak naar behoren te vervullen, scheppen de polders als het ware automatisch een toestand van gunstige waterhuishouding in hun gebied, niet alleen ten gunste van de landbouw maar evenzeer in het algemeen belang van alle ingelanden: woningen, dorpen, steden, industrieën, bedrijven, enz.,…

De grenzen van de polder zijn dan ook wettelijk vastgelegd door de Koning.
De polder staat in voor het beheer van onbevaarbare waterlopen van de 2°, 3° en 4° categorie gelegen binnen hun werkingsgebied.

SITUERING


Het ambtsgebied van de Polder van Maldegem is bijna 3.000 ha groot en strekt zich gedeeltelijk uit over het grondgebied van de gemeente Maldegem. Het gebied situeert zich in de noordelijke helft van de gemeente.
De Polder van Maldegem hoort bij het bekken Brugse polders.

Het stroomgebied van het Leopoldkanaal bedraagt ongeveer 40.000 hectaren. Aan Belgische zijde wateren er een aantal polders op af, onder andere de Polder van Maldegem. Ook een klein gedeelte van het Nederlandse Waterschap Zeeuws-Vlaanderen behoort tot dit stroomgebied. Het Leopoldkanaal zelf is ongeveer 40 km lang en heeft twee uitwateringspunten : enerzijds een louter gravitair lozingspunt te Zeebrugge rechtstreeks op de Noordzee, anderzijds een gravitaire lozing te Terneuzen (Ndl.) op de Westerschelde, deze laatste ondersteund door een vijzelgemaal dat zich een 20-tal km stroomopwaarts bevindt te Boekhoute (B.).