OVER

POLDERS EN WATERINGEN

Wat doen ze?

Bestuurlijke werking


De bestuurlijke werking van de polders en wateringen wordt geregeld door de artikels 12 t.e.m 49 van de wet op de polders en de wet op de wateringen.


De algemene vergadering bestaat uit stemgerechtigde ingelanden; dit zijn "zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan het genot van de in het gebied gelegen erven vervonden is". Iedere ingelande die een minimum oppervlakte aan eigendom/zakelijk recht binnen de polder bezit, krijgt automatisch stemrecht. De vereiste minimumoppervlakte wordt geregeld in de wet.

Eigenaars die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen hun eigendommen groeperen tot deze minimum oppervlakte om gezamenlijk een afgevaardigde naar de algemene vergadering te sturen.

Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:

 • het goedkeuren van het onderhoudsprogramma voor het komende jaar;
 • het goedkeuren van de rekening;
 • het vaststellen van de aanslagvoet van de belastingen;
 • het goedkeuren van de begroting;
 • het verkiezen van het bestuur;
 • het vaststellen van de wedde van de ontvanger-griffier;


Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering voor een periode van 6 jaar. Om de continuïteit van bestuur te garanderen wordt beurtelings om de 3 jaar de helft van de mandaten heringevuld. Iedere ingelande, hoe klein zijn onroerende eigendom binnen de polder/watering ook is, kan zich kandidaat stellen om verkozen te worden in het bestuur.

Het bestuur heeft volgende taken :

 • het voorbereiden van de werkzaamheden en het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering;
 • het beslissen over de uitvoering van onderhoudswerken aan waterlopen en kunstwerken;
 • het uitbrengen van waterkundig advies bij projecten die een impact hebben op de waterhuishouding in het gebied;
 • de dagelijkse bewaking van het waterlopenstelsel en van de dijken;
 • het beheer van het domein;
 • het nazien van de boeken en de kas die de ontvanger-griffier bijhoudt;
 • het up-to-date houden van de lijst van de belastingplichtigen en van de stemgerechtigde ingelanden;
 • het vaststellen van wedden en vergoedingen van het personeel met uitzondering van dat van de ontvanger-griffier


 

 

Meer

Wateringen en polders zorgen voor het systeem van waterlopen, sluizen, stuwen, pompgemalen om de veiligheid en het algemeen belang van alles en iedereen in de polder/watering maximaal te waarborgen.
Daarvoor controleren ze het jaar door het waterpeil in de regio. Via het oppervlaktewaterstelsel wordt bij overlast water afgevoerd en in periodes van droogte wordt het water doorgevoerd zodat er kwalitatief water beschikbaar is waar nodig. Daarom voeren de polders en wateringen elk jaar een doorgedreven onderhoud van de waterlopen door.
Meer en meer oppervlakte wordt verhard door de realisatie van bouwprojecten en elk jaar worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Deze en andere factoren maken het beheersen van het watersysteem steeds uitdagender. Hiermee omgaan is een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap en niet alleen van onze polders en wateringen. Wel geven polders/wateringen met hun kennis advies bij de projecten die het watersysteem beïnvloeden.

Concreet eist het Decreet Integraal Waterbeheer het volgende van polders en wateringen:

 • bescherming, verbetering en herstel van oppervlakte- en grondwaterlichamen
 • voorkomen en verminderen van verontreiniging van oppervlakte- en grondwater
 • duurzaam beheer van de watervoorraden
 • verbeteren en herstellen van watergebonden ecosystemen
  voorkomen van de verdere achteruitgang van waterrijke gebieden
 • terugdringen van landerosie
 • werken aan een evenwicht tussen de diverse watergebonden functies
 • mensen bewustmaken en betrekken bij het watersysteem

 

 

Meer

Geschotten 

De belastingen die polders en wateringen heffen - geschotten genoemd - worden gebruikt om de waterlopen te onderhouden, waterbeveiligingsmaatregelen te financieren en om de werking van de polder/watering te betalen. Het is de algemene vergadering, dus de ingelanden zelf, die de aanslagvoet vastlegt voor het daaropvolgende jaar.

 

 

Meer

Personeel

Polders en wateringen werken met een minimum aan middelen en personeel. 

 

 • de ontvanger-griffier = de manager : elke polder/watering heeft een ontvanger-griffier. Hij/Zij wordt aangesteld door de algemene vergadering, die eveneens de wedde bepaalt. Een ontvanger-griffier staat het bestuur bij als neutrale adviseur, is verantwoordelijk voor de boekhouding, het archief, ...
 • soms heeft de polder/watering 1 of meerdere sluis- of dijkwachters. Zij zijn beëdigd voor de vrederechter en kunnen processen-verbaal opstellen bij vaststelling van inbreuken tegen de polder-/wateringwet. Is er geen dijk-/sluiswachter, dan bezit de ontvanger-griffier deze politionele bevoegdheid.
 • in enkele polders/wateringen wordt de ontvanger-griffier bijgestaan door administratieve medewerkers.
  de meeste polders/wateringen hebben een exotenbestrijder, voor de bestrijding van muskusratten, bruine ratten, plantenexoten,...op en naast de waterlopen.
 • sommige polders/wateringen hebben 1 of 2 terreinwerkers die manuele onderhoudswerken, kleine onderhouds- of herstellingswerken aan infrastructuur uitvoeren en de werken van de onderhoudsaannemers opvolgen.

 

 

Meer